Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030042
PERCODE 6 หลัก 500183
กระทรวง 10 หลัก 1052500183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ทุ่งฮั้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Thunghuawittaya
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านทุ่งฮั้ว
ตำบล ทุ่งฮั้ว
อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54248256
อีเมล์แอดเดรส Tunghua54@Gmail.com
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

96 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

12 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

19 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

20 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

37 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

6 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

19 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 10 6 16 1
อนุบาล 3 19 4 23 1
รวมระดับอนุบาล 29 10 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 2 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 4 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 12 20 0
รวมระดับประถมศึกษา 58 38 96 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 8 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 9 12 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 19 18 37 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 106 66 172 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3904 เด็กชายพิชญะ คิดอ่าน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
2 3902 เด็กชายณัทธนนท์ ศรีขัติ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
3 3900 เด็กชายชนะชัย ทนดี ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
4 3896 เด็กชายกรดล หอมสูงเนิน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
5 3903 เด็กชายธนพล ศรีชัย ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
6 3905 เด็กชายรณฤทธิ์ อินทร์ไธสง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
7 1897 เด็กชายกิตติกวิน ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
8 3899 เด็กชายจิรายุ บุญยังกาย ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
9 3898 เด็กชายกิตติวัฒน์ เอื้อวงศ์ตระกูล ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
10 3901 เด็กชายณัฐกรณ์ ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
11 3912 เด็กหญิงหมวย - ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
12 3909 เด็กหญิงทิพย์ประภา โป่งปันต๊ะ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
13 3906 เด็กหญิงกุลธิดา จุลศรี ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
14 3910 เด็กหญิงรัตนาวดี วงค์ดวงใส ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
15 3907 เด็กหญิงคคนางค์ สุทธิเทพ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
16 3908 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาปัญโญ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
17 3862 เด็กชายกฤษณพล กาเหล็ก ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
18 3885 เด็กชายรพีภัทร ศิริเมือง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
19 3883 เด็กชายรัฐศาสตร์ เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
20 3881 เด็กชายฆนวันต์ อ่านคำเพชร ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
21 3865 เด็กชายฉัตรพัชรพล โป่งปันต๊ะ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
22 3861 เด็กชายกลวัชร ปิงขอด ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
23 3887 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญตัน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
24 3873 เด็กชายวทัญญู หวันแหลม ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
25 3864 เด็กชายชินวุฒิ แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
26 3874 เด็กชายสกลวรรธน์ เกื้อเกิน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
27 3867 เด็กชายณัฐชนนท์ เงือกสวย ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
28 3876 เด็กชายอัครวัฒน์ ลมดี ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
29 3872 เด็กชายภูดิศ มั่งมูล ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
30 3871 เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนละมูล ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
31 3868 เด็กชายณัฐวุฒิ อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
32 3869 เด็กชายนนทกร เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
33 3875 เด็กชายสิงหา สอนเกิด ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
34 3877 เด็กชายอัศวิน ยาสมุทร ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
35 3886 เด็กชายธนกร อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
36 3884 เด็กหญิงวีรดา เมืองพนอม ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
37 3879 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิโนเจริญ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
38 3880 เด็กหญิงลภัสญา การเร็ว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
39 3878 เด็กหญิงกัณณิกา ใจติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
40 3811 เด็กชายธนันต์ทัศน์ วิเศษสิงห์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
41 3804 เด็กชายจีรภัทร กิตตินภาดล ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
42 3802 เด็กชายกวิน เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
43 3816 เด็กชายวราวุธ จันทะยุทธ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
44 3813 เด็กชายปลื้ม วงค์พันตา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
45 3810 เด็กชายธนายุทธ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
46 3803 เด็กชายกิติวัฒน์ หลักเเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
47 3812 เด็กชายนิรุช หมู่เกรียง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
48 3895 เด็กชายวรัตม์ รักความสุข ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
49 3891 เด็กชายพุฒิพงศ์ เลาวู ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
50 3808 เด็กหญิงณัฐธิชา หมั่นดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
51 3815 เด็กหญิงวรกมล ประสมศักดิ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
52 3777 เด็กชายรุ่งเพชร จันทะวัง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
53 3793 เด็กชายธนภัทร เหลืออ่อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
54 3775 เด็กชายพุฒิพงษ์ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
55 3790 เด็กชายพชร ผันผาย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
56 3776 เด็กชายภัตธนสันต์ วิเศษสิงห์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
57 3774 เด็กชายธราธิป ก๋าเคลือบ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
58 3888 เด็กชายอานนท์ จุลศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
59 3781 เด็กหญิงนับตางค์ ประทะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
60 3788 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
61 3783 เด็กหญิงวิรดา ประทุม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
62 3786 เด็กหญิงอภิญญา แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
63 3779 เด็กหญิงณัฐธิดา พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
64 3778 เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุมัก ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
65 3782 เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
66 3789 เด็กหญิงวริยาภรณ์ กองสุข ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
67 3785 เด็กหญิงศิรินธร ใจติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
68 3784 เด็กหญิงศศิภา สีขัติ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
69 3745 เด็กชายกฤตพจน์ ยามเลย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
70 3751 เด็กชายนิธิกร อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
71 3819 เด็กชายสุริยัน วงค์ดวงใส ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
72 3746 เด็กชายกฤษณะ หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
73 3754 เด็กชายเอกบัณฑิต แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
74 3749 เด็กชายธนภัทร มะโนวงศ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
75 3750 เด็กชายธนาพิสุทธ์ บัวศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
76 3758 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสียงโต ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
77 3860 เด็กหญิงพิมพ์หทัย สุทธิเทพ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
78 3756 เด็กหญิงกัญญา สุขประโคน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
79 3755 เด็กหญิงกมลพร จัดสวย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
80 3714 เด็กชายจักรี แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
81 3716 เด็กชายจิรโชติ โหนกลาง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
82 3713 เด็กชายกฤษณชัย ใจดื่ม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
83 3729 เด็กชายสิทธิพงค์ แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
84 3723 เด็กชายนพรัตน์ ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
85 3719 เด็กชายธนวินท์ เจ้ากลดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
86 3720 เด็กชายธนากร หูมแพง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
87 3715 เด็กชายจิตติพัฒน์ แซ่แต้ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
88 3728 เด็กชายวิวัฏฏ์ หมู่เกรียง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
89 3717 เด็กชายจิรายุ ประทะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
90 3718 เด็กชายณัฐพล หมั่นดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
91 3722 เด็กชายธีรภัทร ลืมหลง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
92 3721 เด็กชายธีรชัย ประทุม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
93 3730 เด็กหญิงชยานิศ วางฐาน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
94 3732 เด็กหญิงมีนตรา พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
95 3731 เด็กหญิงนุสรา ฉิมเกิด ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
96 3911 เด็กหญิงศิริวรรณ สุขเกษม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
97 3767 เด็กชายพีรภัทร ศิริเมือง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
98 3691 เด็กชายรัตนะ ขัดศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
99 3892 เด็กชายธีรศักดิ์ เงินงาม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
100 3686 เด็กชายนพรุจ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
101 3712 เด็กชายคเณศวร คนเก่ง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
102 3826 เด็กชายรุ่งโรจน์ จันทะวัง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
103 3824 เด็กชายวินัย ขันเวท ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
104 3688 เด็กชายพีรพัฒน์ นำพร้อม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
105 3825 เด็กชายเพิ่มพูน ใจแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
106 3771 เด็กชายพสธร จิโนเจริญ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
107 3823 เด็กชายณัฐภัทร ใจตรง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
108 3690 เด็กชายภูวดล แสงแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
109 3685 เด็กชายนพรัตน์ เกิดมูล ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
110 3741 เด็กหญิงญาณิศา ประสมศักดิ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
111 3696 เด็กหญิงมนสิชา พ่อนา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
112 3699 เด็กหญิงสิริวิมล บุญยังกาย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
113 3828 เด็กหญิงภัทรพร แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
114 3692 เด็กหญิงกรรนิการ์ หัดดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
115 3693 เด็กหญิงณัฐชยา เสียงใหญ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
116 3832 เด็กชายสุระศักดิ์ ขาวโต ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
117 3641 เด็กชายอธิวันฒ์ ขิงเครือ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
118 3830 เด็กชายพรลภัส ภาษาดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
119 3889 เด็กชายชินวุฒิ เลาวู ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
120 3658 เด็กชายธนวิชญ์ วิลัย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
121 3656 เด็กชายต้นโพธิ์ อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
122 3829 เด็กชายธีรภัทร ใจปินตา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
123 3657 เด็กชายธนยศ วงค์ตะวัน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
124 3791 เด็กหญิงณิชกมล แย้มวงษ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
125 3668 เด็กหญิงแพรวา วงค์ลอดแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
126 3744 เด็กหญิงชาลิสา แก้วสะอาด ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
127 3666 เด็กหญิงนิชานันท์ สายทอง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
128 3670 เด็กหญิงอนัญญา จำยาม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
129 3667 เด็กหญิงพรนภัส พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
130 3669 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันธจักร ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
131 3663 เด็กหญิงณิชกานต์ วงศ์เมทา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
132 3665 เด็กหญิงนภาภัทร ขัติศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
133 3742 เด็กหญิงเสาวรส เงินงาม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
134 3831 เด็กหญิงนภัสสร เหลืออ่อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
135 3671 เด็กหญิงอังศุมาลิน พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
136 3654 เด็กชายปณิธาน เสียงโต ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
137 3635 เด็กชายภัทรพงษ์ หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
138 3835 เด็กชายวีรภัทร อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
139 3636 เด็กชายรัตนพงษ์ วงค์ดวงใส ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
140 3833 เด็กชายนันทภพ ศรีนวน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
141 3838 เด็กหญิงนาตยา สว่างรุ่ง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
142 3612 เด็กชายณัฐทริช หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
143 3857 เด็กชายกบินทร์กร ทนขุนทด ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
144 3613 เด็กชายนันทภพ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
145 3842 เด็กชายนพนนท์ ฉายาพงษ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
146 3618 เด็กชายอรุษ แหวนทองคำ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
147 3851 เด็กชายอุเทน ลาภโต ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
148 3845 เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพยานนท์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
149 3610 เด็กชายไกรวิชญ์ ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
150 3611 เด็กชายจิณณวัตร พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
151 3633 เด็กชายณัฐพล เกตุมัก ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
152 3617 เด็กชายพงษ์วริษฐ์ เจ้ามีศิล ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
153 3710 เด็กหญิงกาญจนา บุญชุม ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
154 3619 เด็กหญิงณัฐธิดา แม่นยำ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
155 3848 เด็กหญิงแพรวรุ่ง วงค์พันตา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
156 3621 เด็กหญิงแอนนี โกล์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
157 3847 เด็กหญิงพิมชนก หอมสูงเนิน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
158 3770 เด็กหญิงอรจิรา เงินขาว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
159 3620 เด็กหญิงธนัญชญา ด้วงต้อย ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
160 3858 เด็กหญิงจามจุรี ขายข้าวสาร ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
161 3821 นายนิติพนธ์ พุฒพันธ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
162 3589 นายธนกฤต ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
163 3591 เด็กชายธรรศพนธ์ จินดาจักร์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
164 3602 เด็กหญิงพิมพกานต์ ปิงวัง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
165 3599 นางสาวนพรัตน์ สุวรรณโณ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
166 3606 นางสาวอภิชญา ขัติศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
167 3594 นางสาวขนิษฐา คิดอ่าน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
168 3593 เด็กหญิงกัญญารัฐ โพกิลา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
169 3855 นางสาวน้ำทิพย์ แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
170 3853 นางสาวศวิตา อานนท์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
171 3852 นางสาวลัดดาวัลย์ ทนุ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
172 3604 เด็กหญิงวิภาวี เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
นางสมหมาย  พงษ์กองเงิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวเบญจมาศ  รังษีสกรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเจด็จ  เตจ๊ะวัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินตนา  ลามเกษร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญกิจ  คิดสวย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายอุดม  แหลมจริง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา  แสงอรุณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร  ขัติศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญตยา  คนเที่ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายอักครชัย  ทองเขียว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินตนา  พึ่งนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวี  ยวนตา
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวฉัตรวรุณ  คิดอ่าน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสมหญิง  ขันเวชร์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายนิวัฒน์  ศรีขัติ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล