Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030082
PERCODE 6 หลัก 500193
กระทรวง 10 หลัก 1052500193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนบ้านใหม่
ชื่อ (อังกฤษ) Choomchonbanmai
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านบ้านใหม่
ตำบล วังเหนือ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54279003
อีเมล์แอดเดรส banmaischool.lpg3@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

69 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

18 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 7 8 15 1
อนุบาล 3 2 0 2 1
รวมระดับอนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 8 18 0
รวมระดับประถมศึกษา 42 27 69 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 35 86 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3872 เด็กชายณัฐภูมิ มาไหว ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
2 3871 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทอง ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
3 3869 เด็กชายพัชรพล ยามเลย ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
4 3874 เด็กชายพลเชษฐ์ ชะอุ่มประโคน ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
5 3868 เด็กชายธนดล ลาภใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
6 3870 เด็กชายพลวิวัฒน์ มูลหาญ ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
7 3873 เด็กชายอาทิวราห์ ลาภใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
8 3882 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ติดชัย ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
9 3876 เด็กหญิงชลิตา ซาวส้าน ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
10 3879 เด็กหญิงพีรชยา คนเที่ยง ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
11 3877 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญไทย ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
12 3875 เด็กหญิงวิรัญชนา เจนคำ ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
13 3878 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ติดไชย ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
14 3881 เด็กหญิงชลรดา อินทนนท์ ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
15 3880 เด็กหญิงภัณฑิลา อิ่นคำ ชุมชนบ้านใหม่ อ.2 1
16 3865 เด็กชายรัชชานนท์ พันตาแก้ว ชุมชนบ้านใหม่ อ.3 1
17 3864 เด็กชายกฤษฏา แผ่นทอง ชุมชนบ้านใหม่ อ.3 1
18 3850 เด็กชายริชภู เลียงหลีก ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
19 3853 เด็กชายชินวงศ์ เอ็นดู ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
20 3854 เด็กชายภีณเดช เจนคำ ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
21 3863 เด็กชายวัชรากร ประทุม ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
22 3851 เด็กชายชนาธิป ช่างฉลาด ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
23 3852 เด็กชายพุฒิเมธ คนหลัก ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
24 3857 เด็กหญิงสริดา น๊ะแฮ ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
25 3860 เด็กหญิงจันทนิภา สมสี ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
26 3856 เด็กหญิงศิรประภา คำปวนบุตร ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
27 3859 เด็กหญิงฐนิตถา ลาภใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
28 3858 เด็กหญิงสุชัญญา ชุมพล ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
29 3866 เด็กหญิงธฤษวรรณ พรมส้มซ่า ชุมชนบ้านใหม่ ป.1 1
30 3837 เด็กชายสิทธิพงษ์ สมคะเน ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
31 3838 เด็กชายสัณหณัฐ คนหลัก ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
32 3847 เด็กชายพนัสบดินทร์ วงค์ดวงใส ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
33 3867 เด็กชายธนากร คิดอ่าน ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
34 3835 เด็กชายธนชาติ เรียมภักดี ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
35 3840 เด็กหญิงทันพิชา บริสุทธิ์ ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
36 3841 เด็กหญิงณัฐนิชา ความเพียร ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
37 3839 เด็กหญิงกชมน ติดชัย ชุมชนบ้านใหม่ ป.2 1
38 3818 เด็กชายธนดล ตุ้ยปินตา ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
39 3817 เด็กชายปานนพ ลาภใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
40 3820 เด็กชายภรัณยู คนเที่ยง ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
41 3823 เด็กชายภูริพัฒน์ ติดชัย ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
42 3819 เด็กชายพีรัชชัย ปัญญานะ ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
43 3822 เด็กชายชัชรินทร์ ลายรัตน์ ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
44 3830 เด็กหญิงบัณฑิตปิยาพร ศิริ ชุมชนบ้านใหม่ ป.3 1
45 3801 เด็กชายปวรรุจ เชื้อเขียว ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
46 3796 เด็กชายธนกฤต กาวิละ ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
47 3797 เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นกันทา ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
48 3795 เด็กชายณัฐนนท์ คนเที่ยง ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
49 3794 เด็กชายชยพล คนอยู่ ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
50 3798 เด็กชายพีรพล วงค์อดทำ ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
51 3883 เด็กชายศุภกิตติ์ หมั่นเสมอ ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
52 3799 เด็กชายพุทธิพร นาวา ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
53 3800 เด็กชายพุฒิพัฒน์ ปวงน้อย ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
54 3848 เด็กหญิงณัฐนรี ศรีทอง ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
55 3809 เด็กหญิงวินิทรา ประทุม ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
56 3805 เด็กหญิงณัฐณิชา คนเที่ยง ชุมชนบ้านใหม่ ป.4 1
57 3775 เด็กชายศุภวิชญ์ ทรงทวี ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
58 3772 เด็กชายพิสิษฐ์พิตรพิบูลย์ ดุกล้า ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
59 3768 เด็กชายณัฐชนน ตานาคา ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
60 3767 เด็กชายกฤตพจน์ เชื้อคำซาว ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
61 3770 เด็กชายนราวิชญ์ เชื้อปงปัน ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
62 3774 เด็กชายศุภณัฐ สุกงาม ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
63 3787 เด็กหญิงภัทรวดี งาช้าง ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
64 3785 เด็กหญิงธัญชนก สีหา ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
65 3778 เด็กหญิงกัญศิญา สดใส ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
66 3783 เด็กหญิงณทิพย์สุดา ความเพียร ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
67 3788 เด็กหญิงจิดาภา จิตแหลม ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
68 3777 เด็กหญิงกัญญ์วรา สายทอง ชุมชนบ้านใหม่ ป.5 1
69 3743 เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตแหลม ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
70 3738 เด็กชายณัฐพล ติดไชย ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
71 3742 เด็กชายนภัสพล ติดไชย ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
72 3739 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ คิดงาม ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
73 3740 เด็กชายไตรภูมิ รัตนโกสินธ์ ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
74 3736 เด็กชายฐิตินันท์ ทะเนาศรี ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
75 3744 เด็กชายปิยวัฒน์ ชุมพล ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
76 3741 เด็กชายธีรดนย์ ทายงาม ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
77 3849 เด็กชายณภัทร ศรีทอง ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
78 3735 เด็กชายคุณาสิน ใจซาว ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
79 3756 เด็กหญิงศิริขวัญ คนหลัก ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
80 3749 เด็กหญิงกานต์พิชชา ปั๋นกาศ ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
81 3751 เด็กหญิงชนากานต์ ติดไชย ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
82 3753 เด็กหญิงธัญชนก คนหลัก ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
83 3750 เด็กหญิงขวัญจิรา ทายงาม ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
84 3752 เด็กหญิงณัฐนันท์ ทูลเดช ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
85 3790 เด็กหญิงญาธิกา ยะมาลา ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
86 3755 เด็กหญิงพวงเงิน ลุงคำ ชุมชนบ้านใหม่ ป.6 1
นางสร้อย  หมุดดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวพชรวรรณ  กันยะมี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณฐิตา  จงลาภใหญ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวสุดาพร  ติ๊บปาละ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเชิดชัย  เปล่งใส
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวณิชาวรณัฐ  ใจยัง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวหทัยกาญจน์  มีศรี
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายพัชระ  ประเทิง
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ  วงค์ดวงใส
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวรุจาภรณ์  สูตรเลข
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐ