Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030031
PERCODE 6 หลัก 500332
กระทรวง 10 หลัก 1052500332
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านศรีบุญเรือง
ชื่อ (อังกฤษ) bansribunruang
หมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านบ้านศรีบุญเรือง
ตำบล แม่สุก
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54833159
อีเมล์แอดเดรส bansibunruang@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

46 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 2 4 1
อนุบาล 3 2 3 5 1
รวมระดับอนุบาล 4 5 9 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 24 22 46 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 28 27 55 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1451 เด็กชายพุธฐิพัฒน์ ตั้งกฤตยกวิน บ้านศรีบุญเรือง อ.2 1
2 1452 เด็กชายอาทิวราห์ กันไว บ้านศรีบุญเรือง อ.2 1
3 1454 เด็กหญิงภัณฑิรา เทพแก้ว บ้านศรีบุญเรือง อ.2 1
4 1453 เด็กหญิงพิชชานันท์ แปลกปลาด บ้านศรีบุญเรือง อ.2 1
5 1444 เด็กชายณัฐพงศ์ ปินใจกุล บ้านศรีบุญเรือง อ.3 1
6 1443 เด็กชายอติคุณ มหาวรรณ์ บ้านศรีบุญเรือง อ.3 1
7 1447 เด็กหญิงลลิลทิพย์ ธิคม บ้านศรีบุญเรือง อ.3 1
8 1446 เด็กหญิงขัวญฤดี ขยันทำ บ้านศรีบุญเรือง อ.3 1
9 1445 เด็กหญิงสโรชา เสนาธรรม บ้านศรีบุญเรือง อ.3 1
10 1436 เด็กชายวรากร มณีวรรณ์ บ้านศรีบุญเรือง ป.1 1
11 1437 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา ปันดี บ้านศรีบุญเรือง ป.1 1
12 1438 เด็กหญิงธัญสินี ดีมาก บ้านศรีบุญเรือง ป.1 1
13 1423 เด็กชายปฏิภาณ ทามา บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
14 1425 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ดียิ่่ง บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
15 1426 เด็กชายโชคชัย ปัญญาดี บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
16 1424 เด็กชายกันตพัฒน์ ไทยกุล บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
17 1429 เด็กหญิงญาณินท์ เครือน้อย บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
18 1449 เด็กหญิงปรีรัชชา จันทรัตน์ บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
19 1432 เด็กหญิงฐิรารัตน์ เพชรบูร บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
20 1431 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วใส บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
21 1430 เด็กหญิงณัชชา ศรีทิพันธ์ุ บ้านศรีบุญเรือง ป.2 1
22 1416 เด็กชายวุฒิวัฒร์ น่ารัก บ้านศรีบุญเรือง ป.3 1
23 1417 เด็กชายธนกร โนโชติ บ้านศรีบุญเรือง ป.3 1
24 1418 เด็กหญิงปิยนุช เปลี่ยวญาติ บ้านศรีบุญเรือง ป.3 1
25 1419 เด็กหญิงกานต์สินี ดีมาก บ้านศรีบุญเรือง ป.3 1
26 1415 เด็กชายภูบดินทร์ อดเหนียว บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
27 1402 เด็กชายศุภกร พรมจินดา บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
28 1435 เด็กชายเต้ิ้น สะอุมพัน บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
29 1398 เด็กชายวชิรวิทย์ ทองแก้ว บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
30 1397 เด็กชายธนโชติ เป็นวงค์ บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
31 1414 เด็กชายภูมินทร์ อดเหนียว บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
32 1404 เด็กชายอัครวิทย์ บุญจริง บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
33 1401 เด็กชายณัฐกิตติ์ อดเหนียว บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
34 1406 เด็กหญิงณัฐนรี เปลี่ยวญาติ บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
35 1410 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปินใจกูล บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
36 1408 เด็กหญิงอรปรียา แก้วมะลิ บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
37 1407 เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยวงค์ บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
38 1409 เด็กหญิงณัฐธิดา ขยันทำ บ้านศรีบุญเรือง ป.4 1
39 1385 เด็กชายกิตติกวิน อดเหนียว บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
40 1390 เด็กชายเอื้ออังกูร ขาวสูง บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
41 1386 เด็กชายณัฐวัตร ขยันทำ บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
42 1387 เด็กชายธนพัฒน์ ไม้รัง บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
43 1388 เด็กชายรัตนพล สูตรเลข บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
44 1389 เด็กชายนันทิพัฒน์ มณีวรรณ บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
45 1391 เด็กชายจิราวัตร รักชาติ บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
46 1396 เด็กหญิงภัทราพร ปินใจกุล บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
47 1392 เด็กหญิงสุธิมา สุขลัด บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
48 1394 เด็กหญิงสุฐิดา เสนาธรรม บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
49 1393 เด็กหญิงอภิชญา กูลชัย บ้านศรีบุญเรือง ป.5 1
50 1380 เด็กชายบริธาน สมเพราะ บ้านศรีบุญเรือง ป.6 1
51 1379 เด็กชายจารุพัฒน์ บุญเตี่ยม บ้านศรีบุญเรือง ป.6 1
52 1411 เด็กหญิงธินิตา เพชรบูร บ้านศรีบุญเรือง ป.6 1
53 1381 เด็กหญิงสโรชินี กุลชนะพิไล บ้านศรีบุญเรือง ป.6 1
54 1382 เด็กหญิงสุดารัตน์ ขยันทำ บ้านศรีบุญเรือง ป.6 1
55 1383 เด็กหญิงวริศรา เปลี่ยวญาติ บ้านศรีบุญเรือง ป.6 1
นางสาวรัชฎา  กันทิยา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์  กิติคำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวฐิตา  รักเหล่า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวธัญลักษณ์  ปินใจกุล
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุภาพ  พูดตรง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก