Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านป่าเหว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030106
PERCODE 6 หลัก 500376
กระทรวง 10 หลัก 1052500376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านป่าเหว
ชื่อ (อังกฤษ) BAN PAHEOW
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านป่าเหว
ตำบล บ้านขอ
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 861942617
อีเมล์แอดเดรส pahaewschool@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

90 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

20 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

16 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

21 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 7 0 7 1
อนุบาล 3 7 5 12 1
รวมระดับอนุบาล 14 5 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 6 21 0
รวมระดับประถมศึกษา 52 38 90 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 66 43 109 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2869 เด็กชายณัฐภัทร เวชเนียน บ้านป่าเหว อ.2 1
2 2868 เด็กชายติณณภัทร จะมัง บ้านป่าเหว อ.2 1
3 2865 เด็กชายกฤษฎา ปามา บ้านป่าเหว อ.2 1
4 2871 เด็กชายปิยะ แก้วคำแสน บ้านป่าเหว อ.2 1
5 2867 เด็กชายธีรวัฒน์ เจ้ากลดี บ้านป่าเหว อ.2 1
6 2866 เด็กชายจิรพัฒน์ โตลำมะ บ้านป่าเหว อ.2 1
7 2870 เด็กชายจิราธิวัฒน์ แสนจักร์ บ้านป่าเหว อ.2 1
8 2847 เด็กชายชนาธิป โถคำนาม บ้านป่าเหว อ.3 1
9 2846 เด็กชายณัฐพัชร อารีสิริ บ้านป่าเหว อ.3 1
10 2848 เด็กชายมนต์ไชย แต้มฉลาด บ้านป่าเหว อ.3 1
11 2845 เด็กชายชยพัทธ์ จิณา บ้านป่าเหว อ.3 1
12 2872 เด็กชายธนเดช รัตนถาวร บ้านป่าเหว อ.3 1
13 2844 เด็กชายกิตติพงศ์ ภูวังหม้อ บ้านป่าเหว อ.3 1
14 2849 เด็กชายสิทธิกร จันทร์เทพ บ้านป่าเหว อ.3 1
15 2851 เด็กหญิงทิพย์ญาดา เจ้าภักดี บ้านป่าเหว อ.3 1
16 2850 เด็กหญิงรุ่งรวี ชำนาญวงศ์ศรีธร บ้านป่าเหว อ.3 1
17 2854 เด็กหญิงเมริษา ปันมาเชื้อ บ้านป่าเหว อ.3 1
18 2852 เด็กหญิงธัญญาดา เจ้าภักดี บ้านป่าเหว อ.3 1
19 2853 เด็กหญิงเปรมิกา สมโภชน์ บ้านป่าเหว อ.3 1
20 2838 เด็กชายจักริน วงค์ปัญญา บ้านป่าเหว ป.1 1
21 2841 เด็กชายกลวัชร ขัดสายะ บ้านป่าเหว ป.1 1
22 2839 เด็กหญิงณัฐรดา บุญมา บ้านป่าเหว ป.1 1
23 2873 เด็กหญิงกัลยกร คำทิพย์ บ้านป่าเหว ป.1 1
24 2837 เด็กหญิงอนัญญา โพธิ์สังข์ บ้านป่าเหว ป.1 1
25 2840 เด็กหญิงณิชากร อย่าเกง บ้านป่าเหว ป.1 1
26 2857 เด็กหญิงสุพัชรินทร์ จินดาธรรม บ้านป่าเหว ป.1 1
27 2856 เด็กหญิงธนัญญา ชัยนุวงค์ บ้านป่าเหว ป.1 1
28 2823 เด็กชายสุภัควัน เจ้ากลดี บ้านป่าเหว ป.2 1
29 2821 เด็กชายพีรพัฒน์ ใจจอมกุล บ้านป่าเหว ป.2 1
30 2822 เด็กชายวัชรินทร์ เกษอินทร์ บ้านป่าเหว ป.2 1
31 2819 เด็กชายธนโชติ ธีระศักดิ์คชา บ้านป่าเหว ป.2 1
32 2818 เด็กชายธนภัทร ขัดสายะ บ้านป่าเหว ป.2 1
33 2824 เด็กหญิงกนกพร แพนอินทร์ บ้านป่าเหว ป.2 1
34 2825 เด็กหญิงกวินธิดา พันธุ์บุญ บ้านป่าเหว ป.2 1
35 2828 เด็กหญิงเอวารินทร์ มีข้าว บ้านป่าเหว ป.2 1
36 2827 เด็กหญิงเกษแก้ว ชิณวงษ์ บ้านป่าเหว ป.2 1
37 2826 เด็กหญิงวรัสยา ตั้งตรง บ้านป่าเหว ป.2 1
38 2843 เด็กหญิงกันฑรัตน์ พลหงษ์ บ้านป่าเหว ป.2 1
39 2797 เด็กชายพุทธิวัฒน์ สุทธิวัง บ้านป่าเหว ป.3 1
40 2829 เด็กชายธนภัทร ปินตายศ บ้านป่าเหว ป.3 1
41 2796 เด็กชายปวริศ อมฤตวารี บ้านป่าเหว ป.3 1
42 2815 เด็กชายยศวิชญ์ ดีใน บ้านป่าเหว ป.3 1
43 2798 เด็กชายภูธิชา โพธิ์สังข์ บ้านป่าเหว ป.3 1
44 2834 เด็กชายกฤติเดช รัตนถาวร บ้านป่าเหว ป.3 1
45 2801 เด็กชายฤทธิพันธ์ ทิงาเครือ บ้านป่าเหว ป.3 1
46 2800 เด็กชายอภิชาต ชิณวงษ์ บ้านป่าเหว ป.3 1
47 2794 เด็กชายทีปกร ธีระศักดิ์คชา บ้านป่าเหว ป.3 1
48 2816 เด็กชายอภิวัฒน์ โกสุโท บ้านป่าเหว ป.3 1
49 2807 เด็กชายมาร์ค เชน บ้านป่าเหว ป.3 1
50 2685 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ กองสุนทร บ้านป่าเหว ป.3 1
51 2863 เด็กหญิงจิรัญญา จูใย บ้านป่าเหว ป.3 1
52 2805 เด็กหญิงเอวาริณ คำป้อ บ้านป่าเหว ป.3 1
53 2835 เด็กหญิงกมลชนก ตั้งตรง บ้านป่าเหว ป.3 1
54 2817 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ้วนดี บ้านป่าเหว ป.3 1
55 2809 เด็กหญิงอรสา จะลอ บ้านป่าเหว ป.3 1
56 2833 เด็กหญิงวรรณพร ชนะพันธ์ บ้านป่าเหว ป.3 1
57 2802 เด็กหญิงจิรัชยา โตลำมะ บ้านป่าเหว ป.3 1
58 2804 เด็กหญิงสุจารี วงค์ทา บ้านป่าเหว ป.3 1
59 2874 เด็กชายทรงพล คำเครือ บ้านป่าเหว ป.4 1
60 2808 เด็กชายภูมิภัทร โชครวย บ้านป่าเหว ป.4 1
61 2777 เด็กชายศรศิลา กฤติยาโรจสิริ บ้านป่าเหว ป.4 1
62 2813 เด็กชายวงศกร ต้นกลาง บ้านป่าเหว ป.4 1
63 2812 เด็กชายธนวิชญ์ สวยฉลาด บ้านป่าเหว ป.4 1
64 2811 เด็กชายชนกุล ทองหล่อ บ้านป่าเหว ป.4 1
65 2779 เด็กชายธนัชชา คุมสุข บ้านป่าเหว ป.4 1
66 2860 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ กูลเงิน บ้านป่าเหว ป.4 1
67 2830 เด็กชายเชาวลิต หะริตา บ้านป่าเหว ป.4 1
68 2776 เด็กชายนนทวัช วงค์หงษ์ บ้านป่าเหว ป.4 1
69 2861 เด็กหญิงกัญญาลักษ์ โชครวย บ้านป่าเหว ป.4 1
70 2862 เด็กหญิงน้ำมนต์ หลงสกุล บ้านป่าเหว ป.4 1
71 2831 เด็กหญิงณัฐพร โกสุโท บ้านป่าเหว ป.4 1
72 2814 เด็กหญิงญาณิศา ต้นกลาง บ้านป่าเหว ป.4 1
73 2783 เด็กหญิงเสลาลักษณ์ กลิ่นสด บ้านป่าเหว ป.4 1
74 2781 เด็กหญิงรินทร์ธิดา หลงสกุล บ้านป่าเหว ป.4 1
75 2791 เด็กชายวันชนะ ใจชื่น บ้านป่าเหว ป.5 1
76 2763 เด็กชายอภิวิชญ์ ผู้มีสัตย์ บ้านป่าเหว ป.5 1
77 2761 เด็กชายทรัพย์ทวี รุ่งเรืองไชยนันท์ บ้านป่าเหว ป.5 1
78 2769 เด็กชายธีระวัฒน์ วงศ์ใหญ่ บ้านป่าเหว ป.5 1
79 2790 เด็กชายธิปตะวัน เจ้าภักดี บ้านป่าเหว ป.5 1
80 2762 เด็กชายพุทธบุตร คนไว บ้านป่าเหว ป.5 1
81 2768 เด็กชายไพรศรัน โตลำมะ บ้านป่าเหว ป.5 1
82 2775 เด็กชายพัชรพล มีข้าว บ้านป่าเหว ป.5 1
83 2766 เด็กหญิงอุรัสยา สิงห์เสน บ้านป่าเหว ป.5 1
84 2792 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ศิริคนคม บ้านป่าเหว ป.5 1
85 2793 เด็กหญิงสิริกัลยา เป็นบุญ บ้านป่าเหว ป.5 1
86 2767 เด็กหญิงสุชัญญา อมฤตวารี บ้านป่าเหว ป.5 1
87 2864 เด็กหญิงนิภาพร พัทมาศ บ้านป่าเหว ป.5 1
88 2764 เด็กหญิงธัญพิชชา เรือนฝายกาศ บ้านป่าเหว ป.5 1
89 2741 เด็กชายณัฐวุฒิ เสียงดัง บ้านป่าเหว ป.6 1
90 2765 เด็กชายกิตติกวิน คนไว บ้านป่าเหว ป.6 1
91 2740 เด็กชายกิตติกวิน ผาบสละ บ้านป่าเหว ป.6 1
92 2746 เด็กชายธนวัฒน์ ทองคำ บ้านป่าเหว ป.6 1
93 2745 เด็กชายก่อเกียรติ ทองสกุลไพศาล บ้านป่าเหว ป.6 1
94 2738 เด็กชายสรวิชย์ นามปวน บ้านป่าเหว ป.6 1
95 2742 เด็กชายณัฐกรณ์ ยอดดี บ้านป่าเหว ป.6 1
96 2744 เด็กชายธนภัทร อุดมคุณาวัฒน์ บ้านป่าเหว ป.6 1
97 2739 เด็กชายอนพัช บุญมา บ้านป่าเหว ป.6 1
98 2747 เด็กชายนนท์ปวิธ อุณทนารัตน์ บ้านป่าเหว ป.6 1
99 2772 เด็กชายกิตติภพ จะมัง บ้านป่าเหว ป.6 1
100 2859 เด็กชายดนุสรณ์ มีมานะ บ้านป่าเหว ป.6 1
101 2771 เด็กชายธนากร ตับไหว บ้านป่าเหว ป.6 1
102 2770 เด็กชายวุฒิกร ตับไหว บ้านป่าเหว ป.6 1
103 2737 เด็กชายพงศ์ณภัทร จะมัง บ้านป่าเหว ป.6 1
104 2773 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทะไกรเนตร บ้านป่าเหว ป.6 1
105 2810 เด็กหญิงฑิตฐิตา คำใบ บ้านป่าเหว ป.6 1
106 2749 เด็กหญิงญาณิดา ถาเป็นบุญ บ้านป่าเหว ป.6 1
107 2753 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อย่าเก่ง บ้านป่าเหว ป.6 1
108 2858 เด็กหญิงจันทกานต์ ยกยอ บ้านป่าเหว ป.6 1
109 2751 เด็กหญิงองค์อินทร์ สมมุ้ง บ้านป่าเหว ป.6 1
นายประสาน  จาตุนันท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางกัลทิมาภรณ์  อนันตสิทธิโชติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางดวงพิกุล  หวานแหลม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ  ตันกุระ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวปัทมา  พงศ์วริศโสภณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุพรรษา  เกิดกูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุดาทิพย์  วังมูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมลวิกา  คำทา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววรรณวนัช  เมฆอุตส่าห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอ้วน  คำหนุ่ม
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวกัลยา  ต้อนรับ
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายศิริชัย  จิตชุ่ม
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์วิมล  ตับไหว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ