Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030001
PERCODE 6 หลัก 500312
กระทรวง 10 หลัก 1052500312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลแจ้ห่ม
ชื่อ (อังกฤษ) Anubanchaehom
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านหลวงเหนือวัด
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54271219
อีเมล์แอดเดรส anuban_lp3@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubanchaehom.ac.th/

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

455 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

80 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

74 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

79 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

75 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

75 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

72 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 39 32 71 3
อนุบาล 3 40 49 89 3
รวมระดับอนุบาล 79 81 160 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 39 41 80 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 41 74 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 33 46 79 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 40 75 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 46 75 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 44 72 0
รวมระดับประถมศึกษา 197 258 455 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 276 339 615 16
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
2 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
3 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
4 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
5 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
6 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
7 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
8 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
9 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
10 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
11 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
12 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
13 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
14 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
15 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
16 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
17 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
18 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
19 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
20 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
21 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
22 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณบารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
23 9559 เด็กหญิงอลิชา มาอยู่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
24 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
25 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
26 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
27 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
28 9568 เด็กชายปิยพล มีลาภ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
29 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
30 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
31 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
32 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
33 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
34 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
35 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
36 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
37 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
38 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
39 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
40 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
41 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
42 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
43 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
44 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
45 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
46 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
47 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
48 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
49 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
50 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
51 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
52 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
53 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
54 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
55 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
56 9596 เด็กชายสหภูมิ เปตุมัก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
57 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
58 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
59 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
60 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
61 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
62 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
63 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
64 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
65 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
66 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
67 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
68 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
69 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
70 9600 เด็กหญิงชมชนก อิ่มปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
71 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
72 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
73 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
74 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
75 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
76 9432 เด็กชายณพิชญ์ ตันชะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
77 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
78 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
79 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
80 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
81 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
82 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
83 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
84 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
85 9449 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
86 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
87 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
88 9453 เด็กหญิงวรกมล ใสยิ่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
89 9448 เด็กหญิงนเรศรัศมิ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
90 9444 เด็กหญิงกัลยกร จักร์รถ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
91 9608 เด็กหญิงบัวบูชา เจียรรัตนสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
92 9455 เด็กหญิงอริสรา จีรพัฒน์จินดา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
93 9442 เด็กหญิงกวินธิดา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
94 9452 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิรัตน์ชานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
95 9446 เด็กหญิงชณัญธิดา การักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
96 9441 เด็กหญิงกฤษติยากร บารมี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
97 9447 เด็กหญิงฐิตาภา อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
98 9451 เด็กหญิงพลอยไพลิน มิ่งเชื้อ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
99 9454 เด็กหญิงวรัญญา ทองผาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
100 9450 เด็กหญิงปาลิตา วงค์สม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
101 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
102 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
103 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
104 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
105 9457 เด็กชายกรภัทร เทินเทา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
106 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
107 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
108 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
109 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
110 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
111 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
112 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
113 9479 เด็กหญิงพิชญากร เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
114 9477 เด็กหญิงพาขวัญ อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
115 9473 เด็กหญิงช่อลดา ลาภมาก อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
116 9472 เด็กหญิงจิลลาภัทร หวานแหลม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
117 9609 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมประดิษฐ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
118 9474 เด็กหญิงณัฐรดา แก้วตา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
119 9484 เด็กหญิงอารยา เสรารัตน์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
120 9478 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
121 9485 เด็กหญิงไอรดา รู้ดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
122 9480 เด็กหญิงพิชญากร ทัติวงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
123 9481 เด็กหญิงภูริชญาภัทร ผลประโยชน์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
124 9482 เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
125 9471 เด็กหญิงกัญญาภัค แข็งแรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
126 9475 เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
127 9476 เด็กหญิงนันท์นภัส มูลปานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
128 9483 เด็กหญิงอมลวรรณ ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
129 9490 เด็กชายณฐวัฒน์ สารสมจริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
130 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
131 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
132 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
133 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
134 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
135 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
136 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
137 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
138 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ปกระกอบการ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
139 9489 เด็กชายณัฏฐ์ ขุราศรี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
140 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
141 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
142 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
143 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
144 9510 เด็กหญิงพรรณารักษ์ วงค์เรียน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
145 9502 เด็กหญิงกรองขวัญ ใจเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
146 9511 เด็กหญิงพัทธนันท์ ลูกคำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
147 9509 เด็กหญิงพรนัชชา วุฒิการณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
148 9503 เด็กหญิงกัลยกร ไชยสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
149 9508 เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์ องอาจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
150 9504 เด็กหญิงชนัณชิดา ก๋าวี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
151 9611 เด็กหญิงอุมาริยาพร มัชชะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
152 9610 เด็กหญิงธนัชชา ประสม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
153 9507 เด็กหญิงปุุญญาดา แสนเรือน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
154 9514 เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
155 9512 เด็กหญิงพิมลวรรณ ตันกูล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
156 9515 เด็กหญิงอลิน อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
157 9513 เด็กหญิงลวิตรา พูดคร่อง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
158 9501 เด็กหญิงกรกมล จันทร์อินตา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
159 9506 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
160 9505 เด็กหญิงธมลกานต์ งามพิง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
161 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
162 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
163 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
164 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
165 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
166 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
167 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
168 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
169 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
170 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
171 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
172 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
173 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
174 9346 เด็กชายอิฐธิกร ปินัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
175 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
176 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
177 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
178 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
179 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
180 9382 เด็กหญิงนวีนา ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
181 9355 เด็กหญิงนาถนพิน รักมิตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
182 9418 เด็กหญิงสุวิชญา จินา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
183 9352 เด็กหญิงณัฐธิชา ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
184 9411 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงปันตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
185 9359 เด็กหญิงโยษิตา เซี่ยงฉิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
186 9376 เด็กหญิงกชกร ต้นกลาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
187 9408 เด็กหญิงณิชชยา ชัยชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
188 9407 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ อินทนนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
189 9405 เด็กหญิงกชพร เจดีย์ยอด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
190 9410 เด็กหญิงนรรัตน์ นันภิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
191 9412 เด็กหญิงเปรมชนัน อาราวา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
192 9379 เด็กหญิงณัฐอร พรรณา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
193 9349 เด็กหญิงจิรชญา ไชยเนตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
194 9358 เด็กหญิงมณิสรา ลือภะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
195 9388 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ละมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
196 9389 เด็กหญิงอัยย์รดา สุขาฉิ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
197 9350 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประพฤติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
198 9361 เด็กหญิงสุวภัทร มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
199 9377 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยเลิศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
200 9378 เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
201 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
202 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
203 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
204 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
205 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
206 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
207 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
208 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
209 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
210 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
211 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
212 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
213 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
214 9397 เด็กชายพร้อม พรหมจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
215 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
216 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
217 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
218 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
219 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
220 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
221 9390 เด็กหญิงไอยารินทร์ แผลงเดช อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
222 9381 เด็กหญิงนภัสสร ทานะแจ่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
223 9406 เด็กหญิงณปภัช ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
224 9387 เด็กหญิงวิริญาดา เครือใจยา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
225 9362 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
226 9357 เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
227 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
228 9354 เด็กหญิงธันยารัตน์ เสมอวงค์ติ๊บ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
229 9385 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ นครชัยศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
230 9614 เด็กหญิงปวริศา ออนเขียว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
231 9353 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประสิทธิ์สิริ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
232 9617 เด็กหญิงณัฐธิดา ดงเหมี้ยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
233 9409 เด็กหญิงธนพร คำเป็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
234 9414 เด็กหญิงพิชญาภา คำรอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
235 9384 เด็กหญิงปุณณดา ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
236 9375 เด็กหญิงพิชชาอร ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
237 9415 เด็กหญิงศิรญา สายหยุด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
238 9386 เด็กหญิงภัทรธิดา คนฟู อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
239 9413 เด็กหญิงพิชญากร สูตรเลข อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
240 9383 เด็กหญิงนารีรัตน ธรรมสิทธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
241 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
242 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
243 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
244 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
245 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
246 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
247 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
248 9187 เด็กชายเขมชาติ บุญมาตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
249 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
250 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
251 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
252 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
253 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
254 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
255 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
256 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
257 9180 เด็กหญิงสุกัลยา รูปงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
258 9198 เด็กหญิงณปภัช งามละออ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
259 9173 เด็กหญิงนภษร จำปา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
260 9205 เด็กหญิงนิรชา สุภาพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
261 9172 เด็กหญิงเขมจิรา กล้าทำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
262 9301 เด็กหญิงจิดาภา สมร่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
263 9210 เด็กหญิงสุทธิตา จักร์คร่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
264 9206 เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
265 9211 เด็กหญิงณธิดา กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
266 9240 เด็กหญิงอนันตญา กำลังว่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
267 9225 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทัศนภิญโญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
268 9231 เด็กหญิงธัญพร ชัยวัง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
269 9230 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หมั่นหา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
270 9618 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทะวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
271 9237 เด็กหญิงเพชรพิชฌาย์ สยอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
272 9203 เด็กหญิงวรัชญา ปากกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
273 9516 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยเมืองมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
274 9234 เด็กหญิงชญานิศ กลีบบัว อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
275 9619 เด็กหญิงสุพิชญา การรักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
276 9229 เด็กหญิงภัควลัญชญา สัตย์มาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
277 9227 เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์วรกุลกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
278 9202 เด็กหญิงธนัญญา แปงเครือ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
279 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
280 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
281 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
282 9218 เด็กชายณัฐพงศ์ ต้องตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
283 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
284 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
285 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
286 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
287 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
288 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
289 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
290 9186 เด็กชายชัชนันท์ ชัยยอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
291 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
292 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
293 9620 เด็กชายเฉลิมวงค์ ตะบุญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
294 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
295 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
296 9174 เด็กหญิงพัชรญดา งามสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
297 9183 เด็กหญิงพีรชยา พรหมประดิษฐ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
298 9236 เด็กหญิงณปภัทร แก้วเปี้ย อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
299 9291 เด็กหญิงพิมนิกา งามเริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
300 9208 เด็กหญิงชลลดา สุขาฉิ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
301 9175 เด็กหญิงกนกรดา รักสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
302 9185 เด็กหญิงชัชฎาพร แมะบ้าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
303 9178 เด็กหญิงชุฏิภรณ์ สมร่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
304 9232 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ วิงวอน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
305 9213 เด็กหญิงธัญณิชา ทนุโวหาร อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
306 9307 เด็กหญิงพิมพ์นารา โคตรเวียง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
307 9201 เด็กหญิงพิชญาภา สีคราม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
308 9521 เด็กหญิงวัทนวิภา ชูวะกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
309 9176 เด็กหญิงณิชกุล อุ่นเมือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
310 9238 เด็กหญิงนัทธมน ใจชื่นบาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
311 9233 เด็กหญิงดาราวดี มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
312 9200 เด็กหญิงปวีณ์กานต์ ทิพย์ดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
313 9517 เด็กหญิงณัฐณิชา เปี้ยแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
314 9207 เด็กหญิงกมลชนก ถ้ำทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 2
315 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
316 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
317 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
318 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
319 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
320 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
321 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
322 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ปินตายศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
323 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
324 9082 เด็กชายพุฒิภัทร คำภีระ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
325 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
326 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
327 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
328 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
329 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
330 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
331 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
332 9294 เด็กหญิงอภิญญา ก๋าอิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
333 9123 เด็กหญิงสุพาชญา ใจมั่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
334 9101 เด็กหญิงโชติกา พรมวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
335 9292 เด็กหญิงพุทธธิดา บุญมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
336 9139 เด็กหญิงสุวิชาดา จินา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
337 9127 เด็กหญิงจิตตานันท์ มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
338 9324 เด็กหญิงรัศมน เพ็กยืนยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
339 9112 เด็กหญิงกัลยกร ณัฏฐพล อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
340 9105 เด็กหญิงปรินดา สิทธิ์ทารัก อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
341 9323 เด็กหญิงปรีณาภา วังเสาร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
342 9321 เด็กหญิงนภาวดี มาเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
343 9622 เด็กหญิงณัฐธิดา กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
344 9523 เด็กหญิงภูษณิศา แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
345 9099 เด็กหญิงกานติมา แซ่โฟ่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
346 9420 เด็กหญิงสุชาดา ภีระจิ่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
347 9100 เด็กหญิงจิตติพร ไม่ยาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
348 9322 เด็กหญิงนภาสร มุกดา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
349 9320 เด็กหญิงธัญรดา สุรินทร์โท อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
350 9114 เด็กหญิงเกศศินี แจ่มใส อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
351 9124 เด็กหญิงอัยยา สุดใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
352 9131 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์บูรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
353 9623 เด็กหญิงพิรญา สุจริต อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
354 9113 เด็กหญิงแก้มกุลยา สุคิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 1
355 9522 เด็กชายปรเมศวร์ ลืมหลง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
356 9071 เด็กชายอัครชัย รักเหล่า อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
357 9069 เด็กชายสุธีรัชต์ ดีนวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
358 9089 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
359 9075 เด็กชายชีวกิตติ์ หวานแหลม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
360 9325 เด็กชายจตุพล จองกา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
361 9067 เด็กชายฤทธิไกร ไชยกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
362 9092 เด็กชายพิชเยศ ทองสุข อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
363 9624 เด็กชายอนวัต กลิ่นหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
364 9095 เด็กชายอภินัทธ์ ศรีแก้วใส อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
365 9073 เด็กชายกมนดนัย โตนะโพธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
366 9078 เด็กชายธนภัทร แก้วหล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
367 9064 เด็กชายณัฐพัชร์ ธรรมสิทธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
368 9066 เด็กชายรัชชานนท์ แยบคาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
369 9084 เด็กชายวีระพัฒน์ ไวมือ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
370 9094 เด็กชายภาคิน วงค์ไชยวะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
371 9106 เด็กหญิงปุญญิสา แซ่จ๋าว อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
372 9128 เด็กหญิงจิราภัทร อินปั๋น อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
373 9117 เด็กหญิงณิชชยา กล้าจริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
374 9109 เด็กหญิงววัฒน์ชญา ทิเก่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
375 9147 เด็กหญิงภัทรพิชชา ทำนา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
376 9116 เด็กหญิงณัฐฐาพร เขียวดีเจริญกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
377 9327 เด็กหญิงสิรินดา ประเที่ยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
378 9107 เด็กหญิงพชรกมล แต้มคู อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
379 9122 เด็กหญิงศิริขวัญ ตันชะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
380 9130 เด็กหญิงณัฐณิชา ถำ้ทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
381 9104 เด็กหญิงนุตประวีณ์ พูลสิงห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
382 9132 เด็กหญิงปรียาดา ทองหล่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
383 9135 เด็กหญิงรวิสรา ปานกัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
384 9120 เด็กหญิงปัณณพร อินทร์ศิริ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
385 9118 เด็กหญิงธารธารา ธรรมบุตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
386 9125 เด็กหญิงอารดา เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
387 9625 เด็กหญิงรินญาดา พุ่มเมือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
388 9098 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมร่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
389 9126 เด็กหญิงณัฎฐวี ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
390 9103 เด็กหญิงธนาภา วิจิตรจรัสแสง อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
391 9138 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันมะโน อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
392 9108 เด็กหญิงพชิรา ภูวเดชชยานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
393 9133 เด็กหญิงพรรณปพร คำศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.3 2
394 8947 เด็กชายพีรพงษ์ เชียงรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
395 8960 เด็กชายพุฒิภัทร สมทรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
396 8956 เด็กชายฐณดล ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
397 8964 เด็กชายพีรพัฒน์ โยมงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
398 8965 เด็กชายชินรัตน์ รักชาติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
399 8968 เด็กชายปฏิหาริย์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
400 9295 เด็กชายพัสกร พูดฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
401 8953 เด็กชายณัฐพล อนันต์สลุง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
402 8959 เด็กชายวชิรวิทย์ เบาใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
403 8958 เด็กชายศุภกฤต หอมสมบัติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
404 9626 เด็กชายสุนทร แซ่พร่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
405 9144 เด็กชายปรเมศ เชยสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
406 8941 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ มีความรู้ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
407 8945 เด็กชายณัฐพงศ์ การนอก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
408 8946 เด็กชายภูผา ไหวคิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
409 9417 เด็กชายณฐกร เตชรัตน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
410 8942 เด็กชายพสิษฐ์ เมืองคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
411 8939 เด็กชายฐปนวัฒน์ วงค์เทเวศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
412 8997 เด็กหญิงพิชชาภา แพงตะคุ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
413 9001 เด็กหญิงณฐพร จางอรุณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
414 8995 เด็กหญิงภิมรภัทร์ เป็นใย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
415 8999 เด็กหญิงกุลนัดดา ทามิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
416 9008 เด็กหญิงณภาภัช คำพิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
417 8983 เด็กหญิงภัสรา ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
418 8988 เด็กหญิงวรัญญา ธิวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
419 8974 เด็กหญิงรฐลดา ชัยทิพย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
420 8987 เด็กหญิงณัฐณิชา อวดกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
421 9317 เด็กหญิงวรัญญา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
422 9004 เด็กหญิงลักษมณ โกนสัก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
423 8982 เด็กหญิงทัณฑิกา เตชะพลี อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
424 8994 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทรงดำรงค์กุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
425 8996 เด็กหญิงรุ่งระพีพร แต้มคร่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
426 8980 เด็กหญิงชญานิตย์ อินต๊ะวัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
427 9316 เด็กหญิงเบญญาภา มุงเมือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
428 8972 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ล่ำใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
429 8990 เด็กหญิงสไลลา เกียรติยรรยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
430 9000 เด็กหญิงณัฐริกา บุญเจริญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
431 9627 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิผล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 1
432 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
433 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
434 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
435 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
436 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
437 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
438 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
439 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
440 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
441 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
442 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
443 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
444 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
445 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
446 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
447 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
448 9153 เด็กชายอนันต์ ชิ้นเจริญชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
449 8984 เด็กหญิงพิชยา ไปเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
450 9002 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
451 9425 เด็กหญิงทิพธิดา ไวมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
452 9006 เด็กหญิงกวินธิดา ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
453 9155 เด็กหญิงนภัสร อดเหนียว อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
454 8993 เด็กหญิงปพิชญา ประสาร อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
455 8976 เด็กหญิงพรนพัส พูดสัตย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
456 9058 เด็กหญิงกวินชิตา จิตกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
457 9154 เด็กหญิงคณิตา ตั้งตรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
458 9060 เด็กหญิงพิชญาภา ทศดร อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
459 8991 เด็กหญิงเบญญาภา คำแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
460 8971 เด็กหญิงกัญญ์วรา เสียงดัง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
461 9297 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์น้ำโจ้ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
462 9009 เด็กหญิงสุภชา จาตุมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
463 8998 เด็กหญิงรสสุคนธ์ วัฒนมณีกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
464 9003 เด็กหญิงอารยา สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
465 9010 เด็กหญิงวรัชยา แข็งแรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
466 9628 เด็กหญิงวชรญาณ์ การรักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
467 8975 เด็กหญิงอรินท์มาศ มั่นคง อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
468 9059 เด็กหญิงสุธินี ยนต์วงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.4 2
469 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
470 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
471 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
472 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
473 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
474 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
475 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
476 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
477 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
478 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
479 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
480 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
481 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
482 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
483 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
484 8879 เด็กหญิงเปรมปริยา บุตรเล็ก อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
485 8868 เด็กหญิงกัลย์ลภัส จันทร์คง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
486 8903 เด็กหญิงชุติมตี ละออ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
487 9053 เด็กหญิงวิกานต์ดา ใจอ่อน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
488 8869 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
489 8836 เด็กหญิงธันสุดา อุ่นใน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
490 9315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์คำโล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
491 8901 เด็กหญิงชยิสรา หงษ์ทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
492 9052 เด็กหญิงกิตติยา วงค์บุญตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
493 9527 เด็กหญิงพัชรินทร์ ยิ้มเยื้อน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
494 8875 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
495 8873 เด็กหญิงปภาวรินท์ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
496 8917 เด็กหญิงยุภาพร ใจเผือ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
497 8904 เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเหลา อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
498 8838 เด็กหญิงภัทรลภา ไหวพินิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
499 8840 เด็กหญิงจริยาวดี ปินใจกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
500 8907 เด็กหญิงภัทรธิดา ปันงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
501 8842 เด็กหญิงเพชรชมพู สมปาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
502 9054 เด็กหญิงอาลิสรา ดูงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
503 8846 เด็กหญิงวัลย์ลดา มิสา อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
504 9526 เด็กหญิงพัชราภา อินทร์ชัยศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
505 8870 เด็กหญิงกัลยาณี ตาเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 1
506 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
507 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
508 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
509 8902 เด็กชายพิชชากร รักเหล่า อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
510 8832 เด็กชายณัชพล ชัยชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
511 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
512 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
513 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
514 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
515 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
516 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
517 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
518 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
519 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
520 8871 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทินวัง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
521 9056 เด็กหญิงนิรชา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
522 8876 เด็กหญิงธัญชนก ขัติยนต์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
523 8867 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
524 8924 เด็กหญิงรัตติกาล รัตนโกสินธ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
525 8910 เด็กหญิงคณิตา เมฆอุตส่าห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
526 8878 เด็กหญิงนิชาภา แซ่ห่าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
527 9057 เด็กหญิงกวินธิดา โตนะโพธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
528 8911 เด็กหญิงธาราทิพย์ ธรรมบุตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
529 9528 เด็กหญิงธัญชนก อิ่งต๊ะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
530 8865 เด็กหญิงจิริยาภรณ์ แก้วสุภา อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
531 8851 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิชาลิกานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
532 8877 เด็กหญิงกฤติญา งามสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
533 8839 เด็กหญิงพิมพิกา อุ่นประสงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
534 8912 เด็กหญิงโสรญา พงศ์พิทยุตม์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
535 8874 เด็กหญิงทิพวรรณ กลีบบัว อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
536 8848 เด็กหญิงกฤษติญาภา ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
537 8905 เด็กหญิงติณณ์ญาดา มิ่งเชื้อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
538 8844 เด็กหญิงอังคณา เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
539 9630 เด็กหญิงเจนจิรา ตะบุญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
540 8850 เด็กหญิงนันทิตา แมะบ้าน อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
541 8837 เด็กหญิงพิชชานันท์ สกุลปราโมทย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
542 9012 เด็กหญิงธวัลยรัตน์ หะยีมะสาและ อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
543 8906 เด็กหญิงสุภิสรา ปานทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.5 2
544 8783 เด็กชายศุกลภัทร อาทิตยานันทฺ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
545 8726 เด็กชายศิรวัฒน์ สายหยุด อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
546 8758 เด็กชายสาธิน นาคม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
547 8757 เด็กชายวุฒินันท์ ใจศร อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
548 8751 เด็กชายทศพล วัฒนมณีกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
549 8723 เด็กชายอัครชัย ชำนาญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
550 9047 เด็กชายสาธิตย์ วงศ์กูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
551 8778 เด็กชายพรพิพัฒน์ แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
552 8724 เด็กชายรังสฤษดิ์ อัคควรรณโณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
553 8938 เด็กชายธนโชติ ศักดิ์เย็น อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
554 8725 เด็กชายศรัณย์ เวียงใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
555 8748 เด็กชายจารุวิทย์ เมืองคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
556 8719 เด็กชายณฐกฤต จางอรุณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
557 8759 เด็กชายอริญชัย สุขบาล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
558 8733 เด็กหญิงชญานิศา สุกใส อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
559 8790 เด็กหญิงภัคฐณัฏ มีมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
560 8789 เด็กหญิงบุญสิตา เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
561 8765 เด็กหญิงบุณยนุช อินทรชิต อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
562 9048 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จิตรกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
563 8773 เด็กหญิงอักษราภัค ขยันดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
564 8770 เด็กหญิงมนต์ทิพย์ นันภิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
565 8743 เด็กหญิงอภิญญา วิลาวัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
566 8761 เด็กหญิงฐิติรัตน์ หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
567 8787 เด็กหญิงชาลินี คำภีระ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
568 8732 เด็กหญิงจิรารัตน์ แสนสอาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
569 8737 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ หน้าชื่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
570 8768 เด็กหญิงพัชธิชากรณ์ ไหวคิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
571 9013 นางสาวณัฐธิดา ตั้งมานะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
572 9049 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เตวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
573 8739 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรือนคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
574 9529 เด็กหญิงณัฐณิชา ปินใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
575 9536 เด็กหญิงมัณฑิตา คนมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
576 8791 เด็กหญิงดวงฤทัย ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
577 9631 เด็กหญิงสุภัคสรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
578 8741 เด็กหญิงวิลาวรรณ ปินตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
579 8745 เด็กหญิงอุษณิษา สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 1
580 8722 เด็กชายพงษ์วรินท์ ถนอมศิล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
581 8782 เด็กชายวุฒิชัย มีกลิ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
582 8784 เด็กชายอนุศิษฐ์ เอื้อจริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
583 8756 เด็กชายวีรภัทร ถ้ำทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
584 8752 เด็กชายธนวัฒน์ ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
585 8781 เด็กชายวรพล จันทร์สว่าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
586 8721 เด็กชายธนาโชค วิจิตรจรัสแสง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
587 8775 เด็กชายธนกฤต เซี่ยงฉิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
588 8720 เด็กชายเตชิต สัตย์มาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
589 8727 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปิ่นทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
590 8747 เด็กชายกันตภณ จิตโต อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
591 8774 เด็กชายกฤษดา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
592 8785 เด็กชายสุรชัย เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
593 8729 เด็กชายอนิวัตดิ์ วงศ์ชัยวะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
594 8736 เด็กหญิงณัฐฌา กล้าแข็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
595 8734 เด็กหญิงชาลิดา สุมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
596 9015 เด็กหญิงปรียาภัทร วังเสาร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
597 8788 เด็กหญิงณัชชา จำปา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
598 9014 เด็กหญิงลภัสรดา ละมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
599 8744 เด็กหญิงอาภัสรา แลเล็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
600 8766 เด็กหญิงนันท์นภัส ปานกัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
601 9530 เด็กหญิงภูริชญา แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
602 8740 เด็กหญิงวิริยาภรณ์ เครือใจยา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
603 8742 เด็กหญิงสาริสา การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
604 8786 เด็กหญิงจิรกานต์ มั่่งมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
605 8762 เด็กหญิงติยากร ประเสริฐวงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
606 9141 เด็กหญิงขวัญชนก จันทร์ขัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
607 8735 เด็กหญิงญาณิศา สายแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
608 8772 เด็กหญิงสุรัมภา สุขประเสริฐ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
609 8738 เด็กหญิงรุ่งนภา แต้มคล่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
610 8764 เด็กหญิงธารชนก ถ้ำทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
611 9152 เด็กหญิงรุจิรา ปรีปาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
612 8815 เด็กหญิงชาลิสา โชตวัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
613 8760 เด็กหญิงชุตินันท์ ประทันยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
614 8769 เด็กหญิงพัชรีวรรณ อกกว้าง อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
615 9142 เด็กหญิงวรรณนิสา เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.6 2
นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายสมชาย  ธรรมทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นางสุวรรณา  เขียวดีเจริญกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวปภัสสร  การหมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายณภัสรัตน์  ยศพีรพัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายภัทรพล  วงศ์หล้า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวแคทรียา  โยธาภักดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวโอบอ้อม  ตัวละมูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสายรุ้ง  สุดกระโทก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุมิตรา  เจริญพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี  ธนัญชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวรรณ  ไหวคิด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางประกายบุญ  วรรณารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา
นางสาวนิจวิภา  ชัยวงค์ษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวมณทิรา  โตลำมะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวยุภารัตน์  ธนะสี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสิริจรรยา  สุรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ  ปิงเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสุวิมล  คันธวังอินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช  เปลวทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์  แข็งแรง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรัตติกาล  อกกว้าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญงาน
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางปรียาภรณ์  กัลปสันติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายเจริญ  ครูขยัน
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
นายธนาวัฒน์  ไชยเครื่อง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายชัยยะ  ศิรินุช
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นายกนก  รักมิตร
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา  คำวรรณ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวรัตชญาภรณ์  แสนตา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  ตากัน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางดานุรัตน์  ตากะชาติ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา
นางสาวธัญชนก  นามรมย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล