Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030116
PERCODE 6 หลัก 500354
กระทรวง 10 หลัก 1052500354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านต้นงุ้น
ชื่อ (อังกฤษ) Bantonngun School
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านต้นงุ้น
ตำบล หัวเมือง
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260151
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

35 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

0 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 2 4 6 1
รวมระดับอนุบาล 5 7 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 18 17 35 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 23 24 47 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 820 เด็กชายณัฐวัฒน์ เลาสม บ้านต้นงุ้น อ.2 1
2 821 เด็กชายภูมิภัทร ระเบียบ บ้านต้นงุ้น อ.2 1
3 819 เด็กชายกรรตภณ เป็นวงค์ บ้านต้นงุ้น อ.2 1
4 824 เด็กหญิงปริณดา บุญนัก บ้านต้นงุ้น อ.2 1
5 823 เด็กหญิงณัฐณิชา คงธนมณีโรจน์ บ้านต้นงุ้น อ.2 1
6 822 เด็กหญิงเกตน์นิภา ไม้รัง บ้านต้นงุ้น อ.2 1
7 810 เด็กชายภูวนัย กมลเนตร บ้านต้นงุ้น อ.3 1
8 811 เด็กชายสุทธิภัทร พงษ์ขันท์ บ้านต้นงุ้น อ.3 1
9 814 เด็กหญิงอริสยา รักร่วม บ้านต้นงุ้น อ.3 1
10 813 เด็กหญิงพัชรี วานจ๋าน้อย บ้านต้นงุ้น อ.3 1
11 812 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ขันคำ บ้านต้นงุ้น อ.3 1
12 815 เด็กหญิงเอื้องวนา วงค์เจริญ บ้านต้นงุ้น อ.3 1
13 803 เด็กชายฐิติณภัทร ยอดดี บ้านต้นงุ้น ป.1 1
14 806 เด็กชายวชิรวิทย์ มาปินตา บ้านต้นงุ้น ป.1 1
15 805 เด็กชายพิรพงษ์ จ๋ากิจ บ้านต้นงุ้น ป.1 1
16 808 เด็กหญิงอธิติยา นิพิธคุณ บ้านต้นงุ้น ป.1 1
17 804 เด็กชายดนัยศร รุ่งเรืองอัครชัย บ้านต้นงุ้น ป.1 1
18 801 เด็กชายจีรศักดิ์ แดงน้อย บ้านต้นงุ้น ป.1 1
19 802 เด็กชายณชวุฒิ สุริยวงค์ บ้านต้นงุ้น ป.1 1
20 816 เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญาอ้าย บ้านต้นงุ้น ป.2 1
21 786 เด็กชายกวินภพ ศรีนำปน บ้านต้นงุ้น ป.3 1
22 787 เด็กชายพลเกล้า พาดขุนทด บ้านต้นงุ้น ป.3 1
23 796 เด็กหญิงณัฐมน แดงน้อย บ้านต้นงุ้น ป.3 1
24 790 เด็กหญิงกมลชนก ไม้รัง บ้านต้นงุ้น ป.3 1
25 792 เด็กหญิงณัฐภัสสร อัครทวีจิรโชติ บ้านต้นงุ้น ป.3 1
26 793 เด็กหญิงศรีธรา บุญนัก บ้านต้นงุ้น ป.3 1
27 818 เด็กหญิงกัญญาภัทร ธิวงศ์ บ้านต้นงุ้น ป.3 1
28 795 เด็กหญิงมติมนต์ เจริญทรัพย์สกุล บ้านต้นงุ้น ป.3 1
29 791 เด็กหญิงกุลพัทธ์ ตั้งตัว บ้านต้นงุ้น ป.3 1
30 794 เด็กหญิงชุติมณทน์ จิตประสงค์ บ้านต้นงุ้น ป.3 1
31 781 เด็กชายภานุวัฒน์ หวานแหลม บ้านต้นงุ้น ป.4 1
32 780 เด็กชายพิชญุตม์ พรมเสน บ้านต้นงุ้น ป.4 1
33 778 เด็กชายณัฐนนท์ กาวาท บ้านต้นงุ้น ป.4 1
34 782 เด็กชายอิทธิพัทธ์ จำชาติ บ้านต้นงุ้น ป.4 1
35 779 เด็กชายนพรัตน์ อ้วนดี บ้านต้นงุ้น ป.4 1
36 784 เด็กหญิงอัญชลีพร บุญนัก บ้านต้นงุ้น ป.4 1
37 785 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัญจนะ บ้านต้นงุ้น ป.4 1
38 783 เด็กหญิงชนัญชิดา เป็งขวัญ บ้านต้นงุ้น ป.4 1
39 768 เด็กชายชินภัทร พูดฉลาด บ้านต้นงุ้น ป.5 1
40 771 เด็กชายโชคนำชัย จำชาติ บ้านต้นงุ้น ป.5 1
41 817 เด็กชายณัฐพล ปัญญาอ้าย บ้านต้นงุ้น ป.5 1
42 769 เด็กชายณภัทร กมลเนตร บ้านต้นงุ้น ป.5 1
43 774 เด็กหญิงชุดาภา ตันใจ บ้านต้นงุ้น ป.5 1
44 775 เด็กหญิงทิวากานต์ พาดขุนทด บ้านต้นงุ้น ป.5 1
45 773 เด็กหญิงจันทนิภา ทำเล็ก บ้านต้นงุ้น ป.5 1
46 776 เด็กหญิงสุริณี ไม้รัง บ้านต้นงุ้น ป.5 1
47 772 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ มนทบ บ้านต้นงุ้น ป.5 1
นางสาวนฤชา  สมฟอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวปริยากร  มียันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์  บุญนัก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์  วัฒนมณีกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางกรณิการ  พาดขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางยุพิน  หงษ์สามสิบสอง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย  ไม้รัง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์  สุดเฉลามาลัย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง