Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030055
PERCODE 6 หลัก 500216
กระทรวง 10 หลัก 1052500216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ร่องเคาะวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Rongkhowittaya
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านร่องเคาะ
ตำบล ร่องเคาะ
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54834099
อีเมล์แอดเดรส rongkhowittaya360@gmail.com
เว็บไซต์ rongkhowittaya.com

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

35 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

4 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

57 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

19 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

17 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

21 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 3 0 3 1
รวมระดับอนุบาล 4 1 5 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 25 10 35 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 7 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 11 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 13 21 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 26 31 57 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 55 42 97 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 4428 เด็กชายธนภัทร พรมเสน ร่องเคาะวิทยา อ.2 1
2 4429 เด็กหญิงรินรดา แก้ววงค์ ร่องเคาะวิทยา อ.2 1
3 4413 เด็กชายชัชวาลย์ ดุจดีแก้ว ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
4 4414 เด็กชายนิติรัฐ ชุ่มใจ ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
5 4415 เด็กชายสิทธิศักดิ์ กิตราช ร่องเคาะวิทยา อ.3 1
6 4384 เด็กชายพันนารายณ์ฺ เทวอักษร ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
7 4387 เด็กชายภูวดล ม่วงกลาง ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
8 4385 เด็กชายณัฐพล มีกลิ่น ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
9 4386 เด็กชายวรัญญู ศิริธนะ ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
10 4404 เด็กชายธนโชติ ลุ้งกี่ ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
11 4388 เด็กหญิงนภรัตนร์ โตนะโพธิ์ ร่องเคาะวิทยา ป.1 1
12 4371 เด็กชายรัชพล ทาระสา ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
13 4399 เด็กชายณัชพล วิริยาคุณานนท์ ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
14 4370 เด็กชายพลพล ยะคำ ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
15 4193 เด็กชายธนาคม อุตถา ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
16 4406 เด็กชายถิรวิทย์ อาจใจ ร่องเคาะวิทยา ป.2 1
17 4407 เด็กชายกิตติศักดิ์ หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
18 4389 เด็กชายศุภกฤต แสนสีดา ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
19 4408 เด็กหญิงชวรรณลักษณ์ หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.3 1
20 4409 เด็กชายภัทรดนัย อวดเขต ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
21 4422 เด็กชายพัสกร นันตาพรม ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
22 4333 เด็กชายภูมิผไทย โตแรง ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
23 4374 เด็กชายธีรภัทร วงษ์จินดา ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
24 4334 เด็กชายเขมนันท์ จำปา ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
25 4375 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อย่าจา ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
26 4335 เด็กหญิงเขมิสรา คงธนดวงพร ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
27 4400 เด็กหญิงศิรินทร์ตรา วิริยาคุณานนท์ ร่องเคาะวิทยา ป.4 1
28 4352 เด็กชายกาจน์ ยาวะโนภาส ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
29 4316 เด็กชายพัชรพงษ์ หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
30 4315 เด็กชายกิตติชัย จุมพูเรือน ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
31 4320 เด็กชายฉัตรมงคล ซองเงิน ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
32 4194 เด็กชายสุเมธ ปินใจกุล ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
33 4410 เด็กหญิงชลธิชา หลานวงค์ ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
34 4318 เด็กหญิงรุจิดา ดวงแก้ว ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
35 4314 เด็กหญิงชะยุดา รักสงบ ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
36 4317 เด็กหญิงณัฐนิชา ท่าดี ร่องเคาะวิทยา ป.5 1
37 4401 เด็กชายพลาวุธ มาเทพ ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
38 4237 เด็กชายธนบดินธร์ สัญญา ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
39 4243 เด็กชายบวรวิชญ์ มูลศิริ ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
40 4357 เด็กหญิงสิรภัทร ยาวะโนภาส ร่องเคาะวิทยา ป.6 1
41 4191 เด็กชายกวิน เย็นเพ็ชร ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
42 4195 เด็กชายสรชัช วางโต ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
43 4192 เด็กชายศุภกิตติ์ คามทิตย์ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
44 4353 เด็กชายภูมิพัฒน์ ม่วงกลาง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
45 4430 เด็กชายกวิน แซ่หยี ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
46 4431 เด็กชายกฤตภาส ณัฎฐ์ถาวรีย์ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
47 4186 เด็กชายอิทธิพล ปองดอง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
48 4433 เด็กชายอดิเทพ คงธนพงศกร ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
49 4188 เด็กชายธนกฤต คงธนดวงพร ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
50 4434 เด็กชายอนุรักษ์ แสงคำ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
51 4432 เด็กชายสมพงษ์ คงธนปราถนา ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
52 4187 เด็กชายวชิรวิทย์ เป็งโต ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
53 4436 เด็กหญิงญาดา ตาแสง ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
54 4203 เด็กหญิงญาณวิภา กลิ่นอบ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
55 4435 เด็กหญิงคำพิภาค ตาติ๊บ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
56 4437 เด็กหญิงปานรวีณ์ พัฒนดำรงค์ฤทธิ์ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
57 4202 เด็กหญิงศรัญญา วิเศษปัดสา ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
58 4402 เด็กหญิงรพีพร สายเครือมอย ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
59 4196 เด็กหญิงพัชรพร เอื้อเฟื้อ ร่องเคาะวิทยา ม.1 1
60 4416 เด็กชายณัฐพงษ์ ก่องแก้ว ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
61 4161 เด็กชายพงศธร ขำหริ่ง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
62 4417 เด็กชายธนเนศ คงธนผล ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
63 4154 เด็กชายชนัญญู จันทรมณี ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
64 4418 เด็กชายพัชรพล ชัยมุล ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
65 4160 เด็กชายจิตรทวัส ใน๋ตะ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
66 4165 เด็กหญิงปัฐมาวดี ใจมั่น ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
67 4170 เด็กหญิงปภาดา น้อยคูณ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
68 4166 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีกลิ่น ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
69 4102 เด็กหญิงปวีณา เตจ๊ะ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
70 4219 เด็กหญิงธันยพร ปองดอง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
71 4325 เด็กหญิงณัฎฐา ก๋องเจริญ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
72 4270 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผ่องศรี ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
73 4419 เด็กหญิงกาญจนา พรคณิตนนท์ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
74 4421 เด็กหญิงวันนา ตาสัง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
75 4420 เด็กหญิงปนัสยา ด้วงทรง ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
76 4167 เด็กหญิงพิชญานัน จอมบุญ ร่องเคาะวิทยา ม.2 1
77 4095 เด็กชายภานุพงษ์ ใจกันทา ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
78 4092 นายธีรภัทร พรมสาร ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
79 4094 เด็กชายพชร เอื้อเฟื้อ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
80 4326 นายจารุภัทร ก๋องเจริญ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
81 4097 นายอนุพงษ์ ประพัสรางค์ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
82 4096 นายอดิศักดิ์ สารขัด ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
83 4391 นายสุริยา มุงเมือง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
84 4425 นายภูวดล ลุ้งกี่ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
85 4108 นางสาวรัตนาวดี ศรีสะอาด ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
86 4103 นางสาวปิยภา มณีรัตนาเจริญกุล ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
87 4395 นางสาวยโสธรา ขัดจา ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
88 4398 นางสาวเอ่ยมุง พัดแดง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
89 4220 นางสาวอังคณา ศิริปรีชารักษ์ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
90 4392 นางสาวกุลภรณ์ ตาวงศ์ ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
91 4106 เด็กหญิงนิภาภรณ์ งามพิง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
92 4100 นางสาวณิชกานต์ เนื้ออุ่น ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
93 4397 นางสาวสวรส ตะยะแซด ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
94 4107 นางสาวพรไพลิน แว่นแก้ว ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
95 4099 นางสาวชุติกาญน์ ปองดอง ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
96 4393 นางสาวนาทิพย์ ตาตัน ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
97 4426 นางสาวฐิติมา อ่องลา ร่องเคาะวิทยา ม.3 1
นายชาติชาย  สมศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายณรงค์ฤทธิ์  หลักมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรฤดี  พัยชะอุน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรรณิการ์  ธิคม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชาพิมญชุ์  เสียงกว้าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนีกร  สมศักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา  เขื่อนเพ็ชร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวพัชรี  ทีเก่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพร  สารขาว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางแสงจันทร์  เสืออุดม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางบงกช  สุดใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรนุช  สิงห์หล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายยุทธ  มัชชะ
ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 2
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายเชิดชัย  ปันดี
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงคราญ  เมล์ทาง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอาศิรา  คนมาก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายสุรเสกข์  การเพียร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐเดช  กิ่งก้ำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัชรินทร์  ทีเก่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล