Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านม่วง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030108
PERCODE 6 หลัก 500378
กระทรวง 10 หลัก 1052500378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านม่วง
ชื่อ (อังกฤษ) Banmoung school
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านม่วง
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 910576223
อีเมล์แอดเดรส banmoung008@gmail.com
เว็บไซต์ school.lpg.go.th/banmoung-lp

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

79 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

16 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

15 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 6 9 1
อนุบาล 3 5 5 10 1
รวมระดับอนุบาล 8 11 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 9 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 7 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 0
รวมระดับประถมศึกษา 33 46 79 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 41 57 98 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1728 เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์กุลบริรักษ์ บ้านม่วง อ.2 1
2 1727 เด็กชายจิราภัทร พรหมมินทร์ บ้านม่วง อ.2 1
3 1710 เด็กชายปิยะวัชร์ อ้วนแข็ง บ้านม่วง อ.2 1
4 1724 เด็กหญิงศรัญญา สอนดี บ้านม่วง อ.2 1
5 1723 เด็กหญิงนิชาภัทร หงษ์คอย บ้านม่วง อ.2 1
6 1722 เด็กหญิงกนิษฐา โปทะลา บ้านม่วง อ.2 1
7 1725 เด็กหญิงสุภาพิชญ์ อินเตชะ บ้านม่วง อ.2 1
8 1726 เด็กหญิงปริยากร พ้นโศก บ้านม่วง อ.2 1
9 1721 เด็กหญิงนราพร คุณมี บ้านม่วง อ.2 1
10 1702 เด็กชายธนภัทร ภูมีเมือง บ้านม่วง อ.3 1
11 1730 เด็กชายธนกฤต กาญจนถิรัตกุล บ้านม่วง อ.3 1
12 1729 เด็กชายธราเทพ คำปาเชื้อ บ้านม่วง อ.3 1
13 1700 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ คุณภู บ้านม่วง อ.3 1
14 1701 เด็กชายกัณฑ์อเนก การเก่ง บ้านม่วง อ.3 1
15 1731 เด็กหญิงอภิชญา ปราศรัย บ้านม่วง อ.3 1
16 1705 เด็กหญิงชุติมณฑน์ กำลังมาก บ้านม่วง อ.3 1
17 1703 เด็กหญิงนิรชา โกเมฆ บ้านม่วง อ.3 1
18 1732 เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ธีระบุตร บ้านม่วง อ.3 1
19 1704 เด็กหญิงณปภัช ตับไหว บ้านม่วง อ.3 1
20 1706 เด็กชายนรภัทร สุระวัง บ้านม่วง ป.1 1
21 1714 เด็กชายวิวัฒน์ ฟองแก้ว บ้านม่วง ป.1 1
22 1719 เด็กหญิงจิพัชญา โยธานวล บ้านม่วง ป.1 1
23 1690 เด็กหญิงธัญรดา ไทยกรณ์ บ้านม่วง ป.1 1
24 1707 เด็กหญิงเมธาพร มะโนสันต์ บ้านม่วง ป.1 1
25 1715 เด็กหญิงรินรดา สีลาด บ้านม่วง ป.1 1
26 1718 เด็กหญิงฑิวาพร แสนปั๋ง บ้านม่วง ป.1 1
27 1667 เด็กหญิงอาทิตยา มะนุภา บ้านม่วง ป.1 1
28 1720 เด็กหญิงณิชากรณ์ ศรีพล บ้านม่วง ป.1 1
29 1716 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมา บ้านม่วง ป.1 1
30 1717 เด็กหญิงบุญญาพร เชื้อชมภู บ้านม่วง ป.1 1
31 1692 เด็กชายปิยวัฒน์ มหาวรรณ์ บ้านม่วง ป.2 1
32 1694 เด็กชายธวัชชัย เชื้อหนุน บ้านม่วง ป.2 1
33 1693 เด็กชายภัคพงศ์ พวงมาลัย บ้านม่วง ป.2 1
34 1695 เด็กชายณัฐชนน ไชยสงค์ บ้านม่วง ป.2 1
35 1661 เด็กชายภาคภูมิ ตาบุญ บ้านม่วง ป.2 1
36 1691 เด็กชายกิตติกานต์ ไม้เกล็ด บ้านม่วง ป.2 1
37 1687 เด็กชายณัฐกร วงศ์กุลบริรักษ์ บ้านม่วง ป.2 1
38 1647 เด็กชายปุณยวัจน์ อนุพันธิกุล บ้านม่วง ป.2 1
39 1664 เด็กหญิงวิริญชญา สุดาเดช บ้านม่วง ป.2 1
40 1697 เด็กหญิงพัฒน์นรีพร เครืออินตา บ้านม่วง ป.2 1
41 1663 เด็กหญิงเทวิกา ประพฤติ บ้านม่วง ป.2 1
42 1666 เด็กหญิงเกศรินทร์ เป็นเลา บ้านม่วง ป.2 1
43 1698 เด็กหญิงณัฐณิชา พัฒบุบผา บ้านม่วง ป.2 1
44 1699 เด็กหญิงอัญชลี วงค์กุลบริรักษ์ บ้านม่วง ป.2 1
45 1696 เด็กหญิงธีรนาฎ อินทะสีดา บ้านม่วง ป.2 1
46 1662 เด็กหญิงชนาภา หมดดี บ้านม่วง ป.2 1
47 1669 เด็กชายณภัทร เชื้อชมภู บ้านม่วง ป.3 1
48 1644 เด็กชายรพีภัทร บัวบาน บ้านม่วง ป.3 1
49 1674 เด็กชายจักรี มีข้าว บ้านม่วง ป.3 1
50 1668 เด็กชายคงศักดิ์ ถาแวง บ้านม่วง ป.3 1
51 1679 เด็กชายตรีวรัตน์ สอนดี บ้านม่วง ป.3 1
52 1670 เด็กชายสาธวี ตับไหว บ้านม่วง ป.3 1
53 1675 เด็กชายณัฐวุฒิ ราชคิด บ้านม่วง ป.3 1
54 1680 เด็กหญิงแพรวพรรณ โปทะลา บ้านม่วง ป.3 1
55 1677 เด็กหญิงปิยอิษฎา สุรินทร์บุตร บ้านม่วง ป.3 1
56 1681 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ หมุดดี บ้านม่วง ป.3 1
57 1672 เด็กหญิงเตชิตา ศักดิ์ดี บ้านม่วง ป.3 1
58 1676 เด็กหญิงปาณิสรา สิธิหนิ้ว บ้านม่วง ป.3 1
59 1673 เด็กหญิงชนากาญ หมองู บ้านม่วง ป.3 1
60 1678 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จะซาน บ้านม่วง ป.3 1
61 1671 เด็กหญิงอันธิกา ปัญญารัศมีกุล บ้านม่วง ป.3 1
62 1689 เด็กชายภูวดล อ่างทอง บ้านม่วง ป.4 1
63 1650 เด็กชายชินวัฒน์ คนงาม บ้านม่วง ป.4 1
64 1654 เด็กชายจิรายุ แก้วเสน บ้านม่วง ป.4 1
65 1652 เด็กชายอัคริน เลียวสิริพงค์ บ้านม่วง ป.4 1
66 1631 เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์เหลา บ้านม่วง ป.4 1
67 1651 เด็กชายนราเทพ คุณมี บ้านม่วง ป.4 1
68 1708 เด็กชายศักดิ์วรินทร์ ภูมีเมือง บ้านม่วง ป.4 1
69 1653 เด็กชายภูผา สอนดี บ้านม่วง ป.4 1
70 1630 เด็กชายปวิตร ส่งเสียง บ้านม่วง ป.4 1
71 1658 เด็กหญิงณัฐริการ์ สุดจำ บ้านม่วง ป.4 1
72 1655 เด็กหญิงธนัฐนิฌา วงค์รักษ์ บ้านม่วง ป.4 1
73 1656 เด็กหญิงธนัฐนิฎา วงค์รักษ์ บ้านม่วง ป.4 1
74 1660 เด็กหญิงธัญรัตน์ วรรณโคตร บ้านม่วง ป.4 1
75 1733 เด็กหญิงจิรัญชญา โยธานวล บ้านม่วง ป.4 1
76 1659 เด็กหญิงปุณยนุช ทาอาสา บ้านม่วง ป.4 1
77 1641 เด็กหญิงธิดารัตน์ คำยวง บ้านม่วง ป.5 1
78 1712 เด็กหญิงมณีวรรณ มงคลธนเกียรติ บ้านม่วง ป.5 1
79 1711 เด็กหญิงมณีรัตน์ มงคลธนเกียรติ บ้านม่วง ป.5 1
80 1640 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์ สิธิหนิ้ว บ้านม่วง ป.5 1
81 1642 เด็กหญิงชลณัฐ กลิ่นฟุ้ง บ้านม่วง ป.5 1
82 1643 เด็กหญิงวรรณิดา อินทร์ต๊ะ บ้านม่วง ป.5 1
83 1639 เด็กหญิงกวีนทิพย์ ชาญสกุล บ้านม่วง ป.5 1
84 1665 เด็กชายปิยทัช ธิคม บ้านม่วง ป.6 1
85 1633 เด็กชายธนพล พวงมาลัย บ้านม่วง ป.6 1
86 1628 เด็กชายพีระพัฒน์ เครื่องใจ บ้านม่วง ป.6 1
87 1620 เด็กชายสรยุทธ ใจช่วย บ้านม่วง ป.6 1
88 1622 เด็กชายณัฐดนัย ลืมนัด บ้านม่วง ป.6 1
89 1619 เด็กชายทชธรรม เป็นบุญ บ้านม่วง ป.6 1
90 1637 เด็กชายชโนเพชร ไชยก้ง บ้านม่วง ป.6 1
91 1635 เด็กหญิงพิรยา สวยงาม บ้านม่วง ป.6 1
92 1634 เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญกระโทก บ้านม่วง ป.6 1
93 1632 เด็กหญิงณัฐวรา ทองสี บ้านม่วง ป.6 1
94 1636 เด็กหญิงพิรอร สวยงาม บ้านม่วง ป.6 1
95 1624 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตับไหว บ้านม่วง ป.6 1
96 1623 เด็กหญิงพิชชาภา สินทิพย์ บ้านม่วง ป.6 1
97 1625 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญมา บ้านม่วง ป.6 1
98 1648 เด็กหญิงธนพร จะชาญ บ้านม่วง ป.6 1
นางสาวอนัญพร  ขจรจิตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจีระนัย  หนองกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางพิมพ์วรีย์  วิจิตรจรัสแสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ  สิงหกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวธิดามาส  เต็มสาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาพร  มูลสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางรัตนา  สิงหกูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายศาสตรา  สอนดี
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวอาริดา  เต็มสมุทร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก