Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแม่พริก
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030068
PERCODE 6 หลัก 500212
กระทรวง 10 หลัก 1052500212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่พริก
ชื่อ (อังกฤษ) MAEPRIK
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านไผ่แม่พริก
ตำบล วังใต้
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054 019973
อีเมล์แอดเดรส banmaephrik@lpg3.go.th
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

31 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

7 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

5 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 3 4 1
อนุบาล 3 6 3 9 1
รวมระดับอนุบาล 7 6 13 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 0 5 0
รวมระดับประถมศึกษา 15 16 31 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 22 22 44 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1475 เด็กชายเจตวศินทร์ มุงเมือง บ้านแม่พริก อ.2 1
2 1476 เด็กหญิงกัญยพัฒน์ ต้องใจ บ้านแม่พริก อ.2 1
3 1477 เด็กหญิงนัดธิดา หาบห้าว บ้านแม่พริก อ.2 1
4 1478 เด็กหญิงสตางค์ สมใจ บ้านแม่พริก อ.2 1
5 1466 เด็กชายธนวินท์ หน่อโอย บ้านแม่พริก อ.3 1
6 1467 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุวรรณแปง บ้านแม่พริก อ.3 1
7 1464 เด็กชายกฤติเดช ใจไหว บ้านแม่พริก อ.3 1
8 1468 เด็กชายพุฒิธร แรงดี บ้านแม่พริก อ.3 1
9 1469 เด็กชายอธิศ ต้องใจ บ้านแม่พริก อ.3 1
10 1465 เด็กชายธีราทรธาดา มีซอง บ้านแม่พริก อ.3 1
11 1471 เด็กหญิงธิติกานต์ ต๊ะยะ บ้านแม่พริก อ.3 1
12 1472 เด็กหญิงสุพิชญา ใจบาล บ้านแม่พริก อ.3 1
13 1470 เด็กหญิงจิรกานต์ มีซอง บ้านแม่พริก อ.3 1
14 1456 เด็กชายสุรวินท์ ผาติพงศ์ธร บ้านแม่พริก ป.1 1
15 1454 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ยอดสุด บ้านแม่พริก ป.1 1
16 1455 เด็กชายลัทธโชค เกตุหอย บ้านแม่พริก ป.1 1
17 1461 เด็กชายนิติกร วังใจ บ้านแม่พริก ป.1 1
18 1458 เด็กหญิงปพิชญา ภูผา บ้านแม่พริก ป.1 1
19 1457 เด็กหญิงกรวรรณ ทองคำ บ้านแม่พริก ป.1 1
20 1459 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วังงอน บ้านแม่พริก ป.1 1
21 1453 เด็กหญิงพิชยดา วังแง่ บ้านแม่พริก ป.2 1
22 1446 เด็กชายปราโมทย์ ภูผา บ้านแม่พริก ป.3 1
23 1463 เด็กหญิงแพรวา ต๊ะยามัน บ้านแม่พริก ป.3 1
24 1449 เด็กหญิงวิชญาพร ต้องใจ บ้านแม่พริก ป.3 1
25 1451 เด็กหญิงนิลมล วงค์เทพ บ้านแม่พริก ป.3 1
26 1448 เด็กหญิงวรัญญา นาริยะ บ้านแม่พริก ป.3 1
27 1450 เด็กหญิงโศธิดา หนิ้วหมื่น บ้านแม่พริก ป.3 1
28 1447 เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุหอย บ้านแม่พริก ป.3 1
29 1441 เด็กชายอดุลวัส โมทาน บ้านแม่พริก ป.4 1
30 1442 เด็กชายวีรินทร์ วังใจ บ้านแม่พริก ป.4 1
31 1439 เด็กชายฉัตรชนก เกิดผล บ้านแม่พริก ป.4 1
32 1444 เด็กหญิงปาริฉัตร ใจดี บ้านแม่พริก ป.4 1
33 1479 เด็กหญิงวิชญาพร เพียรเรา บ้านแม่พริก ป.4 1
34 1433 เด็กชายดุลยวัต แรงดี บ้านแม่พริก ป.5 1
35 1435 เด็กชายพีระพัฒน์ ยอดสุด บ้านแม่พริก ป.5 1
36 1780 เด็กหญิงอนันยา ทองใบ บ้านแม่พริก ป.5 1
37 1436 เด็กหญิงพรรณรมณ โพธิ์เขียว บ้านแม่พริก ป.5 1
38 1437 เด็กหญิงสุชานันท์ นาริยะ บ้านแม่พริก ป.5 1
39 1452 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ใจมุก บ้านแม่พริก ป.5 1
40 1432 เด็กชายภานุพงค์ ใจไหว บ้านแม่พริก ป.6 1
41 1474 เด็กชายสิรวิชญ์ ธีรภัทรตระกูล บ้านแม่พริก ป.6 1
42 1473 เด็กชายสุวพรรณ คอเสถียรพงษ์ บ้านแม่พริก ป.6 1
43 1430 เด็กชายจักรพรรณ ต้องใจ บ้านแม่พริก ป.6 1
44 1431 เด็กชายเจษฎา ไวที บ้านแม่พริก ป.6 1
นางปัทมาพร  จันทร์ฝั้น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจินดา  สุมาลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายก้องพายัพ  กลับโต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางพิราวรรณ  มีซอง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายวุฒิชัย  ต้องใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอารีรัตน์  ทิมัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกรกนก  วงค์กุลบริรักษ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก