Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านสาแพะ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030015
PERCODE 6 หลัก 500313
กระทรวง 10 หลัก 1052500313
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสาแพะ
ชื่อ (อังกฤษ) Bansaphae
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านบ้านสาแพะเหนือ
ตำบล บ้านสา
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 857209358
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

33 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

6 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

4 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 4 7 1
อนุบาล 3 2 1 3 1
รวมระดับอนุบาล 5 5 10 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 23 10 33 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 28 15 43 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1597 เด็กชายนวพล ต้นแก้ว บ้านสาแพะ อ.2 1
2 1598 เด็กชายศรัณภัทร ธิวงศ์ บ้านสาแพะ อ.2 1
3 1596 เด็กชายกิตติคุณ ตามเพียร บ้านสาแพะ อ.2 1
4 1600 เด็กหญิงนันท์นภัส วาธง บ้านสาแพะ อ.2 1
5 1601 เด็กหญิงภัณฑิรา เรือนแก้ว บ้านสาแพะ อ.2 1
6 1599 เด็กหญิงกัญญาภัทร แต้มดี บ้านสาแพะ อ.2 1
7 16102 เด็กหญิงสุภัสสรา มีชื่อ บ้านสาแพะ อ.2 1
8 1593 เด็กชายเดชพล พูดสัตย์ บ้านสาแพะ อ.3 1
9 1594 เด็กชายธนนัฏฐ์ ใจสมุทร บ้านสาแพะ อ.3 1
10 1595 เด็กหญิงพัชนันท์ สติสูง บ้านสาแพะ อ.3 1
11 1585 เด็กชายธนาธิป สติสูง บ้านสาแพะ ป.1 1
12 1586 เด็กชายภาคิน พินทิสืบ บ้านสาแพะ ป.1 1
13 1587 เด็กชายเกียรติศักดิ์ งามสม บ้านสาแพะ ป.1 1
14 1589 เด็กหญิงสุพิชญา กลิ่นฟุ้ง บ้านสาแพะ ป.1 1
15 1588 เด็กหญิงจารุพิชญา แต้มดี บ้านสาแพะ ป.1 1
16 1580 เด็กชายนัทนันท์ ไวสติ บ้านสาแพะ ป.2 1
17 1590 เด็กชายยุทธภูมิ กำจัด บ้านสาแพะ ป.2 1
18 1577 เด็กชายธนภัทร ใจสมุทร บ้านสาแพะ ป.2 1
19 1578 เด็กชายปิยะกร ไวสติ บ้านสาแพะ ป.2 1
20 1579 เด็กชายธนากร สติสูง บ้านสาแพะ ป.2 1
21 1581 เด็กหญิงธัญสิริ ดัดงอน บ้านสาแพะ ป.2 1
22 1568 เด็กชายภัทรภณ แต้มดี บ้านสาแพะ ป.3 1
23 1567 เด็กชายนนท์นภัสร์ เป็นปึก บ้านสาแพะ ป.3 1
24 1570 เด็กชายจักรพัฒ ใจหาญ บ้านสาแพะ ป.3 1
25 1571 เด็กชายณัฐกรณ์ เย็นอุรา บ้านสาแพะ ป.3 1
26 1569 เด็กชายธนาวิน หมายมั่น บ้านสาแพะ ป.3 1
27 1575 เด็กหญิงพัณณิตา มีชื่อ บ้านสาแพะ ป.3 1
28 1573 เด็กหญิงรัตนพร ดลรัตน์ บ้านสาแพะ ป.3 1
29 1572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สูงดี บ้านสาแพะ ป.3 1
30 1584 เด็กหญิงนลินนิภา พูลสมบัติ บ้านสาแพะ ป.3 1
31 1561 เด็กชายสุธาศิน แต้มดี บ้านสาแพะ ป.4 1
32 1564 เด็กชายนันทนนท์ ไวสติ บ้านสาแพะ ป.4 1
33 1562 เด็กชายดลพัฒน์ ก้อนทอง บ้านสาแพะ ป.4 1
34 1563 เด็กชายภัคพล ตุ้ย บ้านสาแพะ ป.4 1
35 1565 เด็กหญิงรุ่งทิวา อินตานันท์ บ้านสาแพะ ป.4 1
36 1557 เด็กชายคีตกานต์ ยุบยำแสง บ้านสาแพะ ป.5 1
37 1556 เด็กชายอดิชาต อ้างอิง บ้านสาแพะ ป.5 1
38 1558 เด็กชายยุติวิชญ์ ไวสติ บ้านสาแพะ ป.5 1
39 1559 เด็กชายสิริสันต์ ฟังเย็น บ้านสาแพะ ป.5 1
40 1551 เด็กชายจุลจักร ศรีอุทธา บ้านสาแพะ ป.6 1
41 1552 เด็กชายคณาธิป งามสม บ้านสาแพะ ป.6 1
42 1553 เด็กหญิงอุษณีย์ วงค์ษา บ้านสาแพะ ป.6 1
43 1554 เด็กหญิงวิมลรัตน์ หาญฟ้าเขียว บ้านสาแพะ ป.6 1
นายอำนาจ  ใจยาบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวธนัทชา  ต้องรักชาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางจงจิตร  ปู่ย่า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจมาศ  ไชยวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  ต้นกลาง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายนิพนธ์  แหลมคม
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอรอมล  ทารักษ์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายอภิชิต  เปนุจา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายวีระพล  เทพวงค์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก