Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านน้ำจำ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030112
PERCODE 6 หลัก 500367
กระทรวง 10 หลัก 1052500367
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านน้ำจำ
ชื่อ (อังกฤษ) BANNUMJUM
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านหลวงเมืองปาน
ตำบล เมืองปาน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54276182
อีเมล์แอดเดรส Numjum2559@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

27 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

7 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 0 2 1
อนุบาล 3 2 4 6 1
รวมระดับอนุบาล 4 4 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 0
รวมระดับประถมศึกษา 18 9 27 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 22 13 35 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2792 เด็กชายณัฐพัฒน์ อนันต๊ะ บ้านน้ำจำ อ.2 1
2 2791 เด็กชายธีรพงษ์ วงค์ไชย บ้านน้ำจำ อ.2 1
3 2782 เด็กชายกรฤต กันทะ บ้านน้ำจำ อ.3 1
4 2783 เด็กชายสิทธินนท์ สายแปง บ้านน้ำจำ อ.3 1
5 2784 เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ยะทา บ้านน้ำจำ อ.3 1
6 2788 เด็กหญิงรชิดา อุตตะละ บ้านน้ำจำ อ.3 1
7 2785 เด็กหญิงณัฐจิรา ไทยเจริญ บ้านน้ำจำ อ.3 1
8 2787 เด็กหญิงพิชญา เชิงดี บ้านน้ำจำ อ.3 1
9 2790 เด็กชายปราณนต์ ทิพยชาติ บ้านน้ำจำ ป.1 1
10 2771 เด็กชายธนา ด่านกระโทก บ้านน้ำจำ ป.1 1
11 2778 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีนุษย์ บ้านน้ำจำ ป.1 1
12 2767 เด็กชายชลกร แก่นสน บ้านน้ำจำ ป.2 1
13 2768 เด็กชายนราวิชญ์ รัตนะ บ้านน้ำจำ ป.2 1
14 2769 เด็กชายวรินทร์ธร ต้อนรับ บ้านน้ำจำ ป.2 1
15 2770 เด็กหญิงภัททิยา อุตตะละ บ้านน้ำจำ ป.2 1
16 2757 เด็กชายธนะเทพ ทองดี บ้านน้ำจำ ป.3 1
17 2762 เด็กหญิงวราภรณ์ ปัญญา บ้านน้ำจำ ป.3 1
18 2760 เด็กหญิงมลธิตา ตั้งตรง บ้านน้ำจำ ป.3 1
19 2758 เด็กหญิงชนิดาภา ไกษรรักษ์ บ้านน้ำจำ ป.3 1
20 2789 เด็กชายปวริศร์ หน่อแก้ว บ้านน้ำจำ ป.4 1
21 2781 เด็กชายภัคภัทร แก้วทา บ้านน้ำจำ ป.4 1
22 2752 เด็กชายนัทธฤทธิ์ ต้อนรับ บ้านน้ำจำ ป.5 1
23 2748 เด็กชายณัฐกิตติ์ แดนมะโฮง บ้านน้ำจำ ป.5 1
24 2749 เด็กชายปุณณริศร์ ตั้งตรง บ้านน้ำจำ ป.5 1
25 2750 เด็กชายณัฏฐ์ภาคิน ยะทา บ้านน้ำจำ ป.5 1
26 2751 เด็กชายธนาเทพ ฟองธิวงค์ บ้านน้ำจำ ป.5 1
27 2747 เด็กชายปุณณวิชญ์ นิวันติ บ้านน้ำจำ ป.5 1
28 2754 เด็กหญิงศิริทิพยาภรณ์ ทิศพรม บ้านน้ำจำ ป.5 1
29 2776 เด็กชายชยพล บุญสุข บ้านน้ำจำ ป.6 1
30 2741 เด็กชายธนคุณ ยานุ บ้านน้ำจำ ป.6 1
31 2774 เด็กชายธีรยุทธ จำหลัก บ้านน้ำจำ ป.6 1
32 2779 เด็กชายศุภสิทธิ์ วงศ์สุขศรี บ้านน้ำจำ ป.6 1
33 2743 เด็กหญิงปุญญาพร หน้าใหญ่ บ้านน้ำจำ ป.6 1
34 2773 เด็กหญิงอภิญญา หน้าใหญ่ บ้านน้ำจำ ป.6 1
35 2745 เด็กหญิงรุ่งนภา มาเกิด บ้านน้ำจำ ป.6 1
นางสาวกมลวรรณ  ใจยา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางรุ่งราวรรณ  ตาลคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางทัศนียา  จำอินถา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศรีเพ็ญ  ตันอุตม์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายตรัย  กาไว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวกิตติกานต์  กิตติรัตน์สถิตย์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา  ปันทา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณัฐปภัสร์  วงศ์หาญโยธิน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก