Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนวังแก้ววิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030060
PERCODE 6 หลัก 500184
กระทรวง 10 หลัก 1052500184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วังแก้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Wangkaewwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านฮ่างวังแก้ว
ตำบล วังแก้ว
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54380624
อีเมล์แอดเดรส wkw@wkw.ac.th, wkw.lp3@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500184

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

85 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

24 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

39 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

10 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

15 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 7 11 18 1
อนุบาล 3 10 4 14 1
รวมระดับอนุบาล 17 15 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 14 24 0
รวมระดับประถมศึกษา 45 40 85 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 1 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 25 14 39 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 87 69 156 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2847 เด็กชายดนวัต ยามดีเลิศ วังแก้ววิทยา อ.2 1
2 2850 เด็กชายวรโชติ มุมทอง วังแก้ววิทยา อ.2 1
3 2846 เด็กชายเฉลิมพงษ์ เลห์รักษ์ วังแก้ววิทยา อ.2 1
4 2849 เด็กชายภานุวัฒน์ เงือกน้อย วังแก้ววิทยา อ.2 1
5 2844 เด็กชายกวินภพ ก๋านอก วังแก้ววิทยา อ.2 1
6 2848 เด็กชายภัทรพล ค้ายา วังแก้ววิทยา อ.2 1
7 2845 เด็กชายจิรภัทร เครือคำ วังแก้ววิทยา อ.2 1
8 2858 เด็กหญิงยูน่า อวดเขต วังแก้ววิทยา อ.2 1
9 2853 เด็กหญิงขวัญนภา คงธนมณีโรจน์ วังแก้ววิทยา อ.2 1
10 2855 เด็กหญิงณัฐิดาพร เกิดกูล วังแก้ววิทยา อ.2 1
11 2854 เด็กหญิงชิดชญา สมบูรณ์ วังแก้ววิทยา อ.2 1
12 2859 เด็กหญิงศุรัชญา แปงชมภู วังแก้ววิทยา อ.2 1
13 2861 เด็กหญิงไอรดา มือคม วังแก้ววิทยา อ.2 1
14 2851 เด็กหญิงกมลชยา บัวธนะ วังแก้ววิทยา อ.2 1
15 2856 เด็กหญิงณิชาภัทร ยามดีเลิศ วังแก้ววิทยา อ.2 1
16 2852 เด็กหญิงกานต์รวี ขุนหาญ วังแก้ววิทยา อ.2 1
17 2860 เด็กหญิงอภิญญา ก๋าแก้ว วังแก้ววิทยา อ.2 1
18 2857 เด็กหญิงนันธณิการ์ คำงาม วังแก้ววิทยา อ.2 1
19 2827 เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วแหลม วังแก้ววิทยา อ.3 1
20 2828 เด็กชายณัฐพล สีแดง วังแก้ววิทยา อ.3 1
21 2826 เด็กชายกิตติคุณ แก้วตา วังแก้ววิทยา อ.3 1
22 2832 เด็กชายศตวรรษ จงคิด วังแก้ววิทยา อ.3 1
23 2829 เด็กชายธันยวัฒน์ ศักดิ์ธนธีรกูล วังแก้ววิทยา อ.3 1
24 2841 เด็กชายไกรวิชญ์ คิดอ่าน วังแก้ววิทยา อ.3 1
25 2830 เด็กชายนนธวัช จำปาเลิศ วังแก้ววิทยา อ.3 1
26 2833 เด็กชายศุภฤกษ์ กองหล้า วังแก้ววิทยา อ.3 1
27 2834 เด็กชายอธิชาติ เกิดมูล วังแก้ววิทยา อ.3 1
28 2831 เด็กชายปรรณวัชร ก๋าแก้ว วังแก้ววิทยา อ.3 1
29 2836 เด็กหญิงชัชวัล สายทอง วังแก้ววิทยา อ.3 1
30 2839 เด็กหญิงอภิญญา แซหมื่อ วังแก้ววิทยา อ.3 1
31 2837 เด็กหญิงณัฏฐธิดา กันธิมา วังแก้ววิทยา อ.3 1
32 2835 เด็กหญิงชนากานต์ แรงจริง วังแก้ววิทยา อ.3 1
33 2816 เด็กชายนนทพัทธ์ ดีภูงา วังแก้ววิทยา ป.1 1
34 2818 เด็กชายอัศจรรย์ เสาร์ฝั้น วังแก้ววิทยา ป.1 1
35 2813 เด็กชายจิรากร นาคเต่าให วังแก้ววิทยา ป.1 1
36 2817 เด็กชายศิรากร เต็มมือ วังแก้ววิทยา ป.1 1
37 2815 เด็กชายธีรภัทร จิตต์ใจ วังแก้ววิทยา ป.1 1
38 2822 เด็กหญิงอริสรา เกื้อเกิน วังแก้ววิทยา ป.1 1
39 2821 เด็กหญิงอภิษฎา สืบขัด วังแก้ววิทยา ป.1 1
40 2820 เด็กหญิงศศิกานต์ สีโวย วังแก้ววิทยา ป.1 1
41 2790 เด็กชายดลวัฒน์ ยามดีเลิศ วังแก้ววิทยา ป.2 1
42 2843 เด็กชายดรัณภพ คิดอ่าน วังแก้ววิทยา ป.2 1
43 2789 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ต้องรักชาติ วังแก้ววิทยา ป.2 1
44 2793 เด็กชายสารัช อโนขัติ วังแก้ววิทยา ป.2 1
45 2788 เด็กชายณัฐกร เจริญราช วังแก้ววิทยา ป.2 1
46 2795 เด็กชายหทัยทัต รัตนประวิตร วังแก้ววิทยา ป.2 1
47 2794 เด็กชายสุรชาติ นันต๊ะ วังแก้ววิทยา ป.2 1
48 2796 เด็กชายอนุชา ใจชื่น วังแก้ววิทยา ป.2 1
49 2797 เด็กชายอัษฏาวุธ จันทิมา วังแก้ววิทยา ป.2 1
50 2804 เด็กหญิงวนิดา เกิดมูล วังแก้ววิทยา ป.2 1
51 2798 เด็กหญิงกานต์มณี มาดี วังแก้ววิทยา ป.2 1
52 2802 เด็กหญิงรัญชิดา กันยาสาย วังแก้ววิทยา ป.2 1
53 2801 เด็กหญิงธีรกานต์ ค้ายา วังแก้ววิทยา ป.2 1
54 2770 เด็กชายจิรายุ ลือกล้า วังแก้ววิทยา ป.3 1
55 2784 เด็กชายนิชคุณ สุทธิประภา วังแก้ววิทยา ป.3 1
56 2774 เด็กชายวีรพงศ์ สายทอง วังแก้ววิทยา ป.3 1
57 2773 เด็กชายราชพฤกษ์ เสกมาลา วังแก้ววิทยา ป.3 1
58 2776 เด็กชายสิรวิชญ์ แม่นยำ วังแก้ววิทยา ป.3 1
59 2777 เด็กชายอัจฉริยะ เสาร์ฝั้น วังแก้ววิทยา ป.3 1
60 2825 เด็กหญิงภัทรธิดา ลิ้มประสูตร วังแก้ววิทยา ป.3 1
61 2778 เด็กหญิงจารุพิชญา สายพิน วังแก้ววิทยา ป.3 1
62 2783 เด็กหญิงสุภัสสรา จิตต์ใจ วังแก้ววิทยา ป.3 1
63 2779 เด็กหญิงดาวิกา บุตะโคตร วังแก้ววิทยา ป.3 1
64 2782 เด็กหญิงศรุตยา จิตถบาล วังแก้ววิทยา ป.3 1
65 2840 เด็กชายไพรัตน์ ภาวงษ์ วังแก้ววิทยา ป.4 1
66 2748 เด็กชายภคนันท์ วรรณเสถียร วังแก้ววิทยา ป.4 1
67 2743 เด็กชายเตชสิทธิ์ วงค์ไชย วังแก้ววิทยา ป.4 1
68 2742 เด็กชายณัฐวัตร เทพพรมวงค์ วังแก้ววิทยา ป.4 1
69 2747 เด็กชายพีรภัฒ แก้วอ่อน วังแก้ววิทยา ป.4 1
70 2745 เด็กชายพัชรพงษ์ อุปแก้ว วังแก้ววิทยา ป.4 1
71 2755 เด็กหญิงพิชามญธุ์ จันตะมะ วังแก้ววิทยา ป.4 1
72 2759 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพรรณ์ วังแก้ววิทยา ป.4 1
73 2760 เด็กหญิงหทัยกานต์ สุวรรณศรี วังแก้ววิทยา ป.4 1
74 2756 เด็กหญิงพิมพ์พิมล จำปาเลิศ วังแก้ววิทยา ป.4 1
75 2754 เด็กหญิงธมลวรรณ เสียงกึก วังแก้ววิทยา ป.4 1
76 2753 เด็กหญิงชลรดา เกิดมูล วังแก้ววิทยา ป.4 1
77 2757 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประทุม วังแก้ววิทยา ป.4 1
78 2758 เด็กหญิงวิภาดา ตั๋นคำ วังแก้ววิทยา ป.4 1
79 2710 เด็กชายศุภกร เสียงกึก วังแก้ววิทยา ป.5 1
80 2718 เด็กชายณัฐวุติ อบหอม วังแก้ววิทยา ป.5 1
81 2809 เด็กชายพิสิษฐ์ พรมบุญ วังแก้ววิทยา ป.5 1
82 2717 เด็กชายฐิติวัฒน์ เงือกน้อย วังแก้ววิทยา ป.5 1
83 2712 เด็กชายจารุวัฒน์ ลือกล้า วังแก้ววิทยา ป.5 1
84 2708 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แม่นยำ วังแก้ววิทยา ป.5 1
85 2713 เด็กชายจีรายุ แก้วตา วังแก้ววิทยา ป.5 1
86 2711 เด็กชายภูพิพัฒน์ วงค์พันตา วังแก้ววิทยา ป.5 1
87 2715 เด็กชายณัฐพล ตานาคา วังแก้ววิทยา ป.5 1
88 2728 เด็กหญิงกนกนิภา มณีวรรณ วังแก้ววิทยา ป.5 1
89 2727 เด็กหญิงวิภาวินี ก๋านอก วังแก้ววิทยา ป.5 1
90 2722 เด็กหญิงกันติยา ใจชื่น วังแก้ววิทยา ป.5 1
91 2724 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เอกภคินลภัส วังแก้ววิทยา ป.5 1
92 2726 เด็กหญิงนภัสนันท์ ดวงดี วังแก้ววิทยา ป.5 1
93 2720 เด็กหญิงอักษราภัค เทือกมนต์ วังแก้ววิทยา ป.5 1
94 2655 เด็กชายภูมิณพัฒน์ สืบขัด วังแก้ววิทยา ป.6 1
95 2656 เด็กชายภูมิรพี ปิ่นแก้ว วังแก้ววิทยา ป.6 1
96 2657 เด็กชายสรวิชญ์ จิตแหลม วังแก้ววิทยา ป.6 1
97 2650 เด็กชายกัณฑกานต์ ถิตย์ภักดี วังแก้ววิทยา ป.6 1
98 2627 เด็กชายกายสิทธิ์ กูลพรม วังแก้ววิทยา ป.6 1
99 2652 เด็กชายธนภูมิ เกิดกูล วังแก้ววิทยา ป.6 1
100 2738 เด็กชายเตชิด ลาภโต วังแก้ววิทยา ป.6 1
101 2651 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ มาคุณ วังแก้ววิทยา ป.6 1
102 2654 เด็กชายปิยวัฒน์ คำปัญโญ วังแก้ววิทยา ป.6 1
103 2653 เด็กชายธนกฤต มูลสิงห์ วังแก้ววิทยา ป.6 1
104 2674 เด็กหญิงรุ่งทิวา ผอมช่วย วังแก้ววิทยา ป.6 1
105 2663 เด็กหญิงชนัญธิดา กาดิน วังแก้ววิทยา ป.6 1
106 2675 เด็กหญิงศศิกานต์ ขจรคำ วังแก้ววิทยา ป.6 1
107 2739 เด็กหญิงไอริน ภาพนอก วังแก้ววิทยา ป.6 1
108 2660 เด็กหญิงเกศริน เครืออินตา วังแก้ววิทยา ป.6 1
109 2659 เด็กหญิงกันต์กมล เมืองวงษา วังแก้ววิทยา ป.6 1
110 2673 เด็กหญิงมาติกา กุลพรม วังแก้ววิทยา ป.6 1
111 2668 เด็กหญิงปณัดดา โรยทั่ว วังแก้ววิทยา ป.6 1
112 2672 เด็กหญิงพฤกษิณี ยันโต วังแก้ววิทยา ป.6 1
113 2661 เด็กหญิงจันทกานต์ แก้วแหลม วังแก้ววิทยา ป.6 1
114 2676 เด็กหญิงสุภาวรรณ อินต๊ะแก้ว วังแก้ววิทยา ป.6 1
115 2667 เด็กหญิงณัฐสินี เงินดี วังแก้ววิทยา ป.6 1
116 2665 เด็กหญิงชลธิชา เครืออินตา วังแก้ววิทยา ป.6 1
117 2671 เด็กหญิงเปรมสุดา โรยทั่ว วังแก้ววิทยา ป.6 1
118 2631 เด็กชายธนกฤต กูลพรม วังแก้ววิทยา ม.1 1
119 2632 เด็กชายปกรณ์ ก๋าแก้ว วังแก้ววิทยา ม.1 1
120 2735 เด็กชายลัชฌกร วงศ์โท๊ะ วังแก้ววิทยา ม.1 1
121 2630 เด็กชายจิรายุทธ ใจร้อน วังแก้ววิทยา ม.1 1
122 2703 เด็กชายณัฎฐุ์พล ศรีวิชัย วังแก้ววิทยา ม.1 1
123 2633 เด็กชายพงศ์ศิริ ใคร่นุ่นนา วังแก้ววิทยา ม.1 1
124 2638 เด็กหญิงชัญญานุช คิดอ่าน วังแก้ววิทยา ม.1 1
125 2641 เด็กหญิงวิไลวรรณ ก้อนแก้ว วังแก้ววิทยา ม.1 1
126 2642 เด็กหญิงอารียา ผ่องใส วังแก้ววิทยา ม.1 1
127 2704 เด็กหญิงชฎาพร เครืออินตา วังแก้ววิทยา ม.1 1
128 2635 เด็กหญิงกิตติยา ปิ่นแก้ว วังแก้ววิทยา ม.1 1
129 2639 เด็กหญิงบัณฑิตา มะโนคำ วังแก้ววิทยา ม.1 1
130 2640 เด็กหญิงสุพัชรินทร์ สุมานัส วังแก้ววิทยา ม.1 1
131 2637 เด็กหญิงจิรภิญญา นาคเต่าให วังแก้ววิทยา ม.1 1
132 2603 เด็กชายจีรยุทธ์ อวดห้าว วังแก้ววิทยา ม.2 1
133 2609 เด็กชายวีรพงษ์ แม่นยำ วังแก้ววิทยา ม.2 1
134 2605 เด็กชายชัยณกิจ ยันโต วังแก้ววิทยา ม.2 1
135 2808 เด็กชายกฤษณกันท์ เสียงกึก วังแก้ววิทยา ม.2 1
136 2824 เด็กชายธีรภัทร ไก่แก้ว วังแก้ววิทยา ม.2 1
137 2604 เด็กชายชนกันต์ ศรีเป็ง วังแก้ววิทยา ม.2 1
138 2610 เด็กชายอัษฎาวรรช ใจดี วังแก้ววิทยา ม.2 1
139 2606 เด็กชายธนวินท์ ลานคำ วังแก้ววิทยา ม.2 1
140 2823 เด็กชายธีรศักดิ์ ทุนกะเส้น วังแก้ววิทยา ม.2 1
141 2613 เด็กหญิงธันยชนก พึ่งบ้าน วังแก้ววิทยา ม.2 1
142 2587 เด็กชายเทวกร สีฟ้า วังแก้ววิทยา ม.3 1
143 2812 นายกรภัทร์ วงค์ไชย วังแก้ววิทยา ม.3 1
144 2595 นายโกสินทร์ เครืออินตา วังแก้ววิทยา ม.3 1
145 2810 เด็กชายภัทรพล พิมเสน วังแก้ววิทยา ม.3 1
146 2842 นายพิชญะ ปิงวัง วังแก้ววิทยา ม.3 1
147 2569 นายวัชรินทร์ กูลพรม วังแก้ววิทยา ม.3 1
148 2567 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันเวชร์ วังแก้ววิทยา ม.3 1
149 2811 เด็กชายแทนคุณ ภาพนอก วังแก้ววิทยา ม.3 1
150 2573 นายอธิศักดิ์ ศิริเมือง วังแก้ววิทยา ม.3 1
151 2571 นายศุภกิตติ์ เครืออินตา วังแก้ววิทยา ม.3 1
152 2581 เด็กหญิงอาทิตยา คิดอ่าน วังแก้ววิทยา ม.3 1
153 2577 นางสาวเบญญาภา ชื่องาม วังแก้ววิทยา ม.3 1
154 2580 เด็กหญิงสุพัตรา ชื่องาม วังแก้ววิทยา ม.3 1
155 2645 เด็กหญิงคณัสนันท์ สายทอง วังแก้ววิทยา ม.3 1
156 2578 นางสาวปาลิฉัตร จิตรใจ วังแก้ววิทยา ม.3 1
นางสาววราภรณ์  กลิ่นเชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสาคร  ทิพย์เนตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางพาริณี  แก้วนำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรญา  ใจเสมอ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสุทธิพันธุ์  สุภานันท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจรรยารักษ์  ผ่องใส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร  ธรรมลังกา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์ผกา  สันจันตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสาวิตรี  วงค์อ้ายตาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสกุลตรา  ปันสุภะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ  ทองใบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเรณู  อบกลิ่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกจิต  แดนปัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารีย์  วรรณเสถียร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลลิตา  วรรณเสถียร
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายขวัญชัย  พึ่งบ้าน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวศุฑามาศ  ใจตรง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง