Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030071
PERCODE 6 หลัก 500207
กระทรวง 10 หลัก 1052500207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งฮี
ชื่อ (อังกฤษ) Bantoonghee
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งฮี
ตำบล วังทรายคำ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54248477
อีเมล์แอดเดรส bantunghee@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

20 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

3 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 2 2 4 1
รวมระดับอนุบาล 3 3 6 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 3 3 0
รวมระดับประถมศึกษา 9 11 20 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 12 14 26 5
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2101 เด็กชายณัฐวีร์ ดีงาม บ้านทุ่งฮี อ.2 1
2 2102 เด็กหญิงพรรณิภา ต๊ะสูง บ้านทุ่งฮี อ.2 1
3 2099 เด็กชายพรพิพัฒน์ ป้องกัน บ้านทุ่งฮี อ.3 1
4 2100 เด็กชายอนุวัฒน์ อานนท์ บ้านทุ่งฮี อ.3 1
5 2097 เด็กหญิงวิชญาดา จินตะนา บ้านทุ่งฮี อ.3 1
6 2098 เด็กหญิงภัทรพร แสนจิตร บ้านทุ่งฮี อ.3 1
7 2096 เด็กชายสาธวี วังที บ้านทุ่งฮี ป.2 1
8 2090 เด็กชายนรวีร์ พงษ์ศรี บ้านทุ่งฮี ป.2 1
9 2092 เด็กหญิงเมลดา กลิ่นสุวรรณ บ้านทุ่งฮี ป.2 1
10 2093 เด็กหญิงนิรัชพร อินทจักร์ บ้านทุ่งฮี ป.2 1
11 2089 เด็กหญิงอนันตญา แปงกาลุน บ้านทุ่งฮี ป.2 1
12 2081 เด็กชายธนธรณ์ กาวิละ บ้านทุ่งฮี ป.3 1
13 2084 เด็กชายชยางกูร ก๋าเร็ว บ้านทุ่งฮี ป.3 1
14 2079 เด็กชายปุญญพัฒน์ รัชนีกร บ้านทุ่งฮี ป.3 1
15 2080 เด็กชายพีรวิชญ์ วางที บ้านทุ่งฮี ป.3 1
16 2083 เด็กหญิงพัชรธิดา แหลมจริง บ้านทุ่งฮี ป.3 1
17 2085 เด็กหญิงวรปรียา ใจไหว บ้านทุ่งฮี ป.3 1
18 2082 เด็กหญิงสุทธิชา สีมา บ้านทุ่งฮี ป.3 1
19 2073 เด็กชายวชิรวิทย์ คำเหล็ก บ้านทุ่งฮี ป.5 1
20 2075 เด็กชายภัทรภณ พัฒนะพรหมมาส บ้านทุ่งฮี ป.5 1
21 2095 เด็กชายอดิเทพ ใจเสมอ บ้านทุ่งฮี ป.5 1
22 2086 เด็กหญิงพรรณิตา ต๊ะสูง บ้านทุ่งฮี ป.5 1
23 2076 เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา แรงอด บ้านทุ่งฮี ป.5 1
24 2070 เด็กหญิงวรรณิดา ใจมัน บ้านทุ่งฮี ป.6 1
25 2068 เด็กหญิงพัณณิตา สีอุตร บ้านทุ่งฮี ป.6 1
26 2069 เด็กหญิงพิชญาภา เมทาง บ้านทุ่งฮี ป.6 1
นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางชญานิศ  พงศาณัฐ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนลินดาภา  รัชนีกรรัศมี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณัฐเกศ  เสรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายตระกูล  ชมภูใส
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนาตญา  เคร่งครัด
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก