Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030037
PERCODE 6 หลัก 500324
กระทรวง 10 หลัก 1052500324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสวนดอกคำ
ชื่อ (อังกฤษ) SUONDOKKUN
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านสวนดอกคำ
ตำบล วิเชตนคร
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 819809259
อีเมล์แอดเดรส bansuandokkum.school@gmail.com
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

6 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

1 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 1 1 0
รวมระดับประถมศึกษา 3 3 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3 3 6 1
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1662 เด็กชายปริญญ์ มะลิวงค์ บ้านสวนดอกคำ ป.4 1
2 1663 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ขยันทำ บ้านสวนดอกคำ ป.4 1
3 1665 เด็กชายสุภกิตติ์ มีสัตย์ บ้านสวนดอกคำ ป.4 1
4 1666 เด็กหญิงประภาภร ลอยมาปิง บ้านสวนดอกคำ ป.4 1
5 1667 เด็กหญิงพัณณิตา แก้วกาฬ บ้านสวนดอกคำ ป.4 1
6 1658 เด็กหญิงวรารัตน์ ชัยชนะ บ้านสวนดอกคำ ป.6 1
นางสาวอัญชลี  ปันดี
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก