Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านแป้น
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030014
PERCODE 6 หลัก 500326
กระทรวง 10 หลัก 1052500326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแป้น
ชื่อ (อังกฤษ) Banpan School
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านแป้น
ตำบล บ้านสา
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54309739
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

76 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

11 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

9 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

22 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

13 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

8 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 12 7 19 1
อนุบาล 3 5 6 11 1
รวมระดับอนุบาล 17 13 30 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 6 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 0
รวมระดับประถมศึกษา 43 33 76 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 60 46 106 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2192 เด็กชายสิปปกร เว้นบาป บ้านแป้น อ.2 1
2 2186 เด็กชายธนวัฒน์ พานแก้ว บ้านแป้น อ.2 1
3 2191 เด็กชายวรภัทร ขันธรางกูล บ้านแป้น อ.2 1
4 2190 เด็กชายรชต แสงสาคร บ้านแป้น อ.2 1
5 2182 เด็กชายจิรทีปต์ อ่อนชมจันทร์ บ้านแป้น อ.2 1
6 2183 เด็กชายชินภัทร กาวิเต บ้านแป้น อ.2 1
7 2184 เด็กชายชิษณุ เก่งจริง บ้านแป้น อ.2 1
8 2181 เด็กชายจักรภัทร เป็นแรง บ้านแป้น อ.2 1
9 2187 เด็กชายปุณณภพ ตระกูลไชย บ้านแป้น อ.2 1
10 2185 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ระวังวงศ์ บ้านแป้น อ.2 1
11 2188 เด็กชายปุณพจน์ อุปะละ บ้านแป้น อ.2 1
12 2189 เด็กชายเมธัส หน่อแก้ว บ้านแป้น อ.2 1
13 2193 เด็กหญิงกตัญญู ฟูเมือง บ้านแป้น อ.2 1
14 2195 เด็กหญิงกชกมล ธนาฤทธิ์ บ้านแป้น อ.2 1
15 2196 เด็กหญิงชณชนก คิดหมาย บ้านแป้น อ.2 1
16 2197 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด บ้านแป้น อ.2 1
17 2198 เด็กหญิงพิชญา ผัดรัตนมณีกุล บ้านแป้น อ.2 1
18 2199 เด็กหญิงพลอย - บ้านแป้น อ.2 1
19 2194 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจเย็น บ้านแป้น อ.2 1
20 2167 เด็กชายธีรภัทร อุดมมลญาณ บ้านแป้น อ.3 1
21 2168 เด็กชายนิธิพล ชนะมงคล บ้านแป้น อ.3 1
22 2170 เด็กชายภรัณยู แยบคาย บ้านแป้น อ.3 1
23 2169 เด็กชายพงศนาถ พนาพรสกุล บ้านแป้น อ.3 1
24 2166 เด็กชายณฐชนนท์ ปู่ถิ่น บ้านแป้น อ.3 1
25 2176 เด็กหญิงอภิชาดา หน้างาม บ้านแป้น อ.3 1
26 2171 เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ยอด บ้านแป้น อ.3 1
27 2172 เด็กหญิงณัฐชญา สูงงาม บ้านแป้น อ.3 1
28 2174 เด็กหญิงวิกาญดา ใจเย็น บ้านแป้น อ.3 1
29 2173 เด็กหญิงวนัชพร จันทร์หอม บ้านแป้น อ.3 1
30 2175 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนกุล บ้านแป้น อ.3 1
31 2154 เด็กชายชัยวิชญ์ เกษมสุข บ้านแป้น ป.1 1
32 2149 เด็กชายชินกฤต กาวิเต บ้านแป้น ป.1 1
33 2152 เด็กชายพลวรรธน์ ฟังเพราะ บ้านแป้น ป.1 1
34 2148 เด็กชายเพิ่มพูน ปู่ย่า บ้านแป้น ป.1 1
35 2165 เด็กชายนราวิชญ์ คำอ้าย บ้านแป้น ป.1 1
36 2155 เด็กชายธนกฤต แก้วธิดา บ้านแป้น ป.1 1
37 2151 เด็กชายภัคศรัณย์ ตันทา บ้านแป้น ป.1 1
38 2153 เด็กชายชัยชนะ สุระวัง บ้านแป้น ป.1 1
39 2158 เด็กหญิงอภิชญา หน้างาม บ้านแป้น ป.1 1
40 2157 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ช่างซอ บ้านแป้น ป.1 1
41 2161 เด็กหญิงสุพิมล ลำดวน บ้านแป้น ป.1 1
42 2159 เด็กหญิงสกุลตา เตือนสติ บ้านแป้น ป.1 1
43 2162 เด็กหญิงพิชญธิดา สุขสาย บ้านแป้น ป.1 1
44 2131 เด็กชายอัครดนัย ผลประโยชน์ บ้านแป้น ป.2 1
45 2134 เด็กชายธนะพจน์ เทพสุริยานนท์ บ้านแป้น ป.2 1
46 2136 เด็กชายปารเมษฐ์ พิกุล บ้านแป้น ป.2 1
47 2137 เด็กชายนราวิชญ์ สดชื่น บ้านแป้น ป.2 1
48 2133 เด็กชายอชิรวิชญ์ สุริยะ บ้านแป้น ป.2 1
49 2135 เด็กชายภัทรพล อินทระภาษี บ้านแป้น ป.2 1
50 2141 เด็กหญิงวรัญญา การักษ์ บ้านแป้น ป.2 1
51 2140 เด็กหญิงวรรณรดา สิมะวรธรรมกุล บ้านแป้น ป.2 1
52 2142 เด็กหญิงวิไลวรรณ วังเปียง บ้านแป้น ป.2 1
53 2143 เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจเย็น บ้านแป้น ป.2 1
54 2139 เด็กหญิงภคนันท์ ใจเย็น บ้านแป้น ป.2 1
55 2120 เด็กชายชัยนรินทร์ ทำบุญ บ้านแป้น ป.3 1
56 2118 เด็กชายยศธน สัตย์ต่อชาติ บ้านแป้น ป.3 1
57 2121 เด็กชายพัชภูมิ ตันทา บ้านแป้น ป.3 1
58 2119 เด็กชายพิชยเทพ ตัวงาม บ้านแป้น ป.3 1
59 2126 เด็กหญิงรัตติกร งามดี บ้านแป้น ป.3 1
60 2123 เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วธิดา บ้านแป้น ป.3 1
61 2125 เด็กหญิงรัตติกาล งามดี บ้านแป้น ป.3 1
62 2124 เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ฮ้อ บ้านแป้น ป.3 1
63 2127 เด็กหญิงจีราดา ดังควัฒนา บ้านแป้น ป.3 1
64 2104 เด็กชายรชต ถาวัน บ้านแป้น ป.4 1
65 2102 เด็กชายสุวพิชญ์ กองคำบุตร บ้านแป้น ป.4 1
66 2098 เด็กชายนนท์ธวัช ตามสัตย์ บ้านแป้น ป.4 1
67 2097 เด็กชายรณกร อุ่นจันตา บ้านแป้น ป.4 1
68 2129 เด็กชายณัฎฐชัย เป็นลาภ บ้านแป้น ป.4 1
69 2178 เด็กชายธีรเมศ ปู่ย่า บ้านแป้น ป.4 1
70 2096 เด็กชายรณกฤต เชื้อเต๊อะ บ้านแป้น ป.4 1
71 2095 เด็กชายวุฒิภัทร ไวสติ บ้านแป้น ป.4 1
72 2101 เด็กชายภูวรินทร์ ใจชุ่ม บ้านแป้น ป.4 1
73 2106 เด็กชายฉัตรชัย ชัยยะ บ้านแป้น ป.4 1
74 2100 เด็กชายชัชนนท์ ปลุกเสก บ้านแป้น ป.4 1
75 2099 เด็กชายรฐนนท์ ราหุรักษ์ บ้านแป้น ป.4 1
76 2103 เด็กชายจิรพงษ์ เก่งจริง บ้านแป้น ป.4 1
77 2094 เด็กชายวิชญะ การักษ์ บ้านแป้น ป.4 1
78 2177 เด็กชายกฤตยชญ์ หน่อแก้ว บ้านแป้น ป.4 1
79 2105 เด็กชายใจเพชร ทองมี บ้านแป้น ป.4 1
80 2108 เด็กหญิงณัชชา ต้องใจ บ้านแป้น ป.4 1
81 2110 เด็กหญิงณัฐนิกานณ์ฤดี ลาภเกิด บ้านแป้น ป.4 1
82 2113 เด็กหญิงมู หลวง บ้านแป้น ป.4 1
83 2111 เด็กหญิงพรนภัส หน้าชม บ้านแป้น ป.4 1
84 2128 เด็กหญิงอภิสรา ทองใบ บ้านแป้น ป.4 1
85 2109 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เก่งจริง บ้านแป้น ป.4 1
86 2115 เด็กชายเพชรมังกร วรรณไสย บ้านแป้น ป.5 1
87 2080 เด็กชายจิรายุทธ จันทร์หอม บ้านแป้น ป.5 1
88 2081 เด็กชายธนกร ปูย่า บ้านแป้น ป.5 1
89 2114 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เปล่งใส บ้านแป้น ป.5 1
90 2082 เด็กชายธนิสรณ์ สดชื่น บ้านแป้น ป.5 1
91 2088 เด็กหญิงณัฐชา คำอ้าย บ้านแป้น ป.5 1
92 2087 เด็กหญิงพชรอร ต้องใจ บ้านแป้น ป.5 1
93 2091 เด็กหญิงอัญชิสา กาวินชัย บ้านแป้น ป.5 1
94 2086 เด็กหญิงศุภัชญา เป่าพิษ บ้านแป้น ป.5 1
95 2084 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เป็นคุณ บ้านแป้น ป.5 1
96 2090 เด็กหญิงปิยะธิดา ต่อชาติ บ้านแป้น ป.5 1
97 2093 เด็กหญิงประภัสสร เครือคำ บ้านแป้น ป.5 1
98 2085 เด็กหญิงนภัสกร กองประกม บ้านแป้น ป.5 1
99 2064 เด็กชายวีรวัฒน์ อาวรณ์ บ้านแป้น ป.6 1
100 2179 เด็กชายวิลเลี่ยม โรแลนด์ บ้านแป้น ป.6 1
101 2057 เด็กชายนนทพัฒน์ ความรู้ บ้านแป้น ป.6 1
102 2058 เด็กชายนันทวัฒน์ เก่งจริง บ้านแป้น ป.6 1
103 2067 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ต่อชาติ บ้านแป้น ป.6 1
104 2065 เด็กหญิงกนกอร เป็นแรง บ้านแป้น ป.6 1
105 2069 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตสงวน บ้านแป้น ป.6 1
106 2066 เด็กหญิงณัฐนันท์ จอมแปง บ้านแป้น ป.6 1
นายฉลอง  หน้างาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสาวญาดา  ลือราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางอินทิรา  อุ่นใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายพลากร  สายยืด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐพร  จัดสวย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี  แหลมคม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายณัฐพล  มีเลข
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุธิดา  ตุ้ย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวณัฐวิภา  ทองใบ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวกุลธิดา  ขยันดี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวศศิวิมล  แก้วน้อย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล