Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านสบฟ้า
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030002
PERCODE 6 หลัก 500314
กระทรวง 10 หลัก 1052500314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสบฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ) Bansobfa
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านบ้านสบฟ้า
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5427-1922
อีเมล์แอดเดรส bansobfaschool@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

31 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

3 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 2 2 1
อนุบาล 3 1 1 2 1
รวมระดับอนุบาล 1 3 4 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3 0
รวมระดับประถมศึกษา 12 19 31 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 13 22 35 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1921 เด็กหญิงภัคธีมา บุญรักษา บ้านสบฟ้า อ.2 1
2 1922 เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์สุวภาพ บ้านสบฟ้า อ.2 1
3 1916 เด็กชายณัฐชนน ล่ำใหญ่ บ้านสบฟ้า อ.3 1
4 1917 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิตไว บ้านสบฟ้า อ.3 1
5 1908 เด็กชายอชิตะ กาฝากส้ม บ้านสบฟ้า ป.1 1
6 1907 เด็กชายชนุดม เพ็ญรัชฎ บ้านสบฟ้า ป.1 1
7 1910 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทิวงศ์น้อย บ้านสบฟ้า ป.1 1
8 1912 เด็กหญิงสุชาฎา วงศ์สุภาพ บ้านสบฟ้า ป.1 1
9 1919 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา พันธุ์เลิศ บ้านสบฟ้า ป.1 1
10 1911 เด็กหญิงธัญพร ตะนะ บ้านสบฟ้า ป.1 1
11 1909 เด็กหญิงชมชนก ฟังอารมณ์ บ้านสบฟ้า ป.1 1
12 1920 เด็กหญิงสาวิตตรี จินดา บ้านสบฟ้า ป.1 1
13 1902 เด็กชายเอกพงษ์ สาป๊ก บ้านสบฟ้า ป.2 1
14 1899 เด็กชายธนกฤติ ปัญญาเก่ง บ้านสบฟ้า ป.2 1
15 1903 เด็กหญิงนทีชา แข็งแรง บ้านสบฟ้า ป.2 1
16 1905 เด็กหญิงอนัญญา หน้านวล บ้านสบฟ้า ป.2 1
17 1897 เด็กชายพุฒิภัทร เอื้อเฟื้อ บ้านสบฟ้า ป.3 1
18 1896 เด็กชายเตชิต เส็งวะ บ้านสบฟ้า ป.3 1
19 1906 เด็กหญิงวิชญาดา ชาวนา บ้านสบฟ้า ป.3 1
20 1888 เด็กชายภาณุวัฒน์ เทพผสม บ้านสบฟ้า ป.4 1
21 1887 เด็กชายจักรภพ ห้วยกรด บ้านสบฟ้า ป.4 1
22 1892 เด็กหญิงสุภาพรรณ วงศ์สุวภาพ บ้านสบฟ้า ป.4 1
23 1891 เด็กหญิงศญารินทร์ เตชะอ้าย บ้านสบฟ้า ป.4 1
24 1889 เด็กหญิงเกวลิน ตามวิสัย บ้านสบฟ้า ป.4 1
25 1890 เด็กหญิงธัญวรัตม์ อุ่ยเจริญศักดิ์ บ้านสบฟ้า ป.4 1
26 1878 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาวรณ์ บ้านสบฟ้า ป.5 1
27 1880 เด็กชายวิชญพงศ์ ตาสว่าง บ้านสบฟ้า ป.5 1
28 1914 เด็กชายจักริน ธรรมเดชะ บ้านสบฟ้า ป.5 1
29 1918 เด็กหญิงวิยดา ยืนยาว บ้านสบฟ้า ป.5 1
30 1915 เด็กหญิงกาญจนา จะโจ บ้านสบฟ้า ป.5 1
31 1883 เด็กหญิงธันยพร พูลกสิกร บ้านสบฟ้า ป.5 1
32 1885 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วขัด บ้านสบฟ้า ป.5 1
33 1870 เด็กชายณัฐวุฒิ กาสกุล บ้านสบฟ้า ป.6 1
34 1872 เด็กหญิงปิยะนุช อินทร์พรหม บ้านสบฟ้า ป.6 1
35 1894 เด็กหญิงกชพรรณ ไม้หอม บ้านสบฟ้า ป.6 1
นางสาวศิรภา  จิตกล้า
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสรวิศ  ใจหมั้น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชิดชนก  มณีวรรณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางกาญจนา  ทิพย์ดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา  ทิเก่ง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวกนกวรรณ  ครูขยัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา  แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเยาวเรศ  ไปรเวทย์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก