Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านนางาม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030024
PERCODE 6 หลัก 500344
กระทรวง 10 หลัก 1052500344
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนางาม
ชื่อ (อังกฤษ) Ban Nangam School
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านนางาม
ตำบล เมืองมาย
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54380815
อีเมล์แอดเดรส nangamm@hotmail.com
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

6 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

2 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 2 0
รวมระดับประถมศึกษา 2 4 6 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2 4 6 2
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 328 เด็กหญิงนลินนิภา ลาภเกิด บ้านนางาม ป.4 1
2 330 เด็กหญิงนริศรา บุญยืน บ้านนางาม ป.4 1
3 326 เด็กชายปิยะวัฒน์ อาษา บ้านนางาม ป.5 1
4 325 เด็กหญิงจิรภิญญา ดวงตั้ง บ้านนางาม ป.5 1
5 324 เด็กชายภูวิพัทฒ์ ลาภเกิด บ้านนางาม ป.6 1
6 323 เด็กหญิงพัชราพรรณ สุมา บ้านนางาม ป.6 1
นางสาวพิมพาพร  วังท่า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง