Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030114
PERCODE 6 หลัก 500369
กระทรวง 10 หลัก 1052500369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ) Thungpong
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งโป่ง
ตำบล เมืองปาน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54276340
อีเมล์แอดเดรส pensri.sri@windowslive.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

29 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

8 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 1 0 1 1
รวมระดับอนุบาล 2 2 4 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 6 8 0
รวมระดับประถมศึกษา 13 16 29 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 15 18 33 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1753 เด็กชายสุระพงษ์ อภิวงศ์กันทา บ้านทุ่งโป่ง อ.2 1
2 1754 เด็กหญิงศิริวรรณ ต้อนรับ บ้านทุ่งโป่ง อ.2 1
3 1755 เด็กหญิงเบญญาภา ต้อนรับ บ้านทุ่งโป่ง อ.2 1
4 1750 เด็กชายบดินทร์ ดุกล้า บ้านทุ่งโป่ง อ.3 1
5 1745 เด็กชายนราวิชญ์ หน้าใหญ่ บ้านทุ่งโป่ง ป.1 1
6 1744 เด็กชายชัยภัทร ทองประดับ บ้านทุ่งโป่ง ป.1 1
7 1746 เด็กชายประสิทธิชัย เวหา บ้านทุ่งโป่ง ป.1 1
8 1747 เด็กหญิงวนิดา มุสิกพันธ์ุ บ้านทุ่งโป่ง ป.1 1
9 1735 เด็กชายนนทพัฒน์ ปันตา บ้านทุ่งโป่ง ป.2 1
10 1737 เด็กชายภูมินทร์ จันทร์ต๊ะ บ้านทุ่งโป่ง ป.2 1
11 1736 เด็กชายสุภัทร เพชรอินทร์ บ้านทุ่งโป่ง ป.2 1
12 1740 เด็กหญิงรินรดา ดุกล้า บ้านทุ่งโป่ง ป.2 1
13 1738 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทปัญญา บ้านทุ่งโป่ง ป.2 1
14 1727 เด็กชายสุรธัส จำกัด บ้านทุ่งโป่ง ป.3 1
15 1730 เด็กหญิงศิรประภา พูดงาม บ้านทุ่งโป่ง ป.3 1
16 1729 เด็กหญิงปิยะธิดา เวหา บ้านทุ่งโป่ง ป.3 1
17 1752 เด็กชายปัณณวิชญ์ อภิวันท์สนอง บ้านทุ่งโป่ง ป.4 1
18 1724 เด็กหญิงอชิรญา รุ่งเรือง บ้านทุ่งโป่ง ป.4 1
19 1723 เด็กหญิงวรัญญา กลัดพิบูลย์ บ้านทุ่งโป่ง ป.4 1
20 1722 เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงเป็ก บ้านทุ่งโป่ง ป.4 1
21 1715 เด็กชายอดิเทพ อุตตะละ บ้านทุ่งโป่ง ป.5 1
22 1714 เด็กชายอชิระ พานธงรักษ์ บ้านทุ่งโป่ง ป.5 1
23 1713 เด็กชายศุภชัย นามสิน บ้านทุ่งโป่ง ป.5 1
24 1725 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมเสียง บ้านทุ่งโป่ง ป.5 1
25 1733 เด็กหญิงณัชริญา การชื่อ บ้านทุ่งโป่ง ป.5 1
26 1699 เด็กชายชินาธิป พงค์กาสอ บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
27 1700 เด็กชายณัฐวุฒิ มุสิกพันธุ์ บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
28 1705 เด็กหญิงชิดชนก ปันตา บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
29 1707 เด็กหญิงธนัชชา ยอดมานะ บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
30 1703 เด็กหญิงพิมพ์พิไล ใจน่าน บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
31 1709 เด็กหญิงวโรชา กลัดพิบูลย์ บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
32 1706 เด็กหญิงพรชนก ทิสม บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
33 1704 เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวิมล บ้านทุ่งโป่ง ป.6 1
นางสาวดุจฤดี  คำปันศักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์  ตั้งตรง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์  คุณฟู
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร  วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวมาลี  ประเสริฐภัทรเวช
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสิริธร  ดีมาก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก