Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า
ประเภทการศึกษา  ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030011
PERCODE 6 หลัก 500351
กระทรวง 10 หลัก 1052500351
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านช่อฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ) Banchofa School
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านช่อฟ้า
ตำบล ทุ่งผึ้ง
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 958864229
อีเมล์แอดเดรส banchofa@hotmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500351

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

21 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

4 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 12 9 21 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 12 9 21 5
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 475 เด็กชายพิตตินันท์ ทองคำ บ้านช่อฟ้า ป.1 1
2 476 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คงแป้น บ้านช่อฟ้า ป.1 1
3 467 เด็กหญิงวรรณณิดา ไทยใหม่ บ้านช่อฟ้า ป.2 1
4 474 เด็กชายอชิตพล ไทยใหม่ บ้านช่อฟ้า ป.3 1
5 459 เด็กชายพัชรพงศ์ ทองคำ บ้านช่อฟ้า ป.3 1
6 460 เด็กชายพุฒิพัฒน์ อัดแอ บ้านช่อฟ้า ป.3 1
7 458 เด็กชายจิรายุ ไทยใหม่ บ้านช่อฟ้า ป.3 1
8 461 เด็กชายวทัญญู ทองคำ บ้านช่อฟ้า ป.3 1
9 463 เด็กหญิงพีชญา สมเพราะ บ้านช่อฟ้า ป.3 1
10 477 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หลีกเลี่ยง บ้านช่อฟ้า ป.3 1
11 462 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โปทาวี บ้านช่อฟ้า ป.3 1
12 454 เด็กชายอัษฎาวุฒิ อินนา บ้านช่อฟ้า ป.4 1
13 452 เด็กชายชลชาติ ศรีย้าง บ้านช่อฟ้า ป.4 1
14 453 เด็กชายธนวรรธน์ อุดป่าคา บ้านช่อฟ้า ป.4 1
15 457 เด็กหญิงอริศรา ดีประดวง บ้านช่อฟ้า ป.4 1
16 449 เด็กชายวรเทพ อัดแอ บ้านช่อฟ้า ป.5 1
17 450 เด็กหญิงปานรดา รักสถาน บ้านช่อฟ้า ป.5 1
18 443 เด็กชายธาดา ประสม บ้านช่อฟ้า ป.6 1
19 478 เด็กชายอัษฎาวุฒิ อัดแอ บ้านช่อฟ้า ป.6 1
20 446 เด็กหญิงนิชาภัทร เป็นเอก บ้านช่อฟ้า ป.6 1
21 445 เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักชาติ บ้านช่อฟ้า ป.6 1
นางสาวชนากานต์  สมร่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางลำดวน  ทำนา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง