Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030083
PERCODE 6 หลัก 500192
กระทรวง 10 หลัก 1052500192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทัพป่าเส้า
ชื่อ (อังกฤษ) BANTUBPASAO
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านทัพป่าเส้า
ตำบล วังเหนือ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5424-8472
อีเมล์แอดเดรส tubpasao@hotmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

7 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

1 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 0
รวมระดับประถมศึกษา 4 3 7 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 4 3 7 4
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 999 เด็กหญิงพัชราภา วงค์เที่ยงทำ บ้านทัพป่าเส้า ป.1 1
2 998 เด็กหญิงศิริวรรณ อวดดี บ้านทัพป่าเส้า ป.2 1
3 996 เด็กชายตะวัน วงค์เที่ยงทำ บ้านทัพป่าเส้า ป.3 1
4 994 เด็กชายภานุกร วงค์สุทะ บ้านทัพป่าเส้า ป.4 1
5 993 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญาดี บ้านทัพป่าเส้า ป.4 1
6 995 เด็กหญิงภัทรศยา พิทักษ์โชคชัย บ้านทัพป่าเส้า ป.4 1
7 992 เด็กชายติวานนท์ วงค์สมุทร บ้านทัพป่าเส้า ป.6 1
นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสุบิน  ติดชัย
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสิรินา  ยามเลย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก