Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านวังมน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030046
PERCODE 6 หลัก 500191
กระทรวง 10 หลัก 1052500191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านวังมน
ชื่อ (อังกฤษ) Banwangmon
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านวังมน
ตำบล ทุ่งฮั้ว
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54248471
อีเมล์แอดเดรส wangmonschool00191@gmail.com
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

23 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

10 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 1 0 1 1
รวมระดับอนุบาล 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 2 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 15 8 23 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 16 8 24 5
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1757 เด็กชายอาทิตย์ วงค์ก๋องคำ บ้านวังมน อ.3 1
2 1758 เด็กชายกนก สุหญ้านาง บ้านวังมน ป.2 1
3 1754 เด็กหญิงบัณฑิตา นวลตา บ้านวังมน ป.2 1
4 1752 เด็กหญิงณัฐณิชา ลาภโต บ้านวังมน ป.2 1
5 1753 เด็กหญิงนภัสสร ใจคำ บ้านวังมน ป.2 1
6 1750 เด็กชายราชันย์ แสงมาศ บ้านวังมน ป.3 1
7 1742 เด็กชายชัชฤทธิ์ เต็มมือ บ้านวังมน ป.4 1
8 1734 เด็กชายสาธวี เสือนุ้ย บ้านวังมน ป.4 1
9 1738 เด็กชายณัฐกฤต ไทยกรณ์ บ้านวังมน ป.4 1
10 1739 เด็กหญิงกวีวรรณ อวดดี บ้านวังมน ป.4 1
11 1741 เด็กหญิงวิมลสิริ ยามเลย บ้านวังมน ป.4 1
12 1740 เด็กหญิงณัฐนิชา ปัญญาดี บ้านวังมน ป.4 1
13 1733 เด็กชายชนกานต์ ถิ่นเถิน บ้านวังมน ป.5 1
14 1732 เด็กชายฉัตรดนัย เต็มใจ บ้านวังมน ป.5 1
15 1749 เด็กชายณัฐภัทร อวดดี บ้านวังมน ป.6 1
16 1719 เด็กชายคุณากร ดวงดี บ้านวังมน ป.6 1
17 1725 เด็กชายรัชชานนท์ มาดี บ้านวังมน ป.6 1
18 1730 เด็กชายชัชวาล วงศ์วาร บ้านวังมน ป.6 1
19 1721 เด็กชายธันวา ปัญญาดี บ้านวังมน ป.6 1
20 1726 เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์วาร บ้านวังมน ป.6 1
21 1718 เด็กชายกิตติธัช จันทร์ฟองงาม บ้านวังมน ป.6 1
22 1720 เด็กชายคุณานนต์ คนมาก บ้านวังมน ป.6 1
23 1728 เด็กหญิงปิติยา วงศ์ก๋องคำ บ้านวังมน ป.6 1
24 1729 เด็กหญิงศิริพัชญาวี อิทธิอมรเลิศ บ้านวังมน ป.6 1
นางสาวประกายทิพย์  ธรรมวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชชา  เตชะธิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางศิริพร  อุ่นอก
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก