Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนผาช่อวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030029
PERCODE 6 หลัก 500330
กระทรวง 10 หลัก 1052500330
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ผาช่อวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Phachor Wittaya School
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านบ้านผาช่อ
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-209736
อีเมล์แอดเดรส phachorwittay@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500330

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

88 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

15 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

22 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

49 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

21 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

16 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 9 18 1
อนุบาล 3 4 6 10 1
รวมระดับอนุบาล 13 15 28 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 22 0
รวมระดับประถมศึกษา 42 46 88 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 23 26 49 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 78 87 165 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3373 เด็กชายอัสมะพล อ้นจำปา ผาช่อวิทยา อ.2 1
2 3384 เด็กชายวรายุทธ ลุงจอง ผาช่อวิทยา อ.2 1
3 3370 เด็กชายติณภัทร ทะนนไธสง ผาช่อวิทยา อ.2 1
4 3371 เด็กชายทิฆายุ งามงอน ผาช่อวิทยา อ.2 1
5 3369 เด็กชายณัฐวัฒน์ สรสิทธิ์ ผาช่อวิทยา อ.2 1
6 3366 เด็กชายเขษมศักดิ์ บัวจ้อย ผาช่อวิทยา อ.2 1
7 3368 เด็กชายณัฐพงษ์ มันทะลา ผาช่อวิทยา อ.2 1
8 3372 เด็กชายสมบัติ จะเต๊าะ ผาช่อวิทยา อ.2 1
9 3367 เด็กชายกิตติชัย จะเพือ ผาช่อวิทยา อ.2 1
10 3381 เด็กหญิงศุลีพร มุงเมือง ผาช่อวิทยา อ.2 1
11 3375 เด็กหญิงจีรนันท์ เนตสุวรรณ์ ผาช่อวิทยา อ.2 1
12 3374 เด็กหญิงกนกพร ภูพิลา ผาช่อวิทยา อ.2 1
13 3380 เด็กหญิงภาวินี แซ่จ๋าว ผาช่อวิทยา อ.2 1
14 3378 เด็กหญิงพัชรารัตน์ ผิวเหลือง ผาช่อวิทยา อ.2 1
15 3383 เด็กหญิงนูรนาเซีย วาเด็ง ผาช่อวิทยา อ.2 1
16 3376 เด็กหญิงธนพร แสนคำ ผาช่อวิทยา อ.2 1
17 3377 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน แซ่จ๋าว ผาช่อวิทยา อ.2 1
18 3379 เด็กหญิงพาขวัญ แซ่จ๋าว ผาช่อวิทยา อ.2 1
19 3354 เด็กชายศุภรัตน์ จะทอ ผาช่อวิทยา อ.3 1
20 3355 เด็กชายสุริยวงศ์ เชื้อเมืองพาน ผาช่อวิทยา อ.3 1
21 3353 เด็กชายภัทรกร สูตรเลข ผาช่อวิทยา อ.3 1
22 3352 เด็กชายณัฐภาศ เครือเทพ ผาช่อวิทยา อ.3 1
23 3358 เด็กหญิงนิรดา ขจรวัฒนกิจ ผาช่อวิทยา อ.3 1
24 3356 เด็กหญิงกมลชนก วนาเจริญธรรม ผาช่อวิทยา อ.3 1
25 3357 เด็กหญิงนันทิยา คงธนพิศาล ผาช่อวิทยา อ.3 1
26 3361 เด็กหญิงไอศิรา ฐาปนวงศ์กุล ผาช่อวิทยา อ.3 1
27 3359 เด็กหญิงวนิดา พิทักษ์เทียนชัย ผาช่อวิทยา อ.3 1
28 3360 เด็กหญิงวัชราภรณ์ อินด้วง ผาช่อวิทยา อ.3 1
29 3328 เด็กชายดัชกรณ์ ก๋าเร็ว ผาช่อวิทยา ป.1 1
30 3329 เด็กชายธีรโชติ ภูขันซ้าย ผาช่อวิทยา ป.1 1
31 3327 เด็กชายณัฐพล สรสิทธิ์ ผาช่อวิทยา ป.1 1
32 3326 เด็กชายจิรากร ยิ้มเยื้อน ผาช่อวิทยา ป.1 1
33 3344 เด็กชายภูวดล มานะทำ ผาช่อวิทยา ป.1 1
34 3343 เด็กชายธเนศพล อ้นจำปา ผาช่อวิทยา ป.1 1
35 3335 เด็กหญิงณัชชา ธิมาชัย ผาช่อวิทยา ป.1 1
36 3337 เด็กหญิงมาลี จะเพือ ผาช่อวิทยา ป.1 1
37 3334 เด็กหญิงจิราพร วัฒนาชัยมงคล ผาช่อวิทยา ป.1 1
38 3336 เด็กหญิงปุญญิสา วิเศษ ผาช่อวิทยา ป.1 1
39 3331 เด็กหญิงกนกวรรณ ตุ๊กสุวรรณ ผาช่อวิทยา ป.1 1
40 3339 เด็กหญิงสุพิชญา ยอดใจ ผาช่อวิทยา ป.1 1
41 3332 เด็กหญิงกรรณิกา กันไว ผาช่อวิทยา ป.1 1
42 3301 เด็กชายวิชญ์พล กอบศิลป์ ผาช่อวิทยา ป.2 1
43 3324 เด็กชายสิทธิพงษ์ แข็งแรง ผาช่อวิทยา ป.2 1
44 3299 เด็กชายปนันชาติ จะอื่อ ผาช่อวิทยา ป.2 1
45 3300 เด็กชายธนภัทร บุญทวี ผาช่อวิทยา ป.2 1
46 3303 เด็กชายเอกพงศ์ คงธนปรารถนา ผาช่อวิทยา ป.2 1
47 3302 เด็กชายวีรภัทร น้อยนอนเมือง ผาช่อวิทยา ป.2 1
48 3310 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ไชยชนะ ผาช่อวิทยา ป.2 1
49 3304 เด็กหญิงกชกร ติดเคียง ผาช่อวิทยา ป.2 1
50 3309 เด็กหญิงพรนภา มีเล้ ผาช่อวิทยา ป.2 1
51 3311 เด็กหญิงพรธิดา มูลละคร ผาช่อวิทยา ป.2 1
52 3306 เด็กหญิงนันทิชา สอนเวียง ผาช่อวิทยา ป.2 1
53 3307 เด็กหญิงบุษกร ศิริ ผาช่อวิทยา ป.2 1
54 3314 เด็กหญิงวรามร ตั้งทวีเกียรติ ผาช่อวิทยา ป.2 1
55 3308 เด็กหญิงปวีณนุช อุดมเพชรไพศาล ผาช่อวิทยา ป.2 1
56 3313 เด็กหญิงรุ่งวิไล งามราศี ผาช่อวิทยา ป.2 1
57 3305 เด็กหญิงนลินนิภา ช่วยศรี ผาช่อวิทยา ป.2 1
58 3312 เด็กหญิงรุ่งนภา งามราศี ผาช่อวิทยา ป.2 1
59 3294 เด็กชายปิยะพงศ์ ตั้งทวีเกียรติ ผาช่อวิทยา ป.3 1
60 3284 เด็กชายวรวุฒิ งามราศี ผาช่อวิทยา ป.3 1
61 3259 เด็กชายศราวุธ ธิมาชัย ผาช่อวิทยา ป.3 1
62 3285 เด็กชายอัศม์เดช ฉิมทิม ผาช่อวิทยา ป.3 1
63 3282 เด็กชายธนภูมิ อุ่นสำโรง ผาช่อวิทยา ป.3 1
64 3257 เด็กชายภูมิพัฒน์ สืบอ้าย ผาช่อวิทยา ป.3 1
65 3340 เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นวิจิตร ผาช่อวิทยา ป.3 1
66 3286 เด็กหญิงพนิดา คงธนพิสูจน์ ผาช่อวิทยา ป.3 1
67 3318 เด็กหญิงกัญญณัช รัตนอภิชาติวงค์ ผาช่อวิทยา ป.3 1
68 3319 เด็กหญิงนันท์นภัส คำภูเงิน ผาช่อวิทยา ป.3 1
69 3287 เด็กหญิงรัตนพร แซ่จ๋าว ผาช่อวิทยา ป.3 1
70 3260 เด็กชายธนภัทร ตุงคะโหตร ผาช่อวิทยา ป.4 1
71 3348 เด็กชายรุ่งโรจน์ มัฆะเนมี ผาช่อวิทยา ป.4 1
72 3281 เด็กชายณัฐวุฒิ งามราศี ผาช่อวิทยา ป.4 1
73 3254 เด็กชายทรงชัย ผะสม ผาช่อวิทยา ป.4 1
74 3253 เด็กชายเจตรินทร์ สายแสน ผาช่อวิทยา ป.4 1
75 3258 เด็กชายรัชชานนท์ แห่กาฬสินธ์ ผาช่อวิทยา ป.4 1
76 3255 เด็กชายธนพัฒน์ วิเศษทรัพย์ ผาช่อวิทยา ป.4 1
77 3269 เด็กหญิงสุภัชสร ไชยกุล ผาช่อวิทยา ป.4 1
78 3264 เด็กหญิงพรมณี ใจจุน ผาช่อวิทยา ป.4 1
79 3266 เด็กหญิงวีรพร น้อยนอนเมือง ผาช่อวิทยา ป.4 1
80 3262 เด็กหญิงธนพร ประเสริฐลาภ ผาช่อวิทยา ป.4 1
81 3263 เด็กหญิงปรียาภรณ์ เวียนวัน ผาช่อวิทยา ป.4 1
82 3271 เด็กหญิงอุดมรัตน์ ต้องใจ ผาช่อวิทยา ป.4 1
83 3268 เด็กหญิงสุพัตตรา ก๋าซ้อน ผาช่อวิทยา ป.4 1
84 3270 เด็กหญิงอวิกา พรมคณะ ผาช่อวิทยา ป.4 1
85 3219 เด็กชายพสุธา บุญจิราวัฒน์ ผาช่อวิทยา ป.5 1
86 3220 เด็กชายวัชรพล แซ่จ๋าว ผาช่อวิทยา ป.5 1
87 3224 เด็กชายพงศกร วิเศษทรัพย์ ผาช่อวิทยา ป.5 1
88 3218 เด็กชายณัฐกมล คงขยัน ผาช่อวิทยา ป.5 1
89 3223 เด็กชายรพีภัทร ทิยะ ผาช่อวิทยา ป.5 1
90 3382 เด็กหญิงชาลิสา แสนวังศรี ผาช่อวิทยา ป.5 1
91 3231 เด็กหญิงพัชจิรา กลิ่นเก่า ผาช่อวิทยา ป.5 1
92 3226 เด็กหญิงกรชวัล บัวจ้อย ผาช่อวิทยา ป.5 1
93 3230 เด็กหญิงอภิญญา ยุบุณศรี ผาช่อวิทยา ป.5 1
94 3232 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ผิวเหลือง ผาช่อวิทยา ป.5 1
95 3290 เด็กชายปุณยวัจน์ คำปราตัน ผาช่อวิทยา ป.6 1
96 3201 เด็กชายเฉลิมชัย ปันทิ ผาช่อวิทยา ป.6 1
97 3216 เด็กชายสงกรานต์ ศิริพานกุล ผาช่อวิทยา ป.6 1
98 3198 เด็กชายรัชตะ ขันตี ผาช่อวิทยา ป.6 1
99 3197 เด็กชายยศพัฒน์ ตั้งทวีเกียรติ ผาช่อวิทยา ป.6 1
100 3194 เด็กชายธนภัทร ประเสริฐลาภ ผาช่อวิทยา ป.6 1
101 3200 เด็กชายสมพงษ์ วิเชียรดี ผาช่อวิทยา ป.6 1
102 3215 เด็กชายศราวุฒิ งามราศรี ผาช่อวิทยา ป.6 1
103 3193 เด็กชายธนชัย ยอดใจ ผาช่อวิทยา ป.6 1
104 3241 เด็กชายธนโชติ โรจน์ทรรศนีย์ ผาช่อวิทยา ป.6 1
105 3192 เด็กชายณัฐชนน ธิมาชัย ผาช่อวิทยา ป.6 1
106 3207 เด็กหญิงมณีรัตน์ สายแสน ผาช่อวิทยา ป.6 1
107 3211 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่เติ๋น ผาช่อวิทยา ป.6 1
108 3204 เด็กหญิงณัฐนรี สอนเวียง ผาช่อวิทยา ป.6 1
109 3236 เด็กหญิงขวัญฤทัย โสปันหริ ผาช่อวิทยา ป.6 1
110 3172 เด็กหญิงวริสรา แซ่ลิ้ว ผาช่อวิทยา ป.6 1
111 3208 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สอนเวียง ผาช่อวิทยา ป.6 1
112 3206 เด็กหญิงปนัสยา รินแยง ผาช่อวิทยา ป.6 1
113 3205 เด็กหญิงนิศามณี เพ็ญบุญ ผาช่อวิทยา ป.6 1
114 3209 เด็กหญิงวรัมพร ศิริโม้ ผาช่อวิทยา ป.6 1
115 3213 เด็กหญิงสริตา ลาปา ผาช่อวิทยา ป.6 1
116 3212 เด็กหญิงโซเฟีย ภูขันซ้าย ผาช่อวิทยา ป.6 1
117 3162 เด็กชายนพรัตน์ แสนหน่อ ผาช่อวิทยา ม.1 1
118 3160 เด็กชายทักษดนย์ บัวเทศ ผาช่อวิทยา ม.1 1
119 3136 เด็กชายพัชรพล แซ่ลิ้ว ผาช่อวิทยา ม.1 1
120 3159 เด็กชายจิรายุ ยิ้มเยื้อน ผาช่อวิทยา ม.1 1
121 3173 เด็กหญิงวิชุดา มูลสิติ ผาช่อวิทยา ม.1 1
122 3274 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ตุ๊กสุวรรณ ผาช่อวิทยา ม.1 1
123 3168 เด็กหญิงธันญารัตน์ แท้สูงเนิน ผาช่อวิทยา ม.1 1
124 3252 เด็กหญิงณัฐกฤตา คิดอ่าน ผาช่อวิทยา ม.1 1
125 3166 เด็กหญิงณัฐริกา งามราศี ผาช่อวิทยา ม.1 1
126 3167 เด็กหญิงณัฏฐพร สมยศ ผาช่อวิทยา ม.1 1
127 3169 เด็กหญิงหนึ่งธิดา สมมุติ ผาช่อวิทยา ม.1 1
128 3175 เด็กหญิงอารียา แซ่เติ๋น ผาช่อวิทยา ม.1 1
129 3130 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เนตสุวรรณ์ ผาช่อวิทยา ม.2 1
130 3137 เด็กชายพัชรพล ธิมาชัย ผาช่อวิทยา ม.2 1
131 3139 เด็กชายวิภพ เนตสุวรรณ์ ผาช่อวิทยา ม.2 1
132 3138 เด็กชายวัชรากร ก๋าเร็ว ผาช่อวิทยา ม.2 1
133 3140 เด็กชายวัชริด คงธนพิสูจน์ ผาช่อวิทยา ม.2 1
134 3132 เด็กชายฐิติรัตน์ ศิริโม้ ผาช่อวิทยา ม.2 1
135 3094 เด็กชายนิตตินันท์ บุญกว้าง ผาช่อวิทยา ม.2 1
136 3143 เด็กชายเอกรัฐ ลิ้มคูณ ผาช่อวิทยา ม.2 1
137 3135 เด็กชายพันธวัช โวหาร ผาช่อวิทยา ม.2 1
138 3134 เด็กชายพลกฤษณ์ มีเล้ ผาช่อวิทยา ม.2 1
139 3141 เด็กชายศิวัฒน์ รสหอม ผาช่อวิทยา ม.2 1
140 3316 เด็กหญิงฐานิกา เผือกนอก ผาช่อวิทยา ม.2 1
141 3145 เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสนธิ์ ผาช่อวิทยา ม.2 1
142 3147 เด็กหญิงดรุณี แซ่ย่าง ผาช่อวิทยา ม.2 1
143 3154 เด็กหญิงศิริวรรณ นิลเทศ ผาช่อวิทยา ม.2 1
144 3108 เด็กหญิงภัทรภร ยุบุณศรี ผาช่อวิทยา ม.2 1
145 3190 เด็กหญิงภัสสร กันไว ผาช่อวิทยา ม.2 1
146 3107 เด็กหญิงปัถนี คงธนพิบูล ผาช่อวิทยา ม.2 1
147 3150 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แท้สูงเนิน ผาช่อวิทยา ม.2 1
148 3153 เด็กหญิงแพรวา เสนาสุนทร ผาช่อวิทยา ม.2 1
149 3156 เด็กหญิงชลนิชา สุขสมแดน ผาช่อวิทยา ม.2 1
150 3097 นายศรราม อุ่นวิจิตร ผาช่อวิทยา ม.3 1
151 3092 นายธนพล ขันตี ผาช่อวิทยา ม.3 1
152 3054 นายภูรินทร์ กัดเกตุ ผาช่อวิทยา ม.3 1
153 3095 นายวรพล พรมทา ผาช่อวิทยา ม.3 1
154 3096 นายวิชยพัฒน์ เครือเทพ ผาช่อวิทยา ม.3 1
155 3098 นายสรศักดิ์ กันไว ผาช่อวิทยา ม.3 1
156 3100 นายสุรชัย เพียรภาค ผาช่อวิทยา ม.3 1
157 3099 นายสุภาษิต รัตนโกสินธุ์ ผาช่อวิทยา ม.3 1
158 3102 นางสาวจิรพรรณ ทรายสมุทร ผาช่อวิทยา ม.3 1
159 3109 นางสาวสโรชา เสาร์ยะ ผาช่อวิทยา ม.3 1
160 3341 นางสาวญาณิชา สายนวลลา ผาช่อวิทยา ม.3 1
161 3101 นางสาวจิรภรณ์ ทรายสมุทร ผาช่อวิทยา ม.3 1
162 3105 เด็กหญิงปนัดดา มูลสิติ ผาช่อวิทยา ม.3 1
163 3110 นางสาวสุพรรษา ก๋าซ้อน ผาช่อวิทยา ม.3 1
164 3111 เด็กหญิงอนัญญา อินทะวาส ผาช่อวิทยา ม.3 1
165 3068 นางสาวผกามาศ อักษร ผาช่อวิทยา ม.3 1
นางสมพิศ  มานิตยกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายมนตรี  สุรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายสมพร  ท้าวอุดม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุดาพร  ต้นรักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์  ฟองศักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายนาวี  แก้วมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยอด  วิวุฒิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรสุรีย์  ไชยชนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิณห์นิภา  ทามัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายกำพล  คำปา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิตต์พิชชา  จริยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายมนเทียน  คงขยัน
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวรพันธ์  วรรณศิริ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตนชานนท์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์  ธิวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนพื้นที่สูง