Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านวังโป่ง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030067
PERCODE 6 หลัก 500211
กระทรวง 10 หลัก 1052500211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านวังโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ) Banwangpong
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านวังโป่ง
ตำบล วังใต้
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5424-8476
อีเมล์แอดเดรส banwangpong@lpg3.go.th
เว็บไซต์ school.lpg3.go.th/wp_school

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

81 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

20 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

14 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 3 3 1
อนุบาล 3 5 4 9 1
รวมระดับอนุบาล 5 7 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 1 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 0
รวมระดับประถมศึกษา 46 35 81 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 42 93 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1572 เด็กหญิงธนัชชา ก๋าขัติ บ้านวังโป่ง อ.2 1
2 1573 เด็กหญิงอริยา ดดพะเนาว์ บ้านวังโป่ง อ.2 1
3 1571 เด็กหญิงธนกร คำมี บ้านวังโป่ง อ.2 1
4 1560 เด็กชายธนภัทร ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง อ.3 1
5 1563 เด็กชายอัครพงค์ ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง อ.3 1
6 1562 เด็กชายภูรชาญ กวินอินใจดี บ้านวังโป่ง อ.3 1
7 1559 เด็กชายณัฐวุฒิ สมจิตต์ บ้านวังโป่ง อ.3 1
8 1558 เด็กชายชนกชน ประกัน บ้านวังโป่ง อ.3 1
9 1565 เด็กหญิงธัญลักษณ์ อรุณแสง บ้านวังโป่ง อ.3 1
10 1564 เด็กหญิงชยานี มีทรง บ้านวังโป่ง อ.3 1
11 1568 เด็กหญิงวิริญาภรณ์ ธีรภัทรตระกูล บ้านวังโป่ง อ.3 1
12 1566 เด็กหญิงอุรัสยา ทามัน บ้านวังโป่ง อ.3 1
13 1544 เด็กชายธีรติ คำแก้ว บ้านวังโป่ง ป.1 1
14 1543 เด็กชายณัฐวีร์ ขันชัยภูมิ บ้านวังโป่ง ป.1 1
15 1542 เด็กชายจิรัสย์ ก๋าสัน บ้านวังโป่ง ป.1 1
16 1545 เด็กชายปุณยากันต์ ธารีสืบ บ้านวังโป่ง ป.1 1
17 1555 เด็กชายธนสุธี ร่างสวย บ้านวังโป่ง ป.1 1
18 1574 เด็กหญิงธันยพร ศุภโชติจินดา บ้านวังโป่ง ป.1 1
19 1550 เด็กหญิงบัณฑิตา ต่อสนิท บ้านวังโป่ง ป.1 1
20 1546 เด็กหญิงวัชรวรรณ ศรีโสดา บ้านวังโป่ง ป.1 1
21 1547 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อวดคล่อง บ้านวังโป่ง ป.1 1
22 1552 เด็กหญิงศุภนุช มลิวัลย์ บ้านวังโป่ง ป.1 1
23 1549 เด็กหญิงนุชจรินทร์ มีซอง บ้านวังโป่ง ป.1 1
24 1548 เด็กหญิงนภัสนันท์ คำปันวงค์ บ้านวังโป่ง ป.1 1
25 1553 เด็กหญิงสโรชา แสงเพิ่ม บ้านวังโป่ง ป.1 1
26 1535 เด็กชายรัชชานนท์ งานดี บ้านวังโป่ง ป.2 1
27 1536 เด็กชายรัชพล ปากหวาน บ้านวังโป่ง ป.2 1
28 1533 เด็กชายภัชรกร แก้วแกมจันทร์ บ้านวังโป่ง ป.2 1
29 1575 เด็กชายวีรภัทร บุญสวน บ้านวังโป่ง ป.2 1
30 1530 เด็กชายจตุรภัทร วางที บ้านวังโป่ง ป.2 1
31 1531 เด็กชายชยณัฐ อินต๊ะอ้น บ้านวังโป่ง ป.2 1
32 1534 เด็กชายยศพล หมื่นคำปา บ้านวังโป่ง ป.2 1
33 1539 เด็กหญิงประภัสสร ขำคม บ้านวังโป่ง ป.2 1
34 1540 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ตนฟู บ้านวังโป่ง ป.2 1
35 1537 เด็กหญิงนภาพร ปากหวาน บ้านวังโป่ง ป.2 1
36 1524 เด็กชายพิชญนันท์ สีสุวรรณ บ้านวังโป่ง ป.3 1
37 1526 เด็กชายราชวัติ จันทร์เครือ บ้านวังโป่ง ป.3 1
38 1525 เด็กชายเจษฎากร นิชลานนท์ บ้านวังโป่ง ป.3 1
39 1556 เด็กชายธนกฤต อาจอุ้มเมือง บ้านวังโป่ง ป.3 1
40 1523 เด็กชายพุฒินาท สูงขาว บ้านวังโป่ง ป.3 1
41 1522 เด็กชายวัชรวิศร์ ทิยะ บ้านวังโป่ง ป.3 1
42 1569 เด็กชายวีรภัทร รัตนชมภู บ้านวังโป่ง ป.3 1
43 1528 เด็กชายพีรวิชญ์ กามูณี บ้านวังโป่ง ป.3 1
44 1527 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์สุวรรณ บ้านวังโป่ง ป.3 1
45 1529 เด็กหญิงอนุธิดา ศรีษะนัง บ้านวังโป่ง ป.3 1
46 1497 เด็กชายพิพัฒน์ แก้วแกมจันทร์ บ้านวังโป่ง ป.4 1
47 1500 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ประกัน บ้านวังโป่ง ป.4 1
48 1541 เด็กชายพลกฤต กลิ่นมาลา บ้านวังโป่ง ป.4 1
49 1504 เด็กชายณัฐวรรธ พรรณวิเชียร บ้านวังโป่ง ป.4 1
50 1502 เด็กชายปวริศ ก๋าขัติ บ้านวังโป่ง ป.4 1
51 1501 เด็กชายชัยมงคล หน่อคำ บ้านวังโป่ง ป.4 1
52 1499 เด็กชายเอกพล คิดอ่าน บ้านวังโป่ง ป.4 1
53 1503 เด็กชายปวเรศ ก๋าขัติ บ้านวังโป่ง ป.4 1
54 1517 เด็กชายณภัทร ต้องใจ บ้านวังโป่ง ป.4 1
55 1506 เด็กหญิงโชติกา คิดงาม บ้านวังโป่ง ป.4 1
56 1515 เด็กหญิงกัญญาภัค มีทรง บ้านวังโป่ง ป.4 1
57 1507 เด็กหญิงธัญรดา เอื้อเฟื้อ บ้านวังโป่ง ป.4 1
58 1511 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ยะคำปลูก บ้านวังโป่ง ป.4 1
59 1516 เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีครู บ้านวังโป่ง ป.4 1
60 1514 เด็กหญิงประกายรุ้ง มีเหลี่ยม บ้านวังโป่ง ป.4 1
61 1508 เด็กหญิงอรกมล งานดี บ้านวังโป่ง ป.4 1
62 1513 เด็กหญิงเกวลิน ใจหวัน บ้านวังโป่ง ป.4 1
63 1512 เด็กหญิงภัทรธิดา บุญพิพัฒน์กุล บ้านวังโป่ง ป.4 1
64 1505 เด็กหญิงจิราภัค ปานุภาพ บ้านวังโป่ง ป.4 1
65 1510 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ สุวรรณโมก บ้านวังโป่ง ป.4 1
66 1483 เด็กชายอภิภู เลี่ยมเงิน บ้านวังโป่ง ป.5 1
67 1479 เด็กชายกฤษณพงษ์ หัสรังษี บ้านวังโป่ง ป.5 1
68 1481 เด็กชายปราชญ์ ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง ป.5 1
69 1477 เด็กชายธนกฤต สมจิตต์ บ้านวังโป่ง ป.5 1
70 1482 เด็กชายปวรปรัชญ์ วางที บ้านวังโป่ง ป.5 1
71 1478 เด็กชายบุญฤทธิ์ แนะเซอร์ บ้านวังโป่ง ป.5 1
72 1489 เด็กหญิงอนัญญา ประกัน บ้านวังโป่ง ป.5 1
73 1486 เด็กหญิงพลอยชมพู ด้วงหิรัญ บ้านวังโป่ง ป.5 1
74 1488 เด็กหญิงนิศากร สงคลัง บ้านวังโป่ง ป.5 1
75 1557 เด็กหญิงรชยา อาจอุ้มเมือง บ้านวังโป่ง ป.5 1
76 1490 เด็กหญิงนนิศรา ทองดี บ้านวังโป่ง ป.5 1
77 1484 เด็กหญิงณีรานุช มีซอง บ้านวังโป่ง ป.5 1
78 1487 เด็กหญิงณัฐธิดา อวดห้าว บ้านวังโป่ง ป.5 1
79 1485 เด็กหญิงกัญญณัท สร้อยสูงเนิน บ้านวังโป่ง ป.5 1
80 1576 เด็กชายสิทธิชัย ขึ้นแสง บ้านวังโป่ง ป.6 1
81 1465 เด็กชายปรมินทร์ หน่อโอย บ้านวังโป่ง ป.6 1
82 1463 เด็กชายพรหมธันวา ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง ป.6 1
83 1464 เด็กชายทิวากร อิ่นแก้ง บ้านวังโป่ง ป.6 1
84 1462 เด็กชายธนโชติ ธีรภัทรตระกูล บ้านวังโป่ง ป.6 1
85 1466 เด็กชายธนกฤต บุญพิพัฒน์กุล บ้านวังโป่ง ป.6 1
86 1467 เด็กชายรติกรณ์ ร่างสวย บ้านวังโป่ง ป.6 1
87 1452 เด็กชายธาวิน เสียงดี บ้านวังโป่ง ป.6 1
88 1491 เด็กชายภูวดล คิดอ่าน บ้านวังโป่ง ป.6 1
89 1461 เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีษะนัง บ้านวังโป่ง ป.6 1
90 1471 เด็กหญิงนภาพรรณ นันตาพรม บ้านวังโป่ง ป.6 1
91 1470 เด็กหญิงบุปผา ทองวิจิตร บ้านวังโป่ง ป.6 1
92 1469 เด็กหญิงชนิกานต์ พรหมมาบุญ บ้านวังโป่ง ป.6 1
93 1468 เด็กหญิงลลิตา ศิริบาล บ้านวังโป่ง ป.6 1
นางสาวจีรารัตน์  เมืองน้อย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวเจนจิรา  ท้าวอาสา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางพัชรี  เมโฆ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายลิขิต  พรมสวณา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวโยธิกา  จันตะมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางอังคนางค์  เลือลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเดชา  แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววิภาภรณ์  จิตรแหลม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางอาภรณ์  บุญญฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายคมกริช  เมืองปัญโญ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวศศิวิมล  วรพิษโยทัย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล