Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030038
PERCODE 6 หลัก 500319
กระทรวง 10 หลัก 1052500319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสันมะเกลือ
ชื่อ (อังกฤษ) Bansanmaklua
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านสันมะเกลือ
ตำบล วิเชตนคร
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54271461
อีเมล์แอดเดรส bansan.makluea@gmil.com
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

74 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

17 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 7 9 1
อนุบาล 3 7 3 10 1
รวมระดับอนุบาล 9 10 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 9 17 0
รวมระดับประถมศึกษา 36 38 74 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 45 48 93 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3735 เด็กชายธนกฤต วงศ์ภิญญามาศ บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
2 3736 เด็กชายนฤบดินทร์ สามารถ บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
3 3740 เด็กหญิงพิชญาดา หมายมั่น บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
4 3737 เด็กหญิงจิรัชญา ญานะ บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
5 3741 เด็กหญิงลลิตา ไหวพริบ บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
6 3742 เด็กหญิงหนึ่งสตรี คะนอ บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
7 3743 เด็กหญิงอรจิฬา นันต๊ะสี บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
8 3739 เด็กหญิงปาณิษรา รินฤทธิ์ บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
9 3738 เด็กหญิงโชติกา พรมดี บ้านสันมะเกลือ อ.2 1
10 3724 เด็กชายติณณภัทร อยู่วงษ์อั๋น บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
11 3729 เด็กชายภัทรดนย์ ชินอ่อน บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
12 3726 เด็กชายวันชนะ คงเสือ บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
13 3725 เด็กชายธนดล ธนาศักดิ์ บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
14 3728 เด็กชายกิตติ์ธนัน ตากล้า บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
15 3723 เด็กชายธนภัทร สมหมั่น บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
16 3727 เด็กชายภวัต ไกยนารถ บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
17 3722 เด็กหญิงปิยะรัตน์ เก่งดี บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
18 3721 เด็กหญิงสุพัตรา ล่ำสวย บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
19 3720 เด็กหญิงหทัยภัทร ปัญญาดี บ้านสันมะเกลือ อ.3 1
20 3731 เด็กชายธีรพงษ์ ต่อปัญญา บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
21 3709 เด็กชายณภัทร วงศ์ทา บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
22 3710 เด็กชายธนากร ดีแท้ บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
23 3711 เด็กชายนันทัชพร แต้มสวย บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
24 3706 เด็กชายกิตติวัฒน์ หมายหมั้น บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
25 3732 เด็กหญิงชาลิสา หน้าผ่อง บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
26 3713 เด็กหญิงกุนธิดา พรมอินถา บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
27 3707 เด็กหญิงชมนาฏ สามารถ บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
28 3733 เด็กหญิงธัญชนก แข็งแรง บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
29 3715 เด็กหญิงธนัฌฌา คำมา บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
30 3714 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลำทา บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
31 3716 เด็กหญิงมัชฌิมา พรมดี บ้านสันมะเกลือ ป.1 1
32 3657 เด็กชายจิรศักดิ์ จี่แก้ม บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
33 3685 เด็กชายวงศกร ทวีดี บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
34 3661 เด็กชายธนภัทร สร้อยฟู บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
35 3659 เด็กชายทิวากร อยู่สุข บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
36 3660 เด็กชายธนเดช วงศ์ภิญญามาศ บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
37 3717 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปั้นรูป บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
38 3668 เด็กหญิงมนลฎา เปียงใจคำ บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
39 3665 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อกกว้าง บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
40 3666 เด็กหญิงพิชามญธุ์ ไชยวัน บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
41 3664 เด็กหญิงเบญญาภา ธนาศักดิ์ บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
42 3669 เด็กหญิงอัญชิสา รูปละออ บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
43 3667 เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองสุวรรณ บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
44 3663 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จิรนันทิพงศ์ บ้านสันมะเกลือ ป.2 1
45 3686 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ ปัญญาวารินทร์ บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
46 3648 เด็กชายณัฐกรณ์ กล้าจริง บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
47 3649 เด็กชายณัฐพัฒน์ กล้าจริง บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
48 3651 เด็กชายสถาพร หลานคำ บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
49 3650 เด็กชายรัชชานนท์ พิพัฒน์ธิติพร บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
50 3734 เด็กหญิงภาวินี หาญศึก บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
51 3654 เด็กหญิงภิชญาภา ศรีสุวรรณ์ บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
52 3653 เด็กหญิงจิระภิณญา สัตย์จริง บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
53 3688 เด็กหญิงกันยรัตน์ สกุลอินทร์ บ้านสันมะเกลือ ป.3 1
54 3675 เด็กชายนพดร วงค์อ้าย บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
55 3641 เด็กชายธนพล ชัยชนะ บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
56 3640 เด็กชายกันตพัฒน์ ทำกล้า บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
57 3674 เด็กชายธนวรรธน์ มัชชะ บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
58 3643 เด็กชายสุทิวัส ล่ำสวย บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
59 3676 เด็กชายธนาธิป ดีแท้ บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
60 3642 เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์สุภา บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
61 3645 เด็กชายศุภชัย เปล่งใส บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
62 3689 เด็กชายธนบดี ปัญญาดี บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
63 3703 เด็กชายเดชประยุทธ์ ธงไชย บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
64 3647 เด็กหญิงรัญชิดา คงขยัน บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
65 3677 เด็กหญิงธิดาพรรณ อยู่สุข บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
66 3670 เด็กหญิงกฤติยากรณ์ สายขัด บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
67 3646 เด็กหญิงนัยน์ชนก หมายหมั้น บ้านสันมะเกลือ ป.4 1
68 3635 เด็กชายวิชัยชาญ กี่แก้ม บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
69 3634 เด็กชายชัยชนะ สุขสุด บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
70 3633 เด็กชายกิตติพงศ์ กำลังว่อง บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
71 3638 เด็กหญิงพัชรนันท์ ต่อปัญญา บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
72 3690 เด็กหญิงกุลปรียา สวยรูป บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
73 3680 เด็กหญิงกัณยารัตน์ ศรีธร บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
74 3691 เด็กหญิงณีรนุช กันไว บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
75 3719 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มาตา บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
76 3692 เด็กหญิงสุภัทรธิดา รู้เกณฑ์ บ้านสันมะเกลือ ป.5 1
77 3693 เด็กชายธนวิชญ์ อยู่สุข บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
78 3694 เด็กชายพงศกร หน้าผ่อง บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
79 3615 เด็กชายเตชิต งามจิตร์ บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
80 3618 เด็กชายศรายุทธ จันทะเสน บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
81 3619 เด็กชายอนุวัฒน์ พรมอินถา บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
82 3617 เด็กชายพิริยะพงษ์ ฟังเพราะ บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
83 3614 เด็กชายตุลธร สารสมุทร บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
84 3631 เด็กชายธีรชา ต่อปัญญา บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
85 3695 เด็กหญิงณพิชญา เทพวงค์ บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
86 3679 เด็กหญิงอภิชญา ปัญญาดี บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
87 3622 เด็กหญิงธัญชนก เทียงคาม บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
88 3697 เด็กหญิงหทัยทิพย์ ปัญญาดี บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
89 3623 เด็กหญิงมยุรฉัตร ปัญญาดี บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
90 3621 เด็กหญิงณัฐณิชา เนวะลา บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
91 3625 เด็กหญิงอธิชนันท์ คุณนา บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
92 3624 เด็กหญิงสุทธิดา สวยฉลาด บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
93 3696 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตาเร็ว บ้านสันมะเกลือ ป.6 1
นางณิชชาธนภา  อินปั๋น
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางจีรวรรณ  เครือสบจาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวนิภา  ต้นโชค
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางแววนภา  กลีบจำปี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกนกพร  ปิงเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปรียารัตน์  รัญจวน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายโชคสิริ  ไหวพินิจ
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายคมกฤษ  ชัยยศ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเบญจาพร  ชุ่มเชื้อ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล