Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านเปียงใจ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030021
PERCODE 6 หลัก 500341
กระทรวง 10 หลัก 1052500341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านเปียงใจ
ชื่อ (อังกฤษ) banpeangjai school
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านเปียงใจ
ตำบล ปงดอน
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5426-0130
อีเมล์แอดเดรส kokuro19@windowslive.com
เว็บไซต์ http://www.banpeangjai.ac.th/

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

18 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

1 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

4 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 4 6 1
อนุบาล 3 4 4 8 1
รวมระดับอนุบาล 6 8 14 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 6 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 4 14 18 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 10 22 32 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 450 เด็กชายวชิรวิทย์ แจ๋วเจริญกุล บ้านเปียงใจ อ.2 1
2 455 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ แซ่สั่น บ้านเปียงใจ อ.2 1
3 449 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ แก้วมา บ้านเปียงใจ อ.2 1
4 451 เด็กหญิงจิรารัตน์ แหลมคม บ้านเปียงใจ อ.2 1
5 452 เด็กหญิงอริศรัญรัตน์ แซ่สั่น บ้านเปียงใจ อ.2 1
6 453 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เป็นเอก บ้านเปียงใจ อ.2 1
7 444 เด็กชายนครินทร์ ระวังกาย บ้านเปียงใจ อ.3 1
8 448 เด็กชายวรากร เติ๋นเจริญกุล บ้านเปียงใจ อ.3 1
9 445 เด็กชายภูเบศวร์ ยาไชยบุญเรือง บ้านเปียงใจ อ.3 1
10 443 เด็กชายสันติสุข มีธรรม บ้านเปียงใจ อ.3 1
11 441 เด็กหญิงวีรดา เรือนคำ บ้านเปียงใจ อ.3 1
12 446 เด็กหญิงเขมจิรา แซ่จ๋าว บ้านเปียงใจ อ.3 1
13 442 เด็กหญิงนภัสนันท์ ชัยเดช บ้านเปียงใจ อ.3 1
14 447 เด็กหญิงกมลชนก รินนายรักษ์ บ้านเปียงใจ อ.3 1
15 439 เด็กหญิงอรัณยา รัตนวาณิชยกุล บ้านเปียงใจ ป.1 1
16 436 เด็กชายชนันธร สวยฉลาด บ้านเปียงใจ ป.2 1
17 438 เด็กชายวรวุฒิ ช่างสลัก บ้านเปียงใจ ป.2 1
18 432 เด็กชายพันธวีร์ เป็นมูล บ้านเปียงใจ ป.3 1
19 433 เด็กหญิงทักษ์สุดา ไทยใหม่ บ้านเปียงใจ ป.3 1
20 434 เด็กหญิงอินทิรา แซ่ส่ัน บ้านเปียงใจ ป.3 1
21 428 เด็กหญิงจินดารัตน์ มีความลับ บ้านเปียงใจ ป.4 1
22 430 เด็กหญิงชาลิสา คำลือสาย บ้านเปียงใจ ป.4 1
23 427 เด็กหญิงพุทธิปภา ชมเชย บ้านเปียงใจ ป.4 1
24 431 เด็กหญิงณภัทรา แก้วมา บ้านเปียงใจ ป.4 1
25 429 เด็กหญิงหงส์หยก ระวังกาย บ้านเปียงใจ ป.4 1
26 440 เด็กหญิงกัญจน์จิรา แหลมคม บ้านเปียงใจ ป.4 1
27 425 เด็กหญิงณัฐริกา ชมเชย บ้านเปียงใจ ป.5 1
28 426 เด็กหญิงนภัสสร กองสุข บ้านเปียงใจ ป.5 1
29 424 เด็กชายทศพล ไทยใหม่ บ้านเปียงใจ ป.6 1
30 420 เด็กหญิงกนกลดา ไทยใหม่ บ้านเปียงใจ ป.6 1
31 437 เด็กหญิงสุภัสสร บัวทอง บ้านเปียงใจ ป.6 1
32 423 เด็กหญิงทักษอร รักเหล่า บ้านเปียงใจ ป.6 1
นางสมนึก  แหลมคม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวรติรัตน์  ฮะตระกูล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายพิทักษ์พร  รักสัตย์
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวสุภาพร  โลมากูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวปวีณา  ทารักษ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง