Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030081
PERCODE 6 หลัก 500197
กระทรวง 10 หลัก 1052500197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลวังเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ) Anubanwangnua
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านขันหอม
ตำบล วังเหนือ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5427-9105
อีเมล์แอดเดรส anubanwa@gmail.com
เว็บไซต์ anubanwangnua.com

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

276 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

45 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

41 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

49 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

45 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

51 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

45 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 17 10 27 1
อนุบาล 3 11 15 26 1
รวมระดับอนุบาล 28 25 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 27 18 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 17 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 20 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 26 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 22 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 20 45 0
รวมระดับประถมศึกษา 153 123 276 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 181 148 329 12
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 7043 เด็กชายรัชถะพล จุมปา อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
2 7034 เด็กชายธนบดี เต็มมือ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
3 7033 เด็กชายณัฐพล คำฟู อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
4 7030 เด็กชายกวินภพ บุญเจิง อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
5 7040 เด็กชายพุฒิเมธ วงศ์คำซาว อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
6 7031 เด็กชายครองภพ พานแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
7 7037 เด็กชายพิทยุดม์ ปองแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
8 7029 เด็กชายกรวิชญ์ ปงลังกา อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
9 7045 เด็กชายอังกูลณภัทร สุวรรณแปง อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
10 7036 เด็กชายปพนพจน์ วงค์ศิริ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
11 7032 เด็กชายชลกร แก้วดี อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
12 7042 เด็กชายภูวสิษฎ์ ยาสมุทร อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
13 7041 เด็กชายภูมินทร์ คนมาก อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
14 7035 เด็กชายธิชญวัฒน์ จินามา อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
15 7038 เด็กชายพีรพัฒน์ อวดผล อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
16 7039 เด็กชายพีรวิชญ์ อุทร อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
17 7044 เด็กชายวรากร คำมงคล อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
18 7048 เด็กหญิงณิชนันท์ ตามคุณ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
19 7047 เด็กหญิงชนัญธิดา ทามัน อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
20 7054 เด็กหญิงวรินดา ป้อสีลา อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
21 7051 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปัญญาดี อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
22 7055 เด็กหญิงอชิรญา สีมา อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
23 7053 เด็กหญิงรินรดา อยู่เย็น อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
24 7046 เด็กหญิงกชนิภา ไชยวงค์ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
25 7049 เด็กหญิงนฐิตา ติดไชย อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
26 7050 เด็กหญิงนฤมล เปียงใจ อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
27 7052 เด็กหญิงรัตนธิดา สมจิตร อนุบาลวังเหนือ อ.2 1
28 7056 เด็กชายกฤติพงศ์ สุวรรณรัตน์ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
29 6975 เด็กชายณัฐภัทร เชื้อดวงทิพย์ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
30 6983 เด็กชายยุทธกาล คนมาก อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
31 6979 เด็กชายบดินทร์ ป้อสีลา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
32 6984 เด็กชายศุภกฤต สมศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
33 6982 เด็กชายภาคิน อินยศ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
34 6981 เด็กชายปิติภัทร สมบัติใหม่ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
35 6976 เด็กชายธนวินท์ เสียงใหญ่ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
36 6977 เด็กชายธนัชชา ยวนตา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
37 6978 เด็กชายนวศาสตร์ สมผิว อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
38 6973 เด็กชายกรวิชญ์ วงค์ต่อม อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
39 6985 เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ขัด อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
40 7057 เด็กหญิงจิตราลักษณ์ ตานา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
41 6992 เด็กหญิงพนิตนันท์ ปากหวาน อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
42 6987 เด็กหญิงกรุณาภา สองพิพรภา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
43 6995 เด็กหญิงวริษรดา ปะสังติโย อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
44 7058 เด็กหญิงแทนขวัญ ปัญญาคำ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
45 6988 เด็กหญิงขวัญฤทัย อกกว้าง อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
46 6989 เด็กหญิงณัฏฐชา ศรีพรม อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
47 6996 เด็กหญิงอนัญพร อุผา อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
48 6998 เด็กหญิงสิริลักษณ์ สระแก้ว อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
49 7059 เด็กหญิงนริวรรณ์ วงค์ครองศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
50 6991 เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วน้อย อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
51 6994 เด็กหญิงพิชญานันท์ เนื้ออุ่น อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
52 6990 เด็กหญิงธัญจิรา อวดผล อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
53 6993 เด็กหญิงพิชญา มหาวรรณ อนุบาลวังเหนือ อ.3 1
54 7063 เด็กชายศิริวัฒน์ อวดดี อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
55 6933 เด็กชายทักษ์ดนัย ไหวคิด อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
56 7023 เด็กชายบุญฤทธิ์ สิริฤทธิจันทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
57 6929 เด็กชายกิตติกวิน พรหมเพศ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
58 7060 เด็กชายกชอินทร์ รินฟอง อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
59 6930 เด็กชายเจสัน เคนเน็ท ลันด์ควิสต์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
60 7061 เด็กชายกวิน เกิดน้อย อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
61 6935 เด็กชายพิริยกร ต้องใจ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
62 6938 เด็กชายสุดที่รักษ์ วรรณารักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
63 6968 เด็กชายภัทรนันท์ วรมิตร อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
64 7020 เด็กชายกันตพงศ์ คนมาก อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
65 6936 เด็กชายรัชชานนท์ ปาลี อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
66 7062 เด็กชายณัฐธนธรณ์ บุตรโคตร อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
67 7066 เด็กหญิงนัทชา จัดสวย อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
68 6946 เด็กหญิงสุชาดา พวงเงินมาก อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
69 7065 เด็กหญิงณัฐณิชา บัวระพา อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
70 7027 เด็กหญิงณัฐณิชา รสหวาน อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
71 6948 เด็กหญิงอรนิสา มีซอง อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
72 6967 เด็กหญิงชิชญา คงแย้ม อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
73 6947 เด็กหญิงสุชัญญา อุ่นอก อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
74 7064 เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำเร็ว อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
75 7001 เด็กหญิงธัญรัตน์ คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
76 7067 เด็กหญิงรินณดา อวดดี อนุบาลวังเหนือ ป.1 1
77 6937 เด็กชายวิศวะ คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
78 6999 เด็กชายณดล การสมทบ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
79 6932 เด็กชายณัฐพัชร์ แดนปัน อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
80 7069 เด็กชายจิตติพัฒน์ ปั้นรูป อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
81 7025 เด็กชายพีระภัทร ธิราช อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
82 6940 เด็กชายอัครเดช เมืองมี อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
83 7000 เด็กชายวรพัช อาจกล้า อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
84 7070 เด็กชายธนกฤต ดีนุชสวัสดิ์กูล อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
85 6934 เด็กชายปณิธาน ไชยวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
86 6864 เด็กชายชัยธนัช หุตะปาน อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
87 6931 เด็กชายฐิติวัตร เต็มแบบ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
88 7068 เด็กชายกันตพิชญ์ สุขะพรรณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
89 6939 เด็กชายสุรัชพล ทานุสาร อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
90 6865 เด็กชายชัยธรา หุตะปาน อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
91 7073 เด็กหญิงภูริชญา อุบลบาล อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
92 6941 เด็กหญิงเครือฟ้า จันตะมะ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
93 6945 เด็กหญิงริญญาภรณ์ คนอยู่ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
94 7072 เด็กหญิงอุรัสยา ถิ่นนอก อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
95 7071 เด็กหญิงธิชญาดา จินามา อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
96 6942 เด็กหญิงพลอยวารินทร์ เครือจันต๊ะ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
97 6943 เด็กหญิงพัชญา พงษ์สุริยา อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
98 6971 เด็กหญิงภัทรวลัญช์ สุนทรพานิชกิจ อนุบาลวังเหนือ ป.1 2
99 7002 เด็กชายจุลจักร แสนภูวา อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
100 6951 เด็กชายสุรศิลป์ อวดเขต อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
101 6882 เด็กชายณัฐภัทร หน้าฉลาด อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
102 6866 เด็กชายณภัทร ปุ้มตะมะ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
103 6928 เด็กชายชยพล กันไชยสัก อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
104 7026 เด็กชายธนวัฒน์ ขจรเพชร อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
105 6870 เด็กชายภาธรธฤต วงศ์อินชัย อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
106 6871 เด็กชายยศกร แก้วดี อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
107 6823 เด็กชายอัษฎาวุธ ยามมี อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
108 6889 เด็กชายปรมัตถ์ รักพินิตยิ่ง อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
109 6880 เด็กชายกฤษฎา มีคำเหลือง อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
110 6885 เด็กชายธนันชัย คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
111 6878 เด็กหญิงรุ่งนภา ธงชัย อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
112 7024 เด็กหญิงธีรนาฏ อุดเมืองคำ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
113 6949 เด็กหญิงธัญาอร ศรีวิชัย อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
114 6894 เด็กหญิงนรินทร์ธารา เทียมสิงห์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
115 7022 เด็กหญิงดาราทอง กองอินทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
116 6896 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา วัฒนทวีกูล อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
117 7003 เด็กหญิงนิยวรรณ วงค์ครองศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
118 6879 เด็กหญิงสุภาวดี วีระกุล อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
119 6972 เด็กหญิงจันศกานต์ สว่างวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 1
120 6884 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพรม อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
121 7075 เด็กชายอัษศดิณย์ ซองดี อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
122 6868 เด็กชายปรีติ ยวนตา อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
123 6892 เด็กชายวงศ์ดวิษ เอียดสง อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
124 6887 เด็กชายนิรอมฎอน มะเด็ง อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
125 7074 เด็กชายก้องภพ เกื้อเกิน อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
126 6886 เด็กชายนราวิชญ์ วงค์รอดแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
127 6873 เด็กชายรณพีร์ เชิงเร็ว อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
128 6925 เด็กชายดนัยพัฒน์ ปันธุระ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
129 6862 เด็กชายจิรกิตต์ ก๋าศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
130 6883 เด็กชายณัฐรักษ์ รัตนพลที อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
131 6869 เด็กชายภพสรรค์ นันต๊ะ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
132 7004 เด็กหญิงณัชชา จิตต์เกษม อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
133 6877 เด็กหญิงภวันรัตน์ สมศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
134 6950 เด็กหญิงสุชันญา พงศ์พิทยุตม์ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
135 7006 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชัยอาจ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
136 6893 เด็กหญิงชัชฏาพร รูปใหญ่ อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
137 7005 เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงค์ษา อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
138 6876 เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาชื่น อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
139 7028 เด็กหญิงชนัญธิดา ตาสาย อนุบาลวังเหนือ ป.2 2
140 6713 เด็กชายถิรวิทย์ กันทะอินทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
141 6953 เด็กชายวรวรรธน์ นลินสิริทัศน์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
142 6952 เด็กชายสมประสงค์ หาดไร่ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
143 6819 เด็กชายรพีภัทร ตามคุณ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
144 6791 เด็กชายนราทิป แก้ววงศ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
145 6785 เด็กชายจิราพงค์ บุญก้ำ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
146 6820 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิบาล อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
147 6794 เด็กชายภาคิน จรรยา อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
148 6788 เด็กชายธนัชพล ทานุสาร อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
149 6813 เด็กชายณัฐดนัย ไชยชุมภู อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
150 7077 เด็กชายพงศกร สว่างแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
151 6792 เด็กชายนันทวัฒน์ ไหวคิด อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
152 6797 เด็กชายอัษศดิณย์ หมื่นเที่ยง อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
153 6789 เด็กชายธีรพล อินทิยศ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
154 7076 เด็กชายธิชญภาส จินามา อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
155 6837 เด็กหญิงนินาซูวา มะเด็ง อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
156 6809 เด็กหญิงสุภัชญา ทองสุข อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
157 6834 เด็กหญิงวัลลภา เกิดมูล อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
158 6831 เด็กหญิงปวีณญณุช คงสมบูรณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
159 6807 เด็กหญิงพิชญธิดา คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
160 6800 เด็กหญิงกวินธิดา เชื้อสีเป็ง อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
161 6806 เด็กหญิงพัณณิตา คำปันนา อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
162 7078 เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วตา อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
163 6801 เด็กหญิงจินต์จุฑา อวดผิว อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
164 6808 เด็กหญิงวรรณรท อินยศ อนุบาลวังเหนือ ป.3 1
165 6815 เด็กชายธนาธิป กล้าเหล็ก อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
166 6817 เด็กชายปรรณพงศ์ เต็มแบบ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
167 6798 เด็กชายอิทธิกร บุดดาวงศ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
168 7007 เด็กชายธีรภัทร เสียงกึก อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
169 6816 เด็กชายนพปภัทร ชักชวน อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
170 6814 เด็กชายธนวิน ยะปะนัน อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
171 6786 เด็กชายไชยพัฒน์ ติดไชย อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
172 6796 เด็กชายอัษศดิณย์ เกิดคูณทรัพย์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
173 6810 เด็กชายกรณัฐ ดวงเนตร อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
174 6818 เด็กชายเพชรประกาศิต สีโวย อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
175 6795 เด็กชายวันวฤณณ์ ทายงาม อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
176 6821 เด็กชายศุทธา ลาภใหญ่ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
177 6793 เด็กชายปกรณ์ บุญมาวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
178 6955 เด็กชายบวรรัตน์ สมผิว อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
179 6828 เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์ครองศักดิ์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
180 7079 เด็กหญิงศรัทธินี อินต๊ะแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
181 6861 เด็กหญิงจิรชยา อินตะณี อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
182 6825 เด็กหญิงชญาดา วัตนะวิศัลย์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
183 6832 เด็กหญิงพัชรพร สมผิว อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
184 6803 เด็กหญิงนริศรา มาชมภู อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
185 6826 เด็กหญิงชญาภา วัตนะวิศัลย์ อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
186 6827 เด็กหญิงณัฐกานต์ จาถานัน อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
187 6833 เด็กหญิงภัทธีรา คนกวน อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
188 6829 เด็กหญิงธนันชพร คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.3 2
189 6902 เด็กชายธัญเทพ ผาวงษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
190 6714 เด็กชายธีรรักษ์ วรรณารักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
191 6710 เด็กชายกฤติน ทุนกะเส้น อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
192 6736 เด็กชายวรวัฒน์ ชาวชายโขง อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
193 6712 เด็กชายตระการ ตระกูลสมบัติ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
194 6903 เด็กชายธีรดนย์ คงแย้ม อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
195 6901 เด็กชายธนวัฒน์ เครือคำ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
196 6899 เด็กชายจิรทีปต์ เงือกงาม อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
197 6729 เด็กชายจารุพงศ์ ทะดอนชัย อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
198 6900 เด็กชายณภัทร แก้วก้อน อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
199 7081 เด็กหญิงณัฐวิกา อานุภาพลาวัณย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
200 6724 เด็กหญิงบุณยนุช ชวดรัมย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
201 6721 เด็กหญิงณัชชา เจ้ามีศิล อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
202 6904 เด็กหญิงสลิลญารัตน์ เครืออินตา อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
203 6836 เด็กหญิงอริสรา เอ็นดู อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
204 6727 เด็กหญิงอรินญาณ์ อำมาตย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
205 6719 เด็กหญิงณัฏฐนิชา เงินดี อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
206 7080 เด็กหญิงนภัสนันท์ ดวงดี อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
207 6745 เด็กหญิงรุ่งรวี ธงชัย อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
208 6741 เด็กหญิงจิลลาภัทร เชื้อดวงทิพย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
209 6744 เด็กหญิงพิชญา ต้องใจ อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
210 6780 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพชรตะกั่ว อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
211 6743 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เครือบุญมา อนุบาลวังเหนือ ป.4 1
212 7082 เด็กชายกันทรากร ลือดี อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
213 6957 เด็กชายกิตติเชษฐ์ บุญพิพัฒน์กุล อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
214 6715 เด็กชายปวีณ์กร สุกงาม อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
215 6717 เด็กชายศิวัฒน์ จันตะมะ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
216 6731 เด็กชายปรรณพัชร์ เต็มแบบ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
217 6735 เด็กชายภาณุพงษ์ วงค์ต่อม อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
218 6728 เด็กชายเกียรติกรณ์ ปัญญาผาบ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
219 6905 เด็กชายพงศกร สุรินทร์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
220 6956 เด็กชายกันต์ธร ตาวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
221 6835 เด็กหญิงภัทรพร ยิ้มรักษา อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
222 6910 เด็กหญิงอมลรดา พรหมลิ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
223 6720 เด็กหญิงฐิฑาวรรณ ทาวัง อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
224 6723 เด็กหญิงธณัฏฐภร อ้วนล่ำ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
225 6739 เด็กหญิงขวัญธิดา ทาเกษม อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
226 6738 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ป้อสีลา อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
227 6909 เด็กหญิงอริสรา สิทธิยศ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
228 6907 เด็กหญิงกุลฑีรา วรรณรักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
229 6908 เด็กหญิงอภิชญา ชุ่มใจ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
230 6722 เด็กหญิงณัชชา จงสูงเนิน อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
231 6746 เด็กหญิงอรอินท์ ปอสี อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
232 7009 เด็กหญิงกานต์รวี ถนอมสัตย์ อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
233 7010 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปัญญาดี อนุบาลวังเหนือ ป.4 2
234 6657 เด็กชายวัชรกรณ์ ทอดทิ้ง อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
235 6748 เด็กชายปภาวิน พรมกลาง อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
236 6839 เด็กชายวิวรรธน์ เสียงใหญ่ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
237 7011 เด็กชายภูริพัฒน์ สาคร อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
238 7083 เด็กชายบุญยกร วรรณารักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
239 6579 เด็กชายกิตติกร ตนตรง อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
240 6926 เด็กชายปฐมพล กันไชยสัก อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
241 6654 เด็กชายณัฐภูมิ จิตรแหลม อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
242 6653 เด็กชายชยานันต์ คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
243 6632 เด็กชายปฐพี คำประภา อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
244 6626 เด็กชายกฤตภัทร ชัยวร อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
245 6634 เด็กชายภูมิณภัทร สิงห์ใจ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
246 6651 เด็กชายเฉลิมเกียรติ บัวตอง อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
247 6659 เด็กชายศุภนิมิต เครือกลางรงคฺ์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
248 7084 เด็กหญิงอัยดา หงส์สะไคร อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
249 6665 เด็กหญิงเปรมฤทัย เชื้อสีเป็ง อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
250 6958 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ชื่องาม อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
251 7013 เด็กหญิงจิราพัชร แสนคำปัน อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
252 7012 เด็กหญิงกันต์กมล เมืองวงษา อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
253 6647 เด็กหญิงสุภัสสรา สินพิมลบูรณ์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
254 6672 เด็กหญิงสุรางคนา ยาสมุทร อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
255 6601 เด็กหญิงอภิชา คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
256 6640 เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมมาศ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
257 6668 เด็กหญิงลรินภัทร ทวีนันท์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
258 6840 เด็กหญิงกวินธิดา จิตต์ใจ อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
259 6959 เด็กหญิงกัญญาพัชร ยามเลย อนุบาลวังเหนือ ป.5 1
260 6750 เด็กชายสัชฌา วงค์สทำ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
261 6631 เด็กชายนรวิชญ์ จิตต์แหลม อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
262 6859 เด็กชายภูมิภัทร สิทธิบาล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
263 6911 เด็กชายรัชชานนท์ กันทาชาติ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
264 6656 เด็กชายภูมิพิสิษฐ์ แก้วเทพ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
265 6629 เด็กชายธีรวัตร วงศ์ขัด อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
266 6749 เด็กชายพชระ เงินแท้ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
267 6655 เด็กชายภาณุพงษ์ ไทยเจริญ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
268 6638 เด็กชายอภินันต์ วงค์วิวงค์ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
269 6589 เด็กชายวีรภัทร สิทธิบาล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
270 6650 เด็กชายก้องภพ สิริโชติสกุลชัย อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
271 6842 เด็กชายเอกวิญณ์ ปักกาเวสุ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
272 6627 เด็กชายคิรากร สันแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
273 6660 เด็กชายเอกพล คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
274 6652 เด็กชายชยากร คำมงคล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
275 6643 เด็กหญิงปริญาภัทร อะโนละ อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
276 6662 เด็กหญิงขวัญฤทัย วัฒนทวีกูล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
277 6648 เด็กหญิงอัญธิชา แสนอุบล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
278 6845 เด็กหญิงทักษอร คิดมี อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
279 6670 เด็กหญิงสิรินทรา เชื้อสีเป็ง อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
280 6646 เด็กหญิงสิริรัตน์ สระแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
281 7085 เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีทอง อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
282 6844 เด็กหญิงชนัญธิดา มือแข็ง อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
283 6644 เด็กหญิงพบพร ปลื้มกมล อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
284 6671 เด็กหญิงอัญชลี สีโวย อนุบาลวังเหนือ ป.5 2
285 6558 เด็กชายแทนคุณ ปัญญาคำ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
286 6960 เด็กชายวิชคุณ แสงอรุณ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
287 6557 เด็กชายทินกร เลขที่ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
288 6924 นายอินทรักษ์ หิรัญสกุล อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
289 6581 เด็กชายจิรโชติ โนกุล อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
290 6583 เด็กชายชัยชนะ สวัสดี อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
291 6552 เด็กชายกฤษณพัฒน์ คำวินิจ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
292 6554 เด็กชายฐิติวุฒิ ไชยนุรักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
293 6751 เด็กชายกีรติร์ วรรณรักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
294 6584 เด็กชายตระกูล ตระกูลสมบัติ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
295 6587 เด็กชายธนาธิป สมจันทรา อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
296 6556 เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยใหม่ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
297 6752 เด็กชายนันทิพัฒน์ ปาลี อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
298 6576 เด็กหญิงพุทธารักษา หลักฐาน อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
299 6753 เด็กหญิงกัญจนพร เล่ห์รักษ์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
300 6754 เด็กหญิงพลอยณภัทร แรงอด อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
301 7015 เด็กหญิงอธิชนันท์ แสวงงาม อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
302 6567 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ภูมี อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
303 6570 เด็กหญิงเกวลี ลืมหลง อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
304 6578 เด็กหญิงศุภรดา คำเหล็ก อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
305 6696 เด็กหญิงนภัสญาน์ อวดดี อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
306 6569 เด็กหญิงกฤติยา ใจคำ อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
307 6600 เด็กหญิงศิริประภา สุจริต อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
308 6598 เด็กหญิงรวิสรา รูปทอง อนุบาลวังเหนือ ป.6 1
309 6756 เด็กชายก้องเกียรติ จอมอินตา อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
310 6562 เด็กชายวิชชากร ปลื้มกมล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
311 6553 เด็กชายจิรเดช น้อยปวง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
312 6588 เด็กชายรังสิมา ลอยนอก อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
313 6560 เด็กชายพัทธดนย์ เทียนทอง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
314 6757 เด็กชายนราวิชญ์ โนกุล อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
315 6582 เด็กชายวุฒิพรรณ์ พรหมเถา อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
316 7016 เด็กชายนภัทร การสมทบ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
317 6566 เด็กชายอรรถพร ไตรสืบ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
318 7017 เด็กชายโธมัส ลันด์ควิสต์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
319 6586 เด็กชายทสวร ดวงเนตร อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
320 6782 เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรตะกั่ว อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
321 6594 เด็กหญิงณัฐฐณิชา ก่ายกอง อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
322 6573 เด็กหญิงธัญทมน สีโวย อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
323 6590 เด็กหญิงกัญจน์กมล ฝั้นคำ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
324 6599 เด็กหญิงศิรินยาพร วัฒนะวิศัลย์ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
325 6572 เด็กหญิงณัฐชา ยุรี อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
326 6914 เด็กหญิงชัญญานุช คิดอ่าน อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
327 6593 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ ปองแก้ว อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
328 6575 เด็กหญิงพรนัชชา เครือศรคำ อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
329 6591 เด็กหญิงกนกวรรณ กาศมณี อนุบาลวังเหนือ ป.6 2
นายสมคิด  สืบแจ้
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายวรวุฒิ  ต๊ะคำวรรณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางอริสา  แดนปัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางบุณฑริกา  จรลังกา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธนาดล  ปัญญา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางณิชกมล  คิดอ่าน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเบญจพร  เทวะประทีป
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางธิดาพร  ไคร้วงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวโสพิศ  จันต๊ะมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวเอมิกา  ลือยศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวรุฒ  หล้าบือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางมยุรีย์  บุญเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายศรเพชร  มุขดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุชานาฏ  บุญแสนไชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวงศกร  วงษ์สง่า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางรัตติกา  สมันจิตร์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์รัตน์  อย่าเก่ง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวรัตติกาล  เมฆอุตส่าห์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุมิตรา  จันคีรี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววาสนา  ขันคำ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวจิตรกัญญา  วงค์เทียมใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกิิตติมา  วางที
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวสุภาณี  ตามวงค์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โครงการ ศูนย์อาเซี่ยน