Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030089
PERCODE 6 หลัก 500364
กระทรวง 10 หลัก 1052500364
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านหลวงแจ้ซ้อน
ชื่อ (อังกฤษ) Banlaung School
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านหลวง
ตำบล แจ้ซ้อน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 960385201
อีเมล์แอดเดรส banlaungchaeson@gmail.com
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

33 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

4 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 0 2 2 1
รวมระดับอนุบาล 5 7 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 4 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 19 14 33 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 24 21 45 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2974 เด็กชายวิชญ์พล ครองจริง บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
2 2970 เด็กชายคณิน ต๊ะเวที บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
3 2973 เด็กชายภูริณัฐ ช้างทอง บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
4 2972 เด็กชายปิติพัฒน์ อุ่นนุช บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
5 2971 เด็กชายธนาธิป วามือ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
6 2978 เด็กหญิงณัฐสุดา บุญมาคำ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
7 2976 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ดกเอียร์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
8 2979 เด็กหญิงปรีชญา อุตมะ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
9 2977 เด็กหญิงณัฐสินี บุญมาคำ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
10 2975 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมพูบาง บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.2 1
11 2968 เด็กหญิงปริณดา สุนารักษ์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.3 1
12 2967 เด็กหญิงครองขวัญ ชูวงค์เจริญกุล บ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.3 1
13 2962 เด็กชายอภิวัฒน์ อิ่นคำ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.1 1
14 2961 เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสมกิจ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.1 1
15 2963 เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำปัน บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.1 1
16 2960 เด็กชายสถิตคุณ แซ่เต็ง บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
17 2957 เด็กชายรัชชานนท์ มุขดี บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
18 2956 เด็กชายศุภกร จันทร์หอม บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
19 2980 เด็กชายคุณภัทร วรรณเลิศ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
20 2981 เด็กชายทิศตะวัน ต๊ะเวที บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
21 2982 เด็กชายศิวกร เทพวงค์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
22 2984 เด็กหญิงณัฐทรียา อุไรรัตน์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
23 2959 เด็กหญิงณัฐธาราทิพย์ ดกเอียร์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
24 2958 เด็กหญิงวิภาดา กิตตินภาดล บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
25 2983 เด็กหญิงณภาภัช วรรณารักษ์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
26 2954 เด็กหญิงณิชชาภัทร เชียงพันธ์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.2 1
27 2986 เด็กชายนัชชาภัทร เสียงหวาน บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
28 2948 เด็กชายทัศนัย เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
29 2947 เด็กชายจิรายุ ลึกแลบ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
30 2950 เด็กชายเมตตา คิดลึก บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
31 2951 เด็กชายพีรพัฒน์ กันทาเงิน บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
32 2966 เด็กชายชิดชนน มากรม บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
33 2953 เด็กหญิงสิริวิภา สุตา บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.3 1
34 2945 เด็กหญิงณัฐวรรณ ขันเพ็ชร์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.4 1
35 2944 เด็กหญิงภัคธิมา ซองเงิน บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.4 1
36 2946 เด็กหญิงประภาศิริ คิดลึก บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.4 1
37 2943 เด็กหญิงปาริฉัตร หนาดคำ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.4 1
38 2937 เด็กชายอัฐชัย ดอนเสอม บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.5 1
39 2936 เด็กชายสุพี ยอบเย้า บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.5 1
40 2939 เด็กชายณัฐภัทร มิ่งขวัญอุดม บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.5 1
41 2940 เด็กหญิงฐิตาภา สร้อยสาย บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.5 1
42 2921 เด็กชายทักษนัย โบขุนทด บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.6 1
43 2985 เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ วรรณารักษ์ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.6 1
44 2925 เด็กหญิงโสพิชญา ฉายแสงเดือน บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.6 1
45 2969 เด็กหญิงคณัสนันท์ อินทรีอาจ บ้านหลวงแจ้ซ้อน ป.6 1
นายบุญธรรม  ฤดีอนุสรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางพยอม  โกสุโท
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายพงศกร  จานุวี
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายพลภัทร  คำลือ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร  ไกลถิ่น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก