Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านหนองนาว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030006
PERCODE 6 หลัก 500318
กระทรวง 10 หลัก 1052500318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านหนองนาว
ชื่อ (อังกฤษ) bannongnow
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านหนองนาว
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54369706
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

80 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

18 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

18 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

10 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 2 6 1
อนุบาล 3 12 9 21 1
รวมระดับอนุบาล 16 11 27 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 43 37 80 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 59 48 107 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2356 เด็กชายพิชชากร ประกอบศิลป์ บ้านหนองนาว อ.2 1
2 2357 เด็กชายภาคภูมิ ตันจันทร์ บ้านหนองนาว อ.2 1
3 2354 เด็กชายนพรัตน์ เสียงเย็น บ้านหนองนาว อ.2 1
4 2353 เด็กชายคุณานนท์ รูปสอาด บ้านหนองนาว อ.2 1
5 2358 เด็กหญิงกมลยุพา ตามัน บ้านหนองนาว อ.2 1
6 2359 เด็กหญิง์ปรียาภัทร์ จุ๋ม บ้านหนองนาว อ.2 1
7 2329 เด็กชายณัฐชานนท์ พลอยประเสริฐ บ้านหนองนาว อ.3 1
8 2330 เด็กชายณัฐภัทร กาบคำ บ้านหนองนาว อ.3 1
9 2347 เด็กชายปกรณ์ กำจาย บ้านหนองนาว อ.3 1
10 2334 เด็กชายสถิตคุณ ท้าวอุดม บ้านหนองนาว อ.3 1
11 2335 เด็กชายสุวิจักขณ์ ไชยป้อม บ้านหนองนาว อ.3 1
12 2337 เด็กชายอิทธิเดช อวดสี บ้านหนองนาว อ.3 1
13 2349 เด็กชายอัครพล ตันชะ บ้านหนองนาว อ.3 1
14 2331 เด็กชายนราวิชญ์ มุดธิดา บ้านหนองนาว อ.3 1
15 2336 เด็กชายยุทธวีร์ รูปงาม บ้านหนองนาว อ.3 1
16 2332 เด็กชายภานุรุจ สนธิคุณ บ้านหนองนาว อ.3 1
17 2365 เด็กชายภาคิน รักชาติ บ้านหนองนาว อ.3 1
18 2333 เด็กชายศุภกร วรรณารักษ์ บ้านหนองนาว อ.3 1
19 2339 เด็กหญิงบุศรินทร์ ห้องพ่วง บ้านหนองนาว อ.3 1
20 2344 เด็กหญิงอลินดา ใยสำลี บ้านหนองนาว อ.3 1
21 2352 เด็กหญิงกานต์ธิดา รูปงาม บ้านหนองนาว อ.3 1
22 2343 เด็กหญิงพีรยา ดอกเกษ บ้านหนองนาว อ.3 1
23 2338 เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีวรรณชัย บ้านหนองนาว อ.3 1
24 2341 เด็กหญิงปิยนุช แสนใจ บ้านหนองนาว อ.3 1
25 2350 เด็กหญิงจิรัชญา หล้าปินตา บ้านหนองนาว อ.3 1
26 2342 เด็กหญิงพรพรรณ ผังดี บ้านหนองนาว อ.3 1
27 2340 เด็กหญิงปพิชญา จานเก่า บ้านหนองนาว อ.3 1
28 2345 เด็กชายธนกฤต สุรินทร์ บ้านหนองนาว ป.1 1
29 2305 เด็กชายกันตศักดิ์ ขาวข้น บ้านหนองนาว ป.1 1
30 2304 เด็กชายกฤตภาส ถ้ำทอง บ้านหนองนาว ป.1 1
31 2361 เด็กชายทองไท จ้าว บ้านหนองนาว ป.1 1
32 2360 เด็กชายพชรดนัย โลมากุล บ้านหนองนาว ป.1 1
33 2307 เด็กชายภาคิน กล้าจริง บ้านหนองนาว ป.1 1
34 2306 เด็กชายพชรพล ทุนธิราช บ้านหนองนาว ป.1 1
35 2362 เด็กหญิงชฎานิภา ทีเร็ว บ้านหนองนาว ป.1 1
36 2310 เด็กหญิงจิรวลัญช์ พรสุนทรานันท์ บ้านหนองนาว ป.1 1
37 2313 เด็กหญิงนลินี ภูใจ บ้านหนองนาว ป.1 1
38 2327 เด็กหญิงอภิญญา ไวตา บ้านหนองนาว ป.1 1
39 2312 เด็กหญิงชนากานต์ ขยันทำ บ้านหนองนาว ป.1 1
40 2309 เด็กหญิงกมลรัตน์ ชุ่มเชื้อ บ้านหนองนาว ป.1 1
41 2315 เด็กหญิงสุภาพรรณ ปันติบุ่ง บ้านหนองนาว ป.1 1
42 2314 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประมาณ บ้านหนองนาว ป.1 1
43 2316 เด็กหญิงนันทรัตน์ ทีเก่ง บ้านหนองนาว ป.1 1
44 2308 เด็กหญิงกมลชนก พัฒนศรีสุขกุล บ้านหนองนาว ป.1 1
45 2280 เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณชาติ บ้านหนองนาว ป.2 1
46 2278 เด็กชายเทวา ดวงพรมหาสกุล บ้านหนองนาว ป.2 1
47 2317 เด็กชายชยานันต์ เครือยศ บ้านหนองนาว ป.2 1
48 2281 เด็กชายรัชชานนท์ กระจ่างลิขิต บ้านหนองนาว ป.2 1
49 2346 เด็กชายศุภวัทน์ ปัญญา บ้านหนองนาว ป.2 1
50 2279 เด็กชายธนกฤต มหาไม้ บ้านหนองนาว ป.2 1
51 2318 เด็กชายบุญยวัฒน์ วิงวอน บ้านหนองนาว ป.2 1
52 2282 เด็กชายอัครวินท์ โอละลึก บ้านหนองนาว ป.2 1
53 2319 เด็กชายพศิน ชุมรุม บ้านหนองนาว ป.2 1
54 2303 เด็กชายธนากร สนธิคุณ บ้านหนองนาว ป.2 1
55 2291 เด็กหญิงภัทราพร ช่างนวด บ้านหนองนาว ป.2 1
56 2290 เด็กหญิงพิชญธิดา อาวรณ์ บ้านหนองนาว ป.2 1
57 2301 เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุขแสงเดือน บ้านหนองนาว ป.2 1
58 2288 เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์ครองศักดิ์ บ้านหนองนาว ป.2 1
59 2286 เด็กหญิงณัฐชยา รูปงาม บ้านหนองนาว ป.2 1
60 2292 เด็กหญิงยุภารัตน์ จันทา บ้านหนองนาว ป.2 1
61 2284 เด็กหญิงจิราภัทร สีพินนท์ บ้านหนองนาว ป.2 1
62 2287 เด็กหญิงณัฐชา เอื้อเฟื้อ บ้านหนองนาว ป.2 1
63 2295 เด็กชายธนภัทร พันธ์ลา บ้านหนองนาว ป.3 1
64 2294 เด็กชายธนโชติ ชื่นบางบ้า บ้านหนองนาว ป.3 1
65 2254 เด็กชายสราชล ขาวขัน บ้านหนองนาว ป.3 1
66 2249 เด็กชายพัชฏะ จำแม่่น บ้านหนองนาว ป.3 1
67 2250 เด็กชายพิชญภัทร อยู่เป็นสุข บ้านหนองนาว ป.3 1
68 2251 เด็กชายวิชชากร ห้องพ่วง บ้านหนองนาว ป.3 1
69 2298 เด็กชายศิรวิชภญิ์ อยู่นวล บ้านหนองนาว ป.3 1
70 2320 เด็กชายอมรวิชญ์ รูปงาม บ้านหนองนาว ป.3 1
71 2248 เด็กชายเกษมศันต์ วรกิติปัญญากุล บ้านหนองนาว ป.3 1
72 2262 เด็กหญิงวนิดา ตันจันทร์ บ้านหนองนาว ป.3 1
73 2258 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ขยันทำ บ้านหนองนาว ป.3 1
74 2296 เด็กหญิงภัทรธิดา ปรุงจิตต์ บ้านหนองนาว ป.3 1
75 2265 เด็กหญิงศิริขวัญ ชัยวรรณ์ บ้านหนองนาว ป.3 1
76 2256 เด็กหญิงชนัญธิดา เป็นมูล บ้านหนองนาว ป.3 1
77 2257 เด็กหญิงญาณิศา สุธรรมแจ่ม บ้านหนองนาว ป.3 1
78 2233 เด็กหญิงนวพร ถ้ำทอง บ้านหนองนาว ป.3 1
79 2276 เด็กหญิงปัญจรัตน์ จี่แก้ม บ้านหนองนาว ป.3 1
80 2264 เด็กหญิงสุภัสสรา อาวรณ์ บ้านหนองนาว ป.3 1
81 2321 เด็กชายธนวัฒน์ รองตั้ง บ้านหนองนาว ป.4 1
82 2302 เด็กชายเมธาสิทธิ์ จิตรวิรัตน์ บ้านหนองนาว ป.4 1
83 2234 เด็กหญิงนิชาภา เมืองพุทธา บ้านหนองนาว ป.4 1
84 2237 เด็กหญิงอุรัสยา จำปาวงษ์ บ้านหนองนาว ป.4 1
85 2363 เด็กหญิงธมลวรรณญ์ ไกรศรีวรรธนะ บ้านหนองนาว ป.4 1
86 2236 เด็กหญิงรัชนก เรือนเหมย บ้านหนองนาว ป.4 1
87 2218 เด็กชายธนกร อิ่มอำไภย บ้านหนองนาว ป.5 1
88 2267 เด็กชายรักแท้ ใจชื่นบาน บ้านหนองนาว ป.5 1
89 2220 เด็กชายวทัญญู ครองจริง บ้านหนองนาว ป.5 1
90 2231 เด็กชายธรรมรัตน์ คันธา บ้านหนองนาว ป.5 1
91 2245 เด็กชายวุฒิพงศ์ คุณนา บ้านหนองนาว ป.5 1
92 2241 เด็กชายบวรพจน์ คนฟู บ้านหนองนาว ป.5 1
93 2266 เด็กชายธนพัฒน์ โนชัย บ้านหนองนาว ป.5 1
94 2219 เด็กชายนนท์ปวิธ แพทอง บ้านหนองนาว ป.5 1
95 2222 เด็กหญิงธัญชนก ธิดาวงค์ บ้านหนองนาว ป.5 1
96 2223 เด็กหญิงสุภัทรา สว่างศรี บ้านหนองนาว ป.5 1
97 2224 เด็กหญิงพิชญา อยู่สุข บ้านหนองนาว ป.5 1
98 2204 เด็กชายนพฤทธิ์ คำปัน บ้านหนองนาว ป.6 1
99 2199 เด็กชายสิงห์หราช ตาเร็ว บ้านหนองนาว ป.6 1
100 2348 เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่องดา บ้านหนองนาว ป.6 1
101 2207 เด็กชายอภิโชค จำปาวงษ์ บ้านหนองนาว ป.6 1
102 2202 เด็กชายอริยพล รักมิตร บ้านหนองนาว ป.6 1
103 2206 เด็กชายนัธทวัฒน์ มีกลิ่น บ้านหนองนาว ป.6 1
104 2201 เด็กชายธีวากร กมลเพชร บ้านหนองนาว ป.6 1
105 2364 เด็กหญิงอรจิรา รูปสอาด บ้านหนองนาว ป.6 1
106 2242 เด็กหญิงนิศารัตน์ กูลแผ่น บ้านหนองนาว ป.6 1
107 2213 เด็กหญิงชุติญาดา กล้าดี บ้านหนองนาว ป.6 1
นายทศพร  สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุนารี  ไชยสาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางกิตติพร  บุญเตี่ยม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งตัว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาริณี  หลักมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางแสงดาว  ใจคม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวภานุมาศ  ปันสุภะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล  สมร่าง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมณีนุช  แปลกใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก