Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030040
PERCODE 6 หลัก 500321
กระทรวง 10 หลัก 1052500321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านใหม่ผ้าขาว
ชื่อ (อังกฤษ) Ban maipakao
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่ผ้าขาว
ตำบล วิเชตนคร
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 081 980 9259
อีเมล์แอดเดรส banmaipakhao@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

46 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

7 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 4 9 1
อนุบาล 3 4 8 12 1
รวมระดับอนุบาล 9 12 21 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7 0
รวมระดับประถมศึกษา 21 25 46 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 30 37 67 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2902 เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีบุญฮุง บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
2 2904 เด็กชายนครินทร์ พรหมศรี บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
3 2905 เด็กชายวรวุฒิ ปากโพ บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
4 2906 เด็กชายอติชาติ ชูสร้อย บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
5 2903 เด็กชายธราเทพ หลานชัย บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
6 2908 เด็กหญิงประภาสิริ ขัดผาบ บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
7 2907 เด็กหญิงจิรฐา ภูกองชัย บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
8 2909 เด็กหญิงสุพัตรา พูดสัตย์ บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
9 2910 เด็กหญิงสุพัตรา มีสัตย์ บ้านใหม่ผ้าขาว อ.2 1
10 2883 เด็กชายฐาปกรณ์ สัตย์ต่อชาติ บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
11 2882 เด็กชายคนธชาติ แข็งแรง บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
12 2881 เด็กชายกฤติน กาสโอสถ บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
13 2884 เด็กชายธนันชัย บัวศรี บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
14 2891 เด็กหญิงอลิษา น่าชม บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
15 2890 เด็กหญิงพรนภัส ลอยมาปิง บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
16 2885 เด็กหญิงกรวี สิริผัด บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
17 2886 เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำตา บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
18 2901 เด็กหญิงวริษฐา ยิ่งวราภากุล บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
19 2887 เด็กหญิงณิชมน รูปดี บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
20 2888 เด็กหญิงปวลิน สายแปง บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
21 2889 เด็กหญิงปิยธิดา จันทร์สวย บ้านใหม่ผ้าขาว อ.3 1
22 2879 เด็กชายอรรถนพ วงค์ภิโล บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
23 2873 เด็กชายจีรพันธ์ อัตติพงษ์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
24 2874 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชตินันทวาณิชย์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
25 2899 เด็กชายวีรภัทร ต่อปัญญา บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
26 2875 เด็กชายเมธาวิน วรรณารักษ์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
27 2876 เด็กหญิงดวงกมล ทิเก่ง บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
28 2900 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจติ๊บ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.1 1
29 2864 เด็กชายทัตพงศ์ คุณครอง บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
30 2867 เด็กชายศวัช พรหมศรี บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
31 2868 เด็กชายอภิชัย หน้าผ่อง บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
32 2866 เด็กชายปวรุตม์ เป็นลาภ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
33 2865 เด็กชายบุณยกร จิตรเพียร บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
34 2898 เด็กชายชัชวาลย์ โอนสันเทียะ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
35 2892 เด็กชายวสันต์ ต่อปัญญา บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
36 2871 เด็กหญิงวิลาวรรณ แปลกหน้า บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
37 2872 เด็กหญิงอารดา จันทร์สวย บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
38 2870 เด็กหญิงกชพร ตามสัตย์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
39 2869 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เป็นแรง บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
40 2893 เด็กหญิงชญาภา ปินตา บ้านใหม่ผ้าขาว ป.2 1
41 2856 เด็กชายสหรัฐ จิตรเพียร บ้านใหม่ผ้าขาว ป.3 1
42 2858 เด็กหญิงกัญญาพัชร รักเพื่อน บ้านใหม่ผ้าขาว ป.3 1
43 2897 เด็กหญิงรจนา มานิตยกุล บ้านใหม่ผ้าขาว ป.3 1
44 2859 เด็กหญิงบงกชรัตน์ วิญญาณ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.3 1
45 2849 เด็กชายปิยวัฒน์ ทนายมา บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
46 2850 เด็กชายธีระสิน ทนายมา บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
47 2848 เด็กชายนิธิศ แหวนวิเศษ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
48 2862 เด็กชายภูริเดช แซ่ซิ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
49 2895 เด็กหญิงแพรไพลิน บัวศรี บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
50 2851 เด็กหญิงอนุชรา บุญเตี่ยม บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
51 2852 เด็กหญิงชนาภัทร เดชาโรจนกวิน บ้านใหม่ผ้าขาว ป.4 1
52 2837 เด็กชายภูริ ศิริวรรณเลิศ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
53 2839 เด็กหญิงปัณณรัตน์ โชตินันทวาณิชย์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
54 2840 เด็กหญิงกันตพร สามล บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
55 2838 เด็กหญิงสุนิษา การักษ์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
56 2842 เด็กหญิงพิมพ์ลดา อัศวภูมิ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
57 2845 เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงจันทร์ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
58 2844 เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิมสวัสดิกุล บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
59 2843 เด็กหญิงวลินลดา มั่งดี บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
60 2841 เด็กหญิงศิริวรรณ สุภาพ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.5 1
61 2861 เด็กชายณัฐศักดิ์ พนาพันธ์ุ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
62 2829 เด็กชายธาราวิน มีโชค บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
63 2832 เด็กชายสุวิจักขณ์ วิญญาณ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
64 2831 เด็กหญิงณัฎฐา ทำว่อง บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
65 2896 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มังษะชาติ บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
66 2826 เด็กหญิงจิรภิญญา กลีบบัว บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
67 2830 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์สวย บ้านใหม่ผ้าขาว ป.6 1
นายสามารถ  เป็นลาภ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางโสภิญ  รัตนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางเกศินี  เรืองพิพัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางวรางคณา  ช้างงาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายมงคล  วิธุระ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางธิดาพร  รสหวาน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร  พนาพันธุ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก