Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030007
PERCODE 6 หลัก 500347
กระทรวง 10 หลัก 1052500347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ) Tungpung School
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งผึ้ง
ตำบล ทุ่งผึ้ง
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260124
อีเมล์แอดเดรส nitmue0101@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

18 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

4 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

3 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

5 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

2 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 3 4 1
อนุบาล 3 1 1 2 1
รวมระดับอนุบาล 2 4 6 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 2 2 0
รวมระดับประถมศึกษา 13 5 18 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 15 9 24 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 538 เด็กชายธีรสิน ฟังเพลิน บ้านทุ่งผึ้ง อ.2 1
2 540 เด็กหญิงปรียามาศ หมายจริง บ้านทุ่งผึ้ง อ.2 1
3 541 เด็กหญิงภูริตา ชาลัง บ้านทุ่งผึ้ง อ.2 1
4 539 เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรดโสภา บ้านทุ่งผึ้ง อ.2 1
5 536 เด็กชายสงกรานต์ ถือสัตย์ บ้านทุ่งผึ้ง อ.3 1
6 537 เด็กหญิงธนัชชา แซ่ลี บ้านทุ่งผึ้ง อ.3 1
7 532 เด็กชายธนวรรธน์ พิทักษ์วงค์ บ้านทุ่งผึ้ง ป.1 1
8 531 เด็กชายกฤษฎา แสงจันทร์ บ้านทุ่งผึ้ง ป.1 1
9 533 เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อดวงทิพย์ บ้านทุ่งผึ้ง ป.1 1
10 534 เด็กหญิงคุณัญญา กลิ่นหอม บ้านทุ่งผึ้ง ป.1 1
11 528 เด็กชายอัครเดช ถือสัตย์ บ้านทุ่งผึ้ง ป.2 1
12 526 เด็กชายภิรภัทร สามสี บ้านทุ่งผึ้ง ป.2 1
13 529 เด็กหญิงพรพิมล แสงงาม บ้านทุ่งผึ้ง ป.2 1
14 520 เด็กชายนภัสกร พงศ์กาสอ บ้านทุ่งผึ้ง ป.3 1
15 521 เด็กชายวุฒิภัทร ถือสัตย์ บ้านทุ่งผึ้ง ป.3 1
16 516 เด็กชายกิตติพัทธ์ ต้อนรับ บ้านทุ่งผึ้ง ป.4 1
17 518 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีใจวงศ์ บ้านทุ่งผึ้ง ป.4 1
18 509 เด็กชายพิพัฒน์ เวียงนาค บ้านทุ่งผึ้ง ป.5 1
19 512 เด็กชายเจตนิพัทธ์ จิตใจ บ้านทุ่งผึ้ง ป.5 1
20 511 เด็กชายพีรณัฐ กันเกตุ บ้านทุ่งผึ้ง ป.5 1
21 510 เด็กชายพัชรพล ศิริคำเพ็ง บ้านทุ่งผึ้ง ป.5 1
22 508 เด็กชายเทพสุธิน มากูลต๊ะ บ้านทุ่งผึ้ง ป.5 1
23 503 เด็กหญิงนันทิกานต์ หมายจริง บ้านทุ่งผึ้ง ป.6 1
24 504 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มากูลต๊ะ บ้านทุ่งผึ้ง ป.6 1
นางสุชัญญา  ต้อนรับ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายนิติศาสตร์  หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวขวัญฤดี  ชมภูใส
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายนิรวิทย์  นันตาพรม
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางรัชฎากร  กันทหล้า
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนพื้นที่สูง