Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030098
PERCODE 6 หลัก 500383
กระทรวง 10 หลัก 1052500383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ชื่อ (อังกฤษ) ANUBANMUANGPAN
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว
ตำบล ทุ่งกว๋าว
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-823158
อีเมล์แอดเดรส anubanmuangpan@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

135 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

23 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

24 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

21 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

30 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

24 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 12 13 25 1
อนุบาล 3 16 6 22 1
รวมระดับอนุบาล 28 19 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 20 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 10 24 0
รวมระดับประถมศึกษา 67 68 135 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 95 87 182 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2522 เด็กชายอภิวัฒน์ หนูแก้วชาว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
2 2517 เด็กชายประภากร การดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
3 2521 เด็กชายสิทธิกร เค็มมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
4 2514 เด็กชายจิรายุ พินธุรักษ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
5 2518 เด็กชายวรายุ อัมเรศ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
6 2523 เด็กชายอัครวัฒน์ อ่านเขียน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
7 2524 เด็กชายอนาวินทร์ จิตใหญ่ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
8 2520 เด็กชายวัชรากร กุมภาพันธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
9 2513 เด็กชายกรวิชญ์ ใจจอมกุล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
10 2516 เด็กชายธนพล ศรีอุ๊ด อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
11 2515 เด็กชายชยณัฐ ตับไหว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
12 2519 เด็กชายวัชรกร นามปวน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
13 2528 เด็กหญิงธนิดา เครือวงศ์น้อย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
14 2536 เด็กหญิงดารานาถ แก้วแกมจันทร์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
15 2531 เด็กหญิงนันทัชพร กุมภาพันธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
16 2533 เด็กหญิงปรีดาพร ธรรมมิกชน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
17 2529 เด็กหญิงธานาวีย์ รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
18 2537 เด็กหญิงธิดารัตน์ คำหมี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
19 2527 เด็กหญิงศศิวิมล มณีพรม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
20 2526 เด็กหญิงชญาภา อยู่มากญาติ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
21 2530 เด็กหญิงนรินดา ลือโลก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
22 2535 เด็กหญิงภาวินี เครือวงศ์น้อย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
23 2532 เด็กหญิงปภัสสร ศรีวะสุทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
24 2525 เด็กหญิงวิรัญญา คำตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
25 2534 เด็กหญิงปาลิน ปิยโภคิน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.2 1
26 2455 เด็กชายเมธาวิน เด่นพล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
27 2456 เด็กชายวรภัทร พูลสุวรรณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
28 2453 เด็กชายปฏิพล รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
29 2454 เด็กชายพรพิพัฒน์ การร้อน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
30 2460 เด็กชายหัสดินทร์ ลือหาร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
31 2447 เด็กชายคุณานนต์ เหล็กหล่อ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
32 2458 เด็กชายเศรษฐวุฒิ อุ๊ดหมอ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
33 2452 เด็กชายบรรณกร กกอู่ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
34 2448 เด็กชายชินภัทร โกสุโท อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
35 2457 เด็กชายวิศรุต ศิริชัยธนากร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
36 2446 เด็กชายคณิน การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
37 2451 เด็กชายณัฐภัทร คนเที่ยง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
38 2450 เด็กชายณภัทร กันทะ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
39 2449 เด็กชายฐิติพันธ์ ตั้งเพียร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
40 2461 เด็กชายอภิวัฒน์ รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
41 2459 เด็กชายศุภกร ทรวงโพธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
42 2465 เด็กหญิงทิวากร สัญญา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
43 2464 เด็กหญิงณัฐณิชา มีแก้ว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
44 2462 เด็กหญิงณัชณนิชา ป้องสม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
45 2469 เด็กหญิงวิมลวรรณ สีมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
46 2463 เด็กหญิงณัฐกานต์ หวังประสพกลาง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
47 2466 เด็กหญิงนัดดา การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) อ.3 1
48 2371 เด็กชายสถาปัตย์ มาปิม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
49 2370 เด็กชายภูมิวัฒน์ เกษรังสรรค์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
50 2352 เด็กชายธนกฤต สิทธิวัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
51 2360 เด็กชายธนิดา ตาคำอ้าย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
52 2373 เด็กชายสุภวัทน์ พรมเดช อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
53 2358 เด็กชายนราวิชญุ์ ร่วมชาติ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
54 2359 เด็กชายปพนวิช เหล็กเทศ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
55 2354 เด็กชายธนากร ศรีวิชา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
56 2372 เด็กชายสรายุทธ ทองแก่น อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
57 2393 เด็กชายพัฒพล ตาวงศ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
58 2356 เด็กชายธีระพัฒน์ โมงยาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
59 2368 เด็กชายธีรภัทร เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
60 2538 เด็กชายไพศาล ธารแก้ว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
61 2380 เด็กหญิงอรนุช เมืองงาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
62 2363 เด็กหญิงชญานิน วาวแวว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
63 2375 เด็กหญิงนิชานันท์ พรมเดช อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
64 2365 เด็กหญิงณัฐณิชา รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
65 2539 เด็กหญิงวรกานต์ เชิดชูวรรณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
66 2361 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่าสวัสดิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
67 2364 เด็กหญิงฑิมพิกา รู้เกณฑ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
68 2378 เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์ สุทธิโสม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
69 2377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีเพียร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
70 2366 เด็กหญิงนันทิตา ลับแล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.1 1
71 2480 เด็กชายวรวัฒน์ เทพประชุม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
72 2476 เด็กชายนราวิชญ์ ลุขมาตย์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
73 2471 เด็กชายณัฐพงษ์ โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
74 2473 เด็กชายธนพล ใจชิด อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
75 2472 เด็กชายธนกร ป้องสม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
76 2477 เด็กชายนันท์นพัทธ์ ฝั้นดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
77 2475 เด็กชายธีรภัทร เครือวงค์น้อย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
78 2470 เด็กชายคุณัชญ์ เภสัชชา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
79 2474 เด็กชายธนวิชญ์ วิญญา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
80 2478 เด็กชายปีติยินดี วังใน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
81 2479 เด็กชายภูมิภัทร ต้อนรับ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
82 2486 เด็กหญิงปวีรธิดา การดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
83 2481 เด็กหญิงข้าวฟ่าง ก้านชมภู อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
84 2482 เด็กหญิงณัฐธิดา ทามา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
85 2491 เด็กหญิงอธิชนันท์ มีศรี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
86 2483 เด็กหญิงทิพย์ธารา อยู่นาค อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
87 2487 เด็กหญิงพลอยชนก น้อยศรี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
88 2484 เด็กหญิงธนาภรณ์ ลือหาญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
89 2485 เด็กหญิงปวริศา ทิพย์ราพันธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
90 2490 เด็กหญิงศิรภัสสร ใจจอมกุล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
91 2488 เด็กหญิงพิมพ์พิกา การร้อน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
92 2493 เด็กหญิงเอมมิกา ตาสืบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
93 2492 เด็กหญิงอรพรรณ วงศ์สุวรรณ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
94 2489 เด็กหญิงศริณยา จะงาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.2 1
95 2336 เด็กชายอนุชิต กันชัยยา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
96 2333 เด็กชายพีระพันธ์ ศาศวัตพันธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
97 2398 เด็กชายวุฒิภัทร ศิริชัยธนากร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
98 2383 เด็กชายนเรศ อินธิมา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
99 2387 เด็กชายอนาวิน มิ่งเชื้อ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
100 2330 เด็กชายธนพัฒน์ ลืมตัว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
101 2334 เด็กชายวรดล นพคุณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
102 2391 เด็กชายวัชรรินทร์ อินทนนท์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
103 2382 เด็กชายธีรเทพ เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
104 2332 เด็กชายปฏิวัติ บำเพ็ญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
105 2335 เด็กชายวุฒิภัทร ยาสมุทร์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
106 2381 เด็กชายไกรสร ถาเป็นบุญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
107 2385 เด็กชายเจษฎา ทองเอี่ยม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
108 2392 เด็กหญิงพิมประภา สับสน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
109 2389 เด็กหญิงศรุตา ตรีวุธ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
110 2388 เด็กหญิงวีรสุดา เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
111 2390 เด็กหญิงเบญญาภา วุ่นวาย อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
112 2397 เด็กหญิงณัฐณิชา เหล็กหล่อ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
113 2337 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
114 2338 เด็กหญิงมณรัตธิดา เสียงดัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
115 2348 เด็กหญิงประภัสสร นามใจยา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.3 1
116 2406 เด็กชายปุณยวีร์ วิชาดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
117 2407 เด็กชายรัชชานนท์ เกตุมรรค อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
118 2404 เด็กชายกิตติวิทย์ การดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
119 2326 เด็กชายพงศกร โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
120 2325 เด็กชายชาญยุทธ อุ๊ดหมอ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
121 2400 เด็กชายนพดล ศรีนนท์ยาง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
122 2540 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขุนสุริยะ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
123 2410 เด็กหญิงวรินรำไพ จักรใจวงค์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
124 2329 เด็กหญิงปิ่นแก้ว เค็มมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
125 2395 เด็กหญิงอภิชญา เกตุมรรค อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
126 2328 เด็กหญิงปวริศา เชื้อหนุน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
127 2409 เด็กหญิงณัฐธิชา วาวแวว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
128 2411 เด็กหญิงอัญธิชา เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.4 1
129 2416 เด็กชายอดิศาสตร์ ดีมาก อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
130 2345 เด็กชายอารัก เหล็กเทศ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
131 2415 เด็กชายวัชรินทร์ อินทนนท์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
132 2414 เด็กชายธนโชติ ลือหาญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
133 2412 เด็กชายธีรภัทร เครืออินตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
134 2316 เด็กชายกฤษฏิ์จรูญ ใจจอมกุล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
135 2541 เด็กชายธนดล สุขอุดมปัญญา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
136 2413 เด็กชายธีรพัฒน์ พูลมงคล อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
137 2317 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชุม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
138 2417 เด็กชายเอกรินทร์ จะมัง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
139 2423 เด็กหญิงดวงฤทัย ม่วงเนตร อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
140 2319 เด็กหญิงอลินดา ใจอ่อน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
141 2428 เด็กหญิงพิชญา ถาเป็นบุญ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
142 2426 เด็กหญิงเบญจมาศ อินทร์แก้ว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
143 2418 เด็กหญิงกนกรดา นาอิ่น อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
144 2320 เด็กหญิงปุณนกันต์ เชื้อดวงขาว อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
145 2425 เด็กหญิงธิดาพร สุกใส อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
146 2424 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พานสง่า อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
147 2432 เด็กหญิงโสภิดา ป้อตา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
148 2431 เด็กหญิงศศิประภา จะงาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
149 2318 เด็กหญิงวรดา นพคุณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
150 2322 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
151 2430 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์ อำพราง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
152 2420 เด็กหญิงจิรภิญญา มะนุภา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
153 2429 เด็กหญิงเมธิดา แสงเป็ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
154 2421 เด็กหญิงฉัตรทิพย์ โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
155 2419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
156 2427 เด็กหญิงพัชรีภรณ์ หว้าเหว่ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
157 2321 เด็กหญิงสุชานันท์ สีงุ้ม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
158 2422 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โชคลาภ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.5 1
159 2310 เด็กชายเลิศวรรธน์ ป้ออินเครือ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
160 2309 เด็กชายวงศกร เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
161 2494 เด็กชายกวิน จันทร์ลา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
162 2437 เด็กชายธีรวัฒน์ เป็นเครือ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
163 2436 เด็กชายธีรกานต์ ศักดิ์ศรีชมพู อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
164 2435 เด็กชายธนวรรธน์ การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
165 2312 เด็กชายธีรภัทร วัชรพงศ์อนันต์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
166 2434 เด็กชายแทนคุณ เดชโบราณ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
167 2440 เด็กชายศุภณัฐ โกสุโท อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
168 2433 เด็กชายณัฐภูมิ โกสุโท อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
169 2439 เด็กชายศตายุ หวานมีรส อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
170 2438 เด็กชายวีรภัทรานนท์ กันทะจี้ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
171 2308 เด็กชายกาลชฎา โกวฤทธิ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
172 2311 เด็กชายวรเชษฐ์ สอดสี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
173 2402 เด็กหญิงปัณฑิตา เยินยุบ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
174 2351 เด็กหญิงพลอยชมพู กลิ่นสุคนธ์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
175 2445 เด็กหญิงอิศราวดี การเก่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
176 2401 เด็กหญิงเมธิตา พันธ์งาม อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
177 2444 เด็กหญิงวริศชยา สิริภานุวงค์ อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
178 2441 เด็กหญิงกมลวรรณ อำพราง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
179 2442 เด็กหญิงจิรัชญา บุญทัน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
180 2313 เด็กหญิงณัฐสุดา โชคดี อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
181 2443 เด็กหญิงปิยะดา ดวงเพียลา อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
182 2542 เด็กหญิงสุทัสสา บุญส่ง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ป.6 1
นายปรีดา  อุปอินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฐ  ต๊ะยามัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวขวัญลดา  แก้วคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุนิสา  ฟุ่มเฟือย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายคงกช  เจภูติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวมัลลิกา  ดำรงค์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล