Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030003
PERCODE 6 หลัก 500315
กระทรวง 10 หลัก 1052500315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านม่วงงาม
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านม่วงงาม
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5427-1923
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

10 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

0 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 0 1 1
อนุบาล 3 3 0 3 1
รวมระดับอนุบาล 4 0 4 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 5 5 10 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 9 5 14 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 781 เด็กชายภูมิภัทร วีระพงษ์ บ้านม่วงงาม อ.2 1
2 778 เด็กชายอนาวิน ดวงโกสุม บ้านม่วงงาม อ.3 1
3 776 เด็กชายณัฐภูมิ พรหมศาสตร์ บ้านม่วงงาม อ.3 1
4 777 เด็กชายทัศนกุล คำมูลใจ บ้านม่วงงาม อ.3 1
5 774 เด็กชายณัฐจักร ศรีธิเลิศ บ้านม่วงงาม ป.1 1
6 773 เด็กชายศรัณยพงษ์ เผือกมะหิงษ์ บ้านม่วงงาม ป.2 1
7 780 เด็กหญิงกาญจนา สิทธิมา บ้านม่วงงาม ป.2 1
8 775 เด็กหญิงนภัสนันท์ สุมา บ้านม่วงงาม ป.2 1
9 771 เด็กชายนภัสกร ปัญญาศรี บ้านม่วงงาม ป.3 1
10 772 เด็กชายศุกลวัฒน์ คำมูลใจ บ้านม่วงงาม ป.3 1
11 779 เด็กหญิงทัศณีย์ สิทธิมา บ้านม่วงงาม ป.3 1
12 770 เด็กหญิงชนิดาภา อินต๊ะพันธ์ บ้านม่วงงาม ป.4 1
13 768 เด็กชายสกลพันธุ์ กันทาวงค์ บ้านม่วงงาม ป.5 1
14 769 เด็กหญิงพาขวัญ แต้มคล่อง บ้านม่วงงาม ป.5 1
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก