Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .
ชื่อ (ไทย) ตำบล อำเภอ ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.) ระยะทางถึงอำเภอ (กม.) ดูแผนที่
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 3 7
52030002 บ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม 4 6
52030003 บ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 4 6
52030004 บ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม 1.5 3
52030006 บ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม 3 1.5
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 39 38
52030008 บ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 38 38
52030009 แจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 37 37
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 40 40
52030011 บ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 58 54
52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 63.1 56.3
52030013 ชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม 10 11
52030014 บ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม 5 5
52030015 บ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม 7.5 7.5
52030016 บ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม 8 9
52030017 บ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม 9 9
52030019 บ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม 12 12
52030020 บ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม 15 15
52030021 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม 31 33
52030022 บ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม 36 39
52030023 ไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม 16 18
52030024 บ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม 28 28
52030025 บ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม 23 24
52030026 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม 32 33
52030029 ผาช่อวิทยา แจ้ห่ม แจ้ห่ม 30 30
52030030 บ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม 12 13
52030031 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม 15 16
52030032 บ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม 16 17
52030033 บ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม 13 15
52030035 ทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม 14 14
52030036 บ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม 8 8
52030037 บ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม 3 3
52030038 บ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม 8 8
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม 5 4
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม 1.7 0.1
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 120 10
52030046 บ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 65 6
52030047 บ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 64 10
52030048 บ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ 41 12
52030050 บ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ 36 25
52030055 ร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ 40 20
52030059 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ 80 30
52030060 วังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ 70 20
52030062 บ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ 60 7
52030063 บ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ 60 6
52030064 บ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ 54 2
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ 50 3
52030067 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ 50 6
52030068 บ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ 60 6
52030070 บ้านก่อ วังทรายคำ วังเหนือ 50 12
52030071 บ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ 50 6
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ 50 15
52030075 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ 63 12
52030076 บ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ 62 8
52030077 บ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ 78.7 22.5
52030078 วังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ 80 20
52030081 อนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ 55 -
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ 53 3
52030083 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ 59 5
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน 46 33
52030085 บ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน 20 13
52030086 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน 25 15
52030087 บ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน 15 5
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน 18 10
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน 22 7
52030091 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน 47 40
52030092 บ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 35 30
52030093 บ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 35 30
52030095 บ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 27.8 28.5
52030096 ปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 28 25
52030097 บ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 20 23
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 30 28
52030099 บ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 25 29
52030100 บ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 25 25
52030101 บ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน 22.2 6
52030102 บ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน 25 20
52030103 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน 40 24
52030104 บ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน 15 21
52030105 บ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน 25 10
52030106 บ้านป่าเหว บ้านขอ เมืองปาน 26 15
52030107 บ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน 36 10
52030108 บ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน 15 20
52030110 บ้านดอนแก้ว เมืองปาน เมืองปาน 13 2
52030111 บ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน 42 10
52030112 บ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน 18 4
52030113 บ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน 18 2
52030114 บ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน 20 2
52030116 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน 35 22
52030117 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน 40 30
52030118 บ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน 36 22
52030119 บ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน 40 35
52030120 บ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน 35 30