Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030048
PERCODE 6 หลัก 500206
กระทรวง 10 หลัก 1052500206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านดอนแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ) BANDONKAEW
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านดอนแก้ว
ตำบล ร่องเคาะ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5483-3658
อีเมล์แอดเดรส bandonkaew_wn@hotmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

59 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

18 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 2 4 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมระดับอนุบาล 7 5 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 0
รวมระดับประถมศึกษา 33 26 59 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 40 31 71 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2317 เด็กชายพัชรพล ปานนาค บ้านดอนแก้ว อ.2 1
2 2316 เด็กชายนิติธร การเพียร บ้านดอนแก้ว อ.2 1
3 2318 เด็กหญิงจารุพร สุรินเมือง บ้านดอนแก้ว อ.2 1
4 2319 เด็กหญิงชนัญธร เขื่อนคำ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
5 2320 เด็กชายปภังกร สิริบวรพิมล บ้านดอนแก้ว อ.3 1
6 2309 เด็กชายพิชาภพ ทรายมูลคำ บ้านดอนแก้ว อ.3 1
7 2310 เด็กชายอิศราณุวัฒน์ อินต๊ะใจ บ้านดอนแก้ว อ.3 1
8 2308 เด็กชายพัชรากร แย้มดวง บ้านดอนแก้ว อ.3 1
9 2307 เด็กชายทยากร การเพียร บ้านดอนแก้ว อ.3 1
10 2311 เด็กหญิงนฤมล นวนกัน บ้านดอนแก้ว อ.3 1
11 2312 เด็กหญิงพัณวิรา ไกรจันทร์ บ้านดอนแก้ว อ.3 1
12 2313 เด็กหญิงภูริชญา รูปคม บ้านดอนแก้ว อ.3 1
13 2298 เด็กชายภัทรกร สุขะพรรณ์ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
14 2295 เด็กชายจิรวัฒน์ กระทาง บ้านดอนแก้ว ป.1 1
15 2300 เด็กชายวรวิช คุณผล บ้านดอนแก้ว ป.1 1
16 2296 เด็กชายณัฐดนัย เชิงคร่อง บ้านดอนแก้ว ป.1 1
17 2299 เด็กชายภูมิบดินทร์ จักรถ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
18 2297 เด็กชายณัฐธัญ มุ่งเมิน บ้านดอนแก้ว ป.1 1
19 2304 เด็กหญิงเบญญาภา อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.1 1
20 2303 เด็กหญิงณัฐธิดา เข็ตขาม บ้านดอนแก้ว ป.1 1
21 2305 เด็กหญิงณรินทิพย์ อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.1 1
22 2281 เด็กชายชยกฤต พรมบุตร บ้านดอนแก้ว ป.2 1
23 2321 เด็กชายสุรชัย กลิ่นชู บ้านดอนแก้ว ป.2 1
24 2283 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันตะมะ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
25 2282 เด็กชายชินณวรรธน์ อ่องกาญ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
26 2280 เด็กชายจักรพรรดิ กล้าหาญ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
27 2284 เด็กชายธนกฤติ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.2 1
28 2285 เด็กชายภูวดล จันทร์บูรณ์ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
29 2315 เด็กชายจิรภัทร การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.2 1
30 2286 เด็กหญิงธนกานต์ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.2 1
31 2289 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไกรจันทร์ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
32 2288 เด็กหญิงธนัญญา การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.2 1
33 2290 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เสนาถี บ้านดอนแก้ว ป.2 1
34 2274 เด็กชายณัฐกิตติ์ พวงมาลา บ้านดอนแก้ว ป.3 1
35 2276 เด็กชายวิทวัส ทรายมูลคำ บ้านดอนแก้ว ป.3 1
36 2275 เด็กชายธนโชติ กระทุ่ม บ้านดอนแก้ว ป.3 1
37 2279 เด็กหญิงศิริญาพร นาวิรัตน์ บ้านดอนแก้ว ป.3 1
38 2267 เด็กชายจิรภัทร เขื่อนคำ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
39 2291 เด็กชายชนะชัย เชิงเร็ว บ้านดอนแก้ว ป.4 1
40 2268 เด็กชายนนทพัทธ์ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.4 1
41 2269 เด็กชายพัสกร อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.4 1
42 2314 เด็กชายธีรชัย การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.4 1
43 2273 เด็กหญิงพลอยพรรณ กระทาง บ้านดอนแก้ว ป.4 1
44 2271 เด็กหญิงจุฑามณี กระทาง บ้านดอนแก้ว ป.4 1
45 2272 เด็กหญิงปรีชญา ขัดพูล บ้านดอนแก้ว ป.4 1
46 2294 เด็กหญิงเมธนี เกล้าพิมพ์ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
47 2260 เด็กชายสถิตคุณ ไทยใหม่ บ้านดอนแก้ว ป.5 1
48 2258 เด็กชายรัตน์เก้า คำมูล บ้านดอนแก้ว ป.5 1
49 2261 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อวดหาญ บ้านดอนแก้ว ป.5 1
50 2264 เด็กหญิงสาริกา อวดห้าว บ้านดอนแก้ว ป.5 1
51 2262 เด็กหญิงนิภาพร การดี บ้านดอนแก้ว ป.5 1
52 2263 เด็กหญิงภัควดี ภักดีล้น บ้านดอนแก้ว ป.5 1
53 2265 เด็กหญิงสุภัสสรา ดีงาม บ้านดอนแก้ว ป.5 1
54 2238 เด็กชายธนัท การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.6 1
55 2239 เด็กชายนิติกร การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.6 1
56 2278 เด็กชายธนกฤต ระวังภัย บ้านดอนแก้ว ป.6 1
57 2237 เด็กชายธนภัทร จำธรรม บ้านดอนแก้ว ป.6 1
58 2236 เด็กชายณัฐกิตติ์ รสหอม บ้านดอนแก้ว ป.6 1
59 2244 เด็กชายศศิพงศ์ ทาเกิด บ้านดอนแก้ว ป.6 1
60 2242 เด็กชายภูริปพัฒณ์ การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.6 1
61 2243 เด็กชายวิชยุตม์ สมงอน บ้านดอนแก้ว ป.6 1
62 2241 เด็กชายภัสษณุกรณ์ ธุระพล บ้านดอนแก้ว ป.6 1
63 2245 เด็กหญิงกวิสรา ชัยคำ บ้านดอนแก้ว ป.6 1
64 2253 เด็กหญิงสุพิชญา จำธรรม บ้านดอนแก้ว ป.6 1
65 2251 เด็กหญิงภาณุสรณ์ ขอบุญช่วย บ้านดอนแก้ว ป.6 1
66 2250 เด็กหญิงบุญญาพร สมงอน บ้านดอนแก้ว ป.6 1
67 2256 เด็กหญิงโสภิดา อ่องกาญ บ้านดอนแก้ว ป.6 1
68 2249 เด็กหญิงธันวาพร การเพียร บ้านดอนแก้ว ป.6 1
69 2252 เด็กหญิงสาริศา ไชยตัน บ้านดอนแก้ว ป.6 1
70 2248 เด็กหญิงณัฐธิชา โนกุล บ้านดอนแก้ว ป.6 1
71 2247 เด็กหญิงชุติมดี มะทะโจทย์ บ้านดอนแก้ว ป.6 1
นายแทน  จันตะมะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางนลินาสน์  กระทาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสมาพร  จันทร์ทา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย  นวธีร์ชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางวราภรณ์  จันตะมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอติกันต์  ปวงสายใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพัชรีพร  การเพียร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวธันย์ภมรรัตน์  การเพียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง