Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านปางดะ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030107
PERCODE 6 หลัก 500377
กระทรวง 10 หลัก 1052500377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านปางดะ
ชื่อ (อังกฤษ) Banpangda
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านบ้านปางดะ
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54364028
อีเมล์แอดเดรส banpangda@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

36 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 4 2 6 1
รวมระดับอนุบาล 7 5 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 18 18 36 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 23 48 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 834 เด็กชายนพคุณ ตาแก้ว บ้านปางดะ อ.2 1
2 833 เด็กชายเซบาสเตียน ปรีชาวัย บ้านปางดะ อ.2 1
3 835 เด็กชายไรวินท์ เป็นบุญ บ้านปางดะ อ.2 1
4 838 เด็กหญิงสุกานดา เป็นบุญ บ้านปางดะ อ.2 1
5 837 เด็กหญิงลลิลดา อุดกันทา บ้านปางดะ อ.2 1
6 836 เด็กหญิงกัญญภัทร เล่าดี บ้านปางดะ อ.2 1
7 826 เด็กชายภูมิพัฒน์ คำโท๊ะ บ้านปางดะ อ.3 1
8 828 เด็กชายอัครพนธ์ พวงมาลัย บ้านปางดะ อ.3 1
9 832 เด็กชายปิยภัทร บุญตือ บ้านปางดะ อ.3 1
10 827 เด็กชายเกียรติภูมิ ชัยบุญยืน บ้านปางดะ อ.3 1
11 830 เด็กหญิงสุธิดา ชื่อจริง บ้านปางดะ อ.3 1
12 829 เด็กหญิงนภัสวรรณ โชคดี บ้านปางดะ อ.3 1
13 816 เด็กชายพรสวรรค์ กล่ำกล้า บ้านปางดะ ป.1 1
14 815 เด็กชายธีรดนย์ กลิ่นสด บ้านปางดะ ป.1 1
15 817 เด็กชายกวีวัธน์ สิทธิไชยนุกูล บ้านปางดะ ป.1 1
16 818 เด็กชายธนวรรธน์ ยะทิพย์ บ้านปางดะ ป.1 1
17 820 เด็กหญิงณัฐณิชา หมายคอย บ้านปางดะ ป.1 1
18 819 เด็กหญิงวารุณี ละเมิด บ้านปางดะ ป.1 1
19 822 เด็กหญิงพิชญาภา ติดรัก บ้านปางดะ ป.1 1
20 808 เด็กชายวัชรพล รู้เจน บ้านปางดะ ป.2 1
21 806 เด็กชายพัชร ส้มพลอย บ้านปางดะ ป.2 1
22 809 เด็กชายณัฐพล รู้เจน บ้านปางดะ ป.2 1
23 825 เด็กหญิงเพชรรุ้ง ปรีชาวัย บ้านปางดะ ป.2 1
24 810 เด็กหญิงวิรัญชนา ใจเที่ยง บ้านปางดะ ป.2 1
25 812 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วจันทร์เพชร บ้านปางดะ ป.2 1
26 797 เด็กชายสิรภพ รู้เจน บ้านปางดะ ป.3 1
27 805 เด็กหญิงลัลลลิลล์ อุดกันทา บ้านปางดะ ป.3 1
28 798 เด็กหญิงเพชรรดา รู้เกณฑ์ บ้านปางดะ ป.3 1
29 799 เด็กหญิงฉัตรทรวิภา ศรีสุนาครัว บ้านปางดะ ป.3 1
30 792 เด็กชายภูผา ปัญญาธรรมนิมิต บ้านปางดะ ป.4 1
31 793 เด็กชายธรรมสรณ์ ปานดวงใจ บ้านปางดะ ป.4 1
32 794 เด็กหญิงกริศฐา หงษ์คอย บ้านปางดะ ป.4 1
33 796 เด็กหญิงปัทมวรรณ พงษ์นิกร บ้านปางดะ ป.4 1
34 801 เด็กหญิงรสริน โชคดี บ้านปางดะ ป.4 1
35 831 เด็กหญิงภัทรธิดา อัคบุตร บ้านปางดะ ป.4 1
36 823 เด็กชายอาธาน เรืองชาญ บ้านปางดะ ป.5 1
37 785 เด็กชายนนทพัทธ์ วันจันทร์ บ้านปางดะ ป.5 1
38 803 เด็กชายธีระธัช เสือสา บ้านปางดะ ป.5 1
39 787 เด็กชายรัชชานนท์ ตลับนาค บ้านปางดะ ป.5 1
40 802 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เป็นบุญ บ้านปางดะ ป.5 1
41 788 เด็กหญิงมุศจริลโรส เสียงเย็น บ้านปางดะ ป.5 1
42 789 เด็กหญิงวรัตชญา ปัญญาธรรมนิมิต บ้านปางดะ ป.5 1
43 779 เด็กชายฑีฆายุ เปี้ยอุด บ้านปางดะ ป.6 1
44 780 เด็กชายธีร์ธวัช ยะทิพย์ บ้านปางดะ ป.6 1
45 776 เด็กชายรัชชานนท์ วันจันทร์ บ้านปางดะ ป.6 1
46 804 เด็กชายชนะพูน แก้วมณีวรรณ บ้านปางดะ ป.6 1
47 782 เด็กหญิงธนาภรณ์ หวานแหลม บ้านปางดะ ป.6 1
48 781 เด็กหญิงชลธิชา ประดับ บ้านปางดะ ป.6 1
นายเปรม  คำภิระแปง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวนฤมล  ทนายมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวอรอุษา  กิตติภักดีกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางจอมขวัญ  ใจจิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา  โกวฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา  จะตุนัน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวแคทลียา  สุวรรณตรีวัฒน์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก