Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030010
PERCODE 6 หลัก 500350
กระทรวง 10 หลัก 1052500350
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งฮ้าง
ชื่อ (อังกฤษ) Ban Thunghang
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง
ตำบล ทุ่งผึ้ง
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 084-807-9838
อีเมล์แอดเดรส thunghang@outlook.co.th
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500350

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

20 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

8 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

1 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 1 1 0
รวมระดับประถมศึกษา 10 10 20 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 13 12 25 6
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 950 เด็กชายเกื้อกูล ปกปิด บ้านทุ่งฮ้าง อ.2 1
2 952 เด็กชายธันวา จอกเงิน บ้านทุ่งฮ้าง อ.2 1
3 951 เด็กชายขัขนันท์ จานแก้ว บ้านทุ่งฮ้าง อ.2 1
4 954 เด็กหญิงภิรัญญา อึ่งอือ บ้านทุ่งฮ้าง อ.2 1
5 953 เด็กหญิงทิฆัมพร ยอดเรือน บ้านทุ่งฮ้าง อ.2 1
6 945 เด็กชายปรัชญา บุญรักษ์ บ้านทุ่งฮ้าง ป.1 1
7 946 เด็กหญิงกัญญาภัค ชมภูชุ่ม บ้านทุ่งฮ้าง ป.1 1
8 947 เด็กหญิงจรรทรัตน หน้าผ่อง บ้านทุ่งฮ้าง ป.1 1
9 943 เด็กหญิงตามล - บ้านทุ่งฮ้าง ป.2 1
10 948 เด็กหญิงลินลดา เซียนฟาน บ้านทุ่งฮ้าง ป.2 1
11 944 เด็กหญิงประภัสสรา สัตย์มาก บ้านทุ่งฮ้าง ป.2 1
12 937 เด็กชายปัณณธร อดเหนียว บ้านทุ่งฮ้าง ป.3 1
13 938 เด็กชายกฤติเดช ต้นแก้ว บ้านทุ่งฮ้าง ป.3 1
14 940 เด็กหญิงศิรภา วงค์คมใน บ้านทุ่งฮ้าง ป.3 1
15 928 เด็กชายชัยภัทร สัตย์มาก บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
16 930 เด็กชายณัฐภัทร สมมุ้ง บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
17 932 เด็กชายพีรวิชญ์ ยอดเรือน บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
18 929 เด็กชายไชยวัฒน์ สมไค้ บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
19 931 เด็กชายปรวรรตน์ แปลกปลาด บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
20 936 เด็กชายบุณยกร บุญเฉื่อย บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
21 933 เด็กหญิงณธิดา แจ่มใส บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
22 935 เด็กหญิงศยามล สัตย์มาก บ้านทุ่งฮ้าง ป.4 1
23 926 เด็กชายอภิชาติ หลีกเลี่ยง บ้านทุ่งฮ้าง ป.5 1
24 924 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปะทันยะ บ้านทุ่งฮ้าง ป.5 1
25 923 เด็กหญิงปาณทมาศ ปะทันยะ บ้านทุ่งฮ้าง ป.6 1
นายศุภกร  เลือลา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายณัฐนันท์  คงธนพินิต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสุดคนึง  ปกปิด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิสา  หน้าผ่อง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา  งามพิง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง