Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030023
PERCODE 6 หลัก 500343
กระทรวง 10 หลัก 1052500343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ไผ่งามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) PHAINGAMWITTAYA
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านไผ่แพะ
ตำบล เมืองมาย
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส phaingamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pwc.ac.th

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

102 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

23 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

21 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

10 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

17 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

14 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

17 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

68 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

22 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

24 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

22 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 12 6 18 1
อนุบาล 3 8 6 14 1
รวมระดับอนุบาล 20 12 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 13 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 17 0
รวมระดับประถมศึกษา 48 54 102 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 15 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 8 22 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 35 33 68 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 103 99 202 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2655 เด็กชายภูรภัทร ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.2 1
2 2658 เด็กชายสิรวิชญ์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.2 1
3 2648 เด็กชายธีรเดช เมาหา ไผ่งามวิทยา อ.2 1
4 2657 เด็กชายภูวดล ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา อ.2 1
5 2652 เด็กชายวุฒิภัทร บุญธวัชศักดิ์ ไผ่งามวิทยา อ.2 1
6 2659 เด็กชายธนทัต บุญยืน ไผ่งามวิทยา อ.2 1
7 2649 เด็กชายธนภัทร จิตเร็ว ไผ่งามวิทยา อ.2 1
8 2654 เด็กชายธัชนนท์ พุฒตาล ไผ่งามวิทยา อ.2 1
9 2656 เด็กชายนนทพัทธ์ จันทา ไผ่งามวิทยา อ.2 1
10 2653 เด็กชายวัชระ เกิดผล ไผ่งามวิทยา อ.2 1
11 2650 เด็กชายนฤเบศ หมอยา ไผ่งามวิทยา อ.2 1
12 2651 เด็กชายชัยวุฒิ อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา อ.2 1
13 2663 เด็กหญิงปิยพร บัวโรย ไผ่งามวิทยา อ.2 1
14 2661 เด็กหญิงอาภัสรา หมอยา ไผ่งามวิทยา อ.2 1
15 2665 เด็กหญิงกัญญานันท์ วันไสย ไผ่งามวิทยา อ.2 1
16 2660 เด็กหญิงสุภัสรา ดวงจิตร ไผ่งามวิทยา อ.2 1
17 2664 เด็กหญิงณัฐกานต์ สุริยะวงศ์ ไผ่งามวิทยา อ.2 1
18 2662 เด็กหญิงเปรมิกา ภิรมย์ไกรภัก ไผ่งามวิทยา อ.2 1
19 2618 เด็กชายภควัต ศิริคาม ไผ่งามวิทยา อ.3 1
20 2617 เด็กชายศุภกฤต ทองปา ไผ่งามวิทยา อ.3 1
21 2622 เด็กชายณัฐกานต์ งามสม ไผ่งามวิทยา อ.3 1
22 2624 เด็กชายธณัชกรณ์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.3 1
23 2619 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมภูยศ ไผ่งามวิทยา อ.3 1
24 2623 เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เกษ ไผ่งามวิทยา อ.3 1
25 2621 เด็กชายธนภัทร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา อ.3 1
26 2620 เด็กชายวุฒิชัย แซ่ผ่าน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
27 2629 เด็กหญิงธาราทิพย์ อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
28 2628 เด็กหญิงฐิรญา ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา อ.3 1
29 2626 เด็กหญิงสุจิรา นวลสาย ไผ่งามวิทยา อ.3 1
30 2625 เด็กหญิงณัฐชวรินทร์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.3 1
31 2627 เด็กหญิงปดิวรัดดา ขุนงอน ไผ่งามวิทยา อ.3 1
32 2639 เด็กหญิงออมสิน ทำสุข ไผ่งามวิทยา อ.3 1
33 2590 เด็กชายพชร วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
34 2586 เด็กชายธนวัฒน์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.1 1
35 2589 เด็กชายเพทาย ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ป.1 1
36 2583 เด็กชายกันต์ณภัทร เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.1 1
37 2588 เด็กชายอภิวัฒน์ ชมภู ไผ่งามวิทยา ป.1 1
38 2592 เด็กชายธนภพ ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.1 1
39 2613 เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.1 1
40 2584 เด็กชายกิตติคุณ เครือวัน ไผ่งามวิทยา ป.1 1
41 2585 เด็กชายพิชชากร ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา ป.1 1
42 2587 เด็กชายชัยชนะ ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา ป.1 1
43 2581 เด็กชายภูริพงศ์ โปตาสา ไผ่งามวิทยา ป.1 1
44 2595 เด็กหญิงสาธิดา บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.1 1
45 2600 เด็กหญิงแพรววา เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.1 1
46 2599 เด็กหญิงกุลนันทร์ เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.1 1
47 2602 เด็กหญิงกัญญาภัทร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ป.1 1
48 2594 เด็กหญิงกุลธิดา หอมสุวรรณ์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
49 2598 เด็กหญิงพรนภา ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ป.1 1
50 2604 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ปันทิพย์ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
51 2597 เด็กหญิงอภิษฎา ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.1 1
52 2601 เด็กหญิงปรีณาภา ทีเก่ง ไผ่งามวิทยา ป.1 1
53 2603 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปินวงศ์คำ ไผ่งามวิทยา ป.1 1
54 2596 เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์เสวี ไผ่งามวิทยา ป.1 1
55 2593 เด็กหญิงวัณวิภา แหวนเพชร ไผ่งามวิทยา ป.1 1
56 2557 เด็กชายพรชนิตย์ ตั้งอารมณ์ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
57 2556 เด็กชายธนกร ตั้งอารมณ์ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
58 2562 เด็กชายจักรภัทร บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.2 1
59 2555 เด็กชายธัชชัย ใจชื่นบาน ไผ่งามวิทยา ป.2 1
60 2563 เด็กชายสุรชัย ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.2 1
61 2558 เด็กชายพัชรพล ขัดแข็งแรง ไผ่งามวิทยา ป.2 1
62 2561 เด็กชายธนภูมิ เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.2 1
63 2559 เด็กชายคุณานนต์ ยนวงค์ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
64 2572 เด็กหญิงพิชญาพร ตัวงาม ไผ่งามวิทยา ป.2 1
65 2564 เด็กหญิงปิยนุช โสมนัส ไผ่งามวิทยา ป.2 1
66 2570 เด็กหญิงสุรัตน์ติการน์ ลานซอ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
67 2640 เด็กหญิงภัทรจาริน แก้วมั่น ไผ่งามวิทยา ป.2 1
68 2630 เด็กหญิงณัฎฐิกา ขัดแข็งแรง ไผ่งามวิทยา ป.2 1
69 2571 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตัวงาม ไผ่งามวิทยา ป.2 1
70 2566 เด็กหญิงธัญชนก ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.2 1
71 2614 เด็กหญิงกนกวรรณ แต้มมาก ไผ่งามวิทยา ป.2 1
72 2574 เด็กหญิงพิรดา ดีมาก ไผ่งามวิทยา ป.2 1
73 2573 เด็กหญิงอรนุช ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.2 1
74 2569 เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรหมสวัสดิ์ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
75 2567 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หน้าชื่น ไผ่งามวิทยา ป.2 1
76 2565 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.2 1
77 2533 เด็กชายณัฐพงษ์ เกษมสันต์ ไผ่งามวิทยา ป.3 1
78 2537 เด็กชายธนภัทร ชมภู ไผ่งามวิทยา ป.3 1
79 2534 เด็กชายอนุวัตร เป็กษา ไผ่งามวิทยา ป.3 1
80 2535 เด็กชายสิทธิภูมิ ภูบุญคง ไผ่งามวิทยา ป.3 1
81 2536 เด็กชายพรมพิพัฒน์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.3 1
82 2539 เด็กหญิงศรันย์พร หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.3 1
83 2542 เด็กหญิงจริยวดี คุณใหญ่ ไผ่งามวิทยา ป.3 1
84 2541 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ป.3 1
85 2538 เด็กหญิงสุธินันท์ เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.3 1
86 2540 เด็กหญิงมนัญชญา แข่นจันทร์หลวง ไผ่งามวิทยา ป.3 1
87 2509 เด็กชายณัฐภัทร์ คำจันทา ไผ่งามวิทยา ป.4 1
88 2507 เด็กชายพิทวัส บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.4 1
89 2508 เด็กชายปรมัตถ์ อำพาง ไผ่งามวิทยา ป.4 1
90 2504 เด็กชายพนาวัฒน์ ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.4 1
91 2506 เด็กชายอภิวัฒน์ บัวโรย ไผ่งามวิทยา ป.4 1
92 2615 เด็กชายรัชตภูมิ หน่ออ่อน ไผ่งามวิทยา ป.4 1
93 2505 เด็กชายชนิสร เทพสุธรรม ไผ่งามวิทยา ป.4 1
94 2516 เด็กหญิงณัฐณิชา ดีมาก ไผ่งามวิทยา ป.4 1
95 2510 เด็กหญิงปริยาภัทร ยนต์วงศ์ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
96 2515 เด็กหญิงนุชรา เป็กษา ไผ่งามวิทยา ป.4 1
97 2666 เด็กหญิงภัทรธิดา ทองอยู่ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
98 2513 เด็กหญิงสิรินกาญจน์ หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.4 1
99 2519 เด็กหญิงกนกพร ปัญญาสม ไผ่งามวิทยา ป.4 1
100 2518 เด็กหญิงวรัญญา ค่ายสุวรรณ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
101 2512 เด็กหญิงวิลาสินี ขัดแข็งแรง ไผ่งามวิทยา ป.4 1
102 2576 เด็กหญิงวนิดา บุญธวัชศักดิ์ ไผ่งามวิทยา ป.4 1
103 2514 เด็กหญิงวรัญญา ปิงยา ไผ่งามวิทยา ป.4 1
104 2486 เด็กชายพนธกร ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ป.5 1
105 2487 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สีสด ไผ่งามวิทยา ป.5 1
106 2485 เด็กชายศุภาวิชญ์ สุวรรณะ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
107 2484 เด็กชายอภิวิชญ์ แต้มดี ไผ่งามวิทยา ป.5 1
108 2488 เด็กชายวัชรากร บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.5 1
109 2483 เด็กชายนฤรงค์ วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
110 2492 เด็กหญิงนิลาวรรณ การบรรจง ไผ่งามวิทยา ป.5 1
111 2490 เด็กหญิงพิชชาภา ทาอาสา ไผ่งามวิทยา ป.5 1
112 2495 เด็กหญิงอรณี ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.5 1
113 2494 เด็กหญิงวิศวตา ทำสุข ไผ่งามวิทยา ป.5 1
114 2491 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ป.5 1
115 2489 เด็กหญิงวีนัสยา จักรถ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
116 2493 เด็กหญิงเมณุกา ศรีใจ ไผ่งามวิทยา ป.5 1
117 2532 เด็กหญิงกุลจิรา ตั้งเชิง ไผ่งามวิทยา ป.5 1
118 2455 เด็กชายศุภเสกข์ ขุมคำ ไผ่งามวิทยา ป.6 1
119 2476 เด็กชายนนทวัตร ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ป.6 1
120 2457 เด็กชายณัฐวัตร หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.6 1
121 2451 เด็กชายยุทธนา สีเขียว ไผ่งามวิทยา ป.6 1
122 2460 เด็กชายภาคินัย อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
123 2454 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
124 2456 เด็กชายรัชพล แซ่ผ่าน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
125 2459 เด็กชายพีร์พิภพ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ป.6 1
126 2453 เด็กชายอนาวิล เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.6 1
127 2458 เด็กชายกิตติกร ศรีประเสริฐ ไผ่งามวิทยา ป.6 1
128 2452 เด็กชายชลันธร หมอยา ไผ่งามวิทยา ป.6 1
129 2462 เด็กหญิงเอมมิกา เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.6 1
130 2477 เด็กหญิงนฤมล วงศ์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ป.6 1
131 2465 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีสด ไผ่งามวิทยา ป.6 1
132 2466 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ หน้าชื่น ไผ่งามวิทยา ป.6 1
133 2463 เด็กหญิงสิรีธร หมั่นมั่น ไผ่งามวิทยา ป.6 1
134 2464 เด็กหญิงบุญรส เกิดผล ไผ่งามวิทยา ป.6 1
135 2423 เด็กชายมทินา หน่อคำ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
136 2428 เด็กชายธนพัฒน์ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
137 2643 เด็กชายภูวิพัทฒ์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.1 1
138 2424 เด็กชายศิวัช บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
139 2426 เด็กชายวายุ อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
140 2429 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
141 2425 เด็กชายเกียรติพงศ์ วงศ์ษา ไผ่งามวิทยา ม.1 1
142 2427 เด็กชายพิชยดนย์ ยนต์วงค์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
143 2642 เด็กชายพงษ์ศิริ คำฟูบุตร ไผ่งามวิทยา ม.1 1
144 2606 เด็กชายกิตติชัย ทำสุข ไผ่งามวิทยา ม.1 1
145 2641 เด็กชายปิยวัฒน์ วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
146 2430 เด็กชายสุรชัช หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.1 1
147 2437 เด็กหญิงพิมพิลาลัย เกิดผล ไผ่งามวิทยา ม.1 1
148 2647 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เป็นกล ไผ่งามวิทยา ม.1 1
149 2436 เด็กหญิงจิระนันท์ ลาภมาก ไผ่งามวิทยา ม.1 1
150 2645 เด็กหญิงภัทธิรา วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
151 2644 เด็กหญิงกันธิชา ยนวงค์ ไผ่งามวิทยา ม.1 1
152 2434 เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนหวาน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
153 2646 เด็กหญิงวิลาวรรณ การบรรจง ไผ่งามวิทยา ม.1 1
154 2480 เด็กหญิงวิชญาดา หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.1 1
155 2433 เด็กหญิงประกายดาว บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.1 1
156 2435 เด็กหญิงจินตภา เกิดผล ไผ่งามวิทยา ม.1 1
157 2636 เด็กชายกิตติพัต เครือวัน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
158 2450 เด็กชายจิรพันธ์ ใจแก้ว ไผ่งามวิทยา ม.2 1
159 2406 เด็กชายธเนศพล บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
160 2631 เด็กชายภูตะวัน วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
161 2438 เด็กชายธนพล เกิดผล ไผ่งามวิทยา ม.2 1
162 2410 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.2 1
163 2408 เด็กชายนินเรวัต สีสด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
164 2667 นายพีระพล ยศดี ไผ่งามวิทยา ม.2 1
165 2407 เด็กชายศุภากร รักสัตย์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
166 2632 เด็กหญิงญาณัจศรา ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.2 1
167 2416 เด็กหญิงจิรุนันท์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
168 2420 เด็กหญิงกุลธิดา เมาหา ไผ่งามวิทยา ม.2 1
169 2412 เด็กหญิงฌานิศา บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
170 2634 เด็กหญิงนิศยาพร เกษมสันต์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
171 2637 เด็กหญิงอภิสา วงศ์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
172 2418 เด็กหญิงสุพิตรา ดวงตั้ง ไผ่งามวิทยา ม.2 1
173 2633 เด็กหญิงณัฐริกา ใจชื่นบาน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
174 2413 เด็กหญิงขวัญพิชชา วรรณารักษ์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
175 2419 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.2 1
176 2635 เด็กหญิงเขมิกา วงค์สิงห์ ไผ่งามวิทยา ม.2 1
177 2414 เด็กหญิงนริศรา หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.2 1
178 2638 เด็กหญิงหิรัญญา รวยเงิน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
179 2411 เด็กหญิงวรกมล บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.2 1
180 2417 เด็กหญิงวรัญญา ทาเหล็ก ไผ่งามวิทยา ม.2 1
181 2383 นายพันทกานต์ ทองสุข ไผ่งามวิทยา ม.3 1
182 2390 เด็กชายธนภัทร ทำสุข ไผ่งามวิทยา ม.3 1
183 2384 นายภัทรคุณ บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
184 2381 นายอนุพงษ์ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
185 2388 นายพีรพัฒน์ เป็กษา ไผ่งามวิทยา ม.3 1
186 2610 นายรัฐภูมิ ลาภเกิด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
187 2385 นายศุภชัย ทำสุข ไผ่งามวิทยา ม.3 1
188 2382 นายสัญญา กันทะหล้า ไผ่งามวิทยา ม.3 1
189 2387 นายศุกลวัฒน์ ดีมาก ไผ่งามวิทยา ม.3 1
190 2391 เด็กชายพิตตินันท์ หมอยา ไผ่งามวิทยา ม.3 1
191 2380 นายทวีวัฒน์ พุทธสอน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
192 2379 นายสรยุทธ สีสด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
193 2386 นายอภิรุณ รวยเงิน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
194 2553 นายเหมรัศมิ์ ปิงยอม ไผ่งามวิทยา ม.3 1
195 2393 นางสาวณัฐนันท์ ยนต์วงศ์ ไผ่งามวิทยา ม.3 1
196 2396 นางสาววรรณปภา บุญยืน ไผ่งามวิทยา ม.3 1
197 2608 นางสาวภัชรินทร์ สีสด ไผ่งามวิทยา ม.3 1
198 2475 นางสาวชลธิชา หน้างาม ไผ่งามวิทยา ม.3 1
199 2609 เด็กหญิงศศิกานต์ ปวงรังษี ไผ่งามวิทยา ม.3 1
200 2611 นางสาวนัฐทยา หน่อคำ ไผ่งามวิทยา ม.3 1
201 2395 นางสาวน้ำเหนือ วงศ์ษา ไผ่งามวิทยา ม.3 1
202 2397 เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวยะสิทธิ์ ไผ่งามวิทยา ม.3 1
นางชมพูเพ็ญ  ศิริคาม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายเสวก  จัดสวย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสิริวัฒน์  หลู่โน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุณิสา  ระวังใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรษา  ชมภู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววรัญญา  ศรีษะเกตุ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปิยมณฑ์  มณฑา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางวรดา  ชัยขุนพล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฐ  ศศิวัจน์ไพสิฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายทองอยู่  ใจชื่นบาน
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายลิขิต  ระวังใจ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนพมาศ  เรืองยศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง