Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 6,172 คน

ชั้น1 /0.02
ป.1679 /11.00
ป.2705 /11.42
ป.3700 /11.34
ป.4745 /12.07
ป.5759 /12.30
ป.6786 /12.73
ม.1173 /2.80
ม.2171 /2.77
ม.3184 /2.98
อ.2594 /9.62
อ.3675 /10.94
 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม ป.5 2
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร ป.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา ป.5 2
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อ.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 9180 เด็กหญิงสุกัลยา รูปงาม ป.2 1
7 อนุบาลแจ้ห่ม 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก ป.5 2
8 อนุบาลแจ้ห่ม 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อ.2 1
9 อนุบาลแจ้ห่ม 9198 เด็กหญิงณปภัช งามละออ ป.2 1
10 อนุบาลแจ้ห่ม 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง ป.5 2
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อ.2 1
12 อนุบาลแจ้ห่ม 9173 เด็กหญิงนภษร จำปา ป.2 1
13 อนุบาลแจ้ห่ม 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย ป.5 2
14 อนุบาลแจ้ห่ม 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อ.2 1
15 อนุบาลแจ้ห่ม 9205 เด็กหญิงนิรชา สุภาพ ป.2 1
16 อนุบาลแจ้ห่ม 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี ป.5 2
17 อนุบาลแจ้ห่ม 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อ.2 1
18 อนุบาลแจ้ห่ม 9172 เด็กหญิงเขมจิรา กล้าทำ ป.2 1
19 อนุบาลแจ้ห่ม 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว ป.5 2
20 อนุบาลแจ้ห่ม 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อ.2 1
21 อนุบาลแจ้ห่ม 9301 เด็กหญิงจิดาภา สมร่าง ป.2 1
22 อนุบาลแจ้ห่ม 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง ป.5 2
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อ.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 9210 เด็กหญิงสุทธิตา จักร์คร่อง ป.2 1
25 อนุบาลแจ้ห่ม 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย ป.5 2
26 อนุบาลแจ้ห่ม 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อ.2 1
27 อนุบาลแจ้ห่ม 9206 เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดำ ป.2 1
28 อนุบาลแจ้ห่ม 8871 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทินวัง ป.5 2
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อ.2 1
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9211 เด็กหญิงณธิดา กองตัน ป.2 1
31 อนุบาลแจ้ห่ม 9056 เด็กหญิงนิรชา โลมากุล ป.5 2
32 อนุบาลแจ้ห่ม 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อ.2 1
33 อนุบาลแจ้ห่ม 9240 เด็กหญิงอนันตญา กำลังว่อง ป.2 1
34 อนุบาลแจ้ห่ม 8876 เด็กหญิงธัญชนก ขัติยนต์ ป.5 2
35 อนุบาลแจ้ห่ม 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อ.2 1
36 อนุบาลแจ้ห่ม 9225 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทัศนภิญโญ ป.2 1
37 อนุบาลแจ้ห่ม 8867 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมภู ป.5 2
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อ.2 1
39 อนุบาลแจ้ห่ม 9231 เด็กหญิงธัญพร ชัยวัง ป.2 1
40 อนุบาลแจ้ห่ม 8924 เด็กหญิงรัตติกาล รัตนโกสินธ์ ป.5 2
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อ.2 1
42 อนุบาลแจ้ห่ม 9230 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หมั่นหา ป.2 1
43 อนุบาลแจ้ห่ม 8910 เด็กหญิงคณิตา เมฆอุตส่าห์ ป.5 2
44 อนุบาลแจ้ห่ม 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อ.2 1
45 อนุบาลแจ้ห่ม 9618 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทะวิชัย ป.2 1
46 อนุบาลแจ้ห่ม 8878 เด็กหญิงนิชาภา แซ่ห่าน ป.5 2
47 อนุบาลแจ้ห่ม 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อ.2 1
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9237 เด็กหญิงเพชรพิชฌาย์ สยอง ป.2 1
49 อนุบาลแจ้ห่ม 9057 เด็กหญิงกวินธิดา โตนะโพธิ์ ป.5 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อ.2 1
51 อนุบาลแจ้ห่ม 9203 เด็กหญิงวรัชญา ปากกล้า ป.2 1
52 อนุบาลแจ้ห่ม 8911 เด็กหญิงธาราทิพย์ ธรรมบุตร ป.5 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อ.2 1
54 อนุบาลแจ้ห่ม 9516 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยเมืองมูล ป.2 1
55 อนุบาลแจ้ห่ม 9528 เด็กหญิงธัญชนก อิ่งต๊ะ ป.5 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อ.2 1
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9234 เด็กหญิงชญานิศ กลีบบัว ป.2 1
58 อนุบาลแจ้ห่ม 8865 เด็กหญิงจิริยาภรณ์ แก้วสุภา ป.5 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อ.2 1
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9619 เด็กหญิงสุพิชญา การรักษ์ ป.2 1
61 อนุบาลแจ้ห่ม 8851 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิชาลิกานนท์ ป.5 2
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อ.2 1
63 อนุบาลแจ้ห่ม 9229 เด็กหญิงภัควลัญชญา สัตย์มาก ป.2 1
64 อนุบาลแจ้ห่ม 8877 เด็กหญิงกฤติญา งามสม ป.5 2
65 อนุบาลแจ้ห่ม 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อ.2 1
66 อนุบาลแจ้ห่ม 9227 เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์วรกุลกิจ ป.2 1
67 อนุบาลแจ้ห่ม 8839 เด็กหญิงพิมพิกา อุ่นประสงค์ ป.5 2
68 อนุบาลแจ้ห่ม 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณบารักษ์ อ.2 1
69 อนุบาลแจ้ห่ม 9202 เด็กหญิงธนัญญา แปงเครือ ป.2 1
70 อนุบาลแจ้ห่ม 8912 เด็กหญิงโสรญา พงศ์พิทยุตม์ ป.5 2
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9559 เด็กหญิงอลิชา มาอยู่ อ.2 1
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.2 2
73 อนุบาลแจ้ห่ม 8874 เด็กหญิงทิพวรรณ กลีบบัว ป.5 2
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อ.2 1
75 อนุบาลแจ้ห่ม 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา ป.2 2
76 อนุบาลแจ้ห่ม 8848 เด็กหญิงกฤษติญาภา ไวสติ ป.5 2
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อ.2 2
78 อนุบาลแจ้ห่ม 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย ป.2 2
79 อนุบาลแจ้ห่ม 8905 เด็กหญิงติณณ์ญาดา มิ่งเชื้อ ป.5 2
80 อนุบาลแจ้ห่ม 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อ.2 2
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9218 เด็กชายณัฐพงศ์ ต้องตา ป.2 2
82 อนุบาลแจ้ห่ม 8844 เด็กหญิงอังคณา เสียงดี ป.5 2
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อ.2 2
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน ป.2 2
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9630 เด็กหญิงเจนจิรา ตะบุญ ป.5 2
86 อนุบาลแจ้ห่ม 9568 เด็กชายปิยพล มีลาภ อ.2 2
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา ป.2 2
88 อนุบาลแจ้ห่ม 8850 เด็กหญิงนันทิตา แมะบ้าน ป.5 2
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อ.2 2
90 อนุบาลแจ้ห่ม 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช ป.2 2
91 อนุบาลแจ้ห่ม 8837 เด็กหญิงพิชชานันท์ สกุลปราโมทย์ ป.5 2
92 อนุบาลแจ้ห่ม 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อ.2 2
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา ป.2 2
94 อนุบาลแจ้ห่ม 9012 เด็กหญิงธวัลยรัตน์ หะยีมะสาและ ป.5 2
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อ.2 2
96 อนุบาลแจ้ห่ม 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก ป.2 2
97 อนุบาลแจ้ห่ม 8906 เด็กหญิงสุภิสรา ปานทอง ป.5 2
98 อนุบาลแจ้ห่ม 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อ.2 2
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ ป.2 2
100 อนุบาลแจ้ห่ม 8783 เด็กชายศุกลภัทร อาทิตยานันทฺ์ ป.6 1
101 อนุบาลแจ้ห่ม 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อ.2 2
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา ป.2 2
103 อนุบาลแจ้ห่ม 8726 เด็กชายศิรวัฒน์ สายหยุด ป.6 1
104 อนุบาลแจ้ห่ม 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อ.2 2
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9186 เด็กชายชัชนันท์ ชัยยอง ป.2 2
106 อนุบาลแจ้ห่ม 8758 เด็กชายสาธิน นาคม ป.6 1
107 อนุบาลแจ้ห่ม 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อ.2 2
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ ป.2 2
109 อนุบาลแจ้ห่ม 8757 เด็กชายวุฒินันท์ ใจศร ป.6 1
110 อนุบาลแจ้ห่ม 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อ.2 2
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม ป.2 2
112 อนุบาลแจ้ห่ม 8751 เด็กชายทศพล วัฒนมณีกุล ป.6 1
113 อนุบาลแจ้ห่ม 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อ.2 2
114 อนุบาลแจ้ห่ม 9620 เด็กชายเฉลิมวงค์ ตะบุญ ป.2 2
115 อนุบาลแจ้ห่ม 8723 เด็กชายอัครชัย ชำนาญ ป.6 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อ.2 2
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ ป.2 2
118 อนุบาลแจ้ห่ม 9047 เด็กชายสาธิตย์ วงศ์กูล ป.6 1
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อ.2 2
120 อนุบาลแจ้ห่ม 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม ป.2 2
121 อนุบาลแจ้ห่ม 8778 เด็กชายพรพิพัฒน์ แต้มดื่ม ป.6 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อ.2 2
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9174 เด็กหญิงพัชรญดา งามสม ป.2 2
124 อนุบาลแจ้ห่ม 8724 เด็กชายรังสฤษดิ์ อัคควรรณโณ ป.6 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อ.2 2
126 อนุบาลแจ้ห่ม 9183 เด็กหญิงพีรชยา พรหมประดิษฐ์ ป.2 2
127 อนุบาลแจ้ห่ม 8938 เด็กชายธนโชติ ศักดิ์เย็น ป.6 1
128 อนุบาลแจ้ห่ม 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อ.2 2
129 อนุบาลแจ้ห่ม 9236 เด็กหญิงณปภัทร แก้วเปี้ย ป.2 2
130 อนุบาลแจ้ห่ม 8725 เด็กชายศรัณย์ เวียงใจ ป.6 1
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อ.2 2
132 อนุบาลแจ้ห่ม 9291 เด็กหญิงพิมนิกา งามเริง ป.2 2
133 อนุบาลแจ้ห่ม 8748 เด็กชายจารุวิทย์ เมืองคำ ป.6 1
134 อนุบาลแจ้ห่ม 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อ.2 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9208 เด็กหญิงชลลดา สุขาฉิ ป.2 2
136 อนุบาลแจ้ห่ม 8719 เด็กชายณฐกฤต จางอรุณ ป.6 1
137 อนุบาลแจ้ห่ม 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อ.2 2
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9175 เด็กหญิงกนกรดา รักสัตย์ ป.2 2
139 อนุบาลแจ้ห่ม 8759 เด็กชายอริญชัย สุขบาล ป.6 1
140 อนุบาลแจ้ห่ม 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อ.2 2
141 อนุบาลแจ้ห่ม 9185 เด็กหญิงชัชฎาพร แมะบ้าน ป.2 2
142 อนุบาลแจ้ห่ม 8733 เด็กหญิงชญานิศา สุกใส ป.6 1
143 อนุบาลแจ้ห่ม 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อ.2 2
144 อนุบาลแจ้ห่ม 9178 เด็กหญิงชุฏิภรณ์ สมร่าง ป.2 2
145 อนุบาลแจ้ห่ม 8790 เด็กหญิงภัคฐณัฏ มีมาก ป.6 1
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อ.2 2
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9232 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ วิงวอน ป.2 2
148 อนุบาลแจ้ห่ม 8789 เด็กหญิงบุญสิตา เป็นแผ่น ป.6 1
149 อนุบาลแจ้ห่ม 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อ.2 2
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9213 เด็กหญิงธัญณิชา ทนุโวหาร ป.2 2
151 อนุบาลแจ้ห่ม 8765 เด็กหญิงบุณยนุช อินทรชิต ป.6 1
152 อนุบาลแจ้ห่ม 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อ.2 3
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9307 เด็กหญิงพิมพ์นารา โคตรเวียง ป.2 2
154 อนุบาลแจ้ห่ม 9048 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จิตรกล้า ป.6 1
155 อนุบาลแจ้ห่ม 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อ.2 3
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9201 เด็กหญิงพิชญาภา สีคราม ป.2 2
157 อนุบาลแจ้ห่ม 8773 เด็กหญิงอักษราภัค ขยันดี ป.6 1
158 อนุบาลแจ้ห่ม 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อ.2 3
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9521 เด็กหญิงวัทนวิภา ชูวะกิจ ป.2 2
160 อนุบาลแจ้ห่ม 8770 เด็กหญิงมนต์ทิพย์ นันภิวงค์ ป.6 1
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อ.2 3
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9176 เด็กหญิงณิชกุล อุ่นเมือง ป.2 2
163 อนุบาลแจ้ห่ม 8743 เด็กหญิงอภิญญา วิลาวัลย์ ป.6 1
164 อนุบาลแจ้ห่ม 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อ.2 3
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9238 เด็กหญิงนัทธมน ใจชื่นบาน ป.2 2
166 อนุบาลแจ้ห่ม 8761 เด็กหญิงฐิติรัตน์ หวานดี ป.6 1
167 อนุบาลแจ้ห่ม 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อ.2 3
168 อนุบาลแจ้ห่ม 9233 เด็กหญิงดาราวดี มีธรรม ป.2 2
169 อนุบาลแจ้ห่ม 8787 เด็กหญิงชาลินี คำภีระ ป.6 1
170 อนุบาลแจ้ห่ม 9596 เด็กชายสหภูมิ เปตุมัก อ.2 3
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9200 เด็กหญิงปวีณ์กานต์ ทิพย์ดี ป.2 2
172 อนุบาลแจ้ห่ม 8732 เด็กหญิงจิรารัตน์ แสนสอาด ป.6 1
173 อนุบาลแจ้ห่ม 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อ.2 3
174 อนุบาลแจ้ห่ม 9517 เด็กหญิงณัฐณิชา เปี้ยแปง ป.2 2
175 อนุบาลแจ้ห่ม 8737 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ หน้าชื่น ป.6 1
176 อนุบาลแจ้ห่ม 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อ.2 3
177 อนุบาลแจ้ห่ม 9207 เด็กหญิงกมลชนก ถ้ำทอง ป.2 2
178 อนุบาลแจ้ห่ม 8768 เด็กหญิงพัชธิชากรณ์ ไหวคิด ป.6 1
179 อนุบาลแจ้ห่ม 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อ.2 3
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ ป.3 1
181 อนุบาลแจ้ห่ม 9013 นางสาวณัฐธิดา ตั้งมานะ ป.6 1
182 อนุบาลแจ้ห่ม 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อ.2 3
183 อนุบาลแจ้ห่ม 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย ป.3 1
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9049 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เตวิชัย ป.6 1
185 อนุบาลแจ้ห่ม 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อ.2 3
186 อนุบาลแจ้ห่ม 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม ป.3 1
187 อนุบาลแจ้ห่ม 8739 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรือนคำ ป.6 1
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อ.2 3
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย ป.3 1
190 อนุบาลแจ้ห่ม 9529 เด็กหญิงณัฐณิชา ปินใจ ป.6 1
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อ.2 3
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด ป.3 1
193 อนุบาลแจ้ห่ม 9536 เด็กหญิงมัณฑิตา คนมาก ป.6 1
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อ.2 3
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ ป.3 1
196 อนุบาลแจ้ห่ม 8791 เด็กหญิงดวงฤทัย ทองใบ ป.6 1
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อ.2 3
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ ป.3 1
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9631 เด็กหญิงสุภัคสรณ์ กิติวงศ์พรม ป.6 1
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อ.2 3
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ปินตายศ ป.3 1
202 อนุบาลแจ้ห่ม 8741 เด็กหญิงวิลาวรรณ ปินตา ป.6 1
203 อนุบาลแจ้ห่ม 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อ.2 3
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน ป.3 1
205 อนุบาลแจ้ห่ม 8745 เด็กหญิงอุษณิษา สวยฉลาด ป.6 1
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อ.2 3
207 อนุบาลแจ้ห่ม 9082 เด็กชายพุฒิภัทร คำภีระ ป.3 1
208 อนุบาลแจ้ห่ม 8722 เด็กชายพงษ์วรินท์ ถนอมศิล ป.6 2
209 อนุบาลแจ้ห่ม 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อ.2 3
210 อนุบาลแจ้ห่ม 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล ป.3 1
211 อนุบาลแจ้ห่ม 8782 เด็กชายวุฒิชัย มีกลิ่น ป.6 2
212 อนุบาลแจ้ห่ม 9600 เด็กหญิงชมชนก อิ่มปัญญา อ.2 3
213 อนุบาลแจ้ห่ม 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร ป.3 1
214 อนุบาลแจ้ห่ม 8784 เด็กชายอนุศิษฐ์ เอื้อจริง ป.6 2
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อ.2 3
216 อนุบาลแจ้ห่ม 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน ป.3 1
217 อนุบาลแจ้ห่ม 8756 เด็กชายวีรภัทร ถ้ำทอง ป.6 2
218 อนุบาลแจ้ห่ม 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อ.3 1
219 อนุบาลแจ้ห่ม 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ ป.3 1
220 อนุบาลแจ้ห่ม 8752 เด็กชายธนวัฒน์ ลาภเกิด ป.6 2
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อ.3 1
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว ป.3 1
223 อนุบาลแจ้ห่ม 8781 เด็กชายวรพล จันทร์สว่าง ป.6 2
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อ.3 1
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ ป.3 1
226 อนุบาลแจ้ห่ม 8721 เด็กชายธนาโชค วิจิตรจรัสแสง ป.6 2
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อ.3 1
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย ป.3 1
229 อนุบาลแจ้ห่ม 8775 เด็กชายธนกฤต เซี่ยงฉิน ป.6 2
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9432 เด็กชายณพิชญ์ ตันชะ อ.3 1
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9294 เด็กหญิงอภิญญา ก๋าอิน ป.3 1
232 อนุบาลแจ้ห่ม 8720 เด็กชายเตชิต สัตย์มาก ป.6 2
233 อนุบาลแจ้ห่ม 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อ.3 1
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9123 เด็กหญิงสุพาชญา ใจมั่น ป.3 1
235 อนุบาลแจ้ห่ม 8727 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปิ่นทอง ป.6 2
236 อนุบาลแจ้ห่ม 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อ.3 1
237 อนุบาลแจ้ห่ม 9101 เด็กหญิงโชติกา พรมวงค์ ป.3 1
238 อนุบาลแจ้ห่ม 8747 เด็กชายกันตภณ จิตโต ป.6 2
239 อนุบาลแจ้ห่ม 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อ.3 1
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9292 เด็กหญิงพุทธธิดา บุญมาก ป.3 1
241 อนุบาลแจ้ห่ม 8774 เด็กชายกฤษดา โลมากุล ป.6 2
242 อนุบาลแจ้ห่ม 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อ.3 1
243 อนุบาลแจ้ห่ม 9139 เด็กหญิงสุวิชาดา จินา ป.3 1
244 อนุบาลแจ้ห่ม 8785 เด็กชายสุรชัย เซมา ป.6 2
245 อนุบาลแจ้ห่ม 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อ.3 1
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9127 เด็กหญิงจิตตานันท์ มีธรรม ป.3 1
247 อนุบาลแจ้ห่ม 8729 เด็กชายอนิวัตดิ์ วงศ์ชัยวะ ป.6 2
248 อนุบาลแจ้ห่ม 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อ.3 1
249 อนุบาลแจ้ห่ม 9324 เด็กหญิงรัศมน เพ็กยืนยง ป.3 1
250 อนุบาลแจ้ห่ม 8736 เด็กหญิงณัฐฌา กล้าแข็ง ป.6 2
251 อนุบาลแจ้ห่ม 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อ.3 1
252 อนุบาลแจ้ห่ม 9112 เด็กหญิงกัลยกร ณัฏฐพล ป.3 1
253 อนุบาลแจ้ห่ม 8734 เด็กหญิงชาลิดา สุมา ป.6 2
254 อนุบาลแจ้ห่ม 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อ.3 1
255 อนุบาลแจ้ห่ม 9105 เด็กหญิงปรินดา สิทธิ์ทารัก ป.3 1
256 อนุบาลแจ้ห่ม 9015 เด็กหญิงปรียาภัทร วังเสาร์ ป.6 2
257 อนุบาลแจ้ห่ม 9449 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อ.3 1
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9323 เด็กหญิงปรีณาภา วังเสาร์ ป.3 1
259 อนุบาลแจ้ห่ม 8788 เด็กหญิงณัชชา จำปา ป.6 2
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อ.3 1
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9321 เด็กหญิงนภาวดี มาเร็ว ป.3 1
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9014 เด็กหญิงลภัสรดา ละมูล ป.6 2
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อ.3 1
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9622 เด็กหญิงณัฐธิดา กันธิยะ ป.3 1
265 อนุบาลแจ้ห่ม 8744 เด็กหญิงอาภัสรา แลเล็ง ป.6 2
266 อนุบาลแจ้ห่ม 9453 เด็กหญิงวรกมล ใสยิ่ง อ.3 1
267 อนุบาลแจ้ห่ม 9523 เด็กหญิงภูษณิศา แต้มดื่ม ป.3 1
268 อนุบาลแจ้ห่ม 8766 เด็กหญิงนันท์นภัส ปานกัน ป.6 2
269 อนุบาลแจ้ห่ม 9448 เด็กหญิงนเรศรัศมิ์ ไวสติ อ.3 1
270 อนุบาลแจ้ห่ม 9099 เด็กหญิงกานติมา แซ่โฟ่ง ป.3 1
271 อนุบาลแจ้ห่ม 9530 เด็กหญิงภูริชญา แต้มดื่ม ป.6 2
272 อนุบาลแจ้ห่ม 9444 เด็กหญิงกัลยกร จักร์รถ อ.3 1
273 อนุบาลแจ้ห่ม 9420 เด็กหญิงสุชาดา ภีระจิ่ง ป.3 1
274 อนุบาลแจ้ห่ม 8740 เด็กหญิงวิริยาภรณ์ เครือใจยา ป.6 2
275 อนุบาลแจ้ห่ม 9608 เด็กหญิงบัวบูชา เจียรรัตนสวัสดิ์ อ.3 1
276 อนุบาลแจ้ห่ม 9100 เด็กหญิงจิตติพร ไม่ยาก ป.3 1
277 อนุบาลแจ้ห่ม 8742 เด็กหญิงสาริสา การเพียร ป.6 2
278 อนุบาลแจ้ห่ม 9455 เด็กหญิงอริสรา จีรพัฒน์จินดา อ.3 1
279 อนุบาลแจ้ห่ม 9322 เด็กหญิงนภาสร มุกดา ป.3 1
280 อนุบาลแจ้ห่ม 8786 เด็กหญิงจิรกานต์ มั่่งมี ป.6 2
281 อนุบาลแจ้ห่ม 9442 เด็กหญิงกวินธิดา โลมากุล อ.3 1
282 อนุบาลแจ้ห่ม 9320 เด็กหญิงธัญรดา สุรินทร์โท ป.3 1
283 อนุบาลแจ้ห่ม 8762 เด็กหญิงติยากร ประเสริฐวงษ์ ป.6 2
284 อนุบาลแจ้ห่ม 9452 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิรัตน์ชานนท์ อ.3 1
285 อนุบาลแจ้ห่ม 9114 เด็กหญิงเกศศินี แจ่มใส ป.3 1
286 อนุบาลแจ้ห่ม 9141 เด็กหญิงขวัญชนก จันทร์ขัน ป.6 2
287 อนุบาลแจ้ห่ม 9446 เด็กหญิงชณัญธิดา การักษ์ อ.3 1
288 อนุบาลแจ้ห่ม 9124 เด็กหญิงอัยยา สุดใจ ป.3 1
289 อนุบาลแจ้ห่ม 8735 เด็กหญิงญาณิศา สายแปง ป.6 2
290 อนุบาลแจ้ห่ม 9441 เด็กหญิงกฤษติยากร บารมี อ.3 1
291 อนุบาลแจ้ห่ม 9131 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์บูรณ์ ป.3 1
292 อนุบาลแจ้ห่ม 8772 เด็กหญิงสุรัมภา สุขประเสริฐ ป.6 2
293 อนุบาลแจ้ห่ม 9447 เด็กหญิงฐิตาภา อินทะปัญโญ อ.3 1
294 อนุบาลแจ้ห่ม 9623 เด็กหญิงพิรญา สุจริต ป.3 1
295 อนุบาลแจ้ห่ม 8738 เด็กหญิงรุ่งนภา แต้มคล่อง ป.6 2
296 อนุบาลแจ้ห่ม 9451 เด็กหญิงพลอยไพลิน มิ่งเชื้อ อ.3 1
297 อนุบาลแจ้ห่ม 9113 เด็กหญิงแก้มกุลยา สุคิด ป.3 1
298 อนุบาลแจ้ห่ม 8764 เด็กหญิงธารชนก ถ้ำทอง ป.6 2
299 อนุบาลแจ้ห่ม 9454 เด็กหญิงวรัญญา ทองผาง อ.3 1
300 อนุบาลแจ้ห่ม 9522 เด็กชายปรเมศวร์ ลืมหลง ป.3 2
301 อนุบาลแจ้ห่ม 9152 เด็กหญิงรุจิรา ปรีปาน ป.6 2
302 อนุบาลแจ้ห่ม 9450 เด็กหญิงปาลิตา วงค์สม อ.3 1
303 อนุบาลแจ้ห่ม 9071 เด็กชายอัครชัย รักเหล่า ป.3 2
304 อนุบาลแจ้ห่ม 8815 เด็กหญิงชาลิสา โชตวัน ป.6 2
305 อนุบาลแจ้ห่ม 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อ.3 2
306 อนุบาลแจ้ห่ม 9069 เด็กชายสุธีรัชต์ ดีนวน ป.3 2
307 อนุบาลแจ้ห่ม 8760 เด็กหญิงชุตินันท์ ประทันยะ ป.6 2
308 อนุบาลแจ้ห่ม 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อ.3 2
309 อนุบาลแจ้ห่ม 9089 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แซ่ห่าน ป.3 2
310 อนุบาลแจ้ห่ม 8769 เด็กหญิงพัชรีวรรณ อกกว้าง ป.6 2
311 อนุบาลแจ้ห่ม 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อ.3 2
312 อนุบาลแจ้ห่ม 9075 เด็กชายชีวกิตติ์ หวานแหลม ป.3 2
313 อนุบาลแจ้ห่ม 9142 เด็กหญิงวรรณนิสา เซมา ป.6 2
314 อนุบาลแจ้ห่ม 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อ.3 2
315 อนุบาลแจ้ห่ม 9325 เด็กชายจตุพล จองกา ป.3 2
316 อนุบาลแจ้ห่ม 9457 เด็กชายกรภัทร เทินเทา อ.3 2
317 อนุบาลแจ้ห่ม 9067 เด็กชายฤทธิไกร ไชยกุล ป.3 2
318 อนุบาลแจ้ห่ม 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อ.3 2
319 อนุบาลแจ้ห่ม 9092 เด็กชายพิชเยศ ทองสุข ป.3 2
320 อนุบาลแจ้ห่ม 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อ.3 2
321 อนุบาลแจ้ห่ม 9624 เด็กชายอนวัต กลิ่นหอม ป.3 2
322 อนุบาลแจ้ห่ม 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อ.3 2
323 อนุบาลแจ้ห่ม 9095 เด็กชายอภินัทธ์ ศรีแก้วใส ป.3 2
324 อนุบาลแจ้ห่ม 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อ.3 2
325 อนุบาลแจ้ห่ม 9073 เด็กชายกมนดนัย โตนะโพธิ์ ป.3 2
326 อนุบาลแจ้ห่ม 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อ.3 2
327 อนุบาลแจ้ห่ม 9078 เด็กชายธนภัทร แก้วหล้า ป.3 2
328 อนุบาลแจ้ห่ม 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อ.3 2
329 อนุบาลแจ้ห่ม 9064 เด็กชายณัฐพัชร์ ธรรมสิทธิ์ ป.3 2
330 อนุบาลแจ้ห่ม 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อ.3 2
331 อนุบาลแจ้ห่ม 9066 เด็กชายรัชชานนท์ แยบคาย ป.3 2
332 อนุบาลแจ้ห่ม 9479 เด็กหญิงพิชญากร เป็นแผ่น อ.3 2
333 อนุบาลแจ้ห่ม 9084 เด็กชายวีระพัฒน์ ไวมือ ป.3 2
334 อนุบาลแจ้ห่ม 9477 เด็กหญิงพาขวัญ อาวรณ์ อ.3 2
335 อนุบาลแจ้ห่ม 9094 เด็กชายภาคิน วงค์ไชยวะ ป.3 2
336 อนุบาลแจ้ห่ม 9473 เด็กหญิงช่อลดา ลาภมาก อ.3 2
337 อนุบาลแจ้ห่ม 9106 เด็กหญิงปุญญิสา แซ่จ๋าว ป.3 2
338 อนุบาลแจ้ห่ม 9472 เด็กหญิงจิลลาภัทร หวานแหลม อ.3 2
339 อนุบาลแจ้ห่ม 9128 เด็กหญิงจิราภัทร อินปั๋น ป.3 2
340 อนุบาลแจ้ห่ม 9609 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมประดิษฐ์ อ.3 2
341 อนุบาลแจ้ห่ม 9117 เด็กหญิงณิชชยา กล้าจริง ป.3 2
342 อนุบาลแจ้ห่ม 9474 เด็กหญิงณัฐรดา แก้วตา อ.3 2
343 อนุบาลแจ้ห่ม 9109 เด็กหญิงววัฒน์ชญา ทิเก่ง ป.3 2
344 อนุบาลแจ้ห่ม 9484 เด็กหญิงอารยา เสรารัตน์ อ.3 2
345 อนุบาลแจ้ห่ม 9147 เด็กหญิงภัทรพิชชา ทำนา ป.3 2
346 อนุบาลแจ้ห่ม 9478 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญวงศ์ อ.3 2
347 อนุบาลแจ้ห่ม 9116 เด็กหญิงณัฐฐาพร เขียวดีเจริญกุล ป.3 2
348 อนุบาลแจ้ห่ม 9485 เด็กหญิงไอรดา รู้ดี อ.3 2
349 อนุบาลแจ้ห่ม 9327 เด็กหญิงสิรินดา ประเที่ยง ป.3 2
350 อนุบาลแจ้ห่ม 9480 เด็กหญิงพิชญากร ทัติวงษ์ อ.3 2
351 อนุบาลแจ้ห่ม 9107 เด็กหญิงพชรกมล แต้มคู ป.3 2
352 อนุบาลแจ้ห่ม 9481 เด็กหญิงภูริชญาภัทร ผลประโยชน์ อ.3 2
353 อนุบาลแจ้ห่ม 9122 เด็กหญิงศิริขวัญ ตันชะ ป.3 2
354 อนุบาลแจ้ห่ม 9482 เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี อ.3 2
355 อนุบาลแจ้ห่ม 9130 เด็กหญิงณัฐณิชา ถำ้ทอง ป.3 2
356 อนุบาลแจ้ห่ม 9471 เด็กหญิงกัญญาภัค แข็งแรง อ.3 2
357 อนุบาลแจ้ห่ม 9104 เด็กหญิงนุตประวีณ์ พูลสิงห์ ป.3 2
358 อนุบาลแจ้ห่ม 9475 เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง อ.3 2
359 อนุบาลแจ้ห่ม 9132 เด็กหญิงปรียาดา ทองหล่อ ป.3 2
360 อนุบาลแจ้ห่ม 9476 เด็กหญิงนันท์นภัส มูลปานันท์ อ.3 2
361 อนุบาลแจ้ห่ม 9135 เด็กหญิงรวิสรา ปานกัน ป.3 2
362 อนุบาลแจ้ห่ม 9483 เด็กหญิงอมลวรรณ ทารักษ์ อ.3 2
363 อนุบาลแจ้ห่ม 9120 เด็กหญิงปัณณพร อินทร์ศิริ ป.3 2
364 อนุบาลแจ้ห่ม 9490 เด็กชายณฐวัฒน์ สารสมจริง อ.3 3
365 อนุบาลแจ้ห่ม 9118 เด็กหญิงธารธารา ธรรมบุตร ป.3 2
366 อนุบาลแจ้ห่ม 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อ.3 3
367 อนุบาลแจ้ห่ม 9125 เด็กหญิงอารดา เซมา ป.3 2
368 อนุบาลแจ้ห่ม 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อ.3 3
369 อนุบาลแจ้ห่ม 9625 เด็กหญิงรินญาดา พุ่มเมือง ป.3 2
370 อนุบาลแจ้ห่ม 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อ.3 3
371 อนุบาลแจ้ห่ม 9098 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมร่าง ป.3 2
372 อนุบาลแจ้ห่ม 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อ.3 3
373 อนุบาลแจ้ห่ม 9126 เด็กหญิงณัฎฐวี ธงไชย ป.3 2
374 อนุบาลแจ้ห่ม 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อ.3 3
375 อนุบาลแจ้ห่ม 9103 เด็กหญิงธนาภา วิจิตรจรัสแสง ป.3 2
376 อนุบาลแจ้ห่ม 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อ.3 3
377 อนุบาลแจ้ห่ม 9138 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันมะโน ป.3 2
378 อนุบาลแจ้ห่ม 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อ.3 3
379 อนุบาลแจ้ห่ม 9108 เด็กหญิงพชิรา ภูวเดชชยานนท์ ป.3 2
380 อนุบาลแจ้ห่ม 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อ.3 3
381 อนุบาลแจ้ห่ม 9133 เด็กหญิงพรรณปพร คำศรี ป.3 2
382 อนุบาลแจ้ห่ม 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ปกระกอบการ อ.3 3
383 อนุบาลแจ้ห่ม 8947 เด็กชายพีรพงษ์ เชียงรินทร์ ป.4 1
384 อนุบาลแจ้ห่ม 9489 เด็กชายณัฏฐ์ ขุราศรี อ.3 3
385 อนุบาลแจ้ห่ม 8960 เด็กชายพุฒิภัทร สมทรง ป.4 1
386 อนุบาลแจ้ห่ม 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อ.3 3
387 อนุบาลแจ้ห่ม 8956 เด็กชายฐณดล ไหวพริบ ป.4 1
388 อนุบาลแจ้ห่ม 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อ.3 3
389 อนุบาลแจ้ห่ม 8964 เด็กชายพีรพัฒน์ โยมงาม ป.4 1
390 อนุบาลแจ้ห่ม 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อ.3 3
391 อนุบาลแจ้ห่ม 8965 เด็กชายชินรัตน์ รักชาติ ป.4 1
392 อนุบาลแจ้ห่ม 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อ.3 3
393 อนุบาลแจ้ห่ม 8968 เด็กชายปฏิหาริย์ ประมาณ ป.4 1
394 อนุบาลแจ้ห่ม 9510 เด็กหญิงพรรณารักษ์ วงค์เรียน อ.3 3
395 อนุบาลแจ้ห่ม 9295 เด็กชายพัสกร พูดฉลาด ป.4 1
396 อนุบาลแจ้ห่ม 9502 เด็กหญิงกรองขวัญ ใจเร็ว อ.3 3
397 อนุบาลแจ้ห่ม 8953 เด็กชายณัฐพล อนันต์สลุง ป.4 1
398 อนุบาลแจ้ห่ม 9511 เด็กหญิงพัทธนันท์ ลูกคำ อ.3 3
399 อนุบาลแจ้ห่ม 8959 เด็กชายวชิรวิทย์ เบาใจ ป.4 1
400 อนุบาลแจ้ห่ม 9509 เด็กหญิงพรนัชชา วุฒิการณ์ อ.3 3
401 อนุบาลแจ้ห่ม 8958 เด็กชายศุภกฤต หอมสมบัติ ป.4 1
402 อนุบาลแจ้ห่ม 9503 เด็กหญิงกัลยกร ไชยสวัสดิ์ อ.3 3
403 อนุบาลแจ้ห่ม 9626 เด็กชายสุนทร แซ่พร่าน ป.4 1
404 อนุบาลแจ้ห่ม 9508 เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์ องอาจ อ.3 3
405 อนุบาลแจ้ห่ม 9144 เด็กชายปรเมศ เชยสวัสดิ์ ป.4 1
406 อนุบาลแจ้ห่ม 9504 เด็กหญิงชนัณชิดา ก๋าวี อ.3 3
407 อนุบาลแจ้ห่ม 8941 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ มีความรู้ ป.4 1
408 อนุบาลแจ้ห่ม 9611 เด็กหญิงอุมาริยาพร มัชชะ อ.3 3
409 อนุบาลแจ้ห่ม 8945 เด็กชายณัฐพงศ์ การนอก ป.4 1
410 อนุบาลแจ้ห่ม 9610 เด็กหญิงธนัชชา ประสม อ.3 3
411 อนุบาลแจ้ห่ม 8946 เด็กชายภูผา ไหวคิด ป.4 1
412 อนุบาลแจ้ห่ม 9507 เด็กหญิงปุุญญาดา แสนเรือน อ.3 3
413 อนุบาลแจ้ห่ม 9417 เด็กชายณฐกร เตชรัตน์ ป.4 1
414 อนุบาลแจ้ห่ม 9514 เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีจันทร์ อ.3 3
415 อนุบาลแจ้ห่ม 8942 เด็กชายพสิษฐ์ เมืองคำ ป.4 1
416 อนุบาลแจ้ห่ม 9512 เด็กหญิงพิมลวรรณ ตันกูล อ.3 3
417 อนุบาลแจ้ห่ม 8939 เด็กชายฐปนวัฒน์ วงค์เทเวศ ป.4 1
418 อนุบาลแจ้ห่ม 9515 เด็กหญิงอลิน อินทะปัญโญ อ.3 3
419 อนุบาลแจ้ห่ม 8997 เด็กหญิงพิชชาภา แพงตะคุ ป.4 1
420 อนุบาลแจ้ห่ม 9513 เด็กหญิงลวิตรา พูดคร่อง อ.3 3
421 อนุบาลแจ้ห่ม 9001 เด็กหญิงณฐพร จางอรุณ ป.4 1
422 อนุบาลแจ้ห่ม 9501 เด็กหญิงกรกมล จันทร์อินตา อ.3 3
423 อนุบาลแจ้ห่ม 8995 เด็กหญิงภิมรภัทร์ เป็นใย ป.4 1
424 อนุบาลแจ้ห่ม 9506 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อ.3 3
425 อนุบาลแจ้ห่ม 8999 เด็กหญิงกุลนัดดา ทามิน ป.4 1
426 อนุบาลแจ้ห่ม 9505 เด็กหญิงธมลกานต์ งามพิง อ.3 3
427 อนุบาลแจ้ห่ม 9008 เด็กหญิงณภาภัช คำพิชัย ป.4 1
428 อนุบาลแจ้ห่ม 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที ป.1 1
429 อนุบาลแจ้ห่ม 8983 เด็กหญิงภัสรา ฟังอารมณ์ ป.4 1
430 อนุบาลแจ้ห่ม 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ ป.1 1
431 อนุบาลแจ้ห่ม 8988 เด็กหญิงวรัญญา ธิวงศ์ ป.4 1
432 อนุบาลแจ้ห่ม 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา ป.1 1
433 อนุบาลแจ้ห่ม 8974 เด็กหญิงรฐลดา ชัยทิพย์ ป.4 1
434 อนุบาลแจ้ห่ม 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ ป.1 1
435 อนุบาลแจ้ห่ม 8987 เด็กหญิงณัฐณิชา อวดกล้า ป.4 1
436 อนุบาลแจ้ห่ม 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ ป.1 1
437 อนุบาลแจ้ห่ม 9317 เด็กหญิงวรัญญา โลมากุล ป.4 1
438 อนุบาลแจ้ห่ม 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม ป.1 1
439 อนุบาลแจ้ห่ม 9004 เด็กหญิงลักษมณ โกนสัก ป.4 1
440 อนุบาลแจ้ห่ม 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ ป.1 1
441 อนุบาลแจ้ห่ม 8982 เด็กหญิงทัณฑิกา เตชะพลี ป.4 1
442 อนุบาลแจ้ห่ม 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว ป.1 1
443 อนุบาลแจ้ห่ม 8994 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทรงดำรงค์กุล ป.4 1
444 อนุบาลแจ้ห่ม 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง ป.1 1
445 อนุบาลแจ้ห่ม 8996 เด็กหญิงรุ่งระพีพร แต้มคร่อง ป.4 1
446 อนุบาลแจ้ห่ม 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ ป.1 1
447 อนุบาลแจ้ห่ม 8980 เด็กหญิงชญานิตย์ อินต๊ะวัน ป.4 1
448 อนุบาลแจ้ห่ม 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด ป.1 1
449 อนุบาลแจ้ห่ม 9316 เด็กหญิงเบญญาภา มุงเมือง ป.4 1
450 อนุบาลแจ้ห่ม 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี ป.1 1
451 อนุบาลแจ้ห่ม 8972 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ล่ำใหญ่ ป.4 1
452 อนุบาลแจ้ห่ม 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ ป.1 1
453 อนุบาลแจ้ห่ม 8990 เด็กหญิงสไลลา เกียรติยรรยง ป.4 1
454 อนุบาลแจ้ห่ม 9346 เด็กชายอิฐธิกร ปินัน ป.1 1
455 อนุบาลแจ้ห่ม 9000 เด็กหญิงณัฐริกา บุญเจริญ ป.4 1
456 อนุบาลแจ้ห่ม 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู ป.1 1
457 อนุบาลแจ้ห่ม 9627 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิผล ป.4 1
458 อนุบาลแจ้ห่ม 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง ป.1 1
459 อนุบาลแจ้ห่ม 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน ป.4 2
460 อนุบาลแจ้ห่ม 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม ป.1 1
461 อนุบาลแจ้ห่ม 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ ป.4 2
462 อนุบาลแจ้ห่ม 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท ป.1 1
463 อนุบาลแจ้ห่ม 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม ป.4 2
464 อนุบาลแจ้ห่ม 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ ป.1 1
465 อนุบาลแจ้ห่ม 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง ป.4 2
466 อนุบาลแจ้ห่ม 9382 เด็กหญิงนวีนา ชื่อหลาย ป.1 1
467 อนุบาลแจ้ห่ม 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย ป.4 2
468 อนุบาลแจ้ห่ม 9355 เด็กหญิงนาถนพิน รักมิตร ป.1 1
469 อนุบาลแจ้ห่ม 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี ป.4 2
470 อนุบาลแจ้ห่ม 9418 เด็กหญิงสุวิชญา จินา ป.1 1
471 อนุบาลแจ้ห่ม 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย ป.4 2
472 อนุบาลแจ้ห่ม 9352 เด็กหญิงณัฐธิชา ทารักษ์ ป.1 1
473 อนุบาลแจ้ห่ม 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ ป.4 2
474 อนุบาลแจ้ห่ม 9411 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงปันตา ป.1 1
475 อนุบาลแจ้ห่ม 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล ป.4 2
476 อนุบาลแจ้ห่ม 9359 เด็กหญิงโยษิตา เซี่ยงฉิน ป.1 1
477 อนุบาลแจ้ห่ม 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก ป.4 2
478 อนุบาลแจ้ห่ม 9376 เด็กหญิงกชกร ต้นกลาง ป.1 1
479 อนุบาลแจ้ห่ม 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน ป.4 2
480 อนุบาลแจ้ห่ม 9408 เด็กหญิงณิชชยา ชัยชมภู ป.1 1
481 อนุบาลแจ้ห่ม 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง ป.4 2
482 อนุบาลแจ้ห่ม 9407 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ อินทนนท์ ป.1 1
483 อนุบาลแจ้ห่ม 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ ป.4 2
484 อนุบาลแจ้ห่ม 9405 เด็กหญิงกชพร เจดีย์ยอด ป.1 1
485 อนุบาลแจ้ห่ม 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน ป.4 2
486 อนุบาลแจ้ห่ม 9410 เด็กหญิงนรรัตน์ นันภิวงค์ ป.1 1
487 อนุบาลแจ้ห่ม 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ ป.4 2
488 อนุบาลแจ้ห่ม 9412 เด็กหญิงเปรมชนัน อาราวา ป.1 1
489 อนุบาลแจ้ห่ม 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต ป.4 2
490 อนุบาลแจ้ห่ม 9379 เด็กหญิงณัฐอร พรรณา ป.1 1
491 อนุบาลแจ้ห่ม 9153 เด็กชายอนันต์ ชิ้นเจริญชัย ป.4 2
492 อนุบาลแจ้ห่ม 9349 เด็กหญิงจิรชญา ไชยเนตร ป.1 1
493 อนุบาลแจ้ห่ม 8984 เด็กหญิงพิชยา ไปเร็ว ป.4 2
494 อนุบาลแจ้ห่ม 9358 เด็กหญิงมณิสรา ลือภะ ป.1 1
495 อนุบาลแจ้ห่ม 9002 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ ป.4 2
496 อนุบาลแจ้ห่ม 9388 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ละมูล ป.1 1
497 อนุบาลแจ้ห่ม 9425 เด็กหญิงทิพธิดา ไวมาก ป.4 2
498 อนุบาลแจ้ห่ม 9389 เด็กหญิงอัยย์รดา สุขาฉิ ป.1 1
499 อนุบาลแจ้ห่ม 9006 เด็กหญิงกวินธิดา ไหวพริบ ป.4 2
500 อนุบาลแจ้ห่ม 9350 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประพฤติ ป.1 1
501 อนุบาลแจ้ห่ม 9155 เด็กหญิงนภัสร อดเหนียว ป.4 2
502 อนุบาลแจ้ห่ม 9361 เด็กหญิงสุวภัทร มีธรรม ป.1 1
503 อนุบาลแจ้ห่ม 8993 เด็กหญิงปพิชญา ประสาร ป.4 2
504 อนุบาลแจ้ห่ม 9377 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยเลิศ ป.1 1
505 อนุบาลแจ้ห่ม 8976 เด็กหญิงพรนพัส พูดสัตย์ ป.4 2
506 อนุบาลแจ้ห่ม 9378 เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณารักษ์ ป.1 1
507 อนุบาลแจ้ห่ม 9058 เด็กหญิงกวินชิตา จิตกล้า ป.4 2
508 อนุบาลแจ้ห่ม 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง ป.1 2
509 อนุบาลแจ้ห่ม 9154 เด็กหญิงคณิตา ตั้งตรง ป.4 2
510 อนุบาลแจ้ห่ม 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ ป.1 2
511 อนุบาลแจ้ห่ม 9060 เด็กหญิงพิชญาภา ทศดร ป.4 2
512 อนุบาลแจ้ห่ม 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี ป.1 2
513 อนุบาลแจ้ห่ม 8991 เด็กหญิงเบญญาภา คำแปง ป.4 2
514 อนุบาลแจ้ห่ม 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ ป.1 2
515 อนุบาลแจ้ห่ม 8971 เด็กหญิงกัญญ์วรา เสียงดัง ป.4 2
516 อนุบาลแจ้ห่ม 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ ป.1 2
517 อนุบาลแจ้ห่ม 9297 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์น้ำโจ้ ป.4 2
518 อนุบาลแจ้ห่ม 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก ป.1 2
519 อนุบาลแจ้ห่ม 9009 เด็กหญิงสุภชา จาตุมา ป.4 2
520 อนุบาลแจ้ห่ม 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา ป.1 2
521 อนุบาลแจ้ห่ม 8998 เด็กหญิงรสสุคนธ์ วัฒนมณีกุล ป.4 2
522 อนุบาลแจ้ห่ม 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ ป.1 2
523 อนุบาลแจ้ห่ม 9003 เด็กหญิงอารยา สวยฉลาด ป.4 2
524 อนุบาลแจ้ห่ม 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป ป.1 2
525 อนุบาลแจ้ห่ม 9010 เด็กหญิงวรัชยา แข็งแรง ป.4 2
526 อนุบาลแจ้ห่ม 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ ป.1 2
527 อนุบาลแจ้ห่ม 9628 เด็กหญิงวชรญาณ์ การรักษ์ ป.4 2
528 อนุบาลแจ้ห่ม 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี ป.1 2
529 อนุบาลแจ้ห่ม 8975 เด็กหญิงอรินท์มาศ มั่นคง ป.4 2
530 อนุบาลแจ้ห่ม 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น ป.1 2
531 อนุบาลแจ้ห่ม 9059 เด็กหญิงสุธินี ยนต์วงค์ ป.4 2
532 อนุบาลแจ้ห่ม 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา ป.1 2
533 อนุบาลแจ้ห่ม 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร ป.5 1
534 อนุบาลแจ้ห่ม 9397 เด็กชายพร้อม พรหมจันทร์ ป.1 2
535 อนุบาลแจ้ห่ม 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ ป.5 1
536 อนุบาลแจ้ห่ม 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ ป.1 2
537 อนุบาลแจ้ห่ม 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท ป.5 1
538 อนุบาลแจ้ห่ม 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ ป.1 2
539 อนุบาลแจ้ห่ม 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ ป.5 1
540 อนุบาลแจ้ห่ม 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง ป.1 2
541 อนุบาลแจ้ห่ม 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ ป.5 1
542 อนุบาลแจ้ห่ม 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ ป.1 2
543 อนุบาลแจ้ห่ม 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย ป.5 1
544 อนุบาลแจ้ห่ม 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ ป.1 2
545 อนุบาลแจ้ห่ม 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น ป.5 1
546 อนุบาลแจ้ห่ม 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี ป.1 2
547 อนุบาลแจ้ห่ม 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ ป.5 1
548 อนุบาลแจ้ห่ม 9390 เด็กหญิงไอยารินทร์ แผลงเดช ป.1 2
549 อนุบาลแจ้ห่ม 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน ป.5 1
550 อนุบาลแจ้ห่ม 9381 เด็กหญิงนภัสสร ทานะแจ่ม ป.1 2
551 อนุบาลแจ้ห่ม 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ ป.5 1
552 อนุบาลแจ้ห่ม 9406 เด็กหญิงณปภัช ใจเขม็ง ป.1 2
553 อนุบาลแจ้ห่ม 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว ป.5 1
554 อนุบาลแจ้ห่ม 9387 เด็กหญิงวิริญาดา เครือใจยา ป.1 2
555 อนุบาลแจ้ห่ม 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ ป.5 1
556 อนุบาลแจ้ห่ม 9362 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หวานดี ป.1 2
557 อนุบาลแจ้ห่ม 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี ป.5 1
558 อนุบาลแจ้ห่ม 9357 เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว ป.1 2
559 อนุบาลแจ้ห่ม 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ ป.5 1
560 อนุบาลแจ้ห่ม 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน ป.1 2
561 อนุบาลแจ้ห่ม 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว ป.5 1
562 อนุบาลแจ้ห่ม 9354 เด็กหญิงธันยารัตน์ เสมอวงค์ติ๊บ ป.1 2
563 อนุบาลแจ้ห่ม 8879 เด็กหญิงเปรมปริยา บุตรเล็ก ป.5 1
564 อนุบาลแจ้ห่ม 9385 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ นครชัยศรี ป.1 2
565 อนุบาลแจ้ห่ม 8868 เด็กหญิงกัลย์ลภัส จันทร์คง ป.5 1
566 อนุบาลแจ้ห่ม 9614 เด็กหญิงปวริศา ออนเขียว ป.1 2
567 อนุบาลแจ้ห่ม 8903 เด็กหญิงชุติมตี ละออ ป.5 1
568 อนุบาลแจ้ห่ม 9353 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประสิทธิ์สิริ ป.1 2
569 อนุบาลแจ้ห่ม 9053 เด็กหญิงวิกานต์ดา ใจอ่อน ป.5 1
570 อนุบาลแจ้ห่ม 9617 เด็กหญิงณัฐธิดา ดงเหมี้ยง ป.1 2
571 อนุบาลแจ้ห่ม 8869 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม ป.5 1
572 อนุบาลแจ้ห่ม 9409 เด็กหญิงธนพร คำเป็ง ป.1 2
573 อนุบาลแจ้ห่ม 8836 เด็กหญิงธันสุดา อุ่นใน ป.5 1
574 อนุบาลแจ้ห่ม 9414 เด็กหญิงพิชญาภา คำรอง ป.1 2
575 อนุบาลแจ้ห่ม 9315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์คำโล ป.5 1
576 อนุบาลแจ้ห่ม 9384 เด็กหญิงปุณณดา ศรีวิชัย ป.1 2
577 อนุบาลแจ้ห่ม 8901 เด็กหญิงชยิสรา หงษ์ทอง ป.5 1
578 อนุบาลแจ้ห่ม 9375 เด็กหญิงพิชชาอร ไหวพริบ ป.1 2
579 อนุบาลแจ้ห่ม 9052 เด็กหญิงกิตติยา วงค์บุญตัน ป.5 1
580 อนุบาลแจ้ห่ม 9415 เด็กหญิงศิรญา สายหยุด ป.1 2
581 อนุบาลแจ้ห่ม 9527 เด็กหญิงพัชรินทร์ ยิ้มเยื้อน ป.5 1
582 อนุบาลแจ้ห่ม 9386 เด็กหญิงภัทรธิดา คนฟู ป.1 2
583 อนุบาลแจ้ห่ม 8875 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.5 1
584 อนุบาลแจ้ห่ม 9413 เด็กหญิงพิชญากร สูตรเลข ป.1 2
585 อนุบาลแจ้ห่ม 8873 เด็กหญิงปภาวรินท์ สวยฉลาด ป.5 1
586 อนุบาลแจ้ห่ม 9383 เด็กหญิงนารีรัตน ธรรมสิทธิ์ ป.1 2
587 อนุบาลแจ้ห่ม 8917 เด็กหญิงยุภาพร ใจเผือ ป.5 1
588 อนุบาลแจ้ห่ม 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ ป.2 1
589 อนุบาลแจ้ห่ม 8904 เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเหลา ป.5 1
590 อนุบาลแจ้ห่ม 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน ป.2 1
591 อนุบาลแจ้ห่ม 8838 เด็กหญิงภัทรลภา ไหวพินิจ ป.5 1
592 อนุบาลแจ้ห่ม 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข ป.2 1
593 อนุบาลแจ้ห่ม 8840 เด็กหญิงจริยาวดี ปินใจกุล ป.5 1
594 อนุบาลแจ้ห่ม 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า ป.2 1
595 อนุบาลแจ้ห่ม 8907 เด็กหญิงภัทรธิดา ปันงาม ป.5 1
596 อนุบาลแจ้ห่ม 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต ป.2 1
597 อนุบาลแจ้ห่ม 8842 เด็กหญิงเพชรชมพู สมปาน ป.5 1
598 อนุบาลแจ้ห่ม 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี ป.2 1
599 อนุบาลแจ้ห่ม 9054 เด็กหญิงอาลิสรา ดูงาม ป.5 1
600 อนุบาลแจ้ห่ม 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม ป.2 1
601 อนุบาลแจ้ห่ม 8846 เด็กหญิงวัลย์ลดา มิสา ป.5 1
602 อนุบาลแจ้ห่ม 9187 เด็กชายเขมชาติ บุญมาตร ป.2 1
603 อนุบาลแจ้ห่ม 9526 เด็กหญิงพัชราภา อินทร์ชัยศรี ป.5 1
604 อนุบาลแจ้ห่ม 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก ป.2 1
605 อนุบาลแจ้ห่ม 8870 เด็กหญิงกัลยาณี ตาเร็ว ป.5 1
606 อนุบาลแจ้ห่ม 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ ป.2 1
607 อนุบาลแจ้ห่ม 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ ป.5 2
608 อนุบาลแจ้ห่ม 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี ป.2 1
609 อนุบาลแจ้ห่ม 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ ป.5 2
610 อนุบาลแจ้ห่ม 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา ป.2 1
611 อนุบาลแจ้ห่ม 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน ป.5 2
612 อนุบาลแจ้ห่ม 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน ป.2 1
613 อนุบาลแจ้ห่ม 8902 เด็กชายพิชชากร รักเหล่า ป.5 2
614 อนุบาลแจ้ห่ม 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี ป.2 1
615 อนุบาลแจ้ห่ม 8832 เด็กชายณัชพล ชัยชมภู ป.5 2
616 บ้านสบฟ้า 1921 เด็กหญิงภัคธีมา บุญรักษา อ.2 1
617 บ้านสบฟ้า 1922 เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์สุวภาพ อ.2 1
618 บ้านสบฟ้า 1916 เด็กชายณัฐชนน ล่ำใหญ่ อ.3 1
619 บ้านสบฟ้า 1917 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิตไว อ.3 1
620 บ้านสบฟ้า 1908 เด็กชายอชิตะ กาฝากส้ม ป.1 1
621 บ้านสบฟ้า 1907 เด็กชายชนุดม เพ็ญรัชฎ ป.1 1
622 บ้านสบฟ้า 1910 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทิวงศ์น้อย ป.1 1
623 บ้านสบฟ้า 1912 เด็กหญิงสุชาฎา วงศ์สุภาพ ป.1 1
624 บ้านสบฟ้า 1919 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา พันธุ์เลิศ ป.1 1
625 บ้านสบฟ้า 1911 เด็กหญิงธัญพร ตะนะ ป.1 1
626 บ้านสบฟ้า 1909 เด็กหญิงชมชนก ฟังอารมณ์ ป.1 1
627 บ้านสบฟ้า 1920 เด็กหญิงสาวิตตรี จินดา ป.1 1
628 บ้านสบฟ้า 1902 เด็กชายเอกพงษ์ สาป๊ก ป.2 1
629 บ้านสบฟ้า 1899 เด็กชายธนกฤติ ปัญญาเก่ง ป.2 1
630 บ้านสบฟ้า 1903 เด็กหญิงนทีชา แข็งแรง ป.2 1
631 บ้านสบฟ้า 1905 เด็กหญิงอนัญญา หน้านวล ป.2 1
632 บ้านสบฟ้า 1897 เด็กชายพุฒิภัทร เอื้อเฟื้อ ป.3 1
633 บ้านสบฟ้า 1896 เด็กชายเตชิต เส็งวะ ป.3 1
634 บ้านสบฟ้า 1906 เด็กหญิงวิชญาดา ชาวนา ป.3 1
635 บ้านสบฟ้า 1888 เด็กชายภาณุวัฒน์ เทพผสม ป.4 1
636 บ้านสบฟ้า 1887 เด็กชายจักรภพ ห้วยกรด ป.4 1
637 บ้านสบฟ้า 1892 เด็กหญิงสุภาพรรณ วงศ์สุวภาพ ป.4 1
638 บ้านสบฟ้า 1891 เด็กหญิงศญารินทร์ เตชะอ้าย ป.4 1
639 บ้านสบฟ้า 1889 เด็กหญิงเกวลิน ตามวิสัย ป.4 1
640 บ้านสบฟ้า 1890 เด็กหญิงธัญวรัตม์ อุ่ยเจริญศักดิ์ ป.4 1
641 บ้านสบฟ้า 1878 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาวรณ์ ป.5 1
642 บ้านสบฟ้า 1880 เด็กชายวิชญพงศ์ ตาสว่าง ป.5 1
643 บ้านสบฟ้า 1914 เด็กชายจักริน ธรรมเดชะ ป.5 1
644 บ้านสบฟ้า 1918 เด็กหญิงวิยดา ยืนยาว ป.5 1
645 บ้านสบฟ้า 1915 เด็กหญิงกาญจนา จะโจ ป.5 1
646 บ้านสบฟ้า 1883 เด็กหญิงธันยพร พูลกสิกร ป.5 1
647 บ้านสบฟ้า 1885 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วขัด ป.5 1
648 บ้านสบฟ้า 1870 เด็กชายณัฐวุฒิ กาสกุล ป.6 1
649 บ้านสบฟ้า 1872 เด็กหญิงปิยะนุช อินทร์พรหม ป.6 1
650 บ้านสบฟ้า 1894 เด็กหญิงกชพรรณ ไม้หอม ป.6 1
651 บ้านม่วงงาม 781 เด็กชายภูมิภัทร วีระพงษ์ อ.2 1
652 บ้านม่วงงาม 778 เด็กชายอนาวิน ดวงโกสุม อ.3 1
653 บ้านม่วงงาม 776 เด็กชายณัฐภูมิ พรหมศาสตร์ อ.3 1
654 บ้านม่วงงาม 777 เด็กชายทัศนกุล คำมูลใจ อ.3 1
655 บ้านม่วงงาม 774 เด็กชายณัฐจักร ศรีธิเลิศ ป.1 1
656 บ้านม่วงงาม 773 เด็กชายศรัณยพงษ์ เผือกมะหิงษ์ ป.2 1
657 บ้านม่วงงาม 780 เด็กหญิงกาญจนา สิทธิมา ป.2 1
658 บ้านม่วงงาม 775 เด็กหญิงนภัสนันท์ สุมา ป.2 1
659 บ้านม่วงงาม 771 เด็กชายนภัสกร ปัญญาศรี ป.3 1
660 บ้านม่วงงาม 772 เด็กชายศุกลวัฒน์ คำมูลใจ ป.3 1
661 บ้านม่วงงาม 779 เด็กหญิงทัศณีย์ สิทธิมา ป.3 1
662 บ้านม่วงงาม 770 เด็กหญิงชนิดาภา อินต๊ะพันธ์ ป.4 1
663 บ้านม่วงงาม 768 เด็กชายสกลพันธุ์ กันทาวงค์ ป.5 1
664 บ้านม่วงงาม 769 เด็กหญิงพาขวัญ แต้มคล่อง ป.5 1
665 บ้านฮ่องลี่ 2001 เด็กชายกรองเกียรติ สมเจริญ อ.2 1
666 บ้านฮ่องลี่ 2002 เด็กชายวิทวัส แจ่มอุไร อ.2 1
667 บ้านฮ่องลี่ 2004 เด็กชายศิวะดล ปากกล้า อ.2 1
668 บ้านฮ่องลี่ 2003 เด็กชายอติวิทย์ วินวรนาท อ.2 1
669 บ้านฮ่องลี่ 2005 เด็กหญิงลลิตา พานทอง อ.2 1
670 บ้านฮ่องลี่ 1998 เด็กชายเปรมปวินท์ สุดหอม อ.3 1
671 บ้านฮ่องลี่ 1999 เด็กชายศสินชัย จันทร์แก้ว อ.3 1
672 บ้านฮ่องลี่ 2006 เด็กหญิงวันวิภา ศิริคำ อ.3 1
673 บ้านฮ่องลี่ 1990 เด็กชายสิทธิเดช มุติ ป.1 1
674 บ้านฮ่องลี่ 1992 เด็กหญิงรินรดา แก้วเสน ป.1 1
675 บ้านฮ่องลี่ 1993 เด็กหญิงอชิรญาณ์ สายวงค์ปัญญา ป.1 1
676 บ้านฮ่องลี่ 1994 เด็กหญิงชนิศรา ไวสติ ป.1 1
677 บ้านฮ่องลี่ 1991 เด็กหญิงหทัยรัตน์ จิตตกล้า ป.1 1
678 บ้านฮ่องลี่ 1985 เด็กชายบดินทร เปียงปัน ป.2 1
679 บ้านฮ่องลี่ 1984 เด็กชายรัฐภาค อุดหนุน ป.2 1
680 บ้านฮ่องลี่ 1996 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองสุข ป.2 1
681 บ้านฮ่องลี่ 1987 เด็กหญิงธัญญภัสร์ สุภา ป.2 1
682 บ้านฮ่องลี่ 1988 เด็กหญิงกัณฐิกา โนชัย ป.2 1
683 บ้านฮ่องลี่ 1986 เด็กหญิงยุรวดี หน้างาม ป.2 1
684 บ้านฮ่องลี่ 1977 เด็กชายณัฐพงค์ ยนต์ยิ่ง ป.3 1
685 บ้านฮ่องลี่ 2000 เด็กชายวุฒิภัทร พลายงาม ป.3 1
686 บ้านฮ่องลี่ 1983 เด็กหญิงธารทิพย์ ไทยใหม่ ป.3 1
687 บ้านฮ่องลี่ 1980 เด็กหญิงธนพร เล่ห์ดี ป.3 1
688 บ้านฮ่องลี่ 1981 เด็กหญิงบุณยานุช อาจหาญ ป.3 1
689 บ้านฮ่องลี่ 1978 เด็กหญิงอธิชา กล้าหาญ ป.3 1
690 บ้านฮ่องลี่ 1973 เด็กชายเมธา ผาลัง ป.4 1
691 บ้านฮ่องลี่ 1971 เด็กชายชนัญชัย ไวสติ ป.4 1
692 บ้านฮ่องลี่ 1974 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เตรียมแรง ป.4 1
693 บ้านฮ่องลี่ 1975 เด็กหญิงศิริรัชญา สารัตน์ ป.4 1
694 บ้านฮ่องลี่ 1967 เด็กชายสุรดิษ เสียงดี ป.5 1
695 บ้านฮ่องลี่ 1963 เด็กชายหัสถชัย คำยอง ป.5 1
696 บ้านฮ่องลี่ 1962 เด็กชายธนโชติ อาจหาญ ป.5 1
697 บ้านฮ่องลี่ 1957 เด็กชายธนพัฒน์ เตรียมแรง ป.5 1
698 บ้านฮ่องลี่ 1997 เด็กชายปัญญาวัฒน์ สุดหอม ป.5 1
699 บ้านฮ่องลี่ 1958 เด็กชายพีรพัฒน์ งามสวัสดิ์ ป.5 1
700 บ้านฮ่องลี่ 1965 เด็กชายธนภัทร เทพศิริ ป.5 1
701 บ้านฮ่องลี่ 1970 เด็กชายศิวกรภณ เสียงดี ป.5 1
702 บ้านฮ่องลี่ 1964 เด็กชายเทพทัต ธีรสมบัติ ป.5 1
703 บ้านฮ่องลี่ 1960 เด็กหญิงสุจิรัตน์ ตั้งมานะ ป.5 1
704 บ้านฮ่องลี่ 1961 เด็กหญิงอภิญญา นันตา ป.5 1
705 บ้านฮ่องลี่ 1959 เด็กหญิงพนิดา มุติ ป.5 1
706 บ้านฮ่องลี่ 1930 เด็กชายชานนท์ อิสลาม ป.6 1
707 บ้านหนองนาว 2284 เด็กหญิงจิราภัทร สีพินนท์ ป.2 1
708 บ้านหนองนาว 2287 เด็กหญิงณัฐชา เอื้อเฟื้อ ป.2 1
709 บ้านหนองนาว 2295 เด็กชายธนภัทร พันธ์ลา ป.3 1
710 บ้านหนองนาว 2294 เด็กชายธนโชติ ชื่นบางบ้า ป.3 1
711 บ้านหนองนาว 2254 เด็กชายสราชล ขาวขัน ป.3 1
712 บ้านหนองนาว 2249 เด็กชายพัชฏะ จำแม่่น ป.3 1
713 บ้านหนองนาว 2250 เด็กชายพิชญภัทร อยู่เป็นสุข ป.3 1
714 บ้านหนองนาว 2251 เด็กชายวิชชากร ห้องพ่วง ป.3 1
715 บ้านหนองนาว 2298 เด็กชายศิรวิชภญิ์ อยู่นวล ป.3 1
716 บ้านหนองนาว 2320 เด็กชายอมรวิชญ์ รูปงาม ป.3 1
717 บ้านหนองนาว 2248 เด็กชายเกษมศันต์ วรกิติปัญญากุล ป.3 1
718 บ้านหนองนาว 2262 เด็กหญิงวนิดา ตันจันทร์ ป.3 1
719 บ้านหนองนาว 2258 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ขยันทำ ป.3 1
720 บ้านหนองนาว 2296 เด็กหญิงภัทรธิดา ปรุงจิตต์ ป.3 1
721 บ้านหนองนาว 2265 เด็กหญิงศิริขวัญ ชัยวรรณ์ ป.3 1
722 บ้านหนองนาว 2256 เด็กหญิงชนัญธิดา เป็นมูล ป.3 1
723 บ้านหนองนาว 2257 เด็กหญิงญาณิศา สุธรรมแจ่ม ป.3 1
724 บ้านหนองนาว 2233 เด็กหญิงนวพร ถ้ำทอง ป.3 1
725 บ้านหนองนาว 2276 เด็กหญิงปัญจรัตน์ จี่แก้ม ป.3 1
726 บ้านหนองนาว 2264 เด็กหญิงสุภัสสรา อาวรณ์ ป.3 1
727 บ้านหนองนาว 2321 เด็กชายธนวัฒน์ รองตั้ง ป.4 1
728 บ้านหนองนาว 2302 เด็กชายเมธาสิทธิ์ จิตรวิรัตน์ ป.4 1
729 บ้านหนองนาว 2234 เด็กหญิงนิชาภา เมืองพุทธา ป.4 1
730 บ้านหนองนาว 2237 เด็กหญิงอุรัสยา จำปาวงษ์ ป.4 1
731 บ้านหนองนาว 2363 เด็กหญิงธมลวรรณญ์ ไกรศรีวรรธนะ ป.4 1
732 บ้านหนองนาว 2236 เด็กหญิงรัชนก เรือนเหมย ป.4 1
733 บ้านหนองนาว 2218 เด็กชายธนกร อิ่มอำไภย ป.5 1
734 บ้านหนองนาว 2267 เด็กชายรักแท้ ใจชื่นบาน ป.5 1
735 บ้านหนองนาว 2220 เด็กชายวทัญญู ครองจริง ป.5 1
736 บ้านหนองนาว 2231 เด็กชายธรรมรัตน์ คันธา ป.5 1
737 บ้านหนองนาว 2245 เด็กชายวุฒิพงศ์ คุณนา ป.5 1
738 บ้านหนองนาว 2241 เด็กชายบวรพจน์ คนฟู ป.5 1
739 บ้านหนองนาว 2266 เด็กชายธนพัฒน์ โนชัย ป.5 1
740 บ้านหนองนาว 2219 เด็กชายนนท์ปวิธ แพทอง ป.5 1
741 บ้านหนองนาว 2222 เด็กหญิงธัญชนก ธิดาวงค์ ป.5 1
742 บ้านหนองนาว 2223 เด็กหญิงสุภัทรา สว่างศรี ป.5 1
743 บ้านหนองนาว 2224 เด็กหญิงพิชญา อยู่สุข ป.5 1
744 บ้านหนองนาว 2204 เด็กชายนพฤทธิ์ คำปัน ป.6 1
745 บ้านหนองนาว 2199 เด็กชายสิงห์หราช ตาเร็ว ป.6 1
746 บ้านหนองนาว 2348 เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่องดา ป.6 1
747 บ้านหนองนาว 2207 เด็กชายอภิโชค จำปาวงษ์ ป.6 1
748 บ้านหนองนาว 2202 เด็กชายอริยพล รักมิตร ป.6 1
749 บ้านหนองนาว 2206 เด็กชายนัธทวัฒน์ มีกลิ่น ป.6 1
750 บ้านหนองนาว 2201 เด็กชายธีวากร กมลเพชร ป.6 1
751 บ้านหนองนาว 2364 เด็กหญิงอรจิรา รูปสอาด ป.6 1
752 บ้านหนองนาว 2242 เด็กหญิงนิศารัตน์ กูลแผ่น ป.6 1
753 บ้านหนองนาว 2213 เด็กหญิงชุติญาดา กล้าดี ป.6 1
754 บ้านหนองนาว 2356 เด็กชายพิชชากร ประกอบศิลป์ อ.2 1
755 บ้านหนองนาว 2357 เด็กชายภาคภูมิ ตันจันทร์ อ.2 1
756 บ้านหนองนาว 2354 เด็กชายนพรัตน์ เสียงเย็น อ.2 1
757 บ้านหนองนาว 2353 เด็กชายคุณานนท์ รูปสอาด อ.2 1
758 บ้านหนองนาว 2358 เด็กหญิงกมลยุพา ตามัน อ.2 1
759 บ้านหนองนาว 2359 เด็กหญิง์ปรียาภัทร์ จุ๋ม อ.2 1
760 บ้านหนองนาว 2329 เด็กชายณัฐชานนท์ พลอยประเสริฐ อ.3 1
761 บ้านหนองนาว 2330 เด็กชายณัฐภัทร กาบคำ อ.3 1
762 บ้านหนองนาว 2347 เด็กชายปกรณ์ กำจาย อ.3 1
763 บ้านหนองนาว 2334 เด็กชายสถิตคุณ ท้าวอุดม อ.3 1
764 บ้านหนองนาว 2335 เด็กชายสุวิจักขณ์ ไชยป้อม อ.3 1
765 บ้านหนองนาว 2337 เด็กชายอิทธิเดช อวดสี อ.3 1
766 บ้านหนองนาว 2349 เด็กชายอัครพล ตันชะ อ.3 1
767 บ้านหนองนาว 2331 เด็กชายนราวิชญ์ มุดธิดา อ.3 1
768 บ้านหนองนาว 2336 เด็กชายยุทธวีร์ รูปงาม อ.3 1
769 บ้านหนองนาว 2332 เด็กชายภานุรุจ สนธิคุณ อ.3 1
770 บ้านหนองนาว 2365 เด็กชายภาคิน รักชาติ อ.3 1
771 บ้านหนองนาว 2333 เด็กชายศุภกร วรรณารักษ์ อ.3 1
772 บ้านหนองนาว 2339 เด็กหญิงบุศรินทร์ ห้องพ่วง อ.3 1
773 บ้านหนองนาว 2344 เด็กหญิงอลินดา ใยสำลี อ.3 1
774 บ้านหนองนาว 2352 เด็กหญิงกานต์ธิดา รูปงาม อ.3 1
775 บ้านหนองนาว 2343 เด็กหญิงพีรยา ดอกเกษ อ.3 1
776 บ้านหนองนาว 2338 เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีวรรณชัย อ.3 1
777 บ้านหนองนาว 2341 เด็กหญิงปิยนุช แสนใจ อ.3 1
778 บ้านหนองนาว 2350 เด็กหญิงจิรัชญา หล้าปินตา อ.3 1
779 บ้านหนองนาว 2342 เด็กหญิงพรพรรณ ผังดี อ.3 1
780 บ้านหนองนาว 2340 เด็กหญิงปพิชญา จานเก่า อ.3 1
781 บ้านหนองนาว 2345 เด็กชายธนกฤต สุรินทร์ ป.1 1
782 บ้านหนองนาว 2305 เด็กชายกันตศักดิ์ ขาวข้น ป.1 1
783 บ้านหนองนาว 2304 เด็กชายกฤตภาส ถ้ำทอง ป.1 1
784 บ้านหนองนาว 2361 เด็กชายทองไท จ้าว ป.1 1
785 บ้านหนองนาว 2360 เด็กชายพชรดนัย โลมากุล ป.1 1
786 บ้านหนองนาว 2307 เด็กชายภาคิน กล้าจริง ป.1 1
787 บ้านหนองนาว 2306 เด็กชายพชรพล ทุนธิราช ป.1 1
788 บ้านหนองนาว 2362 เด็กหญิงชฎานิภา ทีเร็ว ป.1 1
789 บ้านหนองนาว 2310 เด็กหญิงจิรวลัญช์ พรสุนทรานันท์ ป.1 1
790 บ้านหนองนาว 2313 เด็กหญิงนลินี ภูใจ ป.1 1
791 บ้านหนองนาว 2327 เด็กหญิงอภิญญา ไวตา ป.1 1
792 บ้านหนองนาว 2312 เด็กหญิงชนากานต์ ขยันทำ ป.1 1
793 บ้านหนองนาว 2309 เด็กหญิงกมลรัตน์ ชุ่มเชื้อ ป.1 1
794 บ้านหนองนาว 2315 เด็กหญิงสุภาพรรณ ปันติบุ่ง ป.1 1
795 บ้านหนองนาว 2314 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประมาณ ป.1 1
796 บ้านหนองนาว 2316 เด็กหญิงนันทรัตน์ ทีเก่ง ป.1 1
797 บ้านหนองนาว 2308 เด็กหญิงกมลชนก พัฒนศรีสุขกุล ป.1 1
798 บ้านหนองนาว 2280 เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณชาติ ป.2 1
799 บ้านหนองนาว 2278 เด็กชายเทวา ดวงพรมหาสกุล ป.2 1
800 บ้านหนองนาว 2317 เด็กชายชยานันต์ เครือยศ ป.2 1
801 บ้านหนองนาว 2281 เด็กชายรัชชานนท์ กระจ่างลิขิต ป.2 1
802 บ้านหนองนาว 2346 เด็กชายศุภวัทน์ ปัญญา ป.2 1
803 บ้านหนองนาว 2279 เด็กชายธนกฤต มหาไม้ ป.2 1
804 บ้านหนองนาว 2318 เด็กชายบุญยวัฒน์ วิงวอน ป.2 1
805 บ้านหนองนาว 2282 เด็กชายอัครวินท์ โอละลึก ป.2 1
806 บ้านหนองนาว 2319 เด็กชายพศิน ชุมรุม ป.2 1
807 บ้านหนองนาว 2303 เด็กชายธนากร สนธิคุณ ป.2 1
808 บ้านหนองนาว 2291 เด็กหญิงภัทราพร ช่างนวด ป.2 1
809 บ้านหนองนาว 2290 เด็กหญิงพิชญธิดา อาวรณ์ ป.2 1
810 บ้านหนองนาว 2301 เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุขแสงเดือน ป.2 1
811 บ้านหนองนาว 2288 เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์ครองศักดิ์ ป.2 1
812 บ้านหนองนาว 2286 เด็กหญิงณัฐชยา รูปงาม ป.2 1
813 บ้านหนองนาว 2292 เด็กหญิงยุภารัตน์ จันทา ป.2 1
814 บ้านทุ่งผึ้ง 538 เด็กชายธีรสิน ฟังเพลิน อ.2 1
815 บ้านทุ่งผึ้ง 540 เด็กหญิงปรียามาศ หมายจริง อ.2 1
816 บ้านทุ่งผึ้ง 541 เด็กหญิงภูริตา ชาลัง อ.2 1
817 บ้านทุ่งผึ้ง 539 เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรดโสภา อ.2 1
818 บ้านทุ่งผึ้ง 536 เด็กชายสงกรานต์ ถือสัตย์ อ.3 1
819 บ้านทุ่งผึ้ง 537 เด็กหญิงธนัชชา แซ่ลี อ.3 1
820 บ้านทุ่งผึ้ง 532 เด็กชายธนวรรธน์ พิทักษ์วงค์ ป.1 1
821 บ้านทุ่งผึ้ง 531 เด็กชายกฤษฎา แสงจันทร์ ป.1 1
822 บ้านทุ่งผึ้ง 533 เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อดวงทิพย์ ป.1 1
823 บ้านทุ่งผึ้ง 534 เด็กหญิงคุณัญญา กลิ่นหอม ป.1 1
824 บ้านทุ่งผึ้ง 528 เด็กชายอัครเดช ถือสัตย์ ป.2 1
825 บ้านทุ่งผึ้ง 526 เด็กชายภิรภัทร สามสี ป.2 1
826 บ้านทุ่งผึ้ง 529 เด็กหญิงพรพิมล แสงงาม ป.2 1
827 บ้านทุ่งผึ้ง 520 เด็กชายนภัสกร พงศ์กาสอ ป.3 1
828 บ้านทุ่งผึ้ง 521 เด็กชายวุฒิภัทร ถือสัตย์ ป.3 1
829 บ้านทุ่งผึ้ง 516 เด็กชายกิตติพัทธ์ ต้อนรับ ป.4 1
830 บ้านทุ่งผึ้ง 518 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีใจวงศ์ ป.4 1
831 บ้านทุ่งผึ้ง 509 เด็กชายพิพัฒน์ เวียงนาค ป.5 1
832 บ้านทุ่งผึ้ง 512 เด็กชายเจตนิพัทธ์ จิตใจ ป.5 1
833 บ้านทุ่งผึ้ง 511 เด็กชายพีรณัฐ กันเกตุ ป.5 1
834 บ้านทุ่งผึ้ง 510 เด็กชายพัชรพล ศิริคำเพ็ง ป.5 1
835 บ้านทุ่งผึ้ง 508 เด็กชายเทพสุธิน มากูลต๊ะ ป.5 1
836 บ้านทุ่งผึ้ง 503 เด็กหญิงนันทิกานต์ หมายจริง ป.6 1
837 บ้านทุ่งผึ้ง 504 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มากูลต๊ะ ป.6 1
838 บ้านหัวฝาย 1021 เด็กชายภานุวัฒน์ มุงเมือง อ.3 1
839 บ้านหัวฝาย 1022 เด็กชายสุภัทโชค สายพรหม อ.3 1
840 บ้านหัวฝาย 1018 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฟังเพลิน ป.1 1
841 บ้านหัวฝาย 1020 เด็กหญิงปวีณอร หมายจริง ป.1 1
842 บ้านหัวฝาย 1019 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลิ่นหอม ป.1 1
843 บ้านหัวฝาย 1010 เด็กชายชวนากร ม้าวทุ่งตัน ป.2 1
844 บ้านหัวฝาย 1014 เด็กชายพงศกร ประสม ป.2 1
845 บ้านหัวฝาย 1013 เด็กชายประยุทธ์ คำมูล ป.2 1
846 บ้านหัวฝาย 1012 เด็กชายนนท์นภัส สิทธิธรรม ป.2 1
847 บ้านหัวฝาย 1011 เด็กชายธีรศิลป์ จินจำ ป.2 1
848 บ้านหัวฝาย 1008 เด็กชายชนะพล ภาคภูมิพัฒนา ป.3 1
849 บ้านหัวฝาย 1007 เด็กชายสุภกร อาจกิจ ป.3 1
850 บ้านหัวฝาย 1009 เด็กหญิงอภิญญา มากูลต๊ะ ป.3 1
851 บ้านหัวฝาย 1001 เด็กชายนันธวัฒน์ กลิ่นหอม ป.4 1
852 บ้านหัวฝาย 1003 เด็กหญิงสุขรัตติกาล ฟังเพลิน ป.4 1
853 บ้านหัวฝาย 1002 เด็กหญิงจิรภิญญา สูงดี ป.4 1
854 บ้านหัวฝาย 994 เด็กชายสุกฤษณ์ มากุลต๊ะ ป.5 1
855 บ้านหัวฝาย 995 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศึกษา ป.5 1
856 บ้านหัวฝาย 1015 เด็กหญิงบุญภัทรา ไชยยา ป.5 1
857 บ้านหัวฝาย 986 เด็กชายพงค์พิษณุ ฟังเพลิน ป.6 1
858 บ้านหัวฝาย 985 เด็กชายกิตติศักดิ์ มากุลต๊ะ ป.6 1
859 บ้านหัวฝาย 987 เด็กชายภาณุวัฒน์ ฟังเพลิน ป.6 1
860 บ้านหัวฝาย 996 เด็กชายธีรพัฒน์ วงค์อ่อน ป.6 1
861 บ้านหัวฝาย 1016 เด็กหญิงบุญภัทร์ ไชยยา ป.6 1
862 บ้านหัวฝาย 1004 เด็กหญิงสุนิสา วงเวียน ป.6 1
863 บ้านหัวฝาย 990 เด็กหญิงพนิดา กลิ่นหอม ป.6 1
864 บ้านหัวฝาย 999 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยังมูล ป.6 1
865 แจ้คอนวิทยา 2905 เด็กชายธีรภัทร์ งามพิง ม.2 1
866 แจ้คอนวิทยา 3205 เด็กชายธีรภัทร หลีกเลี่ยง ม.2 1
867 แจ้คอนวิทยา 2907 เด็กชายวีรภัทร จันทร์หอม ม.2 1
868 แจ้คอนวิทยา 2908 เด็กชายศิรศักดิ์ เยือกเย็น ม.2 1
869 แจ้คอนวิทยา 3206 เด็กชายธีรศักดิ์ หลีกเลี่ยง ม.2 1
870 แจ้คอนวิทยา 2903 เด็กชายณภัทร อุตสา ม.2 1
871 แจ้คอนวิทยา 2912 เด็กหญิงกัณฐิรัตน์ ศรียานะ ม.2 1
872 แจ้คอนวิทยา 2934 เด็กหญิงอำพร จะหมือ ม.2 1
873 แจ้คอนวิทยา 2913 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีอุตร ม.2 1
874 แจ้คอนวิทยา 2916 เด็กหญิงอรปรียา กุญชร ม.2 1
875 แจ้คอนวิทยา 2910 เด็กหญิงกัญญพัชร ถาน้อย ม.2 1
876 แจ้คอนวิทยา 2914 เด็กหญิงสิราวรรณ กุญชร ม.2 1
877 แจ้คอนวิทยา 2915 เด็กหญิงศิรัญญา ประสม ม.2 1
878 แจ้คอนวิทยา 3001 เด็กหญิงพนิดา สังข์จินดา ม.2 1
879 แจ้คอนวิทยา 2911 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต๊ะคำวัน ม.2 1
880 แจ้คอนวิทยา 2865 เด็กชายพงศธร ทานะขันธ์ ม.3 1
881 แจ้คอนวิทยา 3176 เด็กชายสหรัฐ ยาง ม.3 1
882 แจ้คอนวิทยา 2866 เด็กชายวรัญญู งามพิง ม.3 1
883 แจ้คอนวิทยา 2868 เด็กชายสรธัญ หลีกเลี่ยง ม.3 1
884 แจ้คอนวิทยา 2864 เด็กชายนันทวัฒน์ กุญชร ม.3 1
885 แจ้คอนวิทยา 3175 เด็กชายปุณณวิชญ์ โยมงาม ม.3 1
886 แจ้คอนวิทยา 2928 เด็กชายวัฒนชัย จะกะ ม.3 1
887 แจ้คอนวิทยา 3177 เด็กชายอภิยุต ยาง ม.3 1
888 แจ้คอนวิทยา 2860 เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์หอม ม.3 1
889 แจ้คอนวิทยา 2867 เด็กชายศิรศักดิ์ กุญชร ม.3 1
890 แจ้คอนวิทยา 2863 เด็กชายทักษ์ดนัย มุงเมือง ม.3 1
891 แจ้คอนวิทยา 2862 เด็กชายดนุวัต ปองดอง ม.3 1
892 แจ้คอนวิทยา 2870 เด็กหญิงณัฐธิดา มุงเมือง ม.3 1
893 แจ้คอนวิทยา 2873 เด็กหญิงสกุลรัตน์ งามพิง ม.3 1
894 แจ้คอนวิทยา 2956 เด็กหญิงแพทธลิน หลีกเลี่ยง ม.3 1
895 แจ้คอนวิทยา 3182 เด็กหญิงบัวชมพู ยาง ม.3 1
896 แจ้คอนวิทยา 3181 เด็กหญิงกันณิชา ไชยชมภู ม.3 1
897 แจ้คอนวิทยา 3179 เด็กหญิงกัญญามาศ ยาง ม.3 1
898 แจ้คอนวิทยา 2980 เด็กหญิงศุภกานต์ ใจหมั้น ม.3 1
899 แจ้คอนวิทยา 3183 เด็กหญิงมัญชพร เป็นแผ่น ม.3 1
900 แจ้คอนวิทยา 3007 เด็กหญิงณัฐมล สีอุดร ม.3 1
901 แจ้คอนวิทยา 3180 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยาง ม.3 1
902 แจ้คอนวิทยา 3178 เด็กหญิงกัญญาภัค ยั่งยืน ม.3 1
903 แจ้คอนวิทยา 2871 เด็กหญิงธัญสินี จำปี ม.3 1
904 แจ้คอนวิทยา 3143 เด็กหญิงธิดารัศมิ์ แอแตะ ม.3 1
905 แจ้คอนวิทยา 3184 เด็กหญิงอัจฉริยา ยาง ม.3 1
906 แจ้คอนวิทยา 3225 เด็กชายประสิทธิ์ (ไม่มีนามสกุล) อ.2 1
907 แจ้คอนวิทยา 3227 เด็กชายภูริณัฐ มุงเมือง อ.2 1
908 แจ้คอนวิทยา 3229 เด็กชายสมชัย จะหยี อ.2 1
909 แจ้คอนวิทยา 3228 เด็กชายวรวุฒิ แสงคำ อ.2 1
910 แจ้คอนวิทยา 3243 เด็กชายณฉัตร บุญสวัสดิ์ อ.2 1
911 แจ้คอนวิทยา 3221 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หลีกเลี่ยง อ.2 1
912 แจ้คอนวิทยา 3222 เด็กชายณัฐดนัย กุญชร อ.2 1
913 แจ้คอนวิทยา 3220 เด็กชายเฉลิมพล ประดับดาว อ.2 1
914 แจ้คอนวิทยา 3223 เด็กชายเตชินท์ ใจปัญญา อ.2 1
915 แจ้คอนวิทยา 3226 เด็กชายปรีดาพัฒน์ ลักษร อ.2 1
916 แจ้คอนวิทยา 3241 เด็กชายเด็กชายบุตรนางนาแล ลาหู่ อ.2 1
917 แจ้คอนวิทยา 3224 เด็กชายเนวิน ใจปัญญา อ.2 1
918 แจ้คอนวิทยา 3238 เด็กหญิงวรินรำไพ แสงคำ อ.2 1
919 แจ้คอนวิทยา 3237 เด็กหญิงรัชนก จะหยี อ.2 1
920 แจ้คอนวิทยา 3240 เด็กหญิงอรนิภา มุงเมือง อ.2 1
921 แจ้คอนวิทยา 3233 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สัตย์มาก อ.2 1
922 แจ้คอนวิทยา 3232 เด็กหญิงดาวิกา อ้ายมง อ.2 1
923 แจ้คอนวิทยา 3236 เด็กหญิงภาสินี มุงเมือง อ.2 1
924 แจ้คอนวิทยา 3239 เด็กหญิงสุชาวดี หลีกเลี่ยง อ.2 1
925 แจ้คอนวิทยา 3234 เด็กหญิงธันยชนก กุญชร อ.2 1
926 แจ้คอนวิทยา 3230 เด็กหญิงกมลทิพย์ แออี่ อ.2 1
927 แจ้คอนวิทยา 3231 เด็กหญิงณภัทร แสงคำ อ.2 1
928 แจ้คอนวิทยา 3235 เด็กหญิงนารา กลีบเนตร อ.2 1
929 แจ้คอนวิทยา 3192 เด็กชายณัฐพัชร์ สีอุดร อ.3 1
930 แจ้คอนวิทยา 3193 เด็กชายภูผา มุงเมือง อ.3 1
931 แจ้คอนวิทยา 3191 เด็กชายจีรากร มุงเมือง อ.3 1
932 แจ้คอนวิทยา 3153 เด็กชายศุภฤกษ์ แสงคำ อ.3 1
933 แจ้คอนวิทยา 3189 เด็กชายก้องภพ จะโย อ.3 1
934 แจ้คอนวิทยา 3190 เด็กชายกิตติพงศ์ ลุงซ่าง อ.3 1
935 แจ้คอนวิทยา 3197 เด็กหญิงวณิดา ปฐมพีรุ่งเรือง อ.3 1
936 แจ้คอนวิทยา 3194 เด็กหญิงชลิดา แสนคำ อ.3 1
937 แจ้คอนวิทยา 3195 เด็กหญิงเตวิษา แสงคำ อ.3 1
938 แจ้คอนวิทยา 3208 เด็กหญิงมาลินี แซ่แล อ.3 1
939 แจ้คอนวิทยา 3198 เด็กหญิงวิรดี จะหมื่น อ.3 1
940 แจ้คอนวิทยา 3200 เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงคำ อ.3 1
941 แจ้คอนวิทยา 3199 เด็กหญิงอุรัชชา แสกะคา อ.3 1
942 แจ้คอนวิทยา 3196 เด็กหญิงเพชรดา จะโย อ.3 1
943 แจ้คอนวิทยา 3163 เด็กชายธนวันต์ จะที ป.1 1
944 แจ้คอนวิทยา 3150 เด็กชายพิชญุตม์ แสนคำ ป.1 1
945 แจ้คอนวิทยา 3164 เด็กชายธีรภัทร แสนหน่อ ป.1 1
946 แจ้คอนวิทยา 3167 เด็กชายศุภกร จะมู ป.1 1
947 แจ้คอนวิทยา 3147 เด็กชายณัฐพล สุริยะวงค์ ป.1 1
948 แจ้คอนวิทยา 3148 เด็กชายณัฐพัฒน์ กลิ่นเก่า ป.1 1
949 แจ้คอนวิทยา 3188 เด็กชายชาติชาย แสงคำ ป.1 1
950 แจ้คอนวิทยา 3151 เด็กชายภัทรดนัย เป็งกิจ ป.1 1
951 แจ้คอนวิทยา 3124 เด็กชายมนตรี จะที ป.1 1
952 แจ้คอนวิทยา 3145 เด็กชายคุณานนท์ ใจหมั้น ป.1 1
953 แจ้คอนวิทยา 3149 เด็กชายนรินทร์ ยาจ่า ป.1 1
954 แจ้คอนวิทยา 3160 เด็กชายจตุรวิทย์ ต๊ะคมแข็ง ป.1 1
955 แจ้คอนวิทยา 3158 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อ่องคา ป.1 1
956 แจ้คอนวิทยา 3219 เด็กหญิงสุวัทนา ไอ่สอ ป.1 1
957 แจ้คอนวิทยา 3157 เด็กหญิงวชิราพร กุญชร ป.1 1
958 แจ้คอนวิทยา 3154 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะที ป.1 1
959 แจ้คอนวิทยา 3210 เด็กหญิงนิสา จะลา ป.1 1
960 แจ้คอนวิทยา 3187 เด็กหญิงสุดาภรณ์ เลาะปู ป.1 1
961 แจ้คอนวิทยา 3173 เด็กหญิงรัตนา แชแหล ป.1 1
962 แจ้คอนวิทยา 3169 เด็กหญิงนภัสศร จะหยี ป.1 1
963 แจ้คอนวิทยา 3156 เด็กชายมาริสา จอมใจชมพู ป.1 1
964 แจ้คอนวิทยา 3155 เด็กหญิงนัสชา ใจหมั้น ป.1 1
965 แจ้คอนวิทยา 3159 เด็กชายกฤษณะ ลาบา ป.2 1
966 แจ้คอนวิทยา 3211 เด็กชายดนัยเทพ จะลา ป.2 1
967 แจ้คอนวิทยา 3161 เด็กชายจิรายุ อาลา ป.2 1
968 แจ้คอนวิทยา 3165 เด็กชายวรวิทย์ แสงคำ ป.2 1
969 แจ้คอนวิทยา 3134 เด็กชายธนธร แต้มลึก ป.2 1
970 แจ้คอนวิทยา 3162 เด็กชายณัฐดนัย อ้ายมง ป.2 1
971 แจ้คอนวิทยา 3135 เด็กชายวัชรกรณ์ สีอุตร ป.2 1
972 แจ้คอนวิทยา 3242 เด็กชายกิตติวินท์ แสงคำ ป.2 1
973 แจ้คอนวิทยา 3166 เด็กชายวิชัย ขวัญทรัพย์กุล ป.2 1
974 แจ้คอนวิทยา 3201 เด็กชายสุวภัทร วังเสาร์ ป.2 1
975 แจ้คอนวิทยา 3133 เด็กชายทัตเทพ สรีอุดร ป.2 1
976 แจ้คอนวิทยา 3168 เด็กชายอัศวิน คุมา ป.2 1
977 แจ้คอนวิทยา 3137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำสวัสดิ์ ป.2 1
978 แจ้คอนวิทยา 3139 เด็กหญิงณัฐธิดา ใจปัญญา ป.2 1
979 แจ้คอนวิทยา 3172 เด็กหญิงเบญญา แออี่ ป.2 1
980 แจ้คอนวิทยา 3171 เด็กหญิงนาจะ มูเซอ ป.2 1
981 แจ้คอนวิทยา 3170 เด็กหญิงนรมน จะอื่อ ป.2 1
982 แจ้คอนวิทยา 3141 เด็กหญิงทิตานัน กลิ่นเก่า ป.2 1
983 แจ้คอนวิทยา 3138 เด็กหญิงชุติกานต์ สัตย์มาก ป.2 1
984 แจ้คอนวิทยา 3140 เด็กหญิงณิชชยา ฟังเพลิน ป.2 1
985 แจ้คอนวิทยา 3174 เด็กหญิงอุรัสยา แสกะคา ป.2 1
986 แจ้คอนวิทยา 3136 เด็กหญิงกัญญาภัทร ใจหมั้น ป.2 1
987 แจ้คอนวิทยา 3094 เด็กชายจักรภัทร อัดแอ ป.3 1
988 แจ้คอนวิทยา 3125 เด็กชายมานะ แสงยอ ป.3 1
989 แจ้คอนวิทยา 3126 เด็กชายวรธันย์ แสงคำ ป.3 1
990 แจ้คอนวิทยา 3098 เด็กชายศรัณย์ หลีกเลี่ยง ป.3 1
991 แจ้คอนวิทยา 3123 เด็กชายเชษฐวิทย์ แสงคำ ป.3 1
992 แจ้คอนวิทยา 3095 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สัตย์ฉิ่ง ป.3 1
993 แจ้คอนวิทยา 3102 เด็กชายจะติ มูเซอ ป.3 1
994 แจ้คอนวิทยา 3106 เด็กชายนิธาน แสงคำ ป.3 1
995 แจ้คอนวิทยา 3096 เด็กชายปรีฐิพัชร ลักษร ป.3 1
996 แจ้คอนวิทยา 3131 เด็กหญิงสา วียะ ป.3 1
997 แจ้คอนวิทยา 3132 เด็กหญิงอาชัญ อ่องคา ป.3 1
998 แจ้คอนวิทยา 3097 เด็กหญิงปรียาภัทร อุตสา ป.3 1
999 แจ้คอนวิทยา 3099 เด็กหญิงณัฐยา จันทร์เขียว ป.3 1
1000 แจ้คอนวิทยา 3100 เด็กหญิงเปมิกา นำนนท์ ป.3 1
1001 แจ้คอนวิทยา 3202 เด็กหญิงขวัญฤทัย จอมใจชมพู ป.3 1
1002 แจ้คอนวิทยา 3185 เด็กหญิงจิรภัทร ลิ้มปฐมพิภพ ป.3 1
1003 แจ้คอนวิทยา 3129 เด็กหญิงนาอิน แสงคำ ป.3 1
1004 แจ้คอนวิทยา 3128 เด็กหญิงธันยพร แสงคำ ป.3 1
1005 แจ้คอนวิทยา 3218 เด็กชายปภาวิชญ์ จะมอ ป.4 1
1006 แจ้คอนวิทยา 3071 เด็กชายนันทยศ จะมอ ป.4 1
1007 แจ้คอนวิทยา 3064 เด็กชายจิรวัฒน์ มุงเมือง ป.4 1
1008 แจ้คอนวิทยา 3063 เด็กชายก้องธรณินทร์ ประสม ป.4 1
1009 แจ้คอนวิทยา 3065 เด็กชายณัฐวุฒิ มงคล ป.4 1
1010 แจ้คอนวิทยา 3114 เด็กชายมีทรัพย์ แซ่ย่าง ป.4 1
1011 แจ้คอนวิทยา 3203 เด็กชายตะวัน แสกะคา ป.4 1
1012 แจ้คอนวิทยา 3109 เด็กหญิงจีราพร แสงคำ ป.4 1
1013 แจ้คอนวิทยา 3110 เด็กหญิงธันยาพร แซ่โฟ้ง ป.4 1
1014 แจ้คอนวิทยา 3029 เด็กชายศุกลวัฒน์ สัตย์มาก ป.5 1
1015 แจ้คอนวิทยา 2989 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทางทอง ป.5 1
1016 แจ้คอนวิทยา 3115 เด็กชายกมล นาป่า ป.5 1
1017 แจ้คอนวิทยา 3034 เด็กหญิงภานุมาศ บัวริวัน ป.5 1
1018 แจ้คอนวิทยา 3036 เด็กหญิงวรัชยา หลีกเลี่ยง ป.5 1
1019 แจ้คอนวิทยา 3030 เด็กหญิงจิราภัทร ดวงตา ป.5 1
1020 แจ้คอนวิทยา 3031 เด็กหญิงณัฐชา พรายด้วง ป.5 1
1021 แจ้คอนวิทยา 3035 เด็กหญิงวณิชยา กุญชร ป.5 1
1022 แจ้คอนวิทยา 3033 เด็กหญิงนิวารินี ปองดอง ป.5 1
1023 แจ้คอนวิทยา 3032 เด็กหญิงธัญพร กันทหล้า ป.5 1
1024 แจ้คอนวิทยา 3068 เด็กหญิงสุรียาภรณ์ ใจหมั้น ป.5 1
1025 แจ้คอนวิทยา 2995 เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์หอม ป.6 1
1026 แจ้คอนวิทยา 3069 เด็กชายก้องนรินทร์ สันโดษชน ป.6 1
1027 แจ้คอนวิทยา 2990 เด็กหญิงธนัญญา ประสม ป.6 1
1028 แจ้คอนวิทยา 2993 เด็กหญิงศริญญา ใจหมั้น ป.6 1
1029 แจ้คอนวิทยา 2991 เด็กหญิงพิชาพร ปันกองงาม ป.6 1
1030 แจ้คอนวิทยา 3073 เด็กหญิงจันทกานต์ แสงคำ ป.6 1
1031 แจ้คอนวิทยา 2994 เด็กหญิงสัตยาวดี พรมคำ ป.6 1
1032 แจ้คอนวิทยา 2992 เด็กหญิงรัตนาวดี เกิดผล ป.6 1
1033 แจ้คอนวิทยา 2970 เด็กหญิงสุนิษา สัตย์ซื่อ ป.6 1
1034 แจ้คอนวิทยา 3075 เด็กหญิงลีลาวดี สิทธิกุล ป.6 1
1035 แจ้คอนวิทยา 2962 เด็กชายภัทรพงค์ กลิ่นหอม ม.1 1
1036 แจ้คอนวิทยา 3212 เด็กชายสืบศักดิ์ นิรอรัมย์ ม.1 1
1037 แจ้คอนวิทยา 2966 เด็กชายวริทธินันท์ สัตย์มาก ม.1 1
1038 แจ้คอนวิทยา 2997 เด็กชายภัทรากร โคลมาก ม.1 1
1039 แจ้คอนวิทยา 2958 เด็กชายกิตติกร หลีกเลี่ยง ม.1 1
1040 แจ้คอนวิทยา 2960 เด็กชายณัฐพงษ์ ประสม ม.1 1
1041 แจ้คอนวิทยา 2999 เด็กชายเอกชัย แสนหน่อ ม.1 1
1042 แจ้คอนวิทยา 2964 เด็กชายสุทธิภัทร สัตย์มาก ม.1 1
1043 แจ้คอนวิทยา 3214 เด็กชายอัฉราวุฒิ เหล็กแก้ว ม.1 1
1044 แจ้คอนวิทยา 3213 เด็กชายอัครชัย เครือใจยา ม.1 1
1045 แจ้คอนวิทยา 2959 เด็กชายจรรยมงคล มุงเมือง ม.1 1
1046 แจ้คอนวิทยา 2961 เด็กชายพีรภัทร ใจหมั้น ม.1 1
1047 แจ้คอนวิทยา 3038 เด็กชายสุพศิน แอแตะ ม.1 1
1048 แจ้คอนวิทยา 2963 เด็กชายศุภกานต์ รัญสันเทียะ ม.1 1
1049 แจ้คอนวิทยา 2965 เด็กชายอติภัทร แรงจริง ม.1 1
1050 แจ้คอนวิทยา 3217 เด็กหญิงศุรดา จอมพล ม.1 1
1051 แจ้คอนวิทยา 3216 เด็กหญิงประวีณา คำมูล ม.1 1
1052 แจ้คอนวิทยา 3040 เด็กหญิงจีรนันท์ จะลา ม.1 1
1053 แจ้คอนวิทยา 2967 เด็กหญิงกนกธร เชื้อประทุม ม.1 1
1054 แจ้คอนวิทยา 2971 เด็กหญิงสุพรรธิดา วงศ์ครองศักดิ์ ม.1 1
1055 แจ้คอนวิทยา 3044 เด็กหญิงอำพร วียะ ม.1 1
1056 แจ้คอนวิทยา 3215 เด็กหญิงนรภัทรพิมนต์ อินต๊ะจักร์ ม.1 1
1057 แจ้คอนวิทยา 3000 เด็กหญิงธิดา จะโย ม.1 1
1058 แจ้คอนวิทยา 3204 เด็กชายณัฐวุฒิ มากุลต๊ะ ม.2 1
1059 แจ้คอนวิทยา 2906 เด็กชายวรากรณ์ มุงเมือง ม.2 1
1060 แจ้คอนวิทยา 3112 เด็กชายลัทธพล มากูลต๊ะ ม.2 1
1061 แจ้คอนวิทยา 2909 เด็กชายภาณุพงศ์ คงผ่องใส ม.2 1
1062 แจ้คอนวิทยา 3207 เด็กชายพีรพัฒน์ สายพรหม ม.2 1
1063 แจ้คอนวิทยา 2904 เด็กชายธนิสร เป็งกิจ ม.2 1
1064 บ้านทุ่งฮ้าง 950 เด็กชายเกื้อกูล ปกปิด อ.2 1
1065 บ้านทุ่งฮ้าง 952 เด็กชายธันวา จอกเงิน อ.2 1
1066 บ้านทุ่งฮ้าง 951 เด็กชายขัขนันท์ จานแก้ว อ.2 1
1067 บ้านทุ่งฮ้าง 954 เด็กหญิงภิรัญญา อึ่งอือ อ.2 1
1068 บ้านทุ่งฮ้าง 953 เด็กหญิงทิฆัมพร ยอดเรือน อ.2 1
1069 บ้านทุ่งฮ้าง 945 เด็กชายปรัชญา บุญรักษ์ ป.1 1
1070 บ้านทุ่งฮ้าง 946 เด็กหญิงกัญญาภัค ชมภูชุ่ม ป.1 1
1071 บ้านทุ่งฮ้าง 947 เด็กหญิงจรรทรัตน หน้าผ่อง ป.1 1
1072 บ้านทุ่งฮ้าง 943 เด็กหญิงตามล - ป.2 1
1073 บ้านทุ่งฮ้าง 948 เด็กหญิงลินลดา เซียนฟาน ป.2 1
1074 บ้านทุ่งฮ้าง 944 เด็กหญิงประภัสสรา สัตย์มาก ป.2 1
1075 บ้านทุ่งฮ้าง 937 เด็กชายปัณณธร อดเหนียว ป.3 1
1076 บ้านทุ่งฮ้าง 938 เด็กชายกฤติเดช ต้นแก้ว ป.3 1
1077 บ้านทุ่งฮ้าง 940 เด็กหญิงศิรภา วงค์คมใน ป.3 1
1078 บ้านทุ่งฮ้าง 928 เด็กชายชัยภัทร สัตย์มาก ป.4 1
1079 บ้านทุ่งฮ้าง 930 เด็กชายณัฐภัทร สมมุ้ง ป.4 1
1080 บ้านทุ่งฮ้าง 932 เด็กชายพีรวิชญ์ ยอดเรือน ป.4 1
1081 บ้านทุ่งฮ้าง 929 เด็กชายไชยวัฒน์ สมไค้ ป.4 1
1082 บ้านทุ่งฮ้าง 931 เด็กชายปรวรรตน์ แปลกปลาด ป.4 1
1083 บ้านทุ่งฮ้าง 936 เด็กชายบุณยกร บุญเฉื่อย ป.4 1
1084 บ้านทุ่งฮ้าง 933 เด็กหญิงณธิดา แจ่มใส ป.4 1
1085 บ้านทุ่งฮ้าง 935 เด็กหญิงศยามล สัตย์มาก ป.4 1
1086 บ้านทุ่งฮ้าง 926 เด็กชายอภิชาติ หลีกเลี่ยง ป.5 1
1087 บ้านทุ่งฮ้าง 924 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปะทันยะ ป.5 1
1088 บ้านทุ่งฮ้าง 923 เด็กหญิงปาณทมาศ ปะทันยะ ป.6 1
1089 บ้านช่อฟ้า 475 เด็กชายพิตตินันท์ ทองคำ ป.1 1
1090 บ้านช่อฟ้า 476 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คงแป้น ป.1 1
1091 บ้านช่อฟ้า 467 เด็กหญิงวรรณณิดา ไทยใหม่ ป.2 1
1092 บ้านช่อฟ้า 474 เด็กชายอชิตพล ไทยใหม่ ป.3 1
1093 บ้านช่อฟ้า 459 เด็กชายพัชรพงศ์ ทองคำ ป.3 1
1094 บ้านช่อฟ้า 460 เด็กชายพุฒิพัฒน์ อัดแอ ป.3 1
1095 บ้านช่อฟ้า 458 เด็กชายจิรายุ ไทยใหม่ ป.3 1
1096 บ้านช่อฟ้า 461 เด็กชายวทัญญู ทองคำ ป.3 1
1097 บ้านช่อฟ้า 463 เด็กหญิงพีชญา สมเพราะ ป.3 1
1098 บ้านช่อฟ้า 477 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หลีกเลี่ยง ป.3 1
1099 บ้านช่อฟ้า 462 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โปทาวี ป.3 1
1100 บ้านช่อฟ้า 454 เด็กชายอัษฎาวุฒิ อินนา ป.4 1
1101 บ้านช่อฟ้า 452 เด็กชายชลชาติ ศรีย้าง ป.4 1
1102 บ้านช่อฟ้า 453 เด็กชายธนวรรธน์ อุดป่าคา ป.4 1
1103 บ้านช่อฟ้า 457 เด็กหญิงอริศรา ดีประดวง ป.4 1
1104 บ้านช่อฟ้า 449 เด็กชายวรเทพ อัดแอ ป.5 1
1105 บ้านช่อฟ้า 450 เด็กหญิงปานรดา รักสถาน ป.5 1
1106 บ้านช่อฟ้า 443 เด็กชายธาดา ประสม ป.6 1
1107 บ้านช่อฟ้า 478 เด็กชายอัษฎาวุฒิ อัดแอ ป.6 1
1108 บ้านช่อฟ้า 446 เด็กหญิงนิชาภัทร เป็นเอก ป.6 1
1109 บ้านช่อฟ้า 445 เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักชาติ ป.6 1
1110 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 468 เด็กชายธนพิชร์ ยาง ป.2 1
1111 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 470 เด็กชายสุทธิพจน์ ยาง ป.2 1
1112 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 469 เด็กชายบรรณวัฒน์ ยาง ป.2 1
1113 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 472 เด็กหญิงอำไพรัตน์ ยาง ป.2 1
1114 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 471 เด็กหญิงวิลาสินี เป็นเอก ป.2 1
1115 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 464 เด็กชายนธทร ยาง ป.3 1
1116 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 466 เด็กหญิงศรินรัตน์ ยาง ป.3 1
1117 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 465 เด็กหญิงมารินทร์วัน ยาง ป.3 1
1118 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 455 เด็กชายภูมิเพชร ยาง ป.4 1
1119 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 456 เด็กหญิงสุชญา พงษ์พลวัต ป.4 1
1120 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 451 เด็กหญิงกัลยาณี ยาง ป.5 1
1121 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 442 เด็กชายคมชาญ ยาง ป.6 1
1122 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 447 เด็กชายสุรศักดิ์ ยาง ป.6 1
1123 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 448 เด็กหญิงจิดาพร กมลขัณฑ์ ป.6 1
1124 ชุมชนบ้านสา 3439 เด็กชายชยมงคล คำอ้าย อ.2 1
1125 ชุมชนบ้านสา 3437 เด็กชายจิตตพัฒน์ ใจการ อ.2 1
1126 ชุมชนบ้านสา 3438 เด็กชายชัยณภัส ทิว่อง อ.2 1
1127 ชุมชนบ้านสา 3440 เด็กชายชัยวิทย์ มะทะ อ.2 1
1128 ชุมชนบ้านสา 3441 เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเสียง อ.2 1
1129 ชุมชนบ้านสา 3443 เด็กหญิงเนตรนภา ขยันดี อ.2 1
1130 ชุมชนบ้านสา 3446 เด็กหญิงลภาภัทร จารุเนตรรัศมี อ.2 1
1131 ชุมชนบ้านสา 3444 เด็กหญิงนลินณภา สติสูง อ.2 1
1132 ชุมชนบ้านสา 3445 เด็กหญิงปทิตตา ปัณสุวรรณ อ.2 1
1133 ชุมชนบ้านสา 3447 เด็กหญิงอนุธิดา แต้มดี อ.2 1
1134 ชุมชนบ้านสา 3442 เด็กหญิงณิชากุล แถลงการณ์ อ.2 1
1135 ชุมชนบ้านสา 3426 เด็กชายนพเก้า การขยัน อ.3 1
1136 ชุมชนบ้านสา 3423 เด็กชายคงกะพันธ์ การขยัน อ.3 1
1137 ชุมชนบ้านสา 3424 เด็กชายชีวานนท์ กรณปรีชาวงศ์ อ.3 1
1138 ชุมชนบ้านสา 3425 เด็กชายธนวินท์ สุวิล อ.3 1
1139 ชุมชนบ้านสา 3431 เด็กหญิงอภิชญา การขยัน อ.3 1
1140 ชุมชนบ้านสา 3430 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวเลางาม อ.3 1
1141 ชุมชนบ้านสา 3409 เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์จันทร์ ป.1 1
1142 ชุมชนบ้านสา 3406 เด็กชายธนภัทร หน้างาม ป.1 1
1143 ชุมชนบ้านสา 3410 เด็กชายเอกพงษ์ ปวนสืบ ป.1 1
1144 ชุมชนบ้านสา 3407 เด็กชายธนภูมิ มีกำไร ป.1 1
1145 ชุมชนบ้านสา 3405 เด็กชายธนบูรณ์ มีกำไร ป.1 1
1146 ชุมชนบ้านสา 3403 เด็กชายชนกานต์ ตามชี่อ ป.1 1
1147 ชุมชนบ้านสา 3408 เด็กชายพีรภัทร เงินท๊อก ป.1 1
1148 ชุมชนบ้านสา 3435 เด็กชายนพพล โพธิ์สาท ป.1 1
1149 ชุมชนบ้านสา 3404 เด็กชายดิชพงษ์ เอื้อแท้ ป.1 1
1150 ชุมชนบ้านสา 3412 เด็กหญิงวรัญชลี มีกำไร ป.1 1
1151 ชุมชนบ้านสา 3411 เด็กหญิงธัญญารัตน์ คุณฟู ป.1 1
1152 ชุมชนบ้านสา 3436 เด็กหญิงขวัญใจ แซ่เฮ่อ ป.1 1
1153 ชุมชนบ้านสา 3414 เด็กหญิงอารียา นพวพันธ์ ป.1 1
1154 ชุมชนบ้านสา 3413 เด็กหญิงอภิชญา เป็นต้น ป.1 1
1155 ชุมชนบ้านสา 3393 เด็กชายรวิพล การขยัน ป.2 1
1156 ชุมชนบ้านสา 3419 เด็กชายจิรเมธ สายวงค์ ป.2 1
1157 ชุมชนบ้านสา 3392 เด็กชายธนภัทร เงินท๊อก ป.2 1
1158 ชุมชนบ้านสา 3391 เด็กชายธนชัย ทิว่อง ป.2 1
1159 ชุมชนบ้านสา 3420 เด็กชายรชต กิรติกวีกาญจน์ ป.2 1
1160 ชุมชนบ้านสา 3395 เด็กหญิงทิพย์วารี มีเลข ป.2 1
1161 ชุมชนบ้านสา 3396 เด็กหญิงพัชศกร สีอินแก้ว ป.2 1
1162 ชุมชนบ้านสา 3394 เด็กหญิงณัฐรดา บุญมาเลิศ ป.2 1
1163 ชุมชนบ้านสา 3377 เด็กชายธีรวัฒน์ งามสม ป.3 1
1164 ชุมชนบ้านสา 3382 เด็กชายอักรินทร์ เทวิละ ป.3 1
1165 ชุมชนบ้านสา 3379 เด็กชายนันทพงษ์ คลาดแคล้ว ป.3 1
1166 ชุมชนบ้านสา 3389 เด็กชายกิตติ ทองศูรย์ ป.3 1
1167 ชุมชนบ้านสา 3416 เด็กชายทศธรรม กลิ่นฟุ้ง ป.3 1
1168 ชุมชนบ้านสา 3381 เด็กชายราชกร การหมั่น ป.3 1
1169 ชุมชนบ้านสา 3400 เด็กชายณัฏฐกฤต มีเลข ป.3 1
1170 ชุมชนบ้านสา 3376 เด็กชายญาณวรุตม์ สุดหอม ป.3 1
1171 ชุมชนบ้านสา 3399 เด็กหญิงสุพิชญา อกฝาย ป.3 1
1172 ชุมชนบ้านสา 3434 เด็กหญิงกัญญาณัช โพธิ์สาท ป.3 1
1173 ชุมชนบ้านสา 3383 เด็กหญิงณัฐชยา งามสุข ป.3 1
1174 ชุมชนบ้านสา 3388 เด็กหญิงอาภัสรา คำสอน ป.3 1
1175 ชุมชนบ้านสา 3385 เด็กหญิงปัณฑารีย์ กล่อมเปี้ย ป.3 1
1176 ชุมชนบ้านสา 3386 เด็กหญิงพิชญา แคล้วคลาด ป.3 1
1177 ชุมชนบ้านสา 3384 เด็กหญิงปัญญพัฒน์ สิทธิหล้า ป.3 1
1178 ชุมชนบ้านสา 3433 เด็กชายอรรถพล โพธิ์สาท ป.4 1
1179 ชุมชนบ้านสา 3366 เด็กชายดนัยภพ คุณมี ป.4 1
1180 ชุมชนบ้านสา 3368 เด็กชายวชิรวิชญ์ คำลือ ป.4 1
1181 ชุมชนบ้านสา 3365 เด็กชายณัฐพล แม่นยำ ป.4 1
1182 ชุมชนบ้านสา 3371 เด็กหญิงปรีชญา เณรเถาว์ ป.4 1
1183 ชุมชนบ้านสา 3369 เด็กหญิงทิพย์วรินทร์ มีเลข ป.4 1
1184 ชุมชนบ้านสา 3370 เด็กหญิงปรางวรินทร์ สมยา ป.4 1
1185 ชุมชนบ้านสา 3373 เด็กหญิงรัชนก ชินสิทธิ์ ป.4 1
1186 ชุมชนบ้านสา 3417 เด็กหญิงกมลวรรณ ละออง ป.4 1
1187 ชุมชนบ้านสา 3372 เด็กหญิงโยษิตา ก้อนทอง ป.4 1
1188 ชุมชนบ้านสา 3353 เด็กชายธนกฤต คำนิล ป.5 1
1189 ชุมชนบ้านสา 3364 เด็กชายณฐวัฒน์ การักษ์ ป.5 1
1190 ชุมชนบ้านสา 3355 เด็กชายพัชรวงศ์ เอื้อแท้ ป.5 1
1191 ชุมชนบ้านสา 3350 เด็กชายกานต์ สว่างแจ้ง ป.5 1
1192 ชุมชนบ้านสา 3354 เด็กชายปวริศ สุดหอม ป.5 1
1193 ชุมชนบ้านสา 3351 เด็กชายจิรายุ เรือนสิงห์ ป.5 1
1194 ชุมชนบ้านสา 3357 เด็กชายอนันตสิน เตชะสิงห์ ป.5 1
1195 ชุมชนบ้านสา 3432 เด็กชายชินพัฒน์ ศรีสมชัย ป.5 1
1196 ชุมชนบ้านสา 3375 เด็กหญิงณัชชา มากพันธ์ ป.5 1
1197 ชุมชนบ้านสา 3358 เด็กหญิงจิรัชญา คำลือ ป.5 1
1198 ชุมชนบ้านสา 3363 เด็กหญิงทิฆัมพร เอื้อแท้ ป.5 1
1199 ชุมชนบ้านสา 3359 เด็กหญิงชัญญานุช สุขพรม ป.5 1
1200 ชุมชนบ้านสา 3361 เด็กหญิงฟ้าลดา เอื้อแท้ ป.5 1
1201 ชุมชนบ้านสา 3421 เด็กหญิงปุณยาพร ชื่นจันทร์ ป.5 1
1202 ชุมชนบ้านสา 3340 เด็กชายสุวิจักษณ์ คำลือ ป.6 1
1203 ชุมชนบ้านสา 3341 เด็กชายอชิรวิชญ์ คำลือ ป.6 1
1204 ชุมชนบ้านสา 3342 เด็กชายอนาวิล รักไทย ป.6 1
1205 ชุมชนบ้านสา 3337 เด็กชายประวันวิทย์ งามสม ป.6 1
1206 ชุมชนบ้านสา 3339 เด็กชายวชิรวิทย์ คุณมี ป.6 1
1207 ชุมชนบ้านสา 3338 เด็กชายภัทรดนัย อ้ายสุทธิ ป.6 1
1208 ชุมชนบ้านสา 3346 เด็กหญิงเยาวภา แซ่จ๋าว ป.6 1
1209 ชุมชนบ้านสา 3347 เด็กหญิงพันณพัสรา จิตใหญ่ ป.6 1
1210 ชุมชนบ้านสา 3345 เด็กหญิงเบญญาภา วิงวอน ป.6 1
1211 ชุมชนบ้านสา 3344 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองเขียว ป.6 1
1212 ชุมชนบ้านสา 3343 เด็กหญิงกฤติมา คำอ้าย ป.6 1
1213 บ้านแป้น 2109 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เก่งจริง ป.3 1
1214 บ้านแป้น 2111 เด็กหญิงพรนภัส หน้าชม ป.3 1
1215 บ้านแป้น 2113 เด็กหญิงมู หลวง ป.3 1
1216 บ้านแป้น 2128 เด็กหญิงอภิสรา ทองใบ ป.3 1
1217 บ้านแป้น 2081 เด็กชายธนกร ปูย่า ป.4 1
1218 บ้านแป้น 2115 เด็กชายเพชรมังกร วรรณไสย ป.4 1
1219 บ้านแป้น 2114 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เปล่งใส ป.4 1
1220 บ้านแป้น 2080 เด็กชายจิรายุทธ จันทร์หอม ป.4 1
1221 บ้านแป้น 2082 เด็กชายธนิสรณ์ สดชื่น ป.4 1
1222 บ้านแป้น 2088 เด็กหญิงณัฐชา คำอ้าย ป.4 1
1223 บ้านแป้น 2145 เด็กหญิงกานดา ยืนบุญยิ่ง ป.4 1
1224 บ้านแป้น 2091 เด็กหญิงอัญชิสา กาวินชัย ป.4 1
1225 บ้านแป้น 2087 เด็กหญิงพชรอร ต้องใจ ป.4 1
1226 บ้านแป้น 2084 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เป็นคุณ ป.4 1
1227 บ้านแป้น 2086 เด็กหญิงศุภัชญา เป่าพิษ ป.4 1
1228 บ้านแป้น 2093 เด็กหญิงประภัสสร เครือคำ ป.4 1
1229 บ้านแป้น 2090 เด็กหญิงปิยะธิดา ต่อชาติ ป.4 1
1230 บ้านแป้น 2085 เด็กหญิงนภัสกร กองประกม ป.4 1
1231 บ้านแป้น 2057 เด็กชายนนทพัฒน์ ความรู้ ป.5 1
1232 บ้านแป้น 2058 เด็กชายนันทวัฒน์ เก่งจริง ป.5 1
1233 บ้านแป้น 2064 เด็กชายวีรวัฒน์ อาวรณ์ ป.5 1
1234 บ้านแป้น 2067 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ต่อชาติ ป.5 1
1235 บ้านแป้น 2069 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตสงวน ป.5 1
1236 บ้านแป้น 2066 เด็กหญิงณัฐนันท์ จอมแปง ป.5 1
1237 บ้านแป้น 2065 เด็กหญิงกนกอร เป็นแรง ป.5 1
1238 บ้านแป้น 2047 เด็กชายภัทรชนนท์ หน้างาม ป.6 1
1239 บ้านแป้น 2045 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ช่างซอ ป.6 1
1240 บ้านแป้น 2116 เด็กชายชัยนกร หมั่นตรอง ป.6 1
1241 บ้านแป้น 2044 เด็กชายสุธิราช ประสม ป.6 1
1242 บ้านแป้น 2046 เด็กชายแทนคุณ ปู่ย่า ป.6 1
1243 บ้านแป้น 2053 เด็กหญิงวรัทยา ฟังเพราะ ป.6 1
1244 บ้านแป้น 2055 เด็กหญิงปภัชญา อ่ำเจริญ ป.6 1
1245 บ้านแป้น 2049 เด็กหญิงสุพิชชา ประสม ป.6 1
1246 บ้านแป้น 2054 เด็กหญิงวิมลจันทร์ เป่าพิษ ป.6 1
1247 บ้านแป้น 2052 เด็กหญิงพลอยไพลิน สัตย์ต่อชาติ ป.6 1
1248 บ้านแป้น 2167 เด็กชายธีรภัทร อุดมมลญาณ อ.2 1
1249 บ้านแป้น 2168 เด็กชายนิธิพล ชนะมงคล อ.2 1
1250 บ้านแป้น 2166 เด็กชายณฐชนนท์ ปู่ถิ่น อ.2 1
1251 บ้านแป้น 2170 เด็กชายภรัณยู แยบคาย อ.2 1
1252 บ้านแป้น 2169 เด็กชายพงศนาถ พนาพรสกุล อ.2 1
1253 บ้านแป้น 2171 เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ยอด อ.2 1
1254 บ้านแป้น 2176 เด็กหญิงอภิชาดา หน้างาม อ.2 1
1255 บ้านแป้น 2173 เด็กหญิงวนัชพร จันทร์หอม อ.2 1
1256 บ้านแป้น 2172 เด็กหญิงณัฐชญา สูงงาม อ.2 1
1257 บ้านแป้น 2174 เด็กหญิงวิกาญดา ใจเย็น อ.2 1
1258 บ้านแป้น 2175 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนกุล อ.2 1
1259 บ้านแป้น 2164 เด็กชายก้องภพ สัตย์ต่อชาติ อ.3 1
1260 บ้านแป้น 2154 เด็กชายชัยวิชญ์ เกษมสุข อ.3 1
1261 บ้านแป้น 2165 เด็กชายนราวิชญ์ คำอ้าย อ.3 1
1262 บ้านแป้น 2152 เด็กชายพลวรรธน์ ฟังเพราะ อ.3 1
1263 บ้านแป้น 2155 เด็กชายธนกฤต แก้วธิดา อ.3 1
1264 บ้านแป้น 2149 เด็กชายชินกฤต กาวิเต อ.3 1
1265 บ้านแป้น 2150 เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต อ.3 1
1266 บ้านแป้น 2148 เด็กชายเพิ่มพูน ปู่ย่า อ.3 1
1267 บ้านแป้น 2151 เด็กชายภัคศรัณย์ ตันทา อ.3 1
1268 บ้านแป้น 2153 เด็กชายชัยชนะ สุระวัง อ.3 1
1269 บ้านแป้น 2163 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศรีชัยวงค์ อ.3 1
1270 บ้านแป้น 2158 เด็กหญิงอภิชญา หน้างาม อ.3 1
1271 บ้านแป้น 2159 เด็กหญิงสกุลตา เตือนสติ อ.3 1
1272 บ้านแป้น 2156 เด็กหญิงชญานันท์ ยาปัญยะ อ.3 1
1273 บ้านแป้น 2161 เด็กหญิงสุพิมล ลำดวน อ.3 1
1274 บ้านแป้น 2157 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ช่างซอ อ.3 1
1275 บ้านแป้น 2162 เด็กหญิงพิชญธิดา สุขสาย อ.3 1
1276 บ้านแป้น 2160 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์ชัย อ.3 1
1277 บ้านแป้น 2134 เด็กชายธนะพจน์ เทพสุริยานนท์ ป.1 1
1278 บ้านแป้น 2138 เด็กชายธนวัฒน์ เตรียมแรง ป.1 1
1279 บ้านแป้น 2137 เด็กชายนราวิชญ์ สดชื่น ป.1 1
1280 บ้านแป้น 2131 เด็กชายอัครดนัย ผลประโยชน์ ป.1 1
1281 บ้านแป้น 2136 เด็กชายปารเมษฐ์ พิกุล ป.1 1
1282 บ้านแป้น 2133 เด็กชายอชิรวิชญ์ สุริยะ ป.1 1
1283 บ้านแป้น 2135 เด็กชายภัทรพล อินทระภาษี ป.1 1
1284 บ้านแป้น 2141 เด็กหญิงวรัญญา การักษ์ ป.1 1
1285 บ้านแป้น 2140 เด็กหญิงวรรณรดา สิมะวรธรรมกุล ป.1 1
1286 บ้านแป้น 2142 เด็กหญิงวิไลวรรณ วังเปียง ป.1 1
1287 บ้านแป้น 2143 เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจเย็น ป.1 1
1288 บ้านแป้น 2139 เด็กหญิงภคนันท์ ใจเย็น ป.1 1
1289 บ้านแป้น 2119 เด็กชายพิชยเทพ ตัวงาม ป.2 1
1290 บ้านแป้น 2118 เด็กชายยศธน สัตย์ต่อชาติ ป.2 1
1291 บ้านแป้น 2120 เด็กชายชัยนรินทร์ ทำบุญ ป.2 1
1292 บ้านแป้น 2121 เด็กชายพัชภูมิ ตันทา ป.2 1
1293 บ้านแป้น 2126 เด็กหญิงรัตติกร งามดี ป.2 1
1294 บ้านแป้น 2125 เด็กหญิงรัตติกาล งามดี ป.2 1
1295 บ้านแป้น 2123 เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วธิดา ป.2 1
1296 บ้านแป้น 2124 เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ฮ้อ ป.2 1
1297 บ้านแป้น 2127 เด็กหญิงจีราดา ดังควัฒนา ป.2 1
1298 บ้านแป้น 2102 เด็กชายสุวพิชญ์ กองคำบุตร ป.3 1
1299 บ้านแป้น 2098 เด็กชายนนท์ธวัช ตามสัตย์ ป.3 1
1300 บ้านแป้น 2104 เด็กชายรชต ถาวัน ป.3 1
1301 บ้านแป้น 2095 เด็กชายวุฒิภัทร ไวสติ ป.3 1
1302 บ้านแป้น 2097 เด็กชายรณกร อุ่นจันตา ป.3 1
1303 บ้านแป้น 2106 เด็กชายฉัตรชัย ชัยยะ ป.3 1
1304 บ้านแป้น 2100 เด็กชายชัชนนท์ ปลุกเสก ป.3 1
1305 บ้านแป้น 2103 เด็กชายจิรพงษ์ เก่งจริง ป.3 1
1306 บ้านแป้น 2129 เด็กชายณัฎฐชัย เป็นลาภ ป.3 1
1307 บ้านแป้น 2096 เด็กชายรณกฤต เชื้อเต๊อะ ป.3 1
1308 บ้านแป้น 2099 เด็กชายรฐนนท์ ราหุรักษ์ ป.3 1
1309 บ้านแป้น 2094 เด็กชายวิชญะ การักษ์ ป.3 1
1310 บ้านแป้น 2105 เด็กชายใจเพชร ทองมี ป.3 1
1311 บ้านแป้น 2101 เด็กชายภูวรินทร์ ใจชุ่ม ป.3 1
1312 บ้านแป้น 2108 เด็กหญิงณัชชา ต้องใจ ป.3 1
1313 บ้านแป้น 2110 เด็กหญิงณัฐนิกานณ์ฤดี ลาภเกิด ป.3 1
1314 บ้านสาแพะ 1597 เด็กชายนวพล ต้นแก้ว อ.2 1
1315 บ้านสาแพะ 1598 เด็กชายศรัณภัทร ธิวงศ์ อ.2 1
1316 บ้านสาแพะ 1596 เด็กชายกิตติคุณ ตามเพียร อ.2 1
1317 บ้านสาแพะ 1600 เด็กหญิงนันท์นภัส วาธง อ.2 1
1318 บ้านสาแพะ 1601 เด็กหญิงภัณฑิรา เรือนแก้ว อ.2 1
1319 บ้านสาแพะ 1599 เด็กหญิงกัญญาภัทร แต้มดี อ.2 1
1320 บ้านสาแพะ 16102 เด็กหญิงสุภัสสรา มีชื่อ อ.2 1
1321 บ้านสาแพะ 1593 เด็กชายเดชพล พูดสัตย์ อ.3 1
1322 บ้านสาแพะ 1594 เด็กชายธนนัฏฐ์ ใจสมุทร อ.3 1
1323 บ้านสาแพะ 1595 เด็กหญิงพัชนันท์ สติสูง อ.3 1
1324 บ้านสาแพะ 1585 เด็กชายธนาธิป สติสูง ป.1 1
1325 บ้านสาแพะ 1586 เด็กชายภาคิน พินทิสืบ ป.1 1
1326 บ้านสาแพะ 1587 เด็กชายเกียรติศักดิ์ งามสม ป.1 1
1327 บ้านสาแพะ 1589 เด็กหญิงสุพิชญา กลิ่นฟุ้ง ป.1 1
1328 บ้านสาแพะ 1588 เด็กหญิงจารุพิชญา แต้มดี ป.1 1
1329 บ้านสาแพะ 1580 เด็กชายนัทนันท์ ไวสติ ป.2 1
1330 บ้านสาแพะ 1590 เด็กชายยุทธภูมิ กำจัด ป.2 1
1331 บ้านสาแพะ 1577 เด็กชายธนภัทร ใจสมุทร ป.2 1
1332 บ้านสาแพะ 1578 เด็กชายปิยะกร ไวสติ ป.2 1
1333 บ้านสาแพะ 1579 เด็กชายธนากร สติสูง ป.2 1
1334 บ้านสาแพะ 1581 เด็กหญิงธัญสิริ ดัดงอน ป.2 1
1335 บ้านสาแพะ 1568 เด็กชายภัทรภณ แต้มดี ป.3 1
1336 บ้านสาแพะ 1567 เด็กชายนนท์นภัสร์ เป็นปึก ป.3 1
1337 บ้านสาแพะ 1570 เด็กชายจักรพัฒ ใจหาญ ป.3 1
1338 บ้านสาแพะ 1571 เด็กชายณัฐกรณ์ เย็นอุรา ป.3 1
1339 บ้านสาแพะ 1569 เด็กชายธนาวิน หมายมั่น ป.3 1
1340 บ้านสาแพะ 1575 เด็กหญิงพัณณิตา มีชื่อ ป.3 1
1341 บ้านสาแพะ 1573 เด็กหญิงรัตนพร ดลรัตน์ ป.3 1
1342 บ้านสาแพะ 1572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สูงดี ป.3 1
1343 บ้านสาแพะ 1584 เด็กหญิงนลินนิภา พูลสมบัติ ป.3 1
1344 บ้านสาแพะ 1561 เด็กชายสุธาศิน แต้มดี ป.4 1
1345 บ้านสาแพะ 1564 เด็กชายนันทนนท์ ไวสติ ป.4 1
1346 บ้านสาแพะ 1562 เด็กชายดลพัฒน์ ก้อนทอง ป.4 1
1347 บ้านสาแพะ 1563 เด็กชายภัคพล ตุ้ย ป.4 1
1348 บ้านสาแพะ 1565 เด็กหญิงรุ่งทิวา อินตานันท์ ป.4 1
1349 บ้านสาแพะ 1557 เด็กชายคีตกานต์ ยุบยำแสง ป.5 1
1350 บ้านสาแพะ 1556 เด็กชายอดิชาต อ้างอิง ป.5 1
1351 บ้านสาแพะ 1558 เด็กชายยุติวิชญ์ ไวสติ ป.5 1
1352 บ้านสาแพะ 1559 เด็กชายสิริสันต์ ฟังเย็น ป.5 1
1353 บ้านสาแพะ 1551 เด็กชายจุลจักร ศรีอุทธา ป.6 1
1354 บ้านสาแพะ 1552 เด็กชายคณาธิป งามสม ป.6 1
1355 บ้านสาแพะ 1553 เด็กหญิงอุษณีย์ วงค์ษา ป.6 1
1356 บ้านสาแพะ 1554 เด็กหญิงวิมลรัตน์ หาญฟ้าเขียว ป.6 1
1357 บ้านแม่ตา 1960 เด็กหญิงจิรัชยา ไวสะอาด อ.2 1
1358 บ้านแม่ตา 1953 เด็กชายธนาธิวัฒน์ จัดไว อ.3 1
1359 บ้านแม่ตา 1952 เด็กชายชินณวัตร รัตนวาณิชยกุล อ.3 1
1360 บ้านแม่ตา 1951 เด็กชายกฤษณะ ปลุกเศก อ.3 1
1361 บ้านแม่ตา 1958 เด็กชายกันตพัชร คำสร้อย อ.3 1
1362 บ้านแม่ตา 1955 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไหวพินิจ อ.3 1
1363 บ้านแม่ตา 1954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีชื่อ อ.3 1
1364 บ้านแม่ตา 1957 เด็กหญิงวิภารัตน์ จัดคร่อง อ.3 1
1365 บ้านแม่ตา 1956 เด็กหญิงภัณฑิรา นามปัน อ.3 1
1366 บ้านแม่ตา 0 เด็กหญิงชาลิตา สายแปง ป.1 1
1367 บ้านแม่ตา 1963 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตั้งตรง ป.2 1
1368 บ้านแม่ตา 1965 เด็กหญิงวันนา กองตัน ป.2 1
1369 บ้านแม่ตา 1964 เด็กหญิงกรรณิการ์ น่าชม ป.2 1
1370 บ้านแม่ตา 1961 เด็กหญิงพิมพ์ผกา โยมงาม ป.2 1
1371 บ้านแม่ตา 1946 เด็กหญิงชนิศรณ์ ไปเร็ว ป.2 1
1372 บ้านแม่ตา 1967 เด็กชายรินพัฒน์ ไหวพินิจ ป.3 1
1373 บ้านแม่ตา 1942 เด็กชายวัชรินทร สายแวว ป.3 1
1374 บ้านแม่ตา 1966 เด็กชายพุฒิพงศ์ ชื่นอารมณ์ ป.3 1
1375 บ้านแม่ตา 1968 เด็กหญิงเกวลิน โยมงาม ป.3 1
1376 บ้านแม่ตา 1943 เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคำ ป.3 1
1377 บ้านแม่ตา 1969 เด็กหญิงเกศรินทร์ เที่ยงมิตร ป.3 1
1378 บ้านแม่ตา 1983 เด็กหญิงพรินท์พิดา ศิริวัฒน์ ป.3 1
1379 บ้านแม่ตา 1971 เด็กชายพิพัฒน์ จัดว้อง ป.4 1
1380 บ้านแม่ตา 1970 เด็กชายชยานนท์ เว้นบาป ป.4 1
1381 บ้านแม่ตา 1972 เด็กหญิงธนาภรณ์ มียันต์ ป.4 1
1382 บ้านแม่ตา 1973 เด็กหญิงพิยดา เป็นแผ่น ป.4 1
1383 บ้านแม่ตา 1974 เด็กหญิงเมธปรียา ชมภู ป.4 1
1384 บ้านแม่ตา 1978 เด็กชายอติวิชญ์ กันทะวงค์ ป.5 1
1385 บ้านแม่ตา 1935 เด็กชายรัชชานนท์ ซองดี ป.5 1
1386 บ้านแม่ตา 1975 เด็กชายชนะชน โยมงาม ป.5 1
1387 บ้านแม่ตา 1977 เด็กชายสุขเกษม ยิ่งปรางค์ ป.5 1
1388 บ้านแม่ตา 1976 เด็กชายฑีฆายุ มียันต์ ป.5 1
1389 บ้านแม่ตา 1962 เด็กหญิงบุญญาธิการ เอื้อจีน ป.5 1
1390 บ้านแม่ตา 1937 เด็กหญิงอรปรียา คนฟู ป.5 1
1391 บ้านแม่ตา 1936 เด็กหญิงดาราธิป สายแปง ป.5 1
1392 บ้านแม่ตา 1979 เด็กชายเทพบุตร จัดว้อง ป.6 1
1393 บ้านแม่ตา 1931 เด็กชายธนากร ปลุกเสก ป.6 1
1394 บ้านแม่ตา 1932 เด็กหญิงชนิกานต์ แข็งแรง ป.6 1
1395 บ้านแม่ตา 1933 เด็กหญิงพิชชานันท์ สุวรรณรงค์ ป.6 1
1396 บ้านแม่ตา 1980 เด็กหญิงกานต์ธิดา ชาอินทร์ ป.6 1
1397 บ้านแม่ตา 1982 เด็กหญิงสุภัสสร เป็นมูล ป.6 1
1398 บ้านแม่ตา 1981 เด็กหญิงพิมลดา ประสม ป.6 1
1399 บ้านเปียงใจ 450 เด็กชายวชิรวิทย์ แจ๋วเจริญกุล อ.2 1
1400 บ้านเปียงใจ 455 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ แซ่สั่น อ.2 1
1401 บ้านเปียงใจ 449 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ แก้วมา อ.2 1
1402 บ้านเปียงใจ 451 เด็กหญิงจิรารัตน์ แหลมคม อ.2 1
1403 บ้านเปียงใจ 452 เด็กหญิงอริศรัญรัตน์ แซ่สั่น อ.2 1
1404 บ้านเปียงใจ 453 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เป็นเอก อ.2 1
1405 บ้านเปียงใจ 444 เด็กชายนครินทร์ ระวังกาย อ.3 1
1406 บ้านเปียงใจ 448 เด็กชายวรากร เติ๋นเจริญกุล อ.3 1
1407 บ้านเปียงใจ 445 เด็กชายภูเบศวร์ ยาไชยบุญเรือง อ.3 1
1408 บ้านเปียงใจ 443 เด็กชายสันติสุข มีธรรม อ.3 1
1409 บ้านเปียงใจ 441 เด็กหญิงวีรดา เรือนคำ อ.3 1
1410 บ้านเปียงใจ 446 เด็กหญิงเขมจิรา แซ่จ๋าว อ.3 1
1411 บ้านเปียงใจ 442 เด็กหญิงนภัสนันท์ ชัยเดช อ.3 1
1412 บ้านเปียงใจ 447 เด็กหญิงกมลชนก รินนายรักษ์ อ.3 1
1413 บ้านเปียงใจ 439 เด็กหญิงอรัณยา รัตนวาณิชยกุล ป.1 1
1414 บ้านเปียงใจ 436 เด็กชายชนันธร สวยฉลาด ป.2 1
1415 บ้านเปียงใจ 438 เด็กชายวรวุฒิ ช่างสลัก ป.2 1
1416 บ้านเปียงใจ 432 เด็กชายพันธวีร์ เป็นมูล ป.3 1
1417 บ้านเปียงใจ 433 เด็กหญิงทักษ์สุดา ไทยใหม่ ป.3 1
1418 บ้านเปียงใจ 434 เด็กหญิงอินทิรา แซ่ส่ัน ป.3 1
1419 บ้านเปียงใจ 428 เด็กหญิงจินดารัตน์ มีความลับ ป.4 1
1420 บ้านเปียงใจ 430 เด็กหญิงชาลิสา คำลือสาย ป.4 1
1421 บ้านเปียงใจ 427 เด็กหญิงพุทธิปภา ชมเชย ป.4 1
1422 บ้านเปียงใจ 431 เด็กหญิงณภัทรา แก้วมา ป.4 1
1423 บ้านเปียงใจ 429 เด็กหญิงหงส์หยก ระวังกาย ป.4 1
1424 บ้านเปียงใจ 440 เด็กหญิงกัญจน์จิรา แหลมคม ป.4 1
1425 บ้านเปียงใจ 425 เด็กหญิงณัฐริกา ชมเชย ป.5 1
1426 บ้านเปียงใจ 426 เด็กหญิงนภัสสร กองสุข ป.5 1
1427 บ้านเปียงใจ 424 เด็กชายทศพล ไทยใหม่ ป.6 1
1428 บ้านเปียงใจ 420 เด็กหญิงกนกลดา ไทยใหม่ ป.6 1
1429 บ้านเปียงใจ 437 เด็กหญิงสุภัสสร บัวทอง ป.6 1
1430 บ้านเปียงใจ 423 เด็กหญิงทักษอร รักเหล่า ป.6 1
1431 บ้านเลาสู 270 เด็กชายวัชรนนท์ ฉัตรชยาวงศ์ ป.2 1
1432 บ้านเลาสู 271 เด็กหญิงรุ่งระวี อามอ ป.2 1
1433 บ้านเลาสู 265 เด็กชายสงกรานต์ ฐิติจิรสกุล ป.3 1
1434 บ้านเลาสู 268 เด็กชายกิตติธัช พงศ์ธัญวลัย ป.3 1
1435 บ้านเลาสู 266 เด็กหญิงสิริรัตน์ จ้าวเจริญกุล ป.3 1
1436 บ้านเลาสู 267 เด็กหญิงธัญชนก อามอ ป.3 1
1437 บ้านเลาสู 264 เด็กหญิงอาริษา แซ่จ๋าว ป.3 1
1438 บ้านเลาสู 262 เด็กชายธิกร แซ่ซั่น ป.4 1
1439 บ้านเลาสู 269 เด็กชายธราเทพ เเซ่จ๋าว ป.5 1
1440 บ้านเลาสู 260 เด็กหญิงนุชนิชา อามอ ป.6 1
1441 ไผ่งามวิทยา 2494 เด็กหญิงวิศวตา ทำสุข ป.4 1
1442 ไผ่งามวิทยา 2492 เด็กหญิงนิลาวรรณ การบรรจง ป.4 1
1443 ไผ่งามวิทยา 2495 เด็กหญิงอรณี ทำสุข ป.4 1
1444 ไผ่งามวิทยา 2489 เด็กหญิงวีนัสยา จักรถ ป.4 1
1445 ไผ่งามวิทยา 2491 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ลาภมาก ป.4 1
1446 ไผ่งามวิทยา 2532 เด็กหญิงกุลจิรา ตั้งเชิง ป.4 1
1447 ไผ่งามวิทยา 2493 เด็กหญิงเมณุกา ศรีใจ ป.4 1
1448 ไผ่งามวิทยา 2451 เด็กชายยุทธนา สีเขียว ป.5 1
1449 ไผ่งามวิทยา 2455 เด็กชายศุภเสกข์ ขุมคำ ป.5 1
1450 ไผ่งามวิทยา 2460 เด็กชายภาคินัย อ่อนหวาน ป.5 1
1451 ไผ่งามวิทยา 2457 เด็กชายณัฐวัตร หมอยา ป.5 1
1452 ไผ่งามวิทยา 2454 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ป.5 1
1453 ไผ่งามวิทยา 2476 เด็กชายนนทวัตร ดวงตั้ง ป.5 1
1454 ไผ่งามวิทยา 2456 เด็กชายรัชพล แซ่ผ่าน ป.5 1
1455 ไผ่งามวิทยา 2452 เด็กชายชลันธร หมอยา ป.5 1
1456 ไผ่งามวิทยา 2459 เด็กชายพีร์พิภพ บุญยืน ป.5 1
1457 ไผ่งามวิทยา 2453 เด็กชายอนาวิล เกิดผล ป.5 1
1458 ไผ่งามวิทยา 2458 เด็กชายกิตติกร ศรีประเสริฐ ป.5 1
1459 ไผ่งามวิทยา 2465 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีสด ป.5 1
1460 ไผ่งามวิทยา 2477 เด็กหญิงนฤมล วงศ์สิงห์ ป.5 1
1461 ไผ่งามวิทยา 2466 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ หน้าชื่น ป.5 1
1462 ไผ่งามวิทยา 2463 เด็กหญิงสิรีธร หมั่นมั่น ป.5 1
1463 ไผ่งามวิทยา 2464 เด็กหญิงบุญรส เกิดผล ป.5 1
1464 ไผ่งามวิทยา 2462 เด็กหญิงเอมมิกา เกิดผล ป.5 1
1465 ไผ่งามวิทยา 2423 เด็กชายมทินา หน่อคำ ป.6 1
1466 ไผ่งามวิทยา 2428 เด็กชายธนพัฒน์ บุญยืน ป.6 1
1467 ไผ่งามวิทยา 2424 เด็กชายศิวัช บุญยืน ป.6 1
1468 ไผ่งามวิทยา 2429 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญยืน ป.6 1
1469 ไผ่งามวิทยา 2426 เด็กชายวายุ อ่อนหวาน ป.6 1
1470 ไผ่งามวิทยา 2427 เด็กชายพิชยดนย์ ยนต์วงค์ ป.6 1
1471 ไผ่งามวิทยา 2425 เด็กชายเกียรติพงศ์ วงศ์ษา ป.6 1
1472 ไผ่งามวิทยา 2606 เด็กชายกิตติชัย ทำสุข ป.6 1
1473 ไผ่งามวิทยา 2430 เด็กชายสุรชัช หมอยา ป.6 1
1474 ไผ่งามวิทยา 2434 เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนหวาน ป.6 1
1475 ไผ่งามวิทยา 2605 เด็กหญิงนิดานุช วงค์สิงห์ ป.6 1
1476 ไผ่งามวิทยา 2433 เด็กหญิงประกายดาว บุญยืน ป.6 1
1477 ไผ่งามวิทยา 2432 เด็กหญิงกัญญานัฐ เกิดผล ป.6 1
1478 ไผ่งามวิทยา 2480 เด็กหญิงวิชญาดา หมอยา ป.6 1
1479 ไผ่งามวิทยา 2435 เด็กหญิงจินตภา เกิดผล ป.6 1
1480 ไผ่งามวิทยา 2437 เด็กหญิงพิมพิลาลัย เกิดผล ป.6 1
1481 ไผ่งามวิทยา 2436 เด็กหญิงจิระนันท์ ลาภมาก ป.6 1
1482 ไผ่งามวิทยา 2636 เด็กชายกิตติพัต เครือวัน ม.1 1
1483 ไผ่งามวิทยา 2631 เด็กชายภูตะวัน วงค์สิงห์ ม.1 1
1484 ไผ่งามวิทยา 2406 เด็กชายธเนศพล บุญยืน ม.1 1
1485 ไผ่งามวิทยา 2410 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงตั้ง ม.1 1
1486 ไผ่งามวิทยา 2450 เด็กชายจิรพันธ์ ใจแก้ว ม.1 1
1487 ไผ่งามวิทยา 2408 เด็กชายนินเรวัต สีสด ม.1 1
1488 ไผ่งามวิทยา 2438 เด็กชายธนพล เกิดผล ม.1 1
1489 ไผ่งามวิทยา 2407 เด็กชายศุภากร รักสัตย์ ม.1 1
1490 ไผ่งามวิทยา 2412 เด็กหญิงฌานิศา บุญยืน ม.1 1
1491 ไผ่งามวิทยา 2416 เด็กหญิงจิรุนันท์ ลาภเกิด ม.1 1
1492 ไผ่งามวิทยา 2632 เด็กหญิงญาณัจศรา ดวงตั้ง ม.1 1
1493 ไผ่งามวิทยา 2637 เด็กหญิงอภิสา วงศ์สิงห์ ม.1 1
1494 ไผ่งามวิทยา 2420 เด็กหญิงกุลธิดา เมาหา ม.1 1
1495 ไผ่งามวิทยา 2634 เด็กหญิงนิศยาพร เกษมสันต์ ม.1 1
1496 ไผ่งามวิทยา 2419 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลาภเกิด ม.1 1
1497 ไผ่งามวิทยา 2633 เด็กหญิงณัฐริกา ใจชื่นบาน ม.1 1
1498 ไผ่งามวิทยา 2418 เด็กหญิงสุพิตรา ดวงตั้ง ม.1 1
1499 ไผ่งามวิทยา 2635 เด็กหญิงเขมิกา วงค์สิงห์ ม.1 1
1500 ไผ่งามวิทยา 2414 เด็กหญิงนริศรา หมอยา ม.1 1
1501 ไผ่งามวิทยา 2413 เด็กหญิงขวัญพิชชา วรรณารักษ์ ม.1 1
1502 ไผ่งามวิทยา 2638 เด็กหญิงหิรัญญา รวยเงิน ม.1 1
1503 ไผ่งามวิทยา 2411 เด็กหญิงวรกมล บุญยืน ม.1 1
1504 ไผ่งามวิทยา 2417 เด็กหญิงวรัญญา ทาเหล็ก ม.1 1
1505 ไผ่งามวิทยา 2610 เด็กชายรัฐภูมิ ลาภเกิด ม.2 1
1506 ไผ่งามวิทยา 2390 เด็กชายธนภัทร ทำสุข ม.2 1
1507 ไผ่งามวิทยา 2382 เด็กชายสัญญา กันทะหล้า ม.2 1
1508 ไผ่งามวิทยา 2383 เด็กชายพันทกานต์ ทองสุข ม.2 1
1509 ไผ่งามวิทยา 2380 เด็กชายทวีวัฒน์ พุทธสอน ม.2 1
1510 ไผ่งามวิทยา 2381 เด็กชายอนุพงษ์ ลาภเกิด ม.2 1
1511 ไผ่งามวิทยา 2386 เด็กชายอภิรุณ รวยเงิน ม.2 1
1512 ไผ่งามวิทยา 2384 เด็กชายภัทรคุณ บุญยืน ม.2 1
1513 ไผ่งามวิทยา 2391 เด็กชายพิตตินันท์ หมอยา ม.2 1
1514 ไผ่งามวิทยา 2388 เด็กชายพีรพัฒน์ เป็กษา ม.2 1
1515 ไผ่งามวิทยา 2379 เด็กชายสรยุทธ สีสด ม.2 1
1516 ไผ่งามวิทยา 2385 เด็กชายศุภชัย ทำสุข ม.2 1
1517 ไผ่งามวิทยา 2387 เด็กชายศุกลวัฒน์ ดีมาก ม.2 1
1518 ไผ่งามวิทยา 2553 เด็กชายเหมรัศมิ์ ปิงยอม ม.2 1
1519 ไผ่งามวิทยา 2393 เด็กหญิงณัฐนันท์ ยนต์วงค์ ม.2 1
1520 ไผ่งามวิทยา 2475 เด็กหญิงชลธิชา หน้างาม ม.2 1
1521 ไผ่งามวิทยา 2396 เด็กหญิงวรรณปภา บุญยืน ม.2 1
1522 ไผ่งามวิทยา 2609 เด็กหญิงศศิกานต์ ปวงรังษี ม.2 1
1523 ไผ่งามวิทยา 2608 เด็กหญิงภัชรินทร์ สีสด ม.2 1
1524 ไผ่งามวิทยา 2611 เด็กหญิงนัฐทยา หน่อคำ ม.2 1
1525 ไผ่งามวิทยา 2395 เด็กหญิงน้ำเหนือ วงค์ษา ม.2 1
1526 ไผ่งามวิทยา 2397 เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวยะสิทธิ์ ม.2 1
1527 ไผ่งามวิทยา 2363 เด็กชายธนาธิป ตั้งเชิง ม.3 1
1528 ไผ่งามวิทยา 2362 เด็กชายวัชรชัย ธรรมสิทธิ์ ม.3 1
1529 ไผ่งามวิทยา 2361 เด็กชายมงคลศักดิ์ ลาภมาก ม.3 1
1530 ไผ่งามวิทยา 2577 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ม.3 1
1531 ไผ่งามวิทยา 2579 เด็กชายนฤสรณ์ ทำสุข ม.3 1
1532 ไผ่งามวิทยา 2358 เด็กชายพีรณัฐ ตั้งเชิง ม.3 1
1533 ไผ่งามวิทยา 2357 เด็กชายภูรินทร์ ศรศรี ม.3 1
1534 ไผ่งามวิทยา 2364 เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนหวาน ม.3 1
1535 ไผ่งามวิทยา 2578 เด็กชายณัฐวัตร ดวงตั้ง ม.3 1
1536 ไผ่งามวิทยา 2356 เด็กชายฐิติพันธุ์ หมอยา ม.3 1
1537 ไผ่งามวิทยา 2439 เด็กชายภูสิทธิ์ ภูบุญคง ม.3 1
1538 ไผ่งามวิทยา 2360 เด็กชายพิพัฒพงษ์ หมอยา ม.3 1
1539 ไผ่งามวิทยา 2365 เด็กชายพลพิพัฒน์ ลาภเกิด ม.3 1
1540 ไผ่งามวิทยา 2359 เด็กชายอภิชัย จำเดิม ม.3 1
1541 ไผ่งามวิทยา 2370 เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาภเกิด ม.3 1
1542 ไผ่งามวิทยา 2580 เด็กหญิงมิ่งกมล คันซอ ม.3 1
1543 ไผ่งามวิทยา 2368 เด็กหญิงภิรมย์พร มีเพียร ม.3 1
1544 ไผ่งามวิทยา 2369 เด็กหญิงยุรดี ยอดเงิน ม.3 1
1545 ไผ่งามวิทยา 2616 เด็กหญิงกุลทิวา ละออง ม.3 1
1546 ไผ่งามวิทยา 2374 เด็กหญิงมัลลิกา ลาภเกิด ม.3 1
1547 ไผ่งามวิทยา 2367 เด็กหญิงวาเศรษฐี อ่อนหวาน ม.3 1
1548 ไผ่งามวิทยา 2376 เด็กหญิงธัณวรัตน์ ลาภเกิด ม.3 1
1549 ไผ่งามวิทยา 2375 เด็กหญิงธัญวลัย วงค์ษา ม.3 1
1550 ไผ่งามวิทยา 2377 เด็กหญิงณัฐพร อ่อนหวาน ม.3 1
1551 ไผ่งามวิทยา 2373 เด็กหญิงสิรินดา วงค์สิงห์ ม.3 1
1552 ไผ่งามวิทยา 2372 เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุญยืน ม.3 1
1553 ไผ่งามวิทยา 2618 เด็กชายภควัต ศิริคาม อ.2 1
1554 ไผ่งามวิทยา 2617 เด็กชายศุภกฤต ทองปา อ.2 1
1555 ไผ่งามวิทยา 2619 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมภูยศ อ.2 1
1556 ไผ่งามวิทยา 2622 เด็กชายณัฐกานต์ งามสม อ.2 1
1557 ไผ่งามวิทยา 2620 เด็กชายวุฒิชัย แซ่ผ่าน อ.2 1
1558 ไผ่งามวิทยา 2621 เด็กชายธนภัทร ดวงตั้ง อ.2 1
1559 ไผ่งามวิทยา 2624 เด็กชายธณัชกรณ์ ทำสุข อ.2 1
1560 ไผ่งามวิทยา 2623 เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เกษ อ.2 1
1561 ไผ่งามวิทยา 2625 เด็กหญิงณัฐชวรินทร์ ทำสุข อ.2 1
1562 ไผ่งามวิทยา 2628 เด็กหญิงฐิรญา ลาภเกิด อ.2 1
1563 ไผ่งามวิทยา 2626 เด็กหญิงสุจิรา นวลสาย อ.2 1
1564 ไผ่งามวิทยา 2629 เด็กหญิงธาราทิพย์ อ่อนหวาน อ.2 1
1565 ไผ่งามวิทยา 2627 เด็กหญิงปดิวรัดดา ขุนงอน อ.2 1
1566 ไผ่งามวิทยา 2639 เด็กหญิงออมสิน ทำสุข อ.2 1
1567 ไผ่งามวิทยา 2586 เด็กชายธนวัฒน์ บุญยืน อ.3 1
1568 ไผ่งามวิทยา 2602 เด็กหญิงกัญญาภัทร ดวงตั้ง อ.3 1
1569 ไผ่งามวิทยา 2583 เด็กชายกันต์ณภัทร เกิดผล อ.3 1
1570 ไผ่งามวิทยา 2591 เด็กชายธวัชชัย ดาแก้ว อ.3 1
1571 ไผ่งามวิทยา 2592 เด็กชายธนภพ ทำสุข อ.3 1
1572 ไผ่งามวิทยา 2589 เด็กชายเพทาย ลาภมาก อ.3 1
1573 ไผ่งามวิทยา 2598 เด็กหญิงพรนภา ลาภเกิด อ.3 1
1574 ไผ่งามวิทยา 2587 เด็กชายชัยชนะ ตั้งเชิง อ.3 1
1575 ไผ่งามวิทยา 2590 เด็กชายพชร วงค์สิงห์ อ.3 1
1576 ไผ่งามวิทยา 2584 เด็กชายกิตติคุณ เครือวัน อ.3 1
1577 ไผ่งามวิทยา 2588 เด็กชายอภิวัฒน์ ชมภู อ.3 1
1578 ไผ่งามวิทยา 2596 เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์เสวี อ.3 1
1579 ไผ่งามวิทยา 2613 เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญยืน อ.3 1
1580 ไผ่งามวิทยา 2585 เด็กชายพิชชากร ตั้งเชิง อ.3 1
1581 ไผ่งามวิทยา 2581 เด็กชายภูริพงศ์ โปตาสา อ.3 1
1582 ไผ่งามวิทยา 2595 เด็กหญิงสาธิดา บุญยืน อ.3 1
1583 ไผ่งามวิทยา 2612 เด็กหญิงกัญญพัชร ดีมาก อ.3 1
1584 ไผ่งามวิทยา 2599 เด็กหญิงกุลนันทร์ เกิดผล อ.3 1
1585 ไผ่งามวิทยา 2604 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ปันทิพย์ อ.3 1
1586 ไผ่งามวิทยา 2594 เด็กหญิงกุลธิดา หอมสุวรรณ์ อ.3 1
1587 ไผ่งามวิทยา 2601 เด็กหญิงปรีณาภา ทีเก่ง อ.3 1
1588 ไผ่งามวิทยา 2600 เด็กหญิงแพรววา เกิดผล อ.3 1
1589 ไผ่งามวิทยา 2603 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปินวงศ์คำ อ.3 1
1590 ไผ่งามวิทยา 2597 เด็กหญิงอภิษฎา ทำสุข อ.3 1
1591 ไผ่งามวิทยา 2593 เด็กหญิงวัณวิภา แหวนเพชร อ.3 1
1592 ไผ่งามวิทยา 2556 เด็กชายธนกร ตั้งอารมณ์ ป.1 1
1593 ไผ่งามวิทยา 2557 เด็กชายพรชนิตย์ ตั้งอารมณ์ ป.1 1
1594 ไผ่งามวิทยา 2561 เด็กชายธนภูมิ เกิดผล ป.1 1
1595 ไผ่งามวิทยา 2562 เด็กชายจักรภัทร บุญยืน ป.1 1
1596 ไผ่งามวิทยา 2559 เด็กชายคุณานนต์ ยนวงค์ ป.1 1
1597 ไผ่งามวิทยา 2563 เด็กชายสุรชัย ทำสุข ป.1 1
1598 ไผ่งามวิทยา 2555 เด็กชายธัชชัย ใจชื่นบาน ป.1 1
1599 ไผ่งามวิทยา 2558 เด็กชายพัชรพล ขัดแข็งแรง ป.1 1
1600 ไผ่งามวิทยา 2564 เด็กหญิงปิยนุช โสมนัส ป.1 1
1601 ไผ่งามวิทยา 2572 เด็กหญิงพิชญาพร ตัวงาม ป.1 1
1602 ไผ่งามวิทยา 2630 เด็กหญิงณัฎฐิกา ขัดแข็งแรง ป.1 1
1603 ไผ่งามวิทยา 2570 เด็กหญิงสุรัตน์ติการน์ ลานซอ ป.1 1
1604 ไผ่งามวิทยา 2566 เด็กหญิงธัญชนก ทำสุข ป.1 1
1605 ไผ่งามวิทยา 2573 เด็กหญิงอรนุช ทำสุข ป.1 1
1606 ไผ่งามวิทยา 2614 เด็กหญิงกนกวรรณ แต้มมาก ป.1 1
1607 ไผ่งามวิทยา 2574 เด็กหญิงพิรดา ดีมาก ป.1 1
1608 ไผ่งามวิทยา 2571 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตัวงาม ป.1 1
1609 ไผ่งามวิทยา 2569 เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรหมสวัสดิ์ ป.1 1
1610 ไผ่งามวิทยา 2567 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หน้าชื่น ป.1 1
1611 ไผ่งามวิทยา 2565 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์สิงห์ ป.1 1
1612 ไผ่งามวิทยา 2533 เด็กชายณัฐพงษ์ เกษมสันต์ ป.2 1
1613 ไผ่งามวิทยา 2575 เด็กชายนฤบดินทร์ ละออง ป.2 1
1614 ไผ่งามวิทยา 2537 เด็กชายธนภัทร ชมภู ป.2 1
1615 ไผ่งามวิทยา 2534 เด็กชายอนุวัตร เป็กษา ป.2 1
1616 ไผ่งามวิทยา 2535 เด็กชายสิทธิภูมิ ภูบุญคง ป.2 1
1617 ไผ่งามวิทยา 2536 เด็กชายพรมพิพัฒน์ บุญยืน ป.2 1
1618 ไผ่งามวิทยา 2541 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลาภมาก ป.2 1
1619 ไผ่งามวิทยา 2539 เด็กหญิงศรันย์พร หมอยา ป.2 1
1620 ไผ่งามวิทยา 2542 เด็กหญิงจริยวดี คุณใหญ่ ป.2 1
1621 ไผ่งามวิทยา 2538 เด็กหญิงสุธินันท์ เกิดผล ป.2 1
1622 ไผ่งามวิทยา 2540 เด็กหญิงมนัญชญา แข่นจันทร์หลวง ป.2 1
1623 ไผ่งามวิทยา 2507 เด็กชายพิทวัส บุญยืน ป.3 1
1624 ไผ่งามวิทยา 2509 เด็กชายณัฐภัทร์ คำจันทา ป.3 1
1625 ไผ่งามวิทยา 2508 เด็กชายปรมัตถ์ อำพาง ป.3 1
1626 ไผ่งามวิทยา 2504 เด็กชายพนาวัฒน์ ทำสุข ป.3 1
1627 ไผ่งามวิทยา 2506 เด็กชายอภิวัฒน์ บัวโรย ป.3 1
1628 ไผ่งามวิทยา 2505 เด็กชายชนิสร เทพสุธรรม ป.3 1
1629 ไผ่งามวิทยา 2615 เด็กชายรัชตภูมิ หน่ออ่อน ป.3 1
1630 ไผ่งามวิทยา 2517 เด็กหญิงนวรัตน์ ทรายมูล ป.3 1
1631 ไผ่งามวิทยา 2510 เด็กหญิงปริยาภัทร ยนต์วงศ์ ป.3 1
1632 ไผ่งามวิทยา 2519 เด็กหญิงกนกพร ปัญญาสม ป.3 1
1633 ไผ่งามวิทยา 2516 เด็กหญิงณัฐณิชา ดีมาก ป.3 1
1634 ไผ่งามวิทยา 2512 เด็กหญิงวิลาสินี ขัดแข็งแรง ป.3 1
1635 ไผ่งามวิทยา 2515 เด็กหญิงนุชรา เป็กษา ป.3 1
1636 ไผ่งามวิทยา 2514 เด็กหญิงวรัญญา ปิงยา ป.3 1
1637 ไผ่งามวิทยา 2513 เด็กหญิงสิรินกาญจน์ หมอยา ป.3 1
1638 ไผ่งามวิทยา 2518 เด็กหญิงวรัญญา ค่ายสุวรรณ ป.3 1
1639 ไผ่งามวิทยา 2576 เด็กหญิงวนิดา บุญธวัชศักดิ์ ป.3 1
1640 ไผ่งามวิทยา 2484 เด็กชายอภิวิชญ์ แต้มดี ป.4 1
1641 ไผ่งามวิทยา 2487 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สีสด ป.4 1
1642 ไผ่งามวิทยา 2486 เด็กชายพนธกร ลาภเกิด ป.4 1
1643 ไผ่งามวิทยา 2485 เด็กชายศุภาวิชญ์ สุวรรณะ ป.4 1
1644 ไผ่งามวิทยา 2483 เด็กชายนฤรงค์ วงค์สิงห์ ป.4 1
1645 ไผ่งามวิทยา 2488 เด็กชายวัชรากร บุญยืน ป.4 1
1646 ไผ่งามวิทยา 2490 เด็กหญิงพิชชาภา ทาอาสา ป.4 1
1647 บ้านนางาม 328 เด็กหญิงนลินนิภา ลาภเกิด ป.4 1
1648 บ้านนางาม 330 เด็กหญิงนริศรา บุญยืน ป.4 1
1649 บ้านนางาม 326 เด็กชายปิยะวัฒน์ อาษา ป.5 1
1650 บ้านนางาม 325 เด็กหญิงจิรภิญญา ดวงตั้ง ป.5 1
1651 บ้านนางาม 324 เด็กชายภูวิพัทฒ์ ลาภเกิด ป.6 1
1652 บ้านนางาม 323 เด็กหญิงพัชราพรรณ สุมา ป.6 1
1653 บ้านแม่เบิน 219 เด็กชายธนโรจน์ ดีมาก ป.4 1
1654 บ้านแม่เบิน 217 เด็กชายธีรเดช บุญยืน ป.5 1
1655 บ้านแม่เบิน 218 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทาเหล็ก ป.5 1
1656 บ้านแม่เบิน 215 เด็กชายพงษ์ศิริ คำฟูบุตร ป.6 1
1657 บ้านแม่เบิน 216 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เป็นกล ป.6 1
1658 บ้านนาไหม้ 603 เด็กชายปิยวัฒน์ วงค์สิงห์ ป.6 1
1659 บ้านนาไหม้ 604 เด็กหญิงกันธิชา ยนวงค์ ป.6 1
1660 บ้านนาไหม้ 607 เด็กหญิงภัทธิรา วงค์สิงห์ ป.6 1
1661 บ้านนาไหม้ 608 เด็กหญิงวิลาวรรณ การบรรจง ป.6 1
1662 ผาช่อวิทยา 3132 เด็กชายฐิติรัตน์ ศิริโม้ ม.1 1
1663 ผาช่อวิทยา 3143 เด็กชายเอกรัฐ ลิ้มคูณ ม.1 1
1664 ผาช่อวิทยา 3134 เด็กชายพลกฤษณ์ มีเล้ ม.1 1
1665 ผาช่อวิทยา 3145 เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสนธิ์ ม.1 1
1666 ผาช่อวิทยา 3316 เด็กหญิงศิริญทิพย์ เผือกนอก ม.1 1
1667 ผาช่อวิทยา 3147 เด็กหญิงดรุณี แซ่ย่าง ม.1 1
1668 ผาช่อวิทยา 3154 เด็กหญิงศิริวรรณ นิลเทศ ม.1 1
1669 ผาช่อวิทยา 3323 เด็กหญิงปณิดา ชอบทองหลาง ม.1 1
1670 ผาช่อวิทยา 3190 เด็กหญิงทิฆัมพร กันไว ม.1 1
1671 ผาช่อวิทยา 3108 เด็กหญิงภัทรภร ยุบุณศรี ม.1 1
1672 ผาช่อวิทยา 3150 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แท้สูงเนิน ม.1 1
1673 ผาช่อวิทยา 3156 เด็กหญิงชลนิชา สุขสมแดน ม.1 1
1674 ผาช่อวิทยา 3107 เด็กหญิงปัถนี คงธนพิบูล ม.1 1
1675 ผาช่อวิทยา 3153 เด็กหญิงแพรวา เสนาสุนทร ม.1 1
1676 ผาช่อวิทยา 3092 เด็กชายธนพล ขันตี ม.2 1
1677 ผาช่อวิทยา 3054 เด็กชายภูรินทร์ กัดเกตุ ม.2 1
1678 ผาช่อวิทยา 3095 เด็กชายวรพล พรมทา ม.2 1
1679 ผาช่อวิทยา 3100 เด็กชายสุรชัย เพียรภาค ม.2 1
1680 ผาช่อวิทยา 3098 เด็กชายสรศักดิ์ กันไว ม.2 1
1681 ผาช่อวิทยา 3099 เด็กชายสุภาษิต รัตนโกสินธุ์ ม.2 1
1682 ผาช่อวิทยา 3097 เด็กชายศรราม อุ่นวิจิตร ม.2 1
1683 ผาช่อวิทยา 3096 เด็กชายวิชยพัฒน์ เครือเทพ ม.2 1
1684 ผาช่อวิทยา 3102 เด็กหญิงจิรพรรณ ทรายสมุทร ม.2 1
1685 ผาช่อวิทยา 3109 เด็กหญิงสโรชา เสาร์ยะ ม.2 1
1686 ผาช่อวิทยา 3105 เด็กหญิงปนัดดา มูลสิติ ม.2 1
1687 ผาช่อวิทยา 3341 เด็กหญิงญาณิชา สายนวลลา ม.2 1
1688 ผาช่อวิทยา 3111 เด็กหญิงอนัญญา อินทะวาส ม.2 1
1689 ผาช่อวิทยา 3101 เด็กหญิงจิรภรณ์ ทรายสมุทร ม.2 1
1690 ผาช่อวิทยา 3110 เด็กหญิงสุพรรษา ก๋าซ้อน ม.2 1
1691 ผาช่อวิทยา 3068 เด็กหญิงผกามาศ อักษร ม.2 1
1692 ผาช่อวิทยา 3056 เด็กชายวีรภัทร เวียนวัน ม.3 1
1693 ผาช่อวิทยา 3057 เด็กชายวีรวัฒน์ จ้อยภูเขียว ม.3 1
1694 ผาช่อวิทยา 3188 เด็กชายจักรกฤษ ลีรัตน์ ม.3 1
1695 ผาช่อวิทยา 3055 เด็กชายวัชรินทร์ คงเขา ม.3 1
1696 ผาช่อวิทยา 3115 เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญจริยา ม.3 1
1697 ผาช่อวิทยา 3158 เด็กชายพะคะวัต อินด้วง ม.3 1
1698 ผาช่อวิทยา 3059 เด็กชายสุรบดินทร์ โสลา ม.3 1
1699 ผาช่อวิทยา 3058 เด็กชายศักดิ์ดา เสนาสุนทร ม.3 1
1700 ผาช่อวิทยา 3116 เด็กหญิงกาญจนา ทรงตระกูลวงศ์ ม.3 1
1701 ผาช่อวิทยา 3363 เด็กหญิงฟรีด้า เบเล่ ม.3 1
1702 ผาช่อวิทยา 3073 เด็กหญิงลลิดา กันไว ม.3 1
1703 ผาช่อวิทยา 3276 เด็กหญิงจุฑามาศ จอกแก้ว ม.3 1
1704 ผาช่อวิทยา 3070 เด็กหญิงพัชรินทร์ กลิ่นเก่า ม.3 1
1705 ผาช่อวิทยา 3069 เด็กหญิงพิชชานันท์ โพธิ์อ่อน ม.3 1
1706 ผาช่อวิทยา 3064 เด็กหญิงเนตรนภา ประเสริฐลาภ ม.3 1
1707 ผาช่อวิทยา 3072 เด็กหญิงเมษา มอญขาม ม.3 1
1708 ผาช่อวิทยา 3078 เด็กหญิงปรัชญาพร แท้สูงเนิน ม.3 1
1709 ผาช่อวิทยา 3074 เด็กหญิงศิริวิมล เสนาสุนทร ม.3 1
1710 ผาช่อวิทยา 3060 เด็กหญิงคนุตรา ศิริจันทร์ ม.3 1
1711 ผาช่อวิทยา 3066 เด็กหญิงปนัสยา รัตนโกสินธ์ ม.3 1
1712 ผาช่อวิทยา 3075 เด็กหญิงอัญมณี โนนแก่นคอย ม.3 1
1713 ผาช่อวิทยา 3355 เด็กชายสุริยวงศ์ เชื้อเมืองพาน อ.2 1
1714 ผาช่อวิทยา 3354 เด็กชายศุภรัตน์ จะทอ อ.2 1
1715 ผาช่อวิทยา 3352 เด็กชายณัฐภาศ เครือเทพ อ.2 1
1716 ผาช่อวิทยา 3353 เด็กชายภัทรกร คนมั่ง อ.2 1
1717 ผาช่อวิทยา 3356 เด็กหญิงกมลชนก วนาเจริญธรรม อ.2 1
1718 ผาช่อวิทยา 3357 เด็กหญิงนันทิยา คงธนพิศาล อ.2 1
1719 ผาช่อวิทยา 3361 เด็กหญิงไอศิรา ฐาปนวงศ์กุล อ.2 1
1720 ผาช่อวิทยา 3358 เด็กหญิงนิรดา ขจรวัฒนกิจ อ.2 1
1721 ผาช่อวิทยา 3359 เด็กหญิงวนิดา พิทักษ์เทียนชัย อ.2 1
1722 ผาช่อวิทยา 3360 เด็กหญิงวัชราภรณ์ อินด้วง อ.2 1
1723 ผาช่อวิทยา 3329 เด็กชายธีรโชติ ภูขันซ้าย อ.3 1
1724 ผาช่อวิทยา 3326 เด็กชายจิรากร ยิ้มเยื้อน อ.3 1
1725 ผาช่อวิทยา 3328 เด็กชายดัชกรณ์ ก๋าเร็ว อ.3 1
1726 ผาช่อวิทยา 3362 เด็กชายนัฐชาติ คำแดง อ.3 1
1727 ผาช่อวิทยา 3327 เด็กชายณัฐพล สรสิทธิ์ อ.3 1
1728 ผาช่อวิทยา 3330 เด็กชายวิทวัส ตั้งทวีเกียรติ อ.3 1
1729 ผาช่อวิทยา 3337 เด็กหญิงมาลี จะเพือ อ.3 1
1730 ผาช่อวิทยา 3335 เด็กหญิงณัชชา ธิมาชัย อ.3 1
1731 ผาช่อวิทยา 3332 เด็กหญิงกรรณิกา กันไว อ.3 1
1732 ผาช่อวิทยา 3334 เด็กหญิงจิราพร วัฒนาชัยมงคล อ.3 1
1733 ผาช่อวิทยา 3331 เด็กหญิงกนกวรรณ ตุ๊กสุวรรณ อ.3 1
1734 ผาช่อวิทยา 3339 เด็กหญิงสุพิชญา ยอดใจ อ.3 1
1735 ผาช่อวิทยา 3336 เด็กหญิงปุญญิสา วิเศษ อ.3 1
1736 ผาช่อวิทยา 3300 เด็กชายธนภัทร บุญทวี ป.1 1
1737 ผาช่อวิทยา 3324 เด็กชายสิทธิพงษ์ แข็งแรง ป.1 1
1738 ผาช่อวิทยา 3303 เด็กชายเอกพงศ์ คงธนปรารถนา ป.1 1
1739 ผาช่อวิทยา 3301 เด็กชายวิชญ์พล กอบศิลป์ ป.1 1
1740 ผาช่อวิทยา 3299 เด็กชายปนันชาติ จะอื่อ ป.1 1
1741 ผาช่อวิทยา 3298 เด็กชายฆนพัฒน์ งามชัยวงศ์ ป.1 1
1742 ผาช่อวิทยา 3302 เด็กชายวีรภัทร น้อยนอนเมือง ป.1 1
1743 ผาช่อวิทยา 3350 เด็กหญิงชฎาพร แซ่ลี ป.1 1
1744 ผาช่อวิทยา 3304 เด็กหญิงกชกร ติดเคียง ป.1 1
1745 ผาช่อวิทยา 3307 เด็กหญิงบุษกร ศิริ ป.1 1
1746 ผาช่อวิทยา 3311 เด็กหญิงพรธิดา มูลละคร ป.1 1
1747 ผาช่อวิทยา 3314 เด็กหญิงวรามร ตั้งทวีเกียรติ ป.1 1
1748 ผาช่อวิทยา 3305 เด็กหญิงนลินนิภา ช่วยศรี ป.1 1
1749 ผาช่อวิทยา 3310 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ไชยชนะ ป.1 1
1750 ผาช่อวิทยา 3308 เด็กหญิงปวีณนุช อุดมเพชรไพศาล ป.1 1
1751 ผาช่อวิทยา 3313 เด็กหญิงรุ่งวิไล งามราศี ป.1 1
1752 ผาช่อวิทยา 3309 เด็กหญิงพรนภา มีเล้ ป.1 1
1753 ผาช่อวิทยา 3312 เด็กหญิงรุ่งนภา งามราศี ป.1 1
1754 ผาช่อวิทยา 3306 เด็กหญิงนันทิชา สอนเวียง ป.1 1
1755 ผาช่อวิทยา 3284 เด็กชายวรวุฒิ งามราศี ป.2 1
1756 ผาช่อวิทยา 3285 เด็กชายอัศม์เดช ฉิมทิม ป.2 1
1757 ผาช่อวิทยา 3257 เด็กชายภูมิพัฒน์ สืบอ้าย ป.2 1
1758 ผาช่อวิทยา 3340 เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นวิจิตร ป.2 1
1759 ผาช่อวิทยา 3294 เด็กชายทีปรกร สุขไสว ป.2 1
1760 ผาช่อวิทยา 3283 เด็กชายธนวัตน์ แดนนาสาร ป.2 1
1761 ผาช่อวิทยา 3259 เด็กชายศราวุธ ธิมาชัย ป.2 1
1762 ผาช่อวิทยา 3282 เด็กชายธนภูมิ อุ่นสำโรง ป.2 1
1763 ผาช่อวิทยา 3286 เด็กหญิงพนิดา คงธนพิสูจน์ ป.2 1
1764 ผาช่อวิทยา 3319 เด็กหญิงนันท์นภัส คำภูเงิน ป.2 1
1765 ผาช่อวิทยา 3318 เด็กหญิงกัญญณัช รัตนอภิชาติวงค์ ป.2 1
1766 ผาช่อวิทยา 3287 เด็กหญิงรัตนพร แซ่จ๋าว ป.2 1
1767 ผาช่อวิทยา 3281 เด็กชายณัฐวุฒิ งามราศี ป.3 1
1768 ผาช่อวิทยา 3348 เด็กชายรุ่งโรจน์ มัฆะเนมี ป.3 1
1769 ผาช่อวิทยา 3260 เด็กชายสกรรจ์ ตุงคะโหตร ป.3 1
1770 ผาช่อวิทยา 3217 เด็กชายกล้าดนัย ปัญญามูล ป.3 1
1771 ผาช่อวิทยา 3256 เด็กชายนพดล ศิริ ป.3 1
1772 ผาช่อวิทยา 3254 เด็กชายทรงชัย ผะสม ป.3 1
1773 ผาช่อวิทยา 3253 เด็กชายเจตรินทร์ สายแสน ป.3 1
1774 ผาช่อวิทยา 3258 เด็กชายรัชชานนท์ แห่กาฬสินธ์ ป.3 1
1775 ผาช่อวิทยา 3255 เด็กชายธนพัฒน์ วิเศษทรัพย์ ป.3 1
1776 ผาช่อวิทยา 3264 เด็กหญิงพรมณี ใจจุน ป.3 1
1777 ผาช่อวิทยา 3351 เด็กหญิงพรชนะ สุวรรณปรีชา ป.3 1
1778 ผาช่อวิทยา 3262 เด็กหญิงธนพร ประเสริฐลาภ ป.3 1
1779 ผาช่อวิทยา 3269 เด็กหญิงสุภัชสร ไชยกุล ป.3 1
1780 ผาช่อวิทยา 3265 เด็กหญิงวิภานี แซ่โต๊ะ ป.3 1
1781 ผาช่อวิทยา 3271 เด็กหญิงอุดมรัตน์ ต้องใจ ป.3 1
1782 ผาช่อวิทยา 3263 เด็กหญิงปรียาภรณ์ เวียนวัน ป.3 1
1783 ผาช่อวิทยา 3266 เด็กหญิงวีรพร น้อยนอนเมือง ป.3 1
1784 ผาช่อวิทยา 3322 เด็กหญิงณัฐิวา ชอบทองหลาง ป.3 1
1785 ผาช่อวิทยา 3270 เด็กหญิงอวิกา พรมคณะ ป.3 1
1786 ผาช่อวิทยา 3268 เด็กหญิงสุพัตตรา ก๋าซ้อน ป.3 1
1787 ผาช่อวิทยา 3220 เด็กชายวัชรพล แซ่จ๋าว ป.4 1
1788 ผาช่อวิทยา 3219 เด็กชายพสุธา บุญจิราวัฒน์ ป.4 1
1789 ผาช่อวิทยา 3222 เด็กชายสงขลา จันทภาโส ป.4 1
1790 ผาช่อวิทยา 3224 เด็กชายพงศกร วิเศษทรัพย์ ป.4 1
1791 ผาช่อวิทยา 3218 เด็กชายณัฐกมล คงขยัน ป.4 1