Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030091
PERCODE 6 หลัก 500365
กระทรวง 10 หลัก 1052500365
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่แจ๋ม
ชื่อ (อังกฤษ) Banmaejam
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านแม่แจ๋ม
ตำบล แจ้ซ้อน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-019930
อีเมล์แอดเดรส banmajamschool@lpg3.go.th
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

70 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

11 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 4 12 1
อนุบาล 3 12 5 17 1
รวมระดับอนุบาล 20 9 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 3 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11 0
รวมระดับประถมศึกษา 40 30 70 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 60 39 99 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 839 เด็กชายธีรเดช จะบุ บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
2 838 เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ห่วง บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
3 849 เด็กชายสุพัฒน์ ดอแสง บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
4 840 เด็กชายพีรศุภ แซ่หมู่ บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
5 848 เด็กชายศรัญยู ปอแสน บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
6 841 เด็กชายวันไชย สันธิ บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
7 847 เด็กชายพันกร ระโส บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
8 842 เด็กชายอลงกรณ์ วิวัฒน์พงษ์ บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
9 843 เด็กหญิงมีนลดา แซ่พ่าน บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
10 846 เด็กหญิงฐานิศรา แสงวณิชกุลศรี บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
11 845 เด็กหญิงสุภาวิณี จะแฮ บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
12 844 เด็กหญิงวรินญา คงธนรพีมงคล บ้านแม่แจ๋ม อ.2 1
13 824 เด็กชายชนาธิป งามสอน บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
14 835 เด็กชายเสกสรร ขันไชยทิศ บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
15 828 เด็กชายภูมิตะวัน จรูญโกศลคุณ บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
16 827 เด็กชายภานุวัต แซ่เฉา บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
17 834 เด็กชายศุภวุฒิ จะสิ่ง บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
18 821 เด็กชายคเณค์ ขันเขียว บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
19 826 เด็กชายบุญญริษฐ์ คงธนเมธานันท์ บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
20 832 เด็กชายวีรวัฒน์ เขียนคำ บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
21 833 เด็กชายวุฒิชัย แหลง บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
22 823 เด็กชายชนะชัย แซ่ห่าน บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
23 820 เด็กชายกวินภพ วิวัฒน์พงษ์ บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
24 822 เด็กชายเจคอบ นายลาง บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
25 830 เด็กหญิงวาเลนไทน์ แซ่ย่าง บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
26 829 เด็กหญิงมณฑิตา ปอยู บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
27 831 เด็กหญิงวิไลภรณ์ แซ่ซี บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
28 837 เด็กหญิงพิรัตน์ดา หมอเพชร์ บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
29 825 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จักรงาม บ้านแม่แจ๋ม อ.3 1
30 807 เด็กชายวชิระ ปอสิงห์ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
31 809 เด็กชายศุภกฤต นายพลู บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
32 808 เด็กชายวินัย แปงด๋อ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
33 799 เด็กชายชญานนท์ โพธิสม บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
34 800 เด็กชายชนะวรรณ ชัยวรรณ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
35 779 เด็กชายธนพล ปอซาง บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
36 818 เด็กชายธนสิทธิ์ จะลอ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
37 816 เด็กชายศุภกิตติ์ ในลาง บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
38 798 เด็กชายกันธชาติ เตวิชัย บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
39 801 เด็กชายณเดชน์ จะแฮ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
40 805 เด็กชายเมธี แอะวอย บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
41 787 เด็กชายสุชาติ คำมุ่ย บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
42 810 เด็กหญิงอาริสรา จะลอ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
43 806 เด็กหญิงลัคนา สันธิ บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
44 803 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ ฤทธิ์ธา บ้านแม่แจ๋ม ป.1 1
45 772 เด็กชายกันตภณ เทโวขัติ บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
46 774 เด็กชายจิรายุ ฉิงเซ็ง บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
47 789 เด็กชายอธิการ เรืองทรัพย์บุญโต บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
48 768 เด็กชายณรงค์ ไอจู บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
49 776 เด็กชายณัฐวุฒิ แสนยู บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
50 769 เด็กชายณัฐนัย ทำเล็ก บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
51 786 เด็กชายสุทิวัส มูลคำดี บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
52 778 เด็กชายติณณภพ สามดี บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
53 780 เด็กชายธรรมวุฒิ ทิพย์ปิ่นทอง บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
54 782 เด็กชายรัชชานนท์ นุพล บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
55 773 เด็กหญิงขนิษฐา สุมาด บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
56 783 เด็กหญิงวาสนา สามดี บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
57 784 เด็กหญิงศรัณย์พร ธรรมปันโย บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
58 788 เด็กหญิงสุภาพร ปอสิงห์ บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
59 785 เด็กหญิงศิโรรัตน์ แสน บ้านแม่แจ๋ม ป.2 1
60 734 เด็กชายธนากร ปอแก้ว บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
61 761 เด็กชายศิกานต์ สุขแดง บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
62 752 เด็กชายสุรศักดิ์ จะลอ บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
63 751 เด็กชายสุรเดช จะลอ บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
64 749 เด็กชายณัฐพงษ์ แสงยอย บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
65 750 เด็กชายวงศกร ควาง บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
66 815 เด็กหญิงชมพู นาเพอะ บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
67 760 เด็กหญิงวรรณวิษา นายพลู บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
68 753 เด็กหญิงกันธิชา ป้อปุง บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
69 754 เด็กหญิงคำอิง - บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
70 756 เด็กหญิงณัฐพร ปอขุน บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
71 757 เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์หอม บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
72 759 เด็กหญิงวีนัส นาป่า บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
73 758 เด็กหญิงรมิดา ปอปุง บ้านแม่แจ๋ม ป.3 1
74 733 เด็กชายทัศนพงค์ นายพลู บ้านแม่แจ๋ม ป.4 1
75 735 เด็กชายอริญชัย จะโบ บ้านแม่แจ๋ม ป.4 1
76 748 เด็กชายเอสรา จะสิ่ง บ้านแม่แจ๋ม ป.4 1
77 740 เด็กหญิงนันทยาพร ศิริวงศ์ บ้านแม่แจ๋ม ป.4 1
78 737 เด็กหญิงมณฑิรา ปอยู บ้านแม่แจ๋ม ป.4 1
79 710 เด็กชายบุญมาก สันธิ บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
80 713 เด็กชายฐิติศักดิ์ ขันเขียว บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
81 718 เด็กชายทัศไนย ปอปุง บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
82 724 เด็กชายภานุมาต ปิงวังของ บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
83 770 เด็กชายทัศไนย ทำเล็ก บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
84 723 เด็กหญิงวริษา เอหลง บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
85 813 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แซ่ซี บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
86 720 เด็กหญิงปานัดดา ปอสิงห์ บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
87 719 เด็กหญิงพรกนก มูลคำดี บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
88 721 เด็กหญิงเนตรนภา แซ่ย่าง บ้านแม่แจ๋ม ป.5 1
89 613 เด็กชายสุทธิภัทร กาวิโล บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
90 683 เด็กชายโชคชัย แซ่ห่าน บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
91 685 เด็กชายเจนภพ คงธนเมธานันท์ บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
92 684 เด็กชายอนุพงษ์ แสนยู บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
93 699 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปะหว่า บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
94 698 เด็กหญิงณัฐพร ผลดี บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
95 696 เด็กหญิงสาริกา ป้อปุง บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
96 690 เด็กหญิงน้ำฝน แซ่พ่าน บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
97 693 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปอสิงห์ บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
98 691 เด็กหญิงเพชรลดา แสนยู บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
99 694 เด็กหญิงสุภาธิดา ควาง บ้านแม่แจ๋ม ป.6 1
นายวิเชียร  จันทร์แดง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวญาดา  ตัวขยัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกุลอุมา  คนเที่ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมัทนา  ภูคาสวรรค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเอมฤทัย  ซองดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางเพทาย  ฉัตรแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกนันท์  นิตย์สุข
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวสุรีย์พร  จำชาติ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง