Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030101
PERCODE 6 หลัก 500373
กระทรวง 10 หลัก 1052500373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งส้าน
ชื่อ (อังกฤษ) bantungsan
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งส้าน
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส banthungsan@lpg3.go.th
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

7 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

2 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 2 2 0
รวมระดับประถมศึกษา 2 5 7 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2 5 7 2
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1347 เด็กชายเอกธนัช ทองหล่อ บ้านทุ่งส้าน ป.4 1
2 1348 เด็กหญิงกชพรรณ ชัยอนุวัต บ้านทุ่งส้าน ป.4 1
3 1342 เด็กชายวีรวัฒน์ โชคดี บ้านทุ่งส้าน ป.5 1
4 1344 เด็กหญิงเบญญาภา หมุดดี บ้านทุ่งส้าน ป.5 1
5 1350 เด็กหญิงอัญธิกา ใจคำวัง บ้านทุ่งส้าน ป.5 1
6 1349 เด็กหญิงดรันต์รัตน์ ชัยอนุวัต บ้านทุ่งส้าน ป.6 1
7 1346 เด็กหญิงพัทธิญา คำเมืองน้อย บ้านทุ่งส้าน ป.6 1
นางฐานิตา  พรหมมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายบัณฑิต  มีคุณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก