Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030086
PERCODE 6 หลัก 500361
กระทรวง 10 หลัก 1052500361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ) BANMAIPATTANA
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล แจ้ซ้อน
อำเภอ เมืองปาน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260147
อีเมล์แอดเดรส banmaipattana.lpg3@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

112 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

24 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

22 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

16 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

23 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 10 15 1
อนุบาล 3 12 13 25 1
รวมระดับอนุบาล 17 23 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 14 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 9 23 0
รวมระดับประถมศึกษา 50 62 112 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 67 85 152 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1224 เด็กชายสมโชค เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
2 1222 เด็กชายนนทวัฒน์ สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
3 1221 เด็กชายชินดนัย เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
4 1223 เด็กชายศรันย์ภัทร จาวพัฒนชัยกุล บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
5 1220 เด็กชายชลธิศ ธาราวิสิฐ บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
6 1226 เด็กหญิงพิชญา สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
7 1231 เด็กหญิงสุชาดา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
8 1227 เด็กหญิงลลิตา แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
9 1229 เด็กหญิงศิริวรรณ วิโรจน์สันติสุข บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
10 1232 เด็กหญิงสุภชา น้อยคำ บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
11 1225 เด็กหญิงดาวเอื้อง แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
12 1230 เด็กหญิงสุชาดา แซ่เล่า บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
13 1228 เด็กหญิงศรัณรัตน์ ปรีดาเกรียงไกร บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
14 1233 เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
15 1234 เด็กหญิงสารินท์ ฤทัยปฏิหารย์ บ้านใหม่พัฒนา อ.2 1
16 1193 เด็กชายกรณ์ แซ่เจ่อ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
17 1194 เด็กชายขั้นเทพ แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
18 1199 เด็กชายธนพล สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
19 1195 เด็กชายจุฑาวุฒิ แซ่ย้า บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
20 1197 เด็กชายโชคเศรษฐี ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
21 1235 เด็กชายภูมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
22 1198 เด็กชายทรงกลด พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
23 1201 เด็กชายภูรินทร์ สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
24 1196 เด็กชายชัยณรงค์ แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
25 1200 เด็กชายพงศธร สวาทชาติ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
26 1203 เด็กชายเอกสิทธิ์ มณีนุกุล บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
27 1202 เด็กชายมานะศักดิ์ แซ่จัง บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
28 1204 เด็กหญิงกัลญาณ์ จาวพัฒนชัยกุล บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
29 1207 เด็กหญิงพลอยไพลิน วุฒิไพรวัลย์ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
30 1218 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฤทธิโสภนณ์ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
31 1214 เด็กหญิงอโรทัย ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
32 1205 เด็กหญิงเกศรินรัก แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
33 1210 เด็กหญิงยณิณดา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
34 1213 เด็กหญิงอุรัสยา คำอ้าย บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
35 1211 เด็กหญิงวรรณิศา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
36 1236 เด็กหญิงจีราณัฐ ท้าวตระกูลทอง บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
37 1208 เด็กหญิงพิชญาวี แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
38 1206 เด็กหญิงขวัญจิรา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
39 1212 เด็กหญิงสุดาริน สุขสบาย บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
40 1209 เด็กหญิงมนพัทธ์ ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา อ.3 1
41 1156 เด็กชายโกมินทร์ ลลิตพิสิฐ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
42 1163 เด็กชายรพีภัทร สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
43 1160 เด็กชายธนันชัย สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
44 1166 เด็กชายสมชาย เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
45 1157 เด็กชายจิรวัฒน์ ปุนหาวงษ์ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
46 1158 เด็กชายชาตรี เลิศวลีศิลป์ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
47 1165 เด็กชายศุภากร สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
48 1159 เด็กชายณัฐภูมิ จะหมี่ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
49 1164 เด็กชายวิชัย เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
50 1167 เด็กชายสิรวัชญ์ พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
51 1168 เด็กหญิงกัญจนาภัทร แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
52 1173 เด็กหญิงปวีนุช แสงทรงเจริญ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
53 1172 เด็กหญิงเทพธิดา แสนยากุล บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
54 1183 เด็กหญิงสาลินี สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
55 1182 เด็กหญิงศศิประภา สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
56 1192 เด็กหญิงศดานันท์ กุลสุพรรณรัตน์ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
57 1171 เด็กหญิงเทพดารา แสนยากุล บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
58 1180 เด็กหญิงลีลาวดี ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
59 1176 เด็กหญิงพรสินี ทรงสิริชัย บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
60 1170 เด็กหญิงชมพูนุท ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
61 1179 เด็กหญิงรินรดา สุขศิริเจริญกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
62 1169 เด็กหญิงกุลธิดา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
63 1177 เด็กหญิงเมธิดา วิโรจน์สันติสุข บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
64 1174 เด็กหญิงพักพิง ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.1 1
65 1219 เด็กชายชานุวัฒน์ ฉัตรนภาลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
66 1131 เด็กชายจิตติพัฒณ์ คำอ้าย บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
67 1106 เด็กชายชานนท์ แซ่ลี บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
68 1137 เด็กชายสุขสันต์ ศิริวัฒน์ บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
69 1130 เด็กชายกีรติ ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
70 1136 เด็กชายศิรวิทย์ พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
71 1114 เด็กชายวีรศักดิ์ แซ่โซ่ง บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
72 1134 เด็กชายภูวศิน ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
73 1135 เด็กชายวิรัล ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
74 1143 เด็กหญิงยุ้งข้าว มณีนุกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
75 1146 เด็กหญิงอรนลิน ธนพีรกิจ บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
76 1237 เด็กหญิงกชกร ปรีดาเกรียงไกร บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
77 1125 เด็กหญิงอภิชญา แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
78 1142 เด็กหญิงบุษกร สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
79 1147 เด็กหญิงเอื้องดาว แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
80 1141 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่ลี บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
81 1185 เด็กหญิงพชรพร ทรงสิริชัย บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
82 1145 เด็กหญิงสุวภา น้อยคำ บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
83 1144 เด็กหญิงศศิกานดา หลักดี บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
84 1140 เด็กหญิงโชติกา เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
85 1139 เด็กหญิงกุสุมาลี วาทินชญากุล บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
86 1138 เด็กหญิงกุลธิดา มณีนุกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.2 1
87 1117 เด็กชายเอกชัย ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
88 1148 เด็กชายภพตะวัน ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
89 1116 เด็กชายสรสิทธิ์ แซ่ม้า บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
90 1080 เด็กชายชาติชาย แซ่ว่าง บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
91 1105 เด็กชายกัลยกร แซ่ลี บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
92 1122 เด็กหญิงมนพร ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
93 1123 เด็กหญิงสุกัญญา ครุธวิเศษ บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
94 1118 เด็กหญิงกัลยาณี จาวพัฒนชัยกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
95 1121 เด็กหญิงพลอยชมพู ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
96 1120 เด็กหญิงนงลักษณ์ พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
97 1087 เด็กหญิงนงนภัส แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
98 1124 เด็กหญิงหทัยรัตน์ หาญพญาไพร บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
99 1119 เด็กหญิงณชา ดีโต บ้านใหม่พัฒนา ป.3 1
100 1081 เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
101 1079 เด็กชายชนะพล วงศ์ไชยพศ บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
102 1238 เด็กชายพัชรชัย สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
103 1083 เด็กชายพงศกร สวาทชาติ บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
104 1082 เด็กชายชัยนนท์ สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
105 1069 เด็กหญิงธีระพร - บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
106 1091 เด็กหญิงวันเพ็ญ แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
107 1126 เด็กหญิงอุรัสยา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
108 1084 เด็กหญิงมะลิวัลย์ แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
109 1085 เด็กหญิงพิมพา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
110 1092 เด็กหญิงเพ็ญนภา แซ่จัง บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
111 1155 เด็กหญิงชมิดา พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
112 1154 เด็กหญิงปราณปรียา ปัฐน์ธนวัชร์ บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
113 1086 เด็กหญิงเกวลินฟ้า แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา ป.4 1
114 1128 เด็กชายภาณุวิชญ์ ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
115 1215 เด็กชายเกริกไกร ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
116 1063 เด็กชายชีวธันย์ แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
117 1061 เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
118 1093 เด็กชายวิทวัส อุดมธนาพงษ์ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
119 1060 เด็กชายศิลาพงษ์ พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
120 1038 เด็กชายปรีชา สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
121 1065 เด็กหญิงนงนภัส พาติกรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
122 1072 เด็กหญิงศรสวรรค์ แซ่ลี บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
123 1066 เด็กหญิงอารยา ปุนหาวงษ์ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
124 1067 เด็กหญิงสุปราณี ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
125 1073 เด็กหญิงนุตประวีณ์ วิโรจน์สันติสุข บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
126 1186 เด็กหญิงจุติกานต์ ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
127 1051 เด็กหญิงสุปราณี สุวรรณวลัย บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
128 1068 เด็กหญิงยอดหญิง เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
129 1064 เด็กหญิงจารุวรรณ บุญมายวง บ้านใหม่พัฒนา ป.5 1
130 1041 เด็กชายอัครินทร์ ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
131 1034 เด็กชายพสิษฐ์ ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
132 1151 เด็กชายภัคพล ปัญญาจารย์ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
133 1008 เด็กชายเจตน์ แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
134 1191 เด็กชายคีต ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
135 1187 เด็กชายพฤกษ์ ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
136 1037 เด็กชายเทพพิทักษ์ แสนยากุล บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
137 1094 เด็กชายศุภณัฎฐ์ ภูมิวิวัฒนากุล บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
138 1039 เด็กชายกานต์ธนภูมิ แซ่โซ้ง บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
139 1035 เด็กชายอัครชัย ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
140 1031 เด็กชายวรศักดิ์ แซ่โซ่ง บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
141 1036 เด็กชายตรีปกรณ์ สกุลบุญญาธิการ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
142 1033 เด็กชายไทยนิยม รักบุตร บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
143 1007 เด็กชายณภัทร แสงยาอรุณ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
144 1046 เด็กหญิงเกณิกา มณีนุกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
145 1048 เด็กหญิงมั่นฟ้า ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
146 1188 เด็กหญิงอริสรา ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
147 1050 เด็กหญิงเพียงดิน ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
148 1043 เด็กหญิงพรไพลิน วุฒิไพรวัลย์ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
149 1049 เด็กหญิงญาณี เลิศทรัพย์ชานนท์ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
150 1044 เด็กหญิงวิลาศิณี ธนพีรกิจ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
151 1047 เด็กหญิงนันท์นลิน ฤทธิไตรภพ บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
152 1045 เด็กหญิงชัญดา เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล บ้านใหม่พัฒนา ป.6 1
นายบุญมา  ไชยเมืองชื่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายบุรินทร์  แซ่เอี๊ยว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกานดา  รู้เกณฑ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสุริยา  ประเสริฐไทย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางผ่องพรรณ  สุจริต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวคนึงนิตย์  พันมะโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสัมปทาน  พาติกรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางพรวิภา  ตินะลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวธัญชนก  แก้วทุ่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรธัญญา  พงกชเพชร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสุรชาติ  ชุมภูสืบ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายภาคภูมิ  จันทมาศ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวลาวรรณ  โลมากุล
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางอำภา  ราชสีห์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนพื้นที่สูง