Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030110
PERCODE 6 หลัก 500370
กระทรวง 10 หลัก 1052500370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านดอนแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ) Bandonkeaw School
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านดอนแก้ว
ตำบล เมืองปาน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019933
อีเมล์แอดเดรส donkaew.mp@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

24 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

6 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 0 1 1 1
รวมระดับอนุบาล 3 4 7 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 11 13 24 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 14 17 31 6
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1527 เด็กชายกันตพัฒน์ ใจเผือ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
2 1529 เด็กชายปรเมษฐ หนูทอง บ้านดอนแก้ว อ.2 1
3 1528 เด็กชายธีราทร หัวนะราษฎร์ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
4 1530 เด็กหญิงญาดา ใจยาใหญ่ บ้านดอนแก้ว อ.2 1
5 1532 เด็กหญิงพิชญาภา ปินัน บ้านดอนแก้ว อ.2 1
6 1531 เด็กหญิงณัฏฐินี จำกัด บ้านดอนแก้ว อ.2 1
7 1525 เด็กหญิงวรรณรดา รัญจวน บ้านดอนแก้ว อ.3 1
8 1520 เด็กชายเมษา ต้อนรับ บ้านดอนแก้ว ป.1 1
9 1523 เด็กหญิงอนันตญา มิใย บ้านดอนแก้ว ป.1 1
10 1524 เด็กชายพร้อมพงศ์ บุญทอง บ้านดอนแก้ว ป.2 1
11 1512 เด็กชายธวัช หวานเกิน บ้านดอนแก้ว ป.2 1
12 1511 เด็กชายธนภัทร รักวงค์ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
13 1513 เด็กชายภัทรวัชร มังคะวงศ์ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
14 1517 เด็กหญิงนงนภัส เมืองแมะ บ้านดอนแก้ว ป.2 1
15 1516 เด็กหญิงณัฐณิชา พูลเพิ่ม บ้านดอนแก้ว ป.2 1
16 1518 เด็กหญิงภัทราพร สุมาท บ้านดอนแก้ว ป.2 1
17 1505 เด็กชายธนวัตร ก๋าวี บ้านดอนแก้ว ป.3 1
18 1506 เด็กหญิงณัฐยมล แรงจริง บ้านดอนแก้ว ป.3 1
19 1507 เด็กหญิงณิชากานต์ หนูทอง บ้านดอนแก้ว ป.3 1
20 1508 เด็กหญิงรันติการณ์ สองเมือง บ้านดอนแก้ว ป.3 1
21 1526 เด็กชายปรเมศวร ดูงาม บ้านดอนแก้ว ป.4 1
22 1495 เด็กชายสิธิศักดิ์ ไพรัมย์ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
23 1498 เด็กหญิงภัทราพร ธรรมขันธ์ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
24 1497 เด็กหญิงนลิตา กาศคำสุข บ้านดอนแก้ว ป.4 1
25 1500 เด็กหญิงลลิตา ธรรมรัตน์วงค์ บ้านดอนแก้ว ป.4 1
26 1488 เด็กชายปุณณวิช เฮี๊ยะหลง บ้านดอนแก้ว ป.6 1
27 1479 เด็กชายภาคิน พูดตรง บ้านดอนแก้ว ป.6 1
28 1480 เด็กชายอนันต์ชัย กำลังว่อง บ้านดอนแก้ว ป.6 1
29 1482 เด็กหญิงนินรินทร์ เปตุมัก บ้านดอนแก้ว ป.6 1
30 1483 เด็กหญิงปพิชญา บุญยืน บ้านดอนแก้ว ป.6 1
31 1481 เด็กหญิงชญานุช ลืมไธสง บ้านดอนแก้ว ป.6 1
นางรำไพ  รัญจวน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางจันทร์ธิลา  สุจริต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางพรพิมล  จิรนุวัฒน์วงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางชนัตกมล  แต้มคม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพีรญา  ใจเอื้อ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสงกรานต์  ถือบุญ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางนฤทัย  ก๋าวี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวนุชรินทร์  เป็งกิจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ