Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030081
PERCODE 6 หลัก 500197
กระทรวง 10 หลัก 1052500197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลวังเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ) Anubanwangnua
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านขันหอม
ตำบล วังเหนือ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5427-9105
อีเมล์แอดเดรส anubanwa@gmail.com
เว็บไซต์ anubanwangnua.com

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

284 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

42 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

42 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

48 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

51 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

48 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

53 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 13 11 24 1
อนุบาล 3 21 10 31 1
รวมระดับอนุบาล 34 21 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 18 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 20 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 21 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 25 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 25 53 0
รวมระดับประถมศึกษา 154 130 284 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 188 151 339 12
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 7107 เด็กชายวรากร หาญศึก อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
2 7100 เด็กชายธีร์นวัช ตามธรรมพิธิวัต อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
3 7099 เด็กชายธนวัชร์ ยามเลย อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
4 7096 เด็กชายกมลภพ เครือปัญญา อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
5 7105 เด็กชายภาคิน ต่อสนิท อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
6 7104 เด็กชายพีรพัฒน์ จาถานัน อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
7 7102 เด็กชายปภังกร วงค์ลอดแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
8 7097 เด็กชายชนกันต์ เอ็นดู อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
9 7098 เด็กชายธนพล โปรธาตุ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
10 7101 เด็กชายนพนภัทร ชักชวน อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
11 7103 เด็กชายพชร สุดใจ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
12 7106 เด็กชายภูวดล คนมาก อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
13 7108 เด็กชายอภิวุฒิ แหลมแท้ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
14 7117 เด็กหญิงชลินทรา ต่อสนิท อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
15 7116 เด็กหญิงณัฐวรรณ ใจบุญ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
16 7114 เด็กหญิงเพชรรัตน์ สระแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
17 7113 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน สมันจิตร์ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
18 7119 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หน่อโอย อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
19 7110 เด็กหญิงจริยาภรณ์ วังท่า อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
20 7118 เด็กหญิงปุณณภา ก๋าขัติ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
21 7115 เด็กหญิงวนิดา คนมาก อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
22 7109 เด็กหญิงกัญญาภัทร ท่าดี อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
23 7111 เด็กหญิงณิชาภา สิทธิกุล อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
24 7112 เด็กหญิงทักษญา รักพินิตยิ่ง อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
25 7086 เด็กชายศุภกร จำปาชื่น อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
26 7043 เด็กชายรัชถะพงศ์ จุมปา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
27 7034 เด็กชายธนบดี เต็มมือ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
28 7121 เด็กชายธรรมจักร เทพคำมี อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
29 7030 เด็กชายกวินภพ บุญเจิง อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
30 7042 เด็กชายภูวสิษฎ์ ยาสมุทร อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
31 7120 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วก้อน อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
32 7087 เด็กชายปิยะพงษ์ อวดร่าง อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
33 7031 เด็กชายครองภพ พานแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
34 7032 เด็กชายชลกร แก้วดี อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
35 7033 เด็กชายณัฐพล คำฟู อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
36 7035 เด็กชายธิชญวัฒน์ จินามา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
37 7029 เด็กชายกรวิชญ์ ปงลังกา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
38 7039 เด็กชายพีรวิชญ์ อุทร อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
39 7123 เด็กชายธนพล ยอดณรงค์ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
40 7040 เด็กชายพุฒิเมธ วงศ์คำซาว อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
41 7094 เด็กชายเมธัส อวดร่าง อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
42 7037 เด็กชายพิทยุดม์ ปองแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
43 7041 เด็กชายภูมินทร์ คนมาก อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
44 7038 เด็กชายพีรพัฒน์ อวดผล อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
45 7044 เด็กชายวรากร คำมงคล อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
46 7122 เด็กหญิงชวินนุช ปักกาเวสุ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
47 7054 เด็กหญิงวรินดา ป้อสีลา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
48 7048 เด็กหญิงณิชนันท์ ตามคุณ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
49 7049 เด็กหญิงนฐิตา ติดไชย อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
50 7046 เด็กหญิงกชนิภา ไชยวงค์ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
51 7047 เด็กหญิงชนัญธิดา ทามัน อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
52 7050 เด็กหญิงนฤมล เปียงใจ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
53 7053 เด็กหญิงรินรดา อยู่เย็น อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
54 7051 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปัญญาดี อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
55 7052 เด็กหญิงรัตนธิดา สมจิตร อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
56 7056 เด็กชายกฤติพงศ์ สุวรรณรัตน์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
57 6979 เด็กชายบดินทร์ ป้อสีลา อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
58 7127 เด็กชายสุรเชษฐ์ ทนดี อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
59 6983 เด็กชายยุทธกาล คนมาก อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
60 7125 เด็กชายธนวินท์ เชื้อคำซาว อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
61 7128 เด็กชายอัครวินท์ แหลมมาก อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
62 6978 เด็กชายนวศาสตร์ สมผิว อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
63 6973 เด็กชายกรวิชญ์ วงค์ต่อม อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
64 7124 เด็กชายชินกฤต หมื่นแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
65 7089 เด็กชายกวี ลาภใหญ่ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
66 7126 เด็กชายภูรชาญ กวินอินใจดี อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
67 7132 เด็กหญิงสุชาดา เหมกุล อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
68 6990 เด็กหญิงธัญจิรา อวดผล อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
69 7057 เด็กหญิงจิตราลักษณ์ ตานา อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
70 6992 เด็กหญิงพนิตนันท์ ปากหวาน อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
71 7131 เด็กหญิงมนัสนันท์ สาทำ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
72 6996 เด็กหญิงอนัญพร อุผา อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
73 7129 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เกตุดี อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
74 6989 เด็กหญิงณัฏฐชา ศรีพรม อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
75 7130 เด็กหญิงพลอยภคมน โคตรศรีหา อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
76 6993 เด็กหญิงพิชญา มหาวรรณ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
77 7137 เด็กชายวรภัทร ศรีสวัสดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
78 6975 เด็กชายณัฐภัทร เชื้อดวงทิพย์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
79 6982 เด็กชายบรรณรท อินยศ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
80 7134 เด็กชายธนเดช สิริชาญธุรกิจ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
81 7136 เด็กชายภัทรชนน สว่างวิทยวัฒนา อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
82 7135 เด็กชายธนโชติ สิริชาญธุรกิจ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
83 7133 เด็กชายธนกฤต เสียงดัง อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
84 6977 เด็กชายธนัชชา ยวนตา อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
85 6984 เด็กชายศุภกฤต สมศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
86 6981 เด็กชายปิติภัทร สมบัติใหม่ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
87 7138 เด็กหญิงกัญธิดา วงค์ลอดแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
88 6985 เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ขัด อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
89 7139 เด็กหญิงโชติกาณ์ แก้วแกมเงิน อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
90 7141 เด็กหญิงวิริญาภรณ์ ธีรภัทรตระกูล อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
91 6995 เด็กหญิงวริษรดา ปะสังติโย อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
92 6988 เด็กหญิงขวัญฤทัย อกกว้าง อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
93 6998 เด็กหญิงสิริลักษณ์ สระแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
94 7059 เด็กหญิงนริวรรณ์ วงค์ครองศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
95 6994 เด็กหญิงพิชญานันท์ เนื้ออุ่น อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
96 7058 เด็กหญิงแทนขวัญ ปัญญาคำ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
97 7140 เด็กหญิงธนัสฐา จงคิด อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
98 6929 เด็กชายกิตติกวิน พรหมเพศ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
99 6933 เด็กชายทักษ์ดนัย ไหวคิด อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
100 6935 เด็กชายพิริยกร ต้องใจ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
101 7063 เด็กชายศิริวัฒน์ อวดดี อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
102 7061 เด็กชายกวิน เกิดน้อย อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
103 7142 เด็กชายนันทพัทธ์ คนเที่ยง อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
104 7023 เด็กชายบุญฤทธิ์ สิริฤทธิจันทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
105 7060 เด็กชายกชอินทร์ รินฟอง อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
106 6968 เด็กชายภัทรนันท์ วรมิตร อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
107 6936 เด็กชายรัชชานนท์ ปาลี อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
108 7062 เด็กชายณัฐธนธรณ์ บุตรโคตร อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
109 7020 เด็กชายกันตพงศ์ คนมาก อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
110 7144 เด็กหญิงพิชชากร หน่อแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
111 6946 เด็กหญิงสุชาดา พวงเงินมาก อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
112 7067 เด็กหญิงรินณดา อวดดี อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
113 7027 เด็กหญิงณัฐณิชา รสหวาน อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
114 7145 เด็กหญิงจรรย์อมล มุ่งตรง อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
115 6948 เด็กหญิงอรนิสา มีซอง อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
116 6947 เด็กหญิงสุชัญญา อุ่นอก อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
117 7066 เด็กหญิงนัทชา จัดสวย อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
118 7001 เด็กหญิงธัญรัตน์ คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
119 6937 เด็กชายวิศวะ คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
120 6932 เด็กชายณัฐพัชร์ แดนปัน อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
121 6999 เด็กชายณดล การสมทบ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
122 7000 เด็กชายวรพัช อาจกล้า อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
123 7068 เด็กชายกันตพิชญ์ สุขะพรรณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
124 6934 เด็กชายปณิธาน ไชยวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
125 6865 เด็กชายชัยธรา หุตะปาน อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
126 7069 เด็กชายจิตติพัฒน์ ปั้นรูป อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
127 6864 เด็กชายชัยธนัช หุตะปาน อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
128 6931 เด็กชายฐิติวัตร เต็มแบบ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
129 7070 เด็กชายธนกฤต ดีนุชสวัสดิ์กูล อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
130 6939 เด็กชายสุรัชพล ทานุสาร อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
131 7073 เด็กหญิงภูริชญา อุบลบาล อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
132 7148 เด็กหญิงพีรณัฐ อันทะปัญญา อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
133 6942 เด็กหญิงพลอยวารินทร์ เครือจันต๊ะ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
134 6945 เด็กหญิงริญญาภรณ์ คนอยู่ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
135 6943 เด็กหญิงพัชญา พงษ์สุริยา อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
136 7071 เด็กหญิงธิชญาดา จินามา อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
137 7147 เด็กหญิงกัญญาภัทร หน่อโอย อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
138 6941 เด็กหญิงเครือฟ้า จันตะมะ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
139 7072 เด็กหญิงอุรัสยา ถิ่นนอก อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
140 6951 เด็กชายสุรศิลป์ อวดเขต อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
141 7149 เด็กชายกันติชา เมตตา อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
142 6866 เด็กชายณภัทร ปุ้มตะมะ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
143 7026 เด็กชายธนวัฒน์ ขจรเพชร อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
144 7002 เด็กชายจุลจักร แสนภูวา อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
145 6870 เด็กชายภาธรธฤต วงศ์อินชัย อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
146 6882 เด็กชายณัฐภัทร หน้าฉลาด อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
147 6871 เด็กชายยศกร แก้วดี อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
148 6928 เด็กชายชยพล กันไชยสัก อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
149 6885 เด็กชายธนันชัย คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
150 6889 เด็กชายปรมัตถ์ รักพินิตยิ่ง อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
151 6880 เด็กชายกฤษฎา มีคำเหลือง อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
152 6823 เด็กชายอัษฎาวุธ ยามมี อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
153 7024 เด็กหญิงธีรนาฏ อุดเมืองคำ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
154 6896 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา วัฒนทวีกูล อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
155 6894 เด็กหญิงนรินทร์ธารา เทียมสิงห์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
156 6897 เด็กหญิงพีรดา บวบหอม อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
157 7003 เด็กหญิงนิยวรรณ วงค์ครองศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
158 6878 เด็กหญิงรุ่งนภา ธงชัย อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
159 7150 เด็กหญิงวิภาวี ใจดื่ม อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
160 6879 เด็กหญิงสุภาวดี วีระกุล อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
161 6949 เด็กหญิงธัญาอร ศรีวิชัย อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
162 7022 เด็กหญิงดาราทอง กองอินทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
163 6972 เด็กหญิงจันศกานต์ สว่างวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
164 7152 เด็กชายอรรถพล เกิดหนู อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
165 6884 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพรม อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
166 7151 เด็กชายเจษฎา ตานาคา อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
167 6868 เด็กชายปรีติ ยวนตา อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
168 6887 เด็กชายนิรอมฎอน มะเด็ง อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
169 7075 เด็กชายอัษศดิณย์ ซองดี อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
170 6886 เด็กชายนราวิชญ์ วงค์รอดแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
171 6891 เด็กชายพงศภัค เริงเขตรการณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
172 6925 เด็กชายดนัยพัฒน์ ปันธุระ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
173 6892 เด็กชายวงศ์ดวิษ เอียดสง อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
174 7074 เด็กชายก้องภพ เกื้อเกิน อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
175 6873 เด็กชายรณพีร์ เชิงเร็ว อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
176 6862 เด็กชายจิรกิตต์ ก๋าศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
177 6883 เด็กชายณัฐรักษ์ มาดี อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
178 6869 เด็กชายภพสรรค์ นันต๊ะ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
179 7153 เด็กหญิงกันยาพัชร์ จิตต์แหลม อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
180 7154 เด็กหญิงณหทัย กันเต็ง อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
181 6877 เด็กหญิงภวันรัตน์ สมศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
182 7004 เด็กหญิงณัชชา จิตต์เกษม อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
183 7006 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชัยอาจ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
184 6950 เด็กหญิงสุชันญา พงศ์พิทยุตม์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
185 7005 เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงค์ษา อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
186 6876 เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาชื่น อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
187 7028 เด็กหญิงชนัญธิดา ตาสาย อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
188 6953 เด็กชายวรวรรธน์ นลินสิริทัศน์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
189 6713 เด็กชายถิรวิทย์ กันทะอินทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
190 6819 เด็กชายรพีภัทร ตามคุณ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
191 6952 เด็กชายสมประสงค์ หาดไร่ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
192 6813 เด็กชายณัฐดนัย ไชยชุมภู อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
193 6785 เด็กชายจิราพงค์ บุญก้ำ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
194 6820 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิบาล อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
195 6794 เด็กชายภาคิน จรรยา อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
196 6797 เด็กชายอัษศดิณย์ หมื่นเที่ยง อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
197 6791 เด็กชายนราทิป แก้ววงศ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
198 6788 เด็กชายธนัชพล ทานุสาร อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
199 7077 เด็กชายพงศกร สว่างแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
200 6792 เด็กชายนันทวัฒน์ ไหวคิด อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
201 6789 เด็กชายธีรพล อินทิยศ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
202 7076 เด็กชายธิชญภาส จินามา อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
203 6809 เด็กหญิงสุภัชญา ทองสุข อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
204 6831 เด็กหญิงปวีณญณุช คงสมบูรณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
205 6837 เด็กหญิงนินาซูวา มะเด็ง อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
206 6834 เด็กหญิงวัลลภา เกิดมูล อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
207 6807 เด็กหญิงพิชญธิดา คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
208 6800 เด็กหญิงกวินธิดา เชื้อสีเป็ง อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
209 6806 เด็กหญิงพัณณิตา คำปันนา อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
210 6801 เด็กหญิงจินต์จุฑา อวดผิว อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
211 6808 เด็กหญิงวรรณรท อินยศ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
212 7155 เด็กหญิงฉัตรสุดา หมั่นงาน อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
213 7007 เด็กชายธีรภัทร เสียงกึก อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
214 6817 เด็กชายปรรณพงศ์ เต็มแบบ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
215 6815 เด็กชายธนาธิป กล้าเหล็ก อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
216 6786 เด็กชายไชยพัฒน์ ติดไชย อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
217 6798 เด็กชายอิทธิกร บุดดาวงศ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
218 6810 เด็กชายกรณัฐ ดวงเนตร อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
219 6816 เด็กชายนพปภัทร ชักชวน อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
220 6814 เด็กชายธนวิน ยะปะนัน อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
221 6795 เด็กชายวันวฤณณ์ ทายงาม อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
222 6796 เด็กชายอัษศดิณย์ เกิดคูณทรัพย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
223 6821 เด็กชายศุทธา ลาภใหญ่ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
224 7157 เด็กชายอดิศร วงค์เมธา อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
225 6793 เด็กชายปกรณ์ บุญมาวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
226 6955 เด็กชายบวรรัตน์ สมผิว อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
227 6818 เด็กชายเพชรประกาศิต สีโวย อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
228 6828 เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์ครองศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
229 7158 เด็กหญิงวิชญาพร ศรีมาลัย อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
230 6861 เด็กหญิงจิรชยา อินตะณี อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
231 6832 เด็กหญิงพัชรพร สมผิว อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
232 7079 เด็กหญิงศรัทธินี อินต๊ะแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
233 6833 เด็กหญิงภัทธีรา คนกวน อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
234 6826 เด็กหญิงชญาภา วัตนะวิศัลย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
235 6829 เด็กหญิงธนันชพร คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
236 6827 เด็กหญิงณัฐกานต์ จาถานัน อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
237 6825 เด็กหญิงชญาดา วัตนะวิศัลย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
238 6803 เด็กหญิงนริศรา มาชมภู อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
239 6714 เด็กชายธีรรักษ์ วรรณารักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
240 6902 เด็กชายธัญเทพ ผาวงษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
241 6736 เด็กชายวรวัฒน์ ชาวชายโขง อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
242 6710 เด็กชายกฤติน ทุนกะเส้น อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
243 6712 เด็กชายตระการ ตระกูลสมบัติ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
244 6899 เด็กชายจิรทีปต์ เงือกงาม อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
245 6903 เด็กชายธีรดนย์ คงแย้ม อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
246 7165 เด็กชายกีรติ จีระเสมานนท์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
247 6901 เด็กชายธนวัฒน์ เครือคำ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
248 6729 เด็กชายจารุพงศ์ ทะดอนชัย อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
249 6900 เด็กชายณภัทร แก้วก้อน อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
250 7081 เด็กหญิงณัฐวิกา อานุภาพลาวัณย์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
251 6724 เด็กหญิงบุณยนุช ชวดรัมย์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
252 6719 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เงินดี อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
253 6904 เด็กหญิงสลิลญารัตน์ เครืออินตา อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
254 6745 เด็กหญิงรุ่งรวี ธงชัย อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
255 6727 เด็กหญิงอรินญาณ์ อำมาตย์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
256 7160 เด็กหญิงภัทรธิดา บุญพิพัฒน์กุล อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
257 6721 เด็กหญิงณัชชา เจ้ามีศิล อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
258 6836 เด็กหญิงอริสรา เอ็นดู อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
259 6741 เด็กหญิงจิลลาภัทร เชื้อดวงทิพย์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
260 6744 เด็กหญิงพิชญา ต้องใจ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
261 6780 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพชรตะกั่ว อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
262 6743 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เครือบุญมา อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
263 6957 เด็กชายกิตติเชษฐ์ บุญพิพัฒน์กุล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
264 7082 เด็กชายกันทรากร ลือดี อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
265 6731 เด็กชายปรรณพัชร์ เต็มแบบ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
266 6715 เด็กชายปวีณ์กร สุกงาม อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
267 6728 เด็กชายเกียรติกรณ์ ปัญญาผาบ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
268 6956 เด็กชายกันต์ธร ตาวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
269 6735 เด็กชายภาณุพงษ์ วงค์ต่อม อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
270 6718 เด็กชายสิรดนัย ปิงวัง อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
271 7161 เด็กชายวรินทร เพ็ชรชะนะ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
272 6717 เด็กชายศิวัฒน์ จันตะมะ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
273 6905 เด็กชายพงศกร สุรินทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
274 7093 เด็กชายกชกร ปันดี อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
275 6835 เด็กหญิงภัทรพร ยิ้มรักษา อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
276 6909 เด็กหญิงอริสรา สิทธิยศ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
277 6739 เด็กหญิงขวัญธิดา ทาเกษม อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
278 6910 เด็กหญิงอมลรดา พรหมลิ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
279 7162 เด็กหญิงชนิสรา ตันยู อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
280 6908 เด็กหญิงอภิชญา ชุ่มใจ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
281 6907 เด็กหญิงกุลฑีรา วรรณรักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
282 6723 เด็กหญิงธณัฏฐภร อ้วนล่ำ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
283 7010 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปัญญาดี อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
284 6746 เด็กหญิงอรอินท์ ปอสี อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
285 6738 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ป้อสีลา อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
286 6722 เด็กหญิงณัชชา จงสูงเนิน อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
287 6579 เด็กชายกิตติกร ตนตรง อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
288 6657 เด็กชายวัชรกรณ์ ทอดทิ้ง อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
289 6632 เด็กชายปฐพี คำประภา อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
290 6839 เด็กชายวิวรรธน์ เสียงใหญ่ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
291 6626 เด็กชายกฤตภัทร ชัยวร อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
292 7083 เด็กชายบุญยกร วรรณารักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
293 6651 เด็กชายเฉลิมเกียรติ บัวตอง อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
294 6926 เด็กชายปฐมพล กันไชยสัก อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
295 6659 เด็กชายศุภนิมิต เครือกลางรงคฺ์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
296 6653 เด็กชายชยานันต์ คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
297 6654 เด็กชายณัฐภูมิ จิตรแหลม อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
298 6634 เด็กชายภูมิณภัทร สิงห์ใจ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
299 6665 เด็กหญิงเปรมฤทัย เชื้อสีเป็ง อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
300 7084 เด็กหญิงอัยดา หงส์สะไคร อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
301 6781 เด็กหญิงจารุพิชญา แสงนาค อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
302 6958 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ชื่องาม อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
303 6672 เด็กหญิงสุรางคนา ยาสมุทร อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
304 7163 เด็กหญิงชลธิชา หาญป้อ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
305 7095 เด็กหญิงธัญพิชชา มาจู อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
306 7013 เด็กหญิงจิราพัชร แสนคำปัน อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
307 6601 เด็กหญิงอภิชา คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
308 6647 เด็กหญิงสุภัสสรา สินพิมลบูรณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
309 7164 เด็กหญิงพัชริดา วงค์เมธา อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
310 6668 เด็กหญิงลรินภัทร ทวีนันท์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
311 6840 เด็กหญิงกวินธิดา จิตต์ใจ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
312 6959 เด็กหญิงกัญญาพัชร ยามเลย อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
313 6640 เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมมาศ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
314 6656 เด็กชายภูมิพิสิษฐ์ แก้วเทพ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
315 6750 เด็กชายสัชฌา วงค์สทำ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
316 6629 เด็กชายธีรวัตร วงศ์ขัด อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
317 6859 เด็กชายภูมิภัทร สิทธิบาล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
318 6842 เด็กชายเอกวิญณ์ ปักกาเวสุ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
319 6631 เด็กชายนรวิชญ์ จิตต์แหลม อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
320 6748 เด็กชายปภาวิน พรมกลาง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
321 6749 เด็กชายพชระ เงินแท้ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
322 6911 เด็กชายรัชชานนท์ กันทาชาติ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
323 6655 เด็กชายภาณุพงษ์ ไทยเจริญ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
324 6638 เด็กชายอภินันต์ วงค์วิวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
325 6650 เด็กชายก้องภพ สิริโชติสกุลชัย อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
326 6627 เด็กชายคิรากร สันแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
327 7092 เด็กชายจิรวิทย์ จารุทรัพย์มณี อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
328 6660 เด็กชายเอกพล คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
329 6652 เด็กชายชยากร คำมงคล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
330 6643 เด็กหญิงปริญาภัทร อะโนละ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
331 6670 เด็กหญิงสิรินทรา เชื้อสีเป็ง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
332 6648 เด็กหญิงอัญธิชา แสนอุบล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
333 7085 เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีทอง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
334 6646 เด็กหญิงสิริรัตน์ สระแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
335 6662 เด็กหญิงขวัญฤทัย วัฒนทวีกูล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
336 6844 เด็กหญิงชนัญธิดา มือแข็ง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
337 6644 เด็กหญิงพบพร ปลื้มกมล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
338 6671 เด็กหญิงอัญชลี สีโวย อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
339 6845 เด็กหญิงทักษอร คิดมี อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
นายสมคิด  สืบแจ้
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายวรวุฒิ  ต๊ะคำวรรณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางอริสา  แดนปัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางบุณฑริกา  จรลังกา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธนาดล  ปัญญา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางณิชกมล  คิดอ่าน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเบญจพร  เทวะประทีป
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางธิดาพร  ไคร้วงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวโสพิศ  จันต๊ะมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเอมิกา  ลือยศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวรุฒ  หล้าบือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางมยุรีย์  บุญเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายศรเพชร  มุขดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุชานาฏ  บุญแสนไชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวงศกร  วงษ์สง่า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางรัตติกา  สมันจิตร์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์รัตน์  อย่าเก่ง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวรัตติกาล  เมฆอุตส่าห์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุมิตรา  จันคีรี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววาสนา  ขันคำ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวจิตรกัญญา  วงค์เทียมใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกิิตติมา  วางที
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวสุภาณี  ตามวงค์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โครงการ ศูนย์อาเซี่ยน