Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่ตา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030016
PERCODE 6 หลัก 500336
กระทรวง 10 หลัก 1052500336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่ตา
ชื่อ (อังกฤษ) banmaeta
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านแม่ตา
ตำบล ปงดอน
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54834618
อีเมล์แอดเดรส Maeta@thaimail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

33 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

7 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 1 1 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมระดับอนุบาล 5 4 9 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 5 7 0
รวมระดับประถมศึกษา 13 20 33 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 18 24 42 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1960 เด็กหญิงจิรัชยา ไวสะอาด บ้านแม่ตา อ.2 1
2 1953 เด็กชายธนาธิวัฒน์ จัดไว บ้านแม่ตา อ.3 1
3 1952 เด็กชายชินณวัตร รัตนวาณิชยกุล บ้านแม่ตา อ.3 1
4 1951 เด็กชายกฤษณะ ปลุกเศก บ้านแม่ตา อ.3 1
5 1958 เด็กชายกันตพัชร คำสร้อย บ้านแม่ตา อ.3 1
6 1955 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไหวพินิจ บ้านแม่ตา อ.3 1
7 1954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีชื่อ บ้านแม่ตา อ.3 1
8 1957 เด็กหญิงวิภารัตน์ จัดคร่อง บ้านแม่ตา อ.3 1
9 1956 เด็กหญิงภัณฑิรา นามปัน บ้านแม่ตา อ.3 1
10 0 เด็กหญิงชาลิตา สายแปง บ้านแม่ตา ป.1 1
11 1963 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตั้งตรง บ้านแม่ตา ป.2 1
12 1965 เด็กหญิงวันนา กองตัน บ้านแม่ตา ป.2 1
13 1964 เด็กหญิงกรรณิการ์ น่าชม บ้านแม่ตา ป.2 1
14 1961 เด็กหญิงพิมพ์ผกา โยมงาม บ้านแม่ตา ป.2 1
15 1946 เด็กหญิงชนิศรณ์ ไปเร็ว บ้านแม่ตา ป.2 1
16 1967 เด็กชายรินพัฒน์ ไหวพินิจ บ้านแม่ตา ป.3 1
17 1942 เด็กชายวัชรินทร สายแวว บ้านแม่ตา ป.3 1
18 1966 เด็กชายพุฒิพงศ์ ชื่นอารมณ์ บ้านแม่ตา ป.3 1
19 1968 เด็กหญิงเกวลิน โยมงาม บ้านแม่ตา ป.3 1
20 1943 เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคำ บ้านแม่ตา ป.3 1
21 1969 เด็กหญิงเกศรินทร์ เที่ยงมิตร บ้านแม่ตา ป.3 1
22 1983 เด็กหญิงพรินท์พิดา ศิริวัฒน์ บ้านแม่ตา ป.3 1
23 1971 เด็กชายพิพัฒน์ จัดว้อง บ้านแม่ตา ป.4 1
24 1970 เด็กชายชยานนท์ เว้นบาป บ้านแม่ตา ป.4 1
25 1972 เด็กหญิงธนาภรณ์ มียันต์ บ้านแม่ตา ป.4 1
26 1973 เด็กหญิงพิยดา เป็นแผ่น บ้านแม่ตา ป.4 1
27 1974 เด็กหญิงเมธปรียา ชมภู บ้านแม่ตา ป.4 1
28 1978 เด็กชายอติวิชญ์ กันทะวงค์ บ้านแม่ตา ป.5 1
29 1935 เด็กชายรัชชานนท์ ซองดี บ้านแม่ตา ป.5 1
30 1975 เด็กชายชนะชน โยมงาม บ้านแม่ตา ป.5 1
31 1977 เด็กชายสุขเกษม ยิ่งปรางค์ บ้านแม่ตา ป.5 1
32 1976 เด็กชายฑีฆายุ มียันต์ บ้านแม่ตา ป.5 1
33 1962 เด็กหญิงบุญญาธิการ เอื้อจีน บ้านแม่ตา ป.5 1
34 1937 เด็กหญิงอรปรียา คนฟู บ้านแม่ตา ป.5 1
35 1936 เด็กหญิงดาราธิป สายแปง บ้านแม่ตา ป.5 1
36 1979 เด็กชายเทพบุตร จัดว้อง บ้านแม่ตา ป.6 1
37 1931 เด็กชายธนากร ปลุกเสก บ้านแม่ตา ป.6 1
38 1932 เด็กหญิงชนิกานต์ แข็งแรง บ้านแม่ตา ป.6 1
39 1933 เด็กหญิงพิชชานันท์ สุวรรณรงค์ บ้านแม่ตา ป.6 1
40 1980 เด็กหญิงกานต์ธิดา ชาอินทร์ บ้านแม่ตา ป.6 1
41 1982 เด็กหญิงสุภัสสร เป็นมูล บ้านแม่ตา ป.6 1
42 1981 เด็กหญิงพิมลดา ประสม บ้านแม่ตา ป.6 1
นายยุทธชัย  บุดดีคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวปวริศา  นรสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสมบัติ  อดเหนียว
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวบุญฑริกา  ทารักษ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล