Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ประเภทการศึกษา  ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030012
PERCODE 6 หลัก 500352
กระทรวง 10 หลัก 1052500352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ) banchofa saka maejokfa school
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านแม่จอกฟ้า
ตำบล ทุ่งผึ้ง
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

14 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

3 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3 0
รวมระดับประถมศึกษา 7 7 14 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 7 7 14 4
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 468 เด็กชายธนพิชร์ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.2 1
2 470 เด็กชายสุทธิพจน์ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.2 1
3 469 เด็กชายบรรณวัฒน์ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.2 1
4 472 เด็กหญิงอำไพรัตน์ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.2 1
5 471 เด็กหญิงวิลาสินี เป็นเอก บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.2 1
6 464 เด็กชายนธทร ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.3 1
7 466 เด็กหญิงศรินรัตน์ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.3 1
8 465 เด็กหญิงมารินทร์วัน ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.3 1
9 455 เด็กชายภูมิเพชร ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.4 1
10 456 เด็กหญิงสุชญา พงษ์พลวัต บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.4 1
11 451 เด็กหญิงกัลยาณี ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.5 1
12 442 เด็กชายคมชาญ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.6 1
13 447 เด็กชายสุรศักดิ์ ยาง บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.6 1
14 448 เด็กหญิงจิดาพร กมลขัณฑ์ บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ป.6 1
นางสาวน้ำฝน  จันนะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายนิกร  สายวงค์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง