Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านไร่
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030120
PERCODE 6 หลัก 500353
กระทรวง 10 หลัก 1052500353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านไร่
ชื่อ (อังกฤษ) banrai school
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านไร่
ตำบล หัวเมือง
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-54109937
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

49 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

16 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 9 3 12 1
รวมระดับอนุบาล 13 6 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 5 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 26 23 49 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 39 29 68 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 981 เด็กชายนนธวันต์ สุขศรีราษฎร์ บ้านไร่ อ.2 1
2 980 เด็กชายดลธี บาหลา บ้านไร่ อ.2 1
3 985 เด็กชายสกลวรรธน์ สิงห์แก้ว บ้านไร่ อ.2 1
4 984 เด็กชายภูตะวัน ยะลั้ง บ้านไร่ อ.2 1
5 986 เด็กหญิงอารตี มงคล บ้านไร่ อ.2 1
6 983 เด็กหญิงพิมพ์ชนก คร่องไหม บ้านไร่ อ.2 1
7 982 เด็กหญิงปาลีรัตน์ แสงคำ บ้านไร่ อ.2 1
8 971 เด็กชายนพพร แก้ววิเชียร บ้านไร่ อ.3 1
9 974 เด็กชายรัชพล มณเฑียรมณีรัตน์ บ้านไร่ อ.3 1
10 976 เด็กชายวัชรินทร์ มงคล บ้านไร่ อ.3 1
11 975 เด็กชายวัชรพงศ์ พูดฉลาด บ้านไร่ อ.3 1
12 944 เด็กชายพีรภาส สิงห์แก้ว บ้านไร่ อ.3 1
13 970 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิเจริญ บ้านไร่ อ.3 1
14 973 เด็กชายพงศกร มงคล บ้านไร่ อ.3 1
15 969 เด็กชายธนภัทร สุทธิเจริญ บ้านไร่ อ.3 1
16 968 เด็กชายณัฐภัทร ไทยใหม่ บ้านไร่ อ.3 1
17 977 เด็กหญิงไอศิมา เป็นใย บ้านไร่ อ.3 1
18 966 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคลมาก บ้านไร่ อ.3 1
19 967 เด็กหญิงจิรารัตน์ กันไว บ้านไร่ อ.3 1
20 958 เด็กชายศุรภัทร อาจยุต บ้านไร่ ป.1 1
21 953 เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขสบาย บ้านไร่ ป.1 1
22 955 เด็กชายธราธิป ขันธิกุล บ้านไร่ ป.1 1
23 956 เด็กชายรัชพล ครองจริง บ้านไร่ ป.1 1
24 960 เด็กหญิงสุทนิสา บาหลา บ้านไร่ ป.1 1
25 959 เด็กหญิงสิวารักษ์ แมะบ้าน บ้านไร่ ป.1 1
26 952 เด็กหญิงกาญณิกา บาหลา บ้านไร่ ป.1 1
27 957 เด็กหญิงลลิตา นาคม บ้านไร่ ป.1 1
28 888 เด็กชายอาทิตย์ จะอื่อ บ้านไร่ ป.2 1
29 938 เด็กชายจิรศักดิ์ ฟูธรรม บ้านไร่ ป.2 1
30 941 เด็กชายธนาการ อินต๊ะวงศ์ บ้านไร่ ป.2 1
31 943 เด็กหญิงนิภาภรณ์ มงคล บ้านไร่ ป.2 1
32 942 เด็กหญิงนภัสสร บาหลา บ้านไร่ ป.2 1
33 951 เด็กหญิงศิริอมรกุล โคลมาก บ้านไร่ ป.2 1
34 940 เด็กหญิงชญานันท์ เมืองว้อง บ้านไร่ ป.2 1
35 988 เด็กหญิงอนันยา เทวิละ บ้านไร่ ป.2 1
36 936 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปะป่า บ้านไร่ ป.3 1
37 935 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กาวาด บ้านไร่ ป.3 1
38 937 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มูลทิน บ้านไร่ ป.3 1
39 923 เด็กชายนราวิชญ์ บุญธรรม บ้านไร่ ป.4 1
40 978 เด็กชายสรยุทธ บาหลา บ้านไร่ ป.4 1
41 931 เด็กชายนรภัทร มงคล บ้านไร่ ป.4 1
42 933 เด็กหญิงรวีนิภา บาลาง บ้านไร่ ป.4 1
43 934 เด็กหญิงรัตติกาล รักพงค์ บ้านไร่ ป.4 1
44 932 เด็กหญิงพรณภา กาวาด บ้านไร่ ป.4 1
45 987 เด็กหญิงปรียาฉัตร ยะลั้ง บ้านไร่ ป.4 1
46 925 เด็กชายภัสกร โสภณเมธาสกุล บ้านไร่ ป.5 1
47 949 เด็กชายเอกรินทร์ เกี๋ยงแหลม บ้านไร่ ป.5 1
48 926 เด็กชายวิชากรณ์ มงคล บ้านไร่ ป.5 1
49 948 เด็กชายศักรินทร์ เกี๋ยงแหลม บ้านไร่ ป.5 1
50 924 เด็กชายปิยะพงษ์ ขยันทำ บ้านไร่ ป.5 1
51 930 เด็กหญิงชญานันท์ จาตุมา บ้านไร่ ป.5 1
52 927 เด็กหญิงธันญากร รักพงค์ บ้านไร่ ป.5 1
53 915 เด็กชายรัชชานนท์ เป็นวงค์ บ้านไร่ ป.6 1
54 911 เด็กชายไตรภูมิ ขันธิกุล บ้านไร่ ป.6 1
55 910 เด็กชายชัชวาลย์ มูลทิน บ้านไร่ ป.6 1
56 917 เด็กชายอนุนาท มงคล บ้านไร่ ป.6 1
57 913 เด็กชายนธวีร์ ครองจริง บ้านไร่ ป.6 1
58 963 เด็กชายตะวัน แซ่ซี บ้านไร่ ป.6 1
59 916 เด็กชายสุรศักดิ์ มูลทิน บ้านไร่ ป.6 1
60 909 เด็กชายชานนท์ กุเลา บ้านไร่ ป.6 1
61 912 เด็กชายธัญลักษณ์ มูลทิน บ้านไร่ ป.6 1
62 894 เด็กชายชญานนท์ บาหลา บ้านไร่ ป.6 1
63 947 เด็กชายณัฐพงศ์ เป็งขวัญ บ้านไร่ ป.6 1
64 918 เด็กหญิงวิรากานต์ ขยันทำ บ้านไร่ ป.6 1
65 919 เด็กหญิงวิชญาดา วิจรรยา บ้านไร่ ป.6 1
66 898 เด็กหญิงเขมนันท์ สิงห์แก้ว บ้านไร่ ป.6 1
67 922 เด็กหญิงอรจิรา จ๋ากิจ บ้านไร่ ป.6 1
68 920 เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์ทอง บ้านไร่ ป.6 1
นายสมัย  ดำรงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสราวุฒิ  อินปั๋น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวดวงสมร  สมณะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์จันทร์  เกื้อกูลวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนุชรินทร์​  ปิจเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพรวิสาข์  จันทรบุญมาวงศ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวภัทริการ์  ซองเงิน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวีระ  อภิรักษ์วงค์
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางพิสมัย  เป็งขวัญ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร  สมพมิตร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง