Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่สุก
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030033
PERCODE 6 หลัก 500327
กระทรวง 10 หลัก 1052500327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่สุก
ชื่อ (อังกฤษ) Banmaesook
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่สุก
ตำบล แม่สุก
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 098-795-5832
อีเมล์แอดเดรส maesook302@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

31 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 3 4 1
อนุบาล 3 1 2 3 1
รวมระดับอนุบาล 2 5 7 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 12 19 31 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 14 24 38 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2688 เด็กชายอินทัช ทามา บ้านแม่สุก อ.2 1
2 2689 เด็กหญิงชนิตา จันทร์ศรี บ้านแม่สุก อ.2 1
3 2690 เด็กหญิงน้ำมนต์ เบญจมาศ บ้านแม่สุก อ.2 1
4 3691 เด็กหญิงพรชิตา ทองยะ บ้านแม่สุก อ.2 1
5 2678 เด็กชายธาวิน คำปัน บ้านแม่สุก อ.3 1
6 2679 เด็กหญิงณัชชา สารบรรณ บ้านแม่สุก อ.3 1
7 2680 เด็กหญิงณัฐชยา บุญทวี บ้านแม่สุก อ.3 1
8 2671 เด็กชายธนวัฒน์ ปันงาม บ้านแม่สุก ป.1 1
9 2670 เด็กชายณัฐพล คุตปา บ้านแม่สุก ป.1 1
10 2675 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทิพันธ์ บ้านแม่สุก ป.1 1
11 2673 เด็กหญิงธัญจิรา ขมหวาน บ้านแม่สุก ป.1 1
12 2672 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สารบรรณ บ้านแม่สุก ป.1 1
13 2674 เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีพรมมา บ้านแม่สุก ป.1 1
14 2686 เด็กชายบูรณฉัตร ยาวิลา บ้านแม่สุก ป.2 1
15 2665 เด็กชายนัธทวัฒน์ บุญทวี บ้านแม่สุก ป.2 1
16 2668 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มีกลิ่น บ้านแม่สุก ป.2 1
17 2685 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ สวยแท้ บ้านแม่สุก ป.2 1
18 2676 เด็กหญิงพุทธิชา อยู่สบาย บ้านแม่สุก ป.2 1
19 2669 เด็กหญิงอารยา ญานะ บ้านแม่สุก ป.2 1
20 2666 เด็กหญิงชญามล ลาภเกษร บ้านแม่สุก ป.2 1
21 2661 เด็กชายนภัสสร เสียงเย็น บ้านแม่สุก ป.3 1
22 2664 เด็กหญิงณภาภิกุล บุญตาม บ้านแม่สุก ป.3 1
23 2663 เด็กหญิงชญาดา ลาภเกษร บ้านแม่สุก ป.3 1
24 2687 เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตาประโคน บ้านแม่สุก ป.3 1
25 2658 เด็กชายภูภิรมย์ เป็นมูล บ้านแม่สุก ป.4 1
26 2657 เด็กชายธรานินทร์ คำจันทร์ บ้านแม่สุก ป.4 1
27 2656 เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์มะโน บ้านแม่สุก ป.4 1
28 2660 เด็กหญิงภัทราพร ชาติไทย บ้านแม่สุก ป.4 1
29 2648 เด็กชายปรมินทร์ ปิติทาโน บ้านแม่สุก ป.5 1
30 2649 เด็กชายภัทรพิศาล ญานะ บ้านแม่สุก ป.5 1
31 2654 เด็กหญิงสุธิดา มะทะโจทย์ บ้านแม่สุก ป.5 1
32 2652 เด็กหญิงพัชรวรรณ บุญมีสดใสกุล บ้านแม่สุก ป.5 1
33 2640 เด็กชายณัฐเศรษฐ ขมหวาน บ้านแม่สุก ป.6 1
34 2641 เด็กชายเรืองศักดิ์ ตั้งตรง บ้านแม่สุก ป.6 1
35 2643 เด็กหญิงเปรมฤทัย ปาอินทร์ บ้านแม่สุก ป.6 1
36 2642 เด็กหญิงจารุณี อยู่สุข บ้านแม่สุก ป.6 1
37 2646 เด็กหญิงโศจิรัตน์ บุตรสุวรรณ บ้านแม่สุก ป.6 1
38 2645 เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำสิงห์ บ้านแม่สุก ป.6 1
นายสุรนาถ  รินชมภู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาววราพร  สุยะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรวิวรรณ  หมายหมั้น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจวรรณ  บุญนำมา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเจษฎา  ทาจิตต์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวณิชานาฎ  แข็งแรง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงพิทยาภรณ์  รินชมภู
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก