Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแป้น
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030014
PERCODE 6 หลัก 500326
กระทรวง 10 หลัก 1052500326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแป้น
ชื่อ (อังกฤษ) Banpan School
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านแป้น
ตำบล บ้านสา
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54309739
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

72 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

20 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

10 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 6 11 1
อนุบาล 3 11 7 18 1
รวมระดับอนุบาล 16 13 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 38 34 72 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 54 47 101 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2167 เด็กชายธีรภัทร อุดมมลญาณ บ้านแป้น อ.2 1
2 2168 เด็กชายนิธิพล ชนะมงคล บ้านแป้น อ.2 1
3 2166 เด็กชายณฐชนนท์ ปู่ถิ่น บ้านแป้น อ.2 1
4 2170 เด็กชายภรัณยู แยบคาย บ้านแป้น อ.2 1
5 2169 เด็กชายพงศนาถ พนาพรสกุล บ้านแป้น อ.2 1
6 2171 เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ยอด บ้านแป้น อ.2 1
7 2176 เด็กหญิงอภิชาดา หน้างาม บ้านแป้น อ.2 1
8 2173 เด็กหญิงวนัชพร จันทร์หอม บ้านแป้น อ.2 1
9 2172 เด็กหญิงณัฐชญา สูงงาม บ้านแป้น อ.2 1
10 2174 เด็กหญิงวิกาญดา ใจเย็น บ้านแป้น อ.2 1
11 2175 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนกุล บ้านแป้น อ.2 1
12 2164 เด็กชายก้องภพ สัตย์ต่อชาติ บ้านแป้น อ.3 1
13 2154 เด็กชายชัยวิชญ์ เกษมสุข บ้านแป้น อ.3 1
14 2165 เด็กชายนราวิชญ์ คำอ้าย บ้านแป้น อ.3 1
15 2152 เด็กชายพลวรรธน์ ฟังเพราะ บ้านแป้น อ.3 1
16 2155 เด็กชายธนกฤต แก้วธิดา บ้านแป้น อ.3 1
17 2149 เด็กชายชินกฤต กาวิเต บ้านแป้น อ.3 1
18 2150 เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต บ้านแป้น อ.3 1
19 2148 เด็กชายเพิ่มพูน ปู่ย่า บ้านแป้น อ.3 1
20 2151 เด็กชายภัคศรัณย์ ตันทา บ้านแป้น อ.3 1
21 2153 เด็กชายชัยชนะ สุระวัง บ้านแป้น อ.3 1
22 2163 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศรีชัยวงค์ บ้านแป้น อ.3 1
23 2158 เด็กหญิงอภิชญา หน้างาม บ้านแป้น อ.3 1
24 2159 เด็กหญิงสกุลตา เตือนสติ บ้านแป้น อ.3 1
25 2156 เด็กหญิงชญานันท์ ยาปัญยะ บ้านแป้น อ.3 1
26 2161 เด็กหญิงสุพิมล ลำดวน บ้านแป้น อ.3 1
27 2157 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ช่างซอ บ้านแป้น อ.3 1
28 2162 เด็กหญิงพิชญธิดา สุขสาย บ้านแป้น อ.3 1
29 2160 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์ชัย บ้านแป้น อ.3 1
30 2134 เด็กชายธนะพจน์ เทพสุริยานนท์ บ้านแป้น ป.1 1
31 2138 เด็กชายธนวัฒน์ เตรียมแรง บ้านแป้น ป.1 1
32 2137 เด็กชายนราวิชญ์ สดชื่น บ้านแป้น ป.1 1
33 2131 เด็กชายอัครดนัย ผลประโยชน์ บ้านแป้น ป.1 1
34 2136 เด็กชายปารเมษฐ์ พิกุล บ้านแป้น ป.1 1
35 2133 เด็กชายอชิรวิชญ์ สุริยะ บ้านแป้น ป.1 1
36 2135 เด็กชายภัทรพล อินทระภาษี บ้านแป้น ป.1 1
37 2141 เด็กหญิงวรัญญา การักษ์ บ้านแป้น ป.1 1
38 2140 เด็กหญิงวรรณรดา สิมะวรธรรมกุล บ้านแป้น ป.1 1
39 2142 เด็กหญิงวิไลวรรณ วังเปียง บ้านแป้น ป.1 1
40 2143 เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจเย็น บ้านแป้น ป.1 1
41 2139 เด็กหญิงภคนันท์ ใจเย็น บ้านแป้น ป.1 1
42 2119 เด็กชายพิชยเทพ ตัวงาม บ้านแป้น ป.2 1
43 2118 เด็กชายยศธน สัตย์ต่อชาติ บ้านแป้น ป.2 1
44 2120 เด็กชายชัยนรินทร์ ทำบุญ บ้านแป้น ป.2 1
45 2121 เด็กชายพัชภูมิ ตันทา บ้านแป้น ป.2 1
46 2126 เด็กหญิงรัตติกร งามดี บ้านแป้น ป.2 1
47 2125 เด็กหญิงรัตติกาล งามดี บ้านแป้น ป.2 1
48 2123 เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วธิดา บ้านแป้น ป.2 1
49 2124 เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ฮ้อ บ้านแป้น ป.2 1
50 2127 เด็กหญิงจีราดา ดังควัฒนา บ้านแป้น ป.2 1
51 2102 เด็กชายสุวพิชญ์ กองคำบุตร บ้านแป้น ป.3 1
52 2098 เด็กชายนนท์ธวัช ตามสัตย์ บ้านแป้น ป.3 1
53 2104 เด็กชายรชต ถาวัน บ้านแป้น ป.3 1
54 2095 เด็กชายวุฒิภัทร ไวสติ บ้านแป้น ป.3 1
55 2097 เด็กชายรณกร อุ่นจันตา บ้านแป้น ป.3 1
56 2106 เด็กชายฉัตรชัย ชัยยะ บ้านแป้น ป.3 1
57 2100 เด็กชายชัชนนท์ ปลุกเสก บ้านแป้น ป.3 1
58 2103 เด็กชายจิรพงษ์ เก่งจริง บ้านแป้น ป.3 1
59 2129 เด็กชายณัฎฐชัย เป็นลาภ บ้านแป้น ป.3 1
60 2096 เด็กชายรณกฤต เชื้อเต๊อะ บ้านแป้น ป.3 1
61 2099 เด็กชายรฐนนท์ ราหุรักษ์ บ้านแป้น ป.3 1
62 2094 เด็กชายวิชญะ การักษ์ บ้านแป้น ป.3 1
63 2105 เด็กชายใจเพชร ทองมี บ้านแป้น ป.3 1
64 2101 เด็กชายภูวรินทร์ ใจชุ่ม บ้านแป้น ป.3 1
65 2108 เด็กหญิงณัชชา ต้องใจ บ้านแป้น ป.3 1
66 2110 เด็กหญิงณัฐนิกานณ์ฤดี ลาภเกิด บ้านแป้น ป.3 1
67 2109 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เก่งจริง บ้านแป้น ป.3 1
68 2111 เด็กหญิงพรนภัส หน้าชม บ้านแป้น ป.3 1
69 2113 เด็กหญิงมู หลวง บ้านแป้น ป.3 1
70 2128 เด็กหญิงอภิสรา ทองใบ บ้านแป้น ป.3 1
71 2081 เด็กชายธนกร ปูย่า บ้านแป้น ป.4 1
72 2115 เด็กชายเพชรมังกร วรรณไสย บ้านแป้น ป.4 1
73 2114 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เปล่งใส บ้านแป้น ป.4 1
74 2080 เด็กชายจิรายุทธ จันทร์หอม บ้านแป้น ป.4 1
75 2082 เด็กชายธนิสรณ์ สดชื่น บ้านแป้น ป.4 1
76 2088 เด็กหญิงณัฐชา คำอ้าย บ้านแป้น ป.4 1
77 2145 เด็กหญิงกานดา ยืนบุญยิ่ง บ้านแป้น ป.4 1
78 2091 เด็กหญิงอัญชิสา กาวินชัย บ้านแป้น ป.4 1
79 2087 เด็กหญิงพชรอร ต้องใจ บ้านแป้น ป.4 1
80 2084 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เป็นคุณ บ้านแป้น ป.4 1
81 2086 เด็กหญิงศุภัชญา เป่าพิษ บ้านแป้น ป.4 1
82 2093 เด็กหญิงประภัสสร เครือคำ บ้านแป้น ป.4 1
83 2090 เด็กหญิงปิยะธิดา ต่อชาติ บ้านแป้น ป.4 1
84 2085 เด็กหญิงนภัสกร กองประกม บ้านแป้น ป.4 1
85 2057 เด็กชายนนทพัฒน์ ความรู้ บ้านแป้น ป.5 1
86 2058 เด็กชายนันทวัฒน์ เก่งจริง บ้านแป้น ป.5 1
87 2064 เด็กชายวีรวัฒน์ อาวรณ์ บ้านแป้น ป.5 1
88 2067 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ต่อชาติ บ้านแป้น ป.5 1
89 2069 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตสงวน บ้านแป้น ป.5 1
90 2066 เด็กหญิงณัฐนันท์ จอมแปง บ้านแป้น ป.5 1
91 2065 เด็กหญิงกนกอร เป็นแรง บ้านแป้น ป.5 1
92 2047 เด็กชายภัทรชนนท์ หน้างาม บ้านแป้น ป.6 1
93 2045 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ช่างซอ บ้านแป้น ป.6 1
94 2116 เด็กชายชัยนกร หมั่นตรอง บ้านแป้น ป.6 1
95 2044 เด็กชายสุธิราช ประสม บ้านแป้น ป.6 1
96 2046 เด็กชายแทนคุณ ปู่ย่า บ้านแป้น ป.6 1
97 2053 เด็กหญิงวรัทยา ฟังเพราะ บ้านแป้น ป.6 1
98 2055 เด็กหญิงปภัชญา อ่ำเจริญ บ้านแป้น ป.6 1
99 2049 เด็กหญิงสุพิชชา ประสม บ้านแป้น ป.6 1
100 2054 เด็กหญิงวิมลจันทร์ เป่าพิษ บ้านแป้น ป.6 1
101 2052 เด็กหญิงพลอยไพลิน สัตย์ต่อชาติ บ้านแป้น ป.6 1
นายฉลอง  หน้างาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวญาดา  ลือราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางอินทิรา  อุ่นใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายพลากร  สายยืด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐพร  จัดสวย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี  แหลมคม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายณัฐพล  มีเลข
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุธิดา  ตุ้ย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณัฐวิภา  ทองใบ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวกุลธิดา  ขยันดี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศศิวิมล  แก้วน้อย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล