Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนวังทองวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030078
PERCODE 6 หลัก 500205
กระทรวง 10 หลัก 1052500205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วังทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Wangtongwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านตึงเหนือ
ตำบล วังทอง
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 649484868
อีเมล์แอดเดรส wangthongwitthaya@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

78 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

19 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

13 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

41 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

15 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

10 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

16 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมระดับอนุบาล 7 6 13 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 0 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 0
รวมระดับประถมศึกษา 44 34 78 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 7 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 11 16 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 14 27 41 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 65 67 132 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1874 เด็กชายภัทรดนัย จานเก่า วังทองวิทยา อ.2 1
2 1872 เด็กชายพีรพล เชื้อเมืองพาน วังทองวิทยา อ.2 1
3 1875 เด็กหญิงอัญญรินทร์ ต้องใจ วังทองวิทยา อ.2 1
4 1871 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ อทิตยมงคล วังทองวิทยา อ.2 1
5 1873 เด็กหญิงภิรัญญา จานเก่า วังทองวิทยา อ.2 1
6 1858 เด็กชายีัรัตนธร เจริญพร วังทองวิทยา อ.3 1
7 1856 เด็กชายณัฐกิตต์ จานเก่า วังทองวิทยา อ.3 1
8 1855 เด็กชายณภัทร จานเก่า วังทองวิทยา อ.3 1
9 1859 เด็กชายวายุริน ต๊ะคมแข็ง วังทองวิทยา อ.3 1
10 1861 เด็กชายสายธาร ปินใจ วังทองวิทยา อ.3 1
11 1857 เด็กหญิงรักษณารีย์ ศรีหมอก วังทองวิทยา อ.3 1
12 1854 เด็กหญิงเกวลิน รัศมีจันทร์ วังทองวิทยา อ.3 1
13 1869 เด็กหญิงสุชาภัสร์ เพชรใหม่พงศ์ วังทองวิทยา อ.3 1
14 1842 เด็กหญิงหัสดิน แก่นทอง วังทองวิทยา ป.1 1
15 1870 เด็กชายนนธวัช ใหม่ยศ วังทองวิทยา ป.1 1
16 1840 เด็กหญิงภัทรพล สารวิถี วังทองวิทยา ป.1 1
17 1835 เด็กชายณัฐภูมินทร์ หลักมั่น วังทองวิทยา ป.1 1
18 1837 เด็กชายธนพัฒน์ ใจอินตา วังทองวิทยา ป.1 1
19 1839 เด็กชายปัณณวัตน์ มะโน วังทองวิทยา ป.1 1
20 1834 เด็กชายชัชวัสส์ ยารังษี วังทองวิทยา ป.1 1
21 1836 เด็กชายณัฐวิโรจน์ หลักมั่น วังทองวิทยา ป.1 1
22 1841 เด็กชายสิรวิชญ์ สีอุต วังทองวิทยา ป.1 1
23 1821 เด็กชายติณณ์ เขียวมั่น วังทองวิทยา ป.2 1
24 1822 เด็กชายธนวัฒน์ กองจินดา วังทองวิทยา ป.2 1
25 1818 เด็กชายคุณากร สำเภา วังทองวิทยา ป.2 1
26 1827 เด็กชายสิทธิพันธ์ ขันคำ วังทองวิทยา ป.2 1
27 1819 เด็กชายชลศาสตร์ ใจอินตา วังทองวิทยา ป.2 1
28 1823 เด็กหญิงปนัดดา หลักหมั่น วังทองวิทยา ป.2 1
29 1820 เด็กหญิงณัฐณิชา อิ่มใจ วังทองวิทยา ป.2 1
30 1825 เด็กหญิงเพชรรดา ไวที วังทองวิทยา ป.2 1
31 1817 เด็กหญิงกัญญาณัท เจริญพร วังทองวิทยา ป.2 1
32 1824 เด็กหญิงพัชญธิดา วัชรกุลชัย วังทองวิทยา ป.2 1
33 1826 เด็กหญิงภัทรธิดา ไวที วังทองวิทยา ป.2 1
34 1883 เด็กหญิงธมนวรรณ จานเก่า วังทองวิทยา ป.2 1
35 1807 เด็กชายปัณณทัต กองจินดา วังทองวิทยา ป.3 1
36 1843 เด็กชายวุฒิภัทร แรงจริง วังทองวิทยา ป.3 1
37 1811 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีประคม วังทองวิทยา ป.3 1
38 1882 เด็กชายธนพัฒน์ วัฒนวรกุลเลิศ วังทองวิทยา ป.3 1
39 1810 เด็กชายราชานนทร์ หลักมั่น วังทองวิทยา ป.3 1
40 1804 เด็กชายณัฐวุฒิ จานเก่า วังทองวิทยา ป.3 1
41 1806 เด็กชายปุณณภัท แรงจริง วังทองวิทยา ป.3 1
42 1831 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรญ์ คชสินธิ์ วังทองวิทยา ป.3 1
43 1813 เด็กหญิงสุทธารัตน์ ไวที วังทองวิทยา ป.3 1
44 1805 เด็กหญิงทักษวดี ยศพิทักษ์ วังทองวิทยา ป.3 1
45 1828 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ ใจอินตา วังทองวิทยา ป.3 1
46 1812 เด็กหญิงวันวิสา จานเก่า วังทองวิทยา ป.3 1
47 1808 เด็กหญิงพรนภา ไวที วังทองวิทยา ป.3 1
48 1809 เด็กหญิงเพชรีรัตน์ แรงจริง วังทองวิทยา ป.3 1
49 1803 เด็กหญิงณัฐมน วางใจ วังทองวิทยา ป.3 1
50 1787 เด็กชายธีณภัทร จานเก่า วังทองวิทยา ป.4 1
51 1785 เด็กชายชยณัฐ หลักมั่น วังทองวิทยา ป.4 1
52 1793 เด็กชายอภิชรินทร์ เสียงหาญ วังทองวิทยา ป.4 1
53 1786 เด็กชายณัฐภัทร เสียงสนั่น วังทองวิทยา ป.4 1
54 1783 เด็กชายจิรภัทร สารวิถี วังทองวิทยา ป.4 1
55 1788 เด็กชายธนายุ เลียงหลีก วังทองวิทยา ป.4 1
56 1784 เด็กหญิงชนินท์ณัฐ มีทรัพย์คู่สร้าง วังทองวิทยา ป.4 1
57 1791 เด็กหญิงพีรดา ไพอุปลี วังทองวิทยา ป.4 1
58 1792 เด็กหญิงเยาวเรศ แก้วสุตัน วังทองวิทยา ป.4 1
59 1789 เด็กหญิงนันท์นภัส ดัดถุยวัตร วังทองวิทยา ป.4 1
60 1758 เด็กชายกิติพงศ์ วางใจ วังทองวิทยา ป.5 1
61 1797 เด็กชายนิติพัชร์ ทอดทิ้ง วังทองวิทยา ป.5 1
62 1760 เด็กชายจิรายุ ยารังษี วังทองวิทยา ป.5 1
63 1884 เด็กชายขวัญชัย ทนายมา วังทองวิทยา ป.5 1
64 1771 เด็กชายเอกนาวินทร์ ต้องจิตต์ วังทองวิทยา ป.5 1
65 1816 เด็กชายชิษณุศิลป์ ยารังษี วังทองวิทยา ป.5 1
66 1767 เด็กชายพีรวิชญ์ หลักหมั่น วังทองวิทยา ป.5 1
67 1867 เด็กชายกมลภพ ละขะไพ วังทองวิทยา ป.5 1
68 1768 เด็กชายวิทิต จานเก่า วังทองวิทยา ป.5 1
69 1762 เด็กชายธีระชล แรงจริง วังทองวิทยา ป.5 1
70 1772 เด็กชายอัครินทร์ แรงจริง วังทองวิทยา ป.5 1
71 1766 เด็กหญิงพัชรพร หลักมั่น วังทองวิทยา ป.5 1
72 1765 เด็กหญิงปิ่นทิพย์ ปานคำ วังทองวิทยา ป.5 1
73 1800 เด็กหญิงกัญจนพร ทนายมา วังทองวิทยา ป.5 1
74 1759 เด็กหญิงจิณณพัต จานเก่า วังทองวิทยา ป.5 1
75 1756 เด็กหญิงกาญจณา ธนาสีคำวัง วังทองวิทยา ป.5 1
76 1757 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลักหมั่น วังทองวิทยา ป.5 1
77 1764 เด็กหญิงนลินทิพย์ ใจอินตา วังทองวิทยา ป.5 1
78 1761 เด็กหญิงณัฐวรา จานเก่า วังทองวิทยา ป.5 1
79 1741 เด็กชายชยางกูร วัฒนานิมิตร วังทองวิทยา ป.6 1
80 1750 เด็กชายศักดิพนธ์ ท่าคร่อง วังทองวิทยา ป.6 1
81 1744 เด็กชายปัฐยาวัต ต๊ะคมแข็ง วังทองวิทยา ป.6 1
82 1743 เด็กชายปฏิหาริย์ ใจอินตา วังทองวิทยา ป.6 1
83 1739 เด็กชายกฤติธี วางใจ วังทองวิทยา ป.6 1
84 1742 เด็กชายบวรวิชญ์ วางใจ วังทองวิทยา ป.6 1
85 1746 เด็กหญิงภาวินี แรงจริง วังทองวิทยา ป.6 1
86 1738 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปินใจ วังทองวิทยา ป.6 1
87 1748 เด็กหญิงรินรดา ยารังษี วังทองวิทยา ป.6 1
88 1737 เด็กหญิงกมลรัตน์ ท่าดี วังทองวิทยา ป.6 1
89 1749 เด็กหญิงวราภรณ์ หวันแหลม วังทองวิทยา ป.6 1
90 1740 เด็กหญิงชมภูนุช มุงเมือง วังทองวิทยา ป.6 1
91 1747 เด็กหญิงรุจิรา หลักหมั่น วังทองวิทยา ป.6 1
92 1881 เด็กชายรักชนก ฉัตรทอง วังทองวิทยา ม.1 1
93 1880 เด็กชายกิตติคุณ จักรถ วังทองวิทยา ม.1 1
94 1878 เด็กชายศราวุฒิ พันธ์ยาง วังทองวิทยา ม.1 1
95 1718 เด็กชายรัชชานนท์ วางใจ วังทองวิทยา ม.1 1
96 1717 เด็กชายธนกานต์ จานเก่า วังทองวิทยา ม.1 1
97 1751 เด็กชายวิชชากร มูลชนะ วังทองวิทยา ม.1 1
98 1877 เด็กหญิงเมธาวี เมืองมอง วังทองวิทยา ม.1 1
99 1830 เด็กหญิงเมธาพร มูลสันเทียะ วังทองวิทยา ม.1 1
100 1723 เด็กหญิงปรมินทร์ เภาชัยภูมิ วังทองวิทยา ม.1 1
101 1721 เด็กหญิงนิวาริน วางใจ วังทองวิทยา ม.1 1
102 1850 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แสงจันทร์ วังทองวิทยา ม.1 1
103 1876 เด็กหญิงธิตินันต์ คำเขียว วังทองวิทยา ม.1 1
104 1879 เด็กหญิงศิรภัสสร จานเก่า วังทองวิทยา ม.1 1
105 1722 เด็กหญิงปัณติยา สิมมาลา วังทองวิทยา ม.1 1
106 1724 เด็กหญิงปุณยวี แรงจริง วังทองวิทยา ม.1 1
107 1695 เด็กชายธนกฤต อึงอือ วังทองวิทยา ม.2 1
108 1862 เด็กชายกิตติภัทร ประกัน วังทองวิทยา ม.2 1
109 1865 เด็กชายพีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน วังทองวิทยา ม.2 1
110 1773 เด็กหญิงพิมพกานต์ สนเล็ก วังทองวิทยา ม.2 1
111 1752 เด็กหญิงพลอยไพลิน สกุลบึงบูรพ์ วังทองวิทยา ม.2 1
112 1864 เด็กหญิงนภัสวรรณ ขันคำ วังทองวิทยา ม.2 1
113 1700 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กองทองนอก วังทองวิทยา ม.2 1
114 1701 เด็กหญิงพิมพ์มาดา กองทองนอก วังทองวิทยา ม.2 1
115 1699 เด็กหญิงตะวัน ปินใจ วังทองวิทยา ม.2 1
116 1863 เด็กหญิงธนพร คำเขียว วังทองวิทยา ม.2 1
117 1775 เด็กชายภูมิพิทักษ์ เสียงหาญ วังทองวิทยา ม.3 1
118 1681 เด็กชายพีรภัทร เลียงหลีก วังทองวิทยา ม.3 1
119 1678 เด็กชายจิรกิตติ์ ทอดทิ้ง วังทองวิทยา ม.3 1
120 1848 เด็กชายอนิรุทธ์ ทอดทิ้ง วังทองวิทยา ม.3 1
121 1845 เด็กชายเมธัส คำเขียว วังทองวิทยา ม.3 1
122 1852 เด็กหญิงวราภรณ์ ผิวงาม วังทองวิทยา ม.3 1
123 1711 เด็กหญิงกรองกาญจน์ โกทิต วังทองวิทยา ม.3 1
124 1846 เด็กหญิงวิราพร เสียงหลีก วังทองวิทยา ม.3 1
125 1689 เด็กหญิงเอมอัชฌา ไชยมงคล วังทองวิทยา ม.3 1
126 1688 เด็กหญิงปทิตตา ดวงแก้ว วังทองวิทยา ม.3 1
127 1684 เด็กหญิงชนิภรณ์ หมั่นหา วังทองวิทยา ม.3 1
128 1847 เด็กหญิงแววประกาย อภิละ วังทองวิทยา ม.3 1
129 1683 เด็กหญิงกมลรัตน์ ป๊อกคำอู๋ วังทองวิทยา ม.3 1
130 1686 เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญาดี วังทองวิทยา ม.3 1
131 1866 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิละแสง วังทองวิทยา ม.3 1
132 1685 เด็กหญิงณัชพร เลียงหลีก วังทองวิทยา ม.3 1
นายอภิเชษฐ์  วัฒนวรกุลเลิศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายแสวง  กระทาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพชรพรรณ  ยะสินธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายภาสกร  นามมะกุนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเบญจมาพร  เปอร์ทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉัตรกมล  บัวกล้า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสมพงษ์  ละขะไพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์คณิต  ขจีจิตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์เลน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุภาวิดา  ศรีไววาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐพล  สิงห์บัว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุชามาตย์  วัฒนวรกุลเลิศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวฉัตรชนก  ทองทิพย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม  เสาร์ฝั้น
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวประพิมพรรณ  จานเก่า
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายธีระยุทธ  วางใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง