Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 6,172 คน

ชั้น1 /0.02
ป.1679 /11.00
ป.2705 /11.42
ป.3700 /11.34
ป.4745 /12.07
ป.5759 /12.30
ป.6786 /12.73
ม.1173 /2.80
ม.2171 /2.77
ม.3184 /2.98
อ.2594 /9.62
อ.3675 /10.94
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9180 เด็กหญิงสุกัลยา รูปงาม ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 9198 เด็กหญิงณปภัช งามละออ ป.2 1
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9173 เด็กหญิงนภษร จำปา ป.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 9205 เด็กหญิงนิรชา สุภาพ ป.2 1
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9172 เด็กหญิงเขมจิรา กล้าทำ ป.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 9301 เด็กหญิงจิดาภา สมร่าง ป.2 1
7 อนุบาลแจ้ห่ม 9210 เด็กหญิงสุทธิตา จักร์คร่อง ป.2 1
8 อนุบาลแจ้ห่ม 9206 เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดำ ป.2 1
9 อนุบาลแจ้ห่ม 8871 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทินวัง ป.5 2
10 อนุบาลแจ้ห่ม 9211 เด็กหญิงณธิดา กองตัน ป.2 1
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9056 เด็กหญิงนิรชา โลมากุล ป.5 2
12 อนุบาลแจ้ห่ม 9240 เด็กหญิงอนันตญา กำลังว่อง ป.2 1
13 อนุบาลแจ้ห่ม 8876 เด็กหญิงธัญชนก ขัติยนต์ ป.5 2
14 อนุบาลแจ้ห่ม 9225 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทัศนภิญโญ ป.2 1
15 อนุบาลแจ้ห่ม 8867 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมภู ป.5 2
16 อนุบาลแจ้ห่ม 9231 เด็กหญิงธัญพร ชัยวัง ป.2 1
17 อนุบาลแจ้ห่ม 8924 เด็กหญิงรัตติกาล รัตนโกสินธ์ ป.5 2
18 อนุบาลแจ้ห่ม 9230 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หมั่นหา ป.2 1
19 อนุบาลแจ้ห่ม 8910 เด็กหญิงคณิตา เมฆอุตส่าห์ ป.5 2
20 อนุบาลแจ้ห่ม 9618 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทะวิชัย ป.2 1
21 อนุบาลแจ้ห่ม 8878 เด็กหญิงนิชาภา แซ่ห่าน ป.5 2
22 อนุบาลแจ้ห่ม 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อ.2 1
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9237 เด็กหญิงเพชรพิชฌาย์ สยอง ป.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 9057 เด็กหญิงกวินธิดา โตนะโพธิ์ ป.5 2
25 อนุบาลแจ้ห่ม 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อ.2 1
26 อนุบาลแจ้ห่ม 9203 เด็กหญิงวรัชญา ปากกล้า ป.2 1
27 อนุบาลแจ้ห่ม 8911 เด็กหญิงธาราทิพย์ ธรรมบุตร ป.5 2
28 อนุบาลแจ้ห่ม 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อ.2 1
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9516 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยเมืองมูล ป.2 1
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9528 เด็กหญิงธัญชนก อิ่งต๊ะ ป.5 2
31 อนุบาลแจ้ห่ม 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อ.2 1
32 อนุบาลแจ้ห่ม 9234 เด็กหญิงชญานิศ กลีบบัว ป.2 1
33 อนุบาลแจ้ห่ม 8865 เด็กหญิงจิริยาภรณ์ แก้วสุภา ป.5 2
34 อนุบาลแจ้ห่ม 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อ.2 1
35 อนุบาลแจ้ห่ม 9619 เด็กหญิงสุพิชญา การรักษ์ ป.2 1
36 อนุบาลแจ้ห่ม 8851 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิชาลิกานนท์ ป.5 2
37 อนุบาลแจ้ห่ม 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อ.2 1
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9229 เด็กหญิงภัควลัญชญา สัตย์มาก ป.2 1
39 อนุบาลแจ้ห่ม 8877 เด็กหญิงกฤติญา งามสม ป.5 2
40 อนุบาลแจ้ห่ม 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อ.2 1
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9227 เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์วรกุลกิจ ป.2 1
42 อนุบาลแจ้ห่ม 8839 เด็กหญิงพิมพิกา อุ่นประสงค์ ป.5 2
43 อนุบาลแจ้ห่ม 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณบารักษ์ อ.2 1
44 อนุบาลแจ้ห่ม 9202 เด็กหญิงธนัญญา แปงเครือ ป.2 1
45 อนุบาลแจ้ห่ม 8912 เด็กหญิงโสรญา พงศ์พิทยุตม์ ป.5 2
46 อนุบาลแจ้ห่ม 9559 เด็กหญิงอลิชา มาอยู่ อ.2 1
47 อนุบาลแจ้ห่ม 8874 เด็กหญิงทิพวรรณ กลีบบัว ป.5 2
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อ.2 1
49 อนุบาลแจ้ห่ม 8848 เด็กหญิงกฤษติญาภา ไวสติ ป.5 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 8905 เด็กหญิงติณณ์ญาดา มิ่งเชื้อ ป.5 2
51 อนุบาลแจ้ห่ม 8844 เด็กหญิงอังคณา เสียงดี ป.5 2
52 อนุบาลแจ้ห่ม 9630 เด็กหญิงเจนจิรา ตะบุญ ป.5 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 8850 เด็กหญิงนันทิตา แมะบ้าน ป.5 2
54 อนุบาลแจ้ห่ม 8837 เด็กหญิงพิชชานันท์ สกุลปราโมทย์ ป.5 2
55 อนุบาลแจ้ห่ม 9012 เด็กหญิงธวัลยรัตน์ หะยีมะสาและ ป.5 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 8906 เด็กหญิงสุภิสรา ปานทอง ป.5 2
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อ.2 2
58 อนุบาลแจ้ห่ม 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อ.2 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อ.2 2
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9174 เด็กหญิงพัชรญดา งามสม ป.2 2
61 อนุบาลแจ้ห่ม 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อ.2 2
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9183 เด็กหญิงพีรชยา พรหมประดิษฐ์ ป.2 2
63 อนุบาลแจ้ห่ม 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อ.2 2
64 อนุบาลแจ้ห่ม 9236 เด็กหญิงณปภัทร แก้วเปี้ย ป.2 2
65 อนุบาลแจ้ห่ม 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อ.2 2
66 อนุบาลแจ้ห่ม 9291 เด็กหญิงพิมนิกา งามเริง ป.2 2
67 อนุบาลแจ้ห่ม 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อ.2 2
68 อนุบาลแจ้ห่ม 9208 เด็กหญิงชลลดา สุขาฉิ ป.2 2
69 อนุบาลแจ้ห่ม 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อ.2 2
70 อนุบาลแจ้ห่ม 9175 เด็กหญิงกนกรดา รักสัตย์ ป.2 2
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อ.2 2
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9185 เด็กหญิงชัชฎาพร แมะบ้าน ป.2 2
73 อนุบาลแจ้ห่ม 8733 เด็กหญิงชญานิศา สุกใส ป.6 1
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อ.2 2
75 อนุบาลแจ้ห่ม 9178 เด็กหญิงชุฏิภรณ์ สมร่าง ป.2 2
76 อนุบาลแจ้ห่ม 8790 เด็กหญิงภัคฐณัฏ มีมาก ป.6 1
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อ.2 2
78 อนุบาลแจ้ห่ม 9232 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ วิงวอน ป.2 2
79 อนุบาลแจ้ห่ม 8789 เด็กหญิงบุญสิตา เป็นแผ่น ป.6 1
80 อนุบาลแจ้ห่ม 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อ.2 2
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9213 เด็กหญิงธัญณิชา ทนุโวหาร ป.2 2
82 อนุบาลแจ้ห่ม 8765 เด็กหญิงบุณยนุช อินทรชิต ป.6 1
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9307 เด็กหญิงพิมพ์นารา โคตรเวียง ป.2 2
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9048 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จิตรกล้า ป.6 1
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9201 เด็กหญิงพิชญาภา สีคราม ป.2 2
86 อนุบาลแจ้ห่ม 8773 เด็กหญิงอักษราภัค ขยันดี ป.6 1
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9521 เด็กหญิงวัทนวิภา ชูวะกิจ ป.2 2
88 อนุบาลแจ้ห่ม 8770 เด็กหญิงมนต์ทิพย์ นันภิวงค์ ป.6 1
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9176 เด็กหญิงณิชกุล อุ่นเมือง ป.2 2
90 อนุบาลแจ้ห่ม 8743 เด็กหญิงอภิญญา วิลาวัลย์ ป.6 1
91 อนุบาลแจ้ห่ม 9238 เด็กหญิงนัทธมน ใจชื่นบาน ป.2 2
92 อนุบาลแจ้ห่ม 8761 เด็กหญิงฐิติรัตน์ หวานดี ป.6 1
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9233 เด็กหญิงดาราวดี มีธรรม ป.2 2
94 อนุบาลแจ้ห่ม 8787 เด็กหญิงชาลินี คำภีระ ป.6 1
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9200 เด็กหญิงปวีณ์กานต์ ทิพย์ดี ป.2 2
96 อนุบาลแจ้ห่ม 8732 เด็กหญิงจิรารัตน์ แสนสอาด ป.6 1
97 อนุบาลแจ้ห่ม 9517 เด็กหญิงณัฐณิชา เปี้ยแปง ป.2 2
98 อนุบาลแจ้ห่ม 8737 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ หน้าชื่น ป.6 1
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9207 เด็กหญิงกมลชนก ถ้ำทอง ป.2 2
100 อนุบาลแจ้ห่ม 8768 เด็กหญิงพัชธิชากรณ์ ไหวคิด ป.6 1
101 อนุบาลแจ้ห่ม 9013 นางสาวณัฐธิดา ตั้งมานะ ป.6 1
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9049 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เตวิชัย ป.6 1
103 อนุบาลแจ้ห่ม 8739 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรือนคำ ป.6 1
104 อนุบาลแจ้ห่ม 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อ.2 3
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9529 เด็กหญิงณัฐณิชา ปินใจ ป.6 1
106 อนุบาลแจ้ห่ม 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อ.2 3
107 อนุบาลแจ้ห่ม 9536 เด็กหญิงมัณฑิตา คนมาก ป.6 1
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อ.2 3
109 อนุบาลแจ้ห่ม 8791 เด็กหญิงดวงฤทัย ทองใบ ป.6 1
110 อนุบาลแจ้ห่ม 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อ.2 3
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9631 เด็กหญิงสุภัคสรณ์ กิติวงศ์พรม ป.6 1
112 อนุบาลแจ้ห่ม 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อ.2 3
113 อนุบาลแจ้ห่ม 8741 เด็กหญิงวิลาวรรณ ปินตา ป.6 1
114 อนุบาลแจ้ห่ม 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อ.2 3
115 อนุบาลแจ้ห่ม 8745 เด็กหญิงอุษณิษา สวยฉลาด ป.6 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อ.2 3
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อ.2 3
118 อนุบาลแจ้ห่ม 9600 เด็กหญิงชมชนก อิ่มปัญญา อ.2 3
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อ.2 3
120 อนุบาลแจ้ห่ม 9294 เด็กหญิงอภิญญา ก๋าอิน ป.3 1
121 อนุบาลแจ้ห่ม 9123 เด็กหญิงสุพาชญา ใจมั่น ป.3 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 9101 เด็กหญิงโชติกา พรมวงค์ ป.3 1
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9292 เด็กหญิงพุทธธิดา บุญมาก ป.3 1
124 อนุบาลแจ้ห่ม 9139 เด็กหญิงสุวิชาดา จินา ป.3 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9127 เด็กหญิงจิตตานันท์ มีธรรม ป.3 1
126 อนุบาลแจ้ห่ม 9324 เด็กหญิงรัศมน เพ็กยืนยง ป.3 1
127 อนุบาลแจ้ห่ม 8736 เด็กหญิงณัฐฌา กล้าแข็ง ป.6 2
128 อนุบาลแจ้ห่ม 9112 เด็กหญิงกัลยกร ณัฏฐพล ป.3 1
129 อนุบาลแจ้ห่ม 8734 เด็กหญิงชาลิดา สุมา ป.6 2
130 อนุบาลแจ้ห่ม 9105 เด็กหญิงปรินดา สิทธิ์ทารัก ป.3 1
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9015 เด็กหญิงปรียาภัทร วังเสาร์ ป.6 2
132 อนุบาลแจ้ห่ม 9449 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อ.3 1
133 อนุบาลแจ้ห่ม 9323 เด็กหญิงปรีณาภา วังเสาร์ ป.3 1
134 อนุบาลแจ้ห่ม 8788 เด็กหญิงณัชชา จำปา ป.6 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อ.3 1
136 อนุบาลแจ้ห่ม 9321 เด็กหญิงนภาวดี มาเร็ว ป.3 1
137 อนุบาลแจ้ห่ม 9014 เด็กหญิงลภัสรดา ละมูล ป.6 2
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อ.3 1
139 อนุบาลแจ้ห่ม 9622 เด็กหญิงณัฐธิดา กันธิยะ ป.3 1
140 อนุบาลแจ้ห่ม 8744 เด็กหญิงอาภัสรา แลเล็ง ป.6 2
141 อนุบาลแจ้ห่ม 9453 เด็กหญิงวรกมล ใสยิ่ง อ.3 1
142 อนุบาลแจ้ห่ม 9523 เด็กหญิงภูษณิศา แต้มดื่ม ป.3 1
143 อนุบาลแจ้ห่ม 8766 เด็กหญิงนันท์นภัส ปานกัน ป.6 2
144 อนุบาลแจ้ห่ม 9448 เด็กหญิงนเรศรัศมิ์ ไวสติ อ.3 1
145 อนุบาลแจ้ห่ม 9099 เด็กหญิงกานติมา แซ่โฟ่ง ป.3 1
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9530 เด็กหญิงภูริชญา แต้มดื่ม ป.6 2
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9444 เด็กหญิงกัลยกร จักร์รถ อ.3 1
148 อนุบาลแจ้ห่ม 9420 เด็กหญิงสุชาดา ภีระจิ่ง ป.3 1
149 อนุบาลแจ้ห่ม 8740 เด็กหญิงวิริยาภรณ์ เครือใจยา ป.6 2
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9608 เด็กหญิงบัวบูชา เจียรรัตนสวัสดิ์ อ.3 1
151 อนุบาลแจ้ห่ม 9100 เด็กหญิงจิตติพร ไม่ยาก ป.3 1
152 อนุบาลแจ้ห่ม 8742 เด็กหญิงสาริสา การเพียร ป.6 2
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9455 เด็กหญิงอริสรา จีรพัฒน์จินดา อ.3 1
154 อนุบาลแจ้ห่ม 9322 เด็กหญิงนภาสร มุกดา ป.3 1
155 อนุบาลแจ้ห่ม 8786 เด็กหญิงจิรกานต์ มั่่งมี ป.6 2
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9442 เด็กหญิงกวินธิดา โลมากุล อ.3 1
157 อนุบาลแจ้ห่ม 9320 เด็กหญิงธัญรดา สุรินทร์โท ป.3 1
158 อนุบาลแจ้ห่ม 8762 เด็กหญิงติยากร ประเสริฐวงษ์ ป.6 2
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9452 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิรัตน์ชานนท์ อ.3 1
160 อนุบาลแจ้ห่ม 9114 เด็กหญิงเกศศินี แจ่มใส ป.3 1
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9141 เด็กหญิงขวัญชนก จันทร์ขัน ป.6 2
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9446 เด็กหญิงชณัญธิดา การักษ์ อ.3 1
163 อนุบาลแจ้ห่ม 9124 เด็กหญิงอัยยา สุดใจ ป.3 1
164 อนุบาลแจ้ห่ม 8735 เด็กหญิงญาณิศา สายแปง ป.6 2
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9441 เด็กหญิงกฤษติยากร บารมี อ.3 1
166 อนุบาลแจ้ห่ม 9131 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์บูรณ์ ป.3 1
167 อนุบาลแจ้ห่ม 8772 เด็กหญิงสุรัมภา สุขประเสริฐ ป.6 2
168 อนุบาลแจ้ห่ม 9447 เด็กหญิงฐิตาภา อินทะปัญโญ อ.3 1
169 อนุบาลแจ้ห่ม 9623 เด็กหญิงพิรญา สุจริต ป.3 1
170 อนุบาลแจ้ห่ม 8738 เด็กหญิงรุ่งนภา แต้มคล่อง ป.6 2
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9451 เด็กหญิงพลอยไพลิน มิ่งเชื้อ อ.3 1
172 อนุบาลแจ้ห่ม 9113 เด็กหญิงแก้มกุลยา สุคิด ป.3 1
173 อนุบาลแจ้ห่ม 8764 เด็กหญิงธารชนก ถ้ำทอง ป.6 2
174 อนุบาลแจ้ห่ม 9454 เด็กหญิงวรัญญา ทองผาง อ.3 1
175 อนุบาลแจ้ห่ม 9152 เด็กหญิงรุจิรา ปรีปาน ป.6 2
176 อนุบาลแจ้ห่ม 9450 เด็กหญิงปาลิตา วงค์สม อ.3 1
177 อนุบาลแจ้ห่ม 8815 เด็กหญิงชาลิสา โชตวัน ป.6 2
178 อนุบาลแจ้ห่ม 8760 เด็กหญิงชุตินันท์ ประทันยะ ป.6 2
179 อนุบาลแจ้ห่ม 8769 เด็กหญิงพัชรีวรรณ อกกว้าง ป.6 2
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9142 เด็กหญิงวรรณนิสา เซมา ป.6 2
181 อนุบาลแจ้ห่ม 9479 เด็กหญิงพิชญากร เป็นแผ่น อ.3 2
182 อนุบาลแจ้ห่ม 9477 เด็กหญิงพาขวัญ อาวรณ์ อ.3 2
183 อนุบาลแจ้ห่ม 9473 เด็กหญิงช่อลดา ลาภมาก อ.3 2
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9106 เด็กหญิงปุญญิสา แซ่จ๋าว ป.3 2
185 อนุบาลแจ้ห่ม 9472 เด็กหญิงจิลลาภัทร หวานแหลม อ.3 2
186 อนุบาลแจ้ห่ม 9128 เด็กหญิงจิราภัทร อินปั๋น ป.3 2
187 อนุบาลแจ้ห่ม 9609 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมประดิษฐ์ อ.3 2
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9117 เด็กหญิงณิชชยา กล้าจริง ป.3 2
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9474 เด็กหญิงณัฐรดา แก้วตา อ.3 2
190 อนุบาลแจ้ห่ม 9109 เด็กหญิงววัฒน์ชญา ทิเก่ง ป.3 2
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9484 เด็กหญิงอารยา เสรารัตน์ อ.3 2
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9147 เด็กหญิงภัทรพิชชา ทำนา ป.3 2
193 อนุบาลแจ้ห่ม 9478 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญวงศ์ อ.3 2
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9116 เด็กหญิงณัฐฐาพร เขียวดีเจริญกุล ป.3 2
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9485 เด็กหญิงไอรดา รู้ดี อ.3 2
196 อนุบาลแจ้ห่ม 9327 เด็กหญิงสิรินดา ประเที่ยง ป.3 2
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9480 เด็กหญิงพิชญากร ทัติวงษ์ อ.3 2
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9107 เด็กหญิงพชรกมล แต้มคู ป.3 2
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9481 เด็กหญิงภูริชญาภัทร ผลประโยชน์ อ.3 2
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9122 เด็กหญิงศิริขวัญ ตันชะ ป.3 2
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9482 เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี อ.3 2
202 อนุบาลแจ้ห่ม 9130 เด็กหญิงณัฐณิชา ถำ้ทอง ป.3 2
203 อนุบาลแจ้ห่ม 9471 เด็กหญิงกัญญาภัค แข็งแรง อ.3 2
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9104 เด็กหญิงนุตประวีณ์ พูลสิงห์ ป.3 2
205 อนุบาลแจ้ห่ม 9475 เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง อ.3 2
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9132 เด็กหญิงปรียาดา ทองหล่อ ป.3 2
207 อนุบาลแจ้ห่ม 9476 เด็กหญิงนันท์นภัส มูลปานันท์ อ.3 2
208 อนุบาลแจ้ห่ม 9135 เด็กหญิงรวิสรา ปานกัน ป.3 2
209 อนุบาลแจ้ห่ม 9483 เด็กหญิงอมลวรรณ ทารักษ์ อ.3 2
210 อนุบาลแจ้ห่ม 9120 เด็กหญิงปัณณพร อินทร์ศิริ ป.3 2
211 อนุบาลแจ้ห่ม 9118 เด็กหญิงธารธารา ธรรมบุตร ป.3 2
212 อนุบาลแจ้ห่ม 9125 เด็กหญิงอารดา เซมา ป.3 2
213 อนุบาลแจ้ห่ม 9625 เด็กหญิงรินญาดา พุ่มเมือง ป.3 2
214 อนุบาลแจ้ห่ม 9098 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมร่าง ป.3 2
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9126 เด็กหญิงณัฎฐวี ธงไชย ป.3 2
216 อนุบาลแจ้ห่ม 9103 เด็กหญิงธนาภา วิจิตรจรัสแสง ป.3 2
217 อนุบาลแจ้ห่ม 9138 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันมะโน ป.3 2
218 อนุบาลแจ้ห่ม 9108 เด็กหญิงพชิรา ภูวเดชชยานนท์ ป.3 2
219 อนุบาลแจ้ห่ม 9133 เด็กหญิงพรรณปพร คำศรี ป.3 2
220 อนุบาลแจ้ห่ม 9510 เด็กหญิงพรรณารักษ์ วงค์เรียน อ.3 3
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9502 เด็กหญิงกรองขวัญ ใจเร็ว อ.3 3
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9511 เด็กหญิงพัทธนันท์ ลูกคำ อ.3 3
223 อนุบาลแจ้ห่ม 9509 เด็กหญิงพรนัชชา วุฒิการณ์ อ.3 3
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9503 เด็กหญิงกัลยกร ไชยสวัสดิ์ อ.3 3
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9508 เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์ องอาจ อ.3 3
226 อนุบาลแจ้ห่ม 9504 เด็กหญิงชนัณชิดา ก๋าวี อ.3 3
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9611 เด็กหญิงอุมาริยาพร มัชชะ อ.3 3
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9610 เด็กหญิงธนัชชา ประสม อ.3 3
229 อนุบาลแจ้ห่ม 9507 เด็กหญิงปุุญญาดา แสนเรือน อ.3 3
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9514 เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีจันทร์ อ.3 3
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9512 เด็กหญิงพิมลวรรณ ตันกูล อ.3 3
232 อนุบาลแจ้ห่ม 9515 เด็กหญิงอลิน อินทะปัญโญ อ.3 3
233 อนุบาลแจ้ห่ม 8997 เด็กหญิงพิชชาภา แพงตะคุ ป.4 1
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9513 เด็กหญิงลวิตรา พูดคร่อง อ.3 3
235 อนุบาลแจ้ห่ม 9001 เด็กหญิงณฐพร จางอรุณ ป.4 1
236 อนุบาลแจ้ห่ม 9501 เด็กหญิงกรกมล จันทร์อินตา อ.3 3
237 อนุบาลแจ้ห่ม 8995 เด็กหญิงภิมรภัทร์ เป็นใย ป.4 1
238 อนุบาลแจ้ห่ม 9506 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อ.3 3
239 อนุบาลแจ้ห่ม 8999 เด็กหญิงกุลนัดดา ทามิน ป.4 1
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9505 เด็กหญิงธมลกานต์ งามพิง อ.3 3
241 อนุบาลแจ้ห่ม 9008 เด็กหญิงณภาภัช คำพิชัย ป.4 1
242 อนุบาลแจ้ห่ม 8983 เด็กหญิงภัสรา ฟังอารมณ์ ป.4 1
243 อนุบาลแจ้ห่ม 8988 เด็กหญิงวรัญญา ธิวงศ์ ป.4 1
244 อนุบาลแจ้ห่ม 8974 เด็กหญิงรฐลดา ชัยทิพย์ ป.4 1
245 อนุบาลแจ้ห่ม 8987 เด็กหญิงณัฐณิชา อวดกล้า ป.4 1
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9317 เด็กหญิงวรัญญา โลมากุล ป.4 1
247 อนุบาลแจ้ห่ม 9004 เด็กหญิงลักษมณ โกนสัก ป.4 1
248 อนุบาลแจ้ห่ม 8982 เด็กหญิงทัณฑิกา เตชะพลี ป.4 1
249 อนุบาลแจ้ห่ม 8994 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทรงดำรงค์กุล ป.4 1
250 อนุบาลแจ้ห่ม 8996 เด็กหญิงรุ่งระพีพร แต้มคร่อง ป.4 1
251 อนุบาลแจ้ห่ม 8980 เด็กหญิงชญานิตย์ อินต๊ะวัน ป.4 1
252 อนุบาลแจ้ห่ม 9316 เด็กหญิงเบญญาภา มุงเมือง ป.4 1
253 อนุบาลแจ้ห่ม 8972 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ล่ำใหญ่ ป.4 1
254 อนุบาลแจ้ห่ม 8990 เด็กหญิงสไลลา เกียรติยรรยง ป.4 1
255 อนุบาลแจ้ห่ม 9000 เด็กหญิงณัฐริกา บุญเจริญ ป.4 1
256 อนุบาลแจ้ห่ม 9627 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิผล ป.4 1
257 อนุบาลแจ้ห่ม 9382 เด็กหญิงนวีนา ชื่อหลาย ป.1 1
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9355 เด็กหญิงนาถนพิน รักมิตร ป.1 1
259 อนุบาลแจ้ห่ม 9418 เด็กหญิงสุวิชญา จินา ป.1 1
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9352 เด็กหญิงณัฐธิชา ทารักษ์ ป.1 1
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9411 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงปันตา ป.1 1
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9359 เด็กหญิงโยษิตา เซี่ยงฉิน ป.1 1
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9376 เด็กหญิงกชกร ต้นกลาง ป.1 1
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9408 เด็กหญิงณิชชยา ชัยชมภู ป.1 1
265 อนุบาลแจ้ห่ม 9407 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ อินทนนท์ ป.1 1
266 อนุบาลแจ้ห่ม 9405 เด็กหญิงกชพร เจดีย์ยอด ป.1 1
267 อนุบาลแจ้ห่ม 9410 เด็กหญิงนรรัตน์ นันภิวงค์ ป.1 1
268 อนุบาลแจ้ห่ม 9412 เด็กหญิงเปรมชนัน อาราวา ป.1 1
269 อนุบาลแจ้ห่ม 9379 เด็กหญิงณัฐอร พรรณา ป.1 1
270 อนุบาลแจ้ห่ม 9349 เด็กหญิงจิรชญา ไชยเนตร ป.1 1
271 อนุบาลแจ้ห่ม 8984 เด็กหญิงพิชยา ไปเร็ว ป.4 2
272 อนุบาลแจ้ห่ม 9358 เด็กหญิงมณิสรา ลือภะ ป.1 1
273 อนุบาลแจ้ห่ม 9002 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ ป.4 2
274 อนุบาลแจ้ห่ม 9388 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ละมูล ป.1 1
275 อนุบาลแจ้ห่ม 9425 เด็กหญิงทิพธิดา ไวมาก ป.4 2
276 อนุบาลแจ้ห่ม 9389 เด็กหญิงอัยย์รดา สุขาฉิ ป.1 1
277 อนุบาลแจ้ห่ม 9006 เด็กหญิงกวินธิดา ไหวพริบ ป.4 2
278 อนุบาลแจ้ห่ม 9350 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประพฤติ ป.1 1
279 อนุบาลแจ้ห่ม 9155 เด็กหญิงนภัสร อดเหนียว ป.4 2
280 อนุบาลแจ้ห่ม 9361 เด็กหญิงสุวภัทร มีธรรม ป.1 1
281 อนุบาลแจ้ห่ม 8993 เด็กหญิงปพิชญา ประสาร ป.4 2
282 อนุบาลแจ้ห่ม 9377 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยเลิศ ป.1 1
283 อนุบาลแจ้ห่ม 8976 เด็กหญิงพรนพัส พูดสัตย์ ป.4 2
284 อนุบาลแจ้ห่ม 9378 เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณารักษ์ ป.1 1
285 อนุบาลแจ้ห่ม 9058 เด็กหญิงกวินชิตา จิตกล้า ป.4 2
286 อนุบาลแจ้ห่ม 9154 เด็กหญิงคณิตา ตั้งตรง ป.4 2
287 อนุบาลแจ้ห่ม 9060 เด็กหญิงพิชญาภา ทศดร ป.4 2
288 อนุบาลแจ้ห่ม 8991 เด็กหญิงเบญญาภา คำแปง ป.4 2
289 อนุบาลแจ้ห่ม 8971 เด็กหญิงกัญญ์วรา เสียงดัง ป.4 2
290 อนุบาลแจ้ห่ม 9297 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์น้ำโจ้ ป.4 2
291 อนุบาลแจ้ห่ม 9009 เด็กหญิงสุภชา จาตุมา ป.4 2
292 อนุบาลแจ้ห่ม 8998 เด็กหญิงรสสุคนธ์ วัฒนมณีกุล ป.4 2
293 อนุบาลแจ้ห่ม 9003 เด็กหญิงอารยา สวยฉลาด ป.4 2
294 อนุบาลแจ้ห่ม 9010 เด็กหญิงวรัชยา แข็งแรง ป.4 2
295 อนุบาลแจ้ห่ม 9628 เด็กหญิงวชรญาณ์ การรักษ์ ป.4 2
296 อนุบาลแจ้ห่ม 8975 เด็กหญิงอรินท์มาศ มั่นคง ป.4 2
297 อนุบาลแจ้ห่ม 9059 เด็กหญิงสุธินี ยนต์วงค์ ป.4 2
298 อนุบาลแจ้ห่ม 9390 เด็กหญิงไอยารินทร์ แผลงเดช ป.1 2
299 อนุบาลแจ้ห่ม 9381 เด็กหญิงนภัสสร ทานะแจ่ม ป.1 2
300 อนุบาลแจ้ห่ม 9406 เด็กหญิงณปภัช ใจเขม็ง ป.1 2
301 อนุบาลแจ้ห่ม 9387 เด็กหญิงวิริญาดา เครือใจยา ป.1 2
302 อนุบาลแจ้ห่ม 9362 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หวานดี ป.1 2
303 อนุบาลแจ้ห่ม 9357 เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว ป.1 2
304 อนุบาลแจ้ห่ม 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน ป.1 2
305 อนุบาลแจ้ห่ม 9354 เด็กหญิงธันยารัตน์ เสมอวงค์ติ๊บ ป.1 2
306 อนุบาลแจ้ห่ม 8879 เด็กหญิงเปรมปริยา บุตรเล็ก ป.5 1
307 อนุบาลแจ้ห่ม 9385 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ นครชัยศรี ป.1 2
308 อนุบาลแจ้ห่ม 8868 เด็กหญิงกัลย์ลภัส จันทร์คง ป.5 1
309 อนุบาลแจ้ห่ม 9614 เด็กหญิงปวริศา ออนเขียว ป.1 2
310 อนุบาลแจ้ห่ม 8903 เด็กหญิงชุติมตี ละออ ป.5 1
311 อนุบาลแจ้ห่ม 9353 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประสิทธิ์สิริ ป.1 2
312 อนุบาลแจ้ห่ม 9053 เด็กหญิงวิกานต์ดา ใจอ่อน ป.5 1
313 อนุบาลแจ้ห่ม 9617 เด็กหญิงณัฐธิดา ดงเหมี้ยง ป.1 2
314 อนุบาลแจ้ห่ม 8869 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม ป.5 1
315 อนุบาลแจ้ห่ม 9409 เด็กหญิงธนพร คำเป็ง ป.1 2
316 อนุบาลแจ้ห่ม 8836 เด็กหญิงธันสุดา อุ่นใน ป.5 1
317 อนุบาลแจ้ห่ม 9414 เด็กหญิงพิชญาภา คำรอง ป.1 2
318 อนุบาลแจ้ห่ม 9315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์คำโล ป.5 1
319 อนุบาลแจ้ห่ม 9384 เด็กหญิงปุณณดา ศรีวิชัย ป.1 2
320 อนุบาลแจ้ห่ม 8901 เด็กหญิงชยิสรา หงษ์ทอง ป.5 1
321 อนุบาลแจ้ห่ม 9375 เด็กหญิงพิชชาอร ไหวพริบ ป.1 2
322 อนุบาลแจ้ห่ม 9052 เด็กหญิงกิตติยา วงค์บุญตัน ป.5 1
323 อนุบาลแจ้ห่ม 9415 เด็กหญิงศิรญา สายหยุด ป.1 2
324 อนุบาลแจ้ห่ม 9527 เด็กหญิงพัชรินทร์ ยิ้มเยื้อน ป.5 1
325 อนุบาลแจ้ห่ม 9386 เด็กหญิงภัทรธิดา คนฟู ป.1 2
326 อนุบาลแจ้ห่ม 8875 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.5 1
327 อนุบาลแจ้ห่ม 9413 เด็กหญิงพิชญากร สูตรเลข ป.1 2
328 อนุบาลแจ้ห่ม 8873 เด็กหญิงปภาวรินท์ สวยฉลาด ป.5 1
329 อนุบาลแจ้ห่ม 9383 เด็กหญิงนารีรัตน ธรรมสิทธิ์ ป.1 2
330 อนุบาลแจ้ห่ม 8917 เด็กหญิงยุภาพร ใจเผือ ป.5 1
331 อนุบาลแจ้ห่ม 8904 เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเหลา ป.5 1
332 อนุบาลแจ้ห่ม 8838 เด็กหญิงภัทรลภา ไหวพินิจ ป.5 1
333 อนุบาลแจ้ห่ม 8840 เด็กหญิงจริยาวดี ปินใจกุล ป.5 1
334 อนุบาลแจ้ห่ม 8907 เด็กหญิงภัทรธิดา ปันงาม ป.5 1
335 อนุบาลแจ้ห่ม 8842 เด็กหญิงเพชรชมพู สมปาน ป.5 1
336 อนุบาลแจ้ห่ม 9054 เด็กหญิงอาลิสรา ดูงาม ป.5 1
337 อนุบาลแจ้ห่ม 8846 เด็กหญิงวัลย์ลดา มิสา ป.5 1
338 อนุบาลแจ้ห่ม 9526 เด็กหญิงพัชราภา อินทร์ชัยศรี ป.5 1
339 อนุบาลแจ้ห่ม 8870 เด็กหญิงกัลยาณี ตาเร็ว ป.5 1
340 บ้านสบฟ้า 1921 เด็กหญิงภัคธีมา บุญรักษา อ.2 1
341 บ้านสบฟ้า 1922 เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์สุวภาพ อ.2 1
342 บ้านสบฟ้า 1917 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิตไว อ.3 1
343 บ้านสบฟ้า 1910 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทิวงศ์น้อย ป.1 1
344 บ้านสบฟ้า 1912 เด็กหญิงสุชาฎา วงศ์สุภาพ ป.1 1
345 บ้านสบฟ้า 1919 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา พันธุ์เลิศ ป.1 1
346 บ้านสบฟ้า 1911 เด็กหญิงธัญพร ตะนะ ป.1 1
347 บ้านสบฟ้า 1909 เด็กหญิงชมชนก ฟังอารมณ์ ป.1 1
348 บ้านสบฟ้า 1920 เด็กหญิงสาวิตตรี จินดา ป.1 1
349 บ้านสบฟ้า 1903 เด็กหญิงนทีชา แข็งแรง ป.2 1
350 บ้านสบฟ้า 1905 เด็กหญิงอนัญญา หน้านวล ป.2 1
351 บ้านสบฟ้า 1906 เด็กหญิงวิชญาดา ชาวนา ป.3 1
352 บ้านสบฟ้า 1892 เด็กหญิงสุภาพรรณ วงศ์สุวภาพ ป.4 1
353 บ้านสบฟ้า 1891 เด็กหญิงศญารินทร์ เตชะอ้าย ป.4 1
354 บ้านสบฟ้า 1889 เด็กหญิงเกวลิน ตามวิสัย ป.4 1
355 บ้านสบฟ้า 1890 เด็กหญิงธัญวรัตม์ อุ่ยเจริญศักดิ์ ป.4 1
356 บ้านสบฟ้า 1918 เด็กหญิงวิยดา ยืนยาว ป.5 1
357 บ้านสบฟ้า 1915 เด็กหญิงกาญจนา จะโจ ป.5 1
358 บ้านสบฟ้า 1883 เด็กหญิงธันยพร พูลกสิกร ป.5 1
359 บ้านสบฟ้า 1885 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วขัด ป.5 1
360 บ้านสบฟ้า 1872 เด็กหญิงปิยะนุช อินทร์พรหม ป.6 1
361 บ้านสบฟ้า 1894 เด็กหญิงกชพรรณ ไม้หอม ป.6 1
362 บ้านม่วงงาม 780 เด็กหญิงกาญจนา สิทธิมา ป.2 1
363 บ้านม่วงงาม 775 เด็กหญิงนภัสนันท์ สุมา ป.2 1
364 บ้านม่วงงาม 779 เด็กหญิงทัศณีย์ สิทธิมา ป.3 1
365 บ้านม่วงงาม 770 เด็กหญิงชนิดาภา อินต๊ะพันธ์ ป.4 1
366 บ้านม่วงงาม 769 เด็กหญิงพาขวัญ แต้มคล่อง ป.5 1
367 บ้านฮ่องลี่ 2005 เด็กหญิงลลิตา พานทอง อ.2 1
368 บ้านฮ่องลี่ 2006 เด็กหญิงวันวิภา ศิริคำ อ.3 1
369 บ้านฮ่องลี่ 1992 เด็กหญิงรินรดา แก้วเสน ป.1 1
370 บ้านฮ่องลี่ 1993 เด็กหญิงอชิรญาณ์ สายวงค์ปัญญา ป.1 1
371 บ้านฮ่องลี่ 1994 เด็กหญิงชนิศรา ไวสติ ป.1 1
372 บ้านฮ่องลี่ 1991 เด็กหญิงหทัยรัตน์ จิตตกล้า ป.1 1
373 บ้านฮ่องลี่ 1996 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองสุข ป.2 1
374 บ้านฮ่องลี่ 1987 เด็กหญิงธัญญภัสร์ สุภา ป.2 1
375 บ้านฮ่องลี่ 1988 เด็กหญิงกัณฐิกา โนชัย ป.2 1
376 บ้านฮ่องลี่ 1986 เด็กหญิงยุรวดี หน้างาม ป.2 1
377 บ้านฮ่องลี่ 1983 เด็กหญิงธารทิพย์ ไทยใหม่ ป.3 1
378 บ้านฮ่องลี่ 1980 เด็กหญิงธนพร เล่ห์ดี ป.3 1
379 บ้านฮ่องลี่ 1981 เด็กหญิงบุณยานุช อาจหาญ ป.3 1
380 บ้านฮ่องลี่ 1978 เด็กหญิงอธิชา กล้าหาญ ป.3 1
381 บ้านฮ่องลี่ 1974 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เตรียมแรง ป.4 1
382 บ้านฮ่องลี่ 1975 เด็กหญิงศิริรัชญา สารัตน์ ป.4 1
383 บ้านฮ่องลี่ 1960 เด็กหญิงสุจิรัตน์ ตั้งมานะ ป.5 1
384 บ้านฮ่องลี่ 1961 เด็กหญิงอภิญญา นันตา ป.5 1
385 บ้านฮ่องลี่ 1959 เด็กหญิงพนิดา มุติ ป.5 1
386 บ้านหนองนาว 2284 เด็กหญิงจิราภัทร สีพินนท์ ป.2 1
387 บ้านหนองนาว 2287 เด็กหญิงณัฐชา เอื้อเฟื้อ ป.2 1
388 บ้านหนองนาว 2262 เด็กหญิงวนิดา ตันจันทร์ ป.3 1
389 บ้านหนองนาว 2258 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ขยันทำ ป.3 1
390 บ้านหนองนาว 2296 เด็กหญิงภัทรธิดา ปรุงจิตต์ ป.3 1
391 บ้านหนองนาว 2265 เด็กหญิงศิริขวัญ ชัยวรรณ์ ป.3 1
392 บ้านหนองนาว 2256 เด็กหญิงชนัญธิดา เป็นมูล ป.3 1
393 บ้านหนองนาว 2257 เด็กหญิงญาณิศา สุธรรมแจ่ม ป.3 1
394 บ้านหนองนาว 2233 เด็กหญิงนวพร ถ้ำทอง ป.3 1
395 บ้านหนองนาว 2276 เด็กหญิงปัญจรัตน์ จี่แก้ม ป.3 1
396 บ้านหนองนาว 2264 เด็กหญิงสุภัสสรา อาวรณ์ ป.3 1
397 บ้านหนองนาว 2234 เด็กหญิงนิชาภา เมืองพุทธา ป.4 1
398 บ้านหนองนาว 2237 เด็กหญิงอุรัสยา จำปาวงษ์ ป.4 1
399 บ้านหนองนาว 2363 เด็กหญิงธมลวรรณญ์ ไกรศรีวรรธนะ ป.4 1
400 บ้านหนองนาว 2236 เด็กหญิงรัชนก เรือนเหมย ป.4 1
401 บ้านหนองนาว 2222 เด็กหญิงธัญชนก ธิดาวงค์ ป.5 1
402 บ้านหนองนาว 2223 เด็กหญิงสุภัทรา สว่างศรี ป.5 1
403 บ้านหนองนาว 2224 เด็กหญิงพิชญา อยู่สุข ป.5 1
404 บ้านหนองนาว 2364 เด็กหญิงอรจิรา รูปสอาด ป.6 1
405 บ้านหนองนาว 2242 เด็กหญิงนิศารัตน์ กูลแผ่น ป.6 1
406 บ้านหนองนาว 2213 เด็กหญิงชุติญาดา กล้าดี ป.6 1
407 บ้านหนองนาว 2358 เด็กหญิงกมลยุพา ตามัน อ.2 1
408 บ้านหนองนาว 2359 เด็กหญิง์ปรียาภัทร์ จุ๋ม อ.2 1
409 บ้านหนองนาว 2339 เด็กหญิงบุศรินทร์ ห้องพ่วง อ.3 1
410 บ้านหนองนาว 2344 เด็กหญิงอลินดา ใยสำลี อ.3 1
411 บ้านหนองนาว 2352 เด็กหญิงกานต์ธิดา รูปงาม อ.3 1
412 บ้านหนองนาว 2343 เด็กหญิงพีรยา ดอกเกษ อ.3 1
413 บ้านหนองนาว 2338 เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีวรรณชัย อ.3 1
414 บ้านหนองนาว 2341 เด็กหญิงปิยนุช แสนใจ อ.3 1
415 บ้านหนองนาว 2350 เด็กหญิงจิรัชญา หล้าปินตา อ.3 1
416 บ้านหนองนาว 2342 เด็กหญิงพรพรรณ ผังดี อ.3 1
417 บ้านหนองนาว 2340 เด็กหญิงปพิชญา จานเก่า อ.3 1
418 บ้านหนองนาว 2362 เด็กหญิงชฎานิภา ทีเร็ว ป.1 1
419 บ้านหนองนาว 2310 เด็กหญิงจิรวลัญช์ พรสุนทรานันท์ ป.1 1
420 บ้านหนองนาว 2313 เด็กหญิงนลินี ภูใจ ป.1 1
421 บ้านหนองนาว 2327 เด็กหญิงอภิญญา ไวตา ป.1 1
422 บ้านหนองนาว 2312 เด็กหญิงชนากานต์ ขยันทำ ป.1 1
423 บ้านหนองนาว 2309 เด็กหญิงกมลรัตน์ ชุ่มเชื้อ ป.1 1
424 บ้านหนองนาว 2315 เด็กหญิงสุภาพรรณ ปันติบุ่ง ป.1 1
425 บ้านหนองนาว 2314 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประมาณ ป.1 1
426 บ้านหนองนาว 2316 เด็กหญิงนันทรัตน์ ทีเก่ง ป.1 1
427 บ้านหนองนาว 2308 เด็กหญิงกมลชนก พัฒนศรีสุขกุล ป.1 1
428 บ้านหนองนาว 2291 เด็กหญิงภัทราพร ช่างนวด ป.2 1
429 บ้านหนองนาว 2290 เด็กหญิงพิชญธิดา อาวรณ์ ป.2 1
430 บ้านหนองนาว 2301 เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุขแสงเดือน ป.2 1
431 บ้านหนองนาว 2288 เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์ครองศักดิ์ ป.2 1
432 บ้านหนองนาว 2286 เด็กหญิงณัฐชยา รูปงาม ป.2 1
433 บ้านหนองนาว 2292 เด็กหญิงยุภารัตน์ จันทา ป.2 1
434 บ้านทุ่งผึ้ง 540 เด็กหญิงปรียามาศ หมายจริง อ.2 1
435 บ้านทุ่งผึ้ง 541 เด็กหญิงภูริตา ชาลัง อ.2 1
436 บ้านทุ่งผึ้ง 539 เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรดโสภา อ.2 1
437 บ้านทุ่งผึ้ง 537 เด็กหญิงธนัชชา แซ่ลี อ.3 1
438 บ้านทุ่งผึ้ง 534 เด็กหญิงคุณัญญา กลิ่นหอม ป.1 1
439 บ้านทุ่งผึ้ง 529 เด็กหญิงพรพิมล แสงงาม ป.2 1
440 บ้านทุ่งผึ้ง 518 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีใจวงศ์ ป.4 1
441 บ้านทุ่งผึ้ง 503 เด็กหญิงนันทิกานต์ หมายจริง ป.6 1
442 บ้านทุ่งผึ้ง 504 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มากูลต๊ะ ป.6 1
443 บ้านหัวฝาย 1020 เด็กหญิงปวีณอร หมายจริง ป.1 1
444 บ้านหัวฝาย 1019 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลิ่นหอม ป.1 1
445 บ้านหัวฝาย 1009 เด็กหญิงอภิญญา มากูลต๊ะ ป.3 1
446 บ้านหัวฝาย 1003 เด็กหญิงสุขรัตติกาล ฟังเพลิน ป.4 1
447 บ้านหัวฝาย 1002 เด็กหญิงจิรภิญญา สูงดี ป.4 1
448 บ้านหัวฝาย 995 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศึกษา ป.5 1
449 บ้านหัวฝาย 1015 เด็กหญิงบุญภัทรา ไชยยา ป.5 1
450 บ้านหัวฝาย 1016 เด็กหญิงบุญภัทร์ ไชยยา ป.6 1
451 บ้านหัวฝาย 1004 เด็กหญิงสุนิสา วงเวียน ป.6 1
452 บ้านหัวฝาย 990 เด็กหญิงพนิดา กลิ่นหอม ป.6 1
453 บ้านหัวฝาย 999 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยังมูล ป.6 1
454 แจ้คอนวิทยา 2912 เด็กหญิงกัณฐิรัตน์ ศรียานะ ม.2 1
455 แจ้คอนวิทยา 2934 เด็กหญิงอำพร จะหมือ ม.2 1
456 แจ้คอนวิทยา 2913 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีอุตร ม.2 1
457 แจ้คอนวิทยา 2916 เด็กหญิงอรปรียา กุญชร ม.2 1
458 แจ้คอนวิทยา 2910 เด็กหญิงกัญญพัชร ถาน้อย ม.2 1
459 แจ้คอนวิทยา 2914 เด็กหญิงสิราวรรณ กุญชร ม.2 1
460 แจ้คอนวิทยา 2915 เด็กหญิงศิรัญญา ประสม ม.2 1
461 แจ้คอนวิทยา 3001 เด็กหญิงพนิดา สังข์จินดา ม.2 1
462 แจ้คอนวิทยา 2911 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต๊ะคำวัน ม.2 1
463 แจ้คอนวิทยา 2870 เด็กหญิงณัฐธิดา มุงเมือง ม.3 1
464 แจ้คอนวิทยา 2873 เด็กหญิงสกุลรัตน์ งามพิง ม.3 1
465 แจ้คอนวิทยา 2956 เด็กหญิงแพทธลิน หลีกเลี่ยง ม.3 1
466 แจ้คอนวิทยา 3182 เด็กหญิงบัวชมพู ยาง ม.3 1
467 แจ้คอนวิทยา 3181 เด็กหญิงกันณิชา ไชยชมภู ม.3 1
468 แจ้คอนวิทยา 3179 เด็กหญิงกัญญามาศ ยาง ม.3 1
469 แจ้คอนวิทยา 2980 เด็กหญิงศุภกานต์ ใจหมั้น ม.3 1
470 แจ้คอนวิทยา 3183 เด็กหญิงมัญชพร เป็นแผ่น ม.3 1
471 แจ้คอนวิทยา 3007 เด็กหญิงณัฐมล สีอุดร ม.3 1
472 แจ้คอนวิทยา 3180 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยาง ม.3 1
473 แจ้คอนวิทยา 3178 เด็กหญิงกัญญาภัค ยั่งยืน ม.3 1
474 แจ้คอนวิทยา 2871 เด็กหญิงธัญสินี จำปี ม.3 1
475 แจ้คอนวิทยา 3143 เด็กหญิงธิดารัศมิ์ แอแตะ ม.3 1
476 แจ้คอนวิทยา 3184 เด็กหญิงอัจฉริยา ยาง ม.3 1
477 แจ้คอนวิทยา 3238 เด็กหญิงวรินรำไพ แสงคำ อ.2 1
478 แจ้คอนวิทยา 3237 เด็กหญิงรัชนก จะหยี อ.2 1
479 แจ้คอนวิทยา 3240 เด็กหญิงอรนิภา มุงเมือง อ.2 1
480 แจ้คอนวิทยา 3233 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สัตย์มาก อ.2 1
481 แจ้คอนวิทยา 3232 เด็กหญิงดาวิกา อ้ายมง อ.2 1
482 แจ้คอนวิทยา 3236 เด็กหญิงภาสินี มุงเมือง อ.2 1
483 แจ้คอนวิทยา 3239 เด็กหญิงสุชาวดี หลีกเลี่ยง อ.2 1
484 แจ้คอนวิทยา 3234 เด็กหญิงธันยชนก กุญชร อ.2 1
485 แจ้คอนวิทยา 3230 เด็กหญิงกมลทิพย์ แออี่ อ.2 1
486 แจ้คอนวิทยา 3231 เด็กหญิงณภัทร แสงคำ อ.2 1
487 แจ้คอนวิทยา 3235 เด็กหญิงนารา กลีบเนตร อ.2 1
488 แจ้คอนวิทยา 3197 เด็กหญิงวณิดา ปฐมพีรุ่งเรือง อ.3 1
489 แจ้คอนวิทยา 3194 เด็กหญิงชลิดา แสนคำ อ.3 1
490 แจ้คอนวิทยา 3195 เด็กหญิงเตวิษา แสงคำ อ.3 1
491 แจ้คอนวิทยา 3208 เด็กหญิงมาลินี แซ่แล อ.3 1
492 แจ้คอนวิทยา 3198 เด็กหญิงวิรดี จะหมื่น อ.3 1
493 แจ้คอนวิทยา 3200 เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงคำ อ.3 1
494 แจ้คอนวิทยา 3199 เด็กหญิงอุรัชชา แสกะคา อ.3 1
495 แจ้คอนวิทยา 3196 เด็กหญิงเพชรดา จะโย อ.3 1
496 แจ้คอนวิทยา 3158 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อ่องคา ป.1 1
497 แจ้คอนวิทยา 3219 เด็กหญิงสุวัทนา ไอ่สอ ป.1 1
498 แจ้คอนวิทยา 3157 เด็กหญิงวชิราพร กุญชร ป.1 1
499 แจ้คอนวิทยา 3154 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะที ป.1 1
500 แจ้คอนวิทยา 3210 เด็กหญิงนิสา จะลา ป.1 1
501 แจ้คอนวิทยา 3187 เด็กหญิงสุดาภรณ์ เลาะปู ป.1 1
502 แจ้คอนวิทยา 3173 เด็กหญิงรัตนา แชแหล ป.1 1
503 แจ้คอนวิทยา 3169 เด็กหญิงนภัสศร จะหยี ป.1 1
504 แจ้คอนวิทยา 3156 เด็กชายมาริสา จอมใจชมพู ป.1 1
505 แจ้คอนวิทยา 3155 เด็กหญิงนัสชา ใจหมั้น ป.1 1
506 แจ้คอนวิทยา 3137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำสวัสดิ์ ป.2 1
507 แจ้คอนวิทยา 3139 เด็กหญิงณัฐธิดา ใจปัญญา ป.2 1
508 แจ้คอนวิทยา 3172 เด็กหญิงเบญญา แออี่ ป.2 1
509 แจ้คอนวิทยา 3171 เด็กหญิงนาจะ มูเซอ ป.2 1
510 แจ้คอนวิทยา 3170 เด็กหญิงนรมน จะอื่อ ป.2 1
511 แจ้คอนวิทยา 3141 เด็กหญิงทิตานัน กลิ่นเก่า ป.2 1
512 แจ้คอนวิทยา 3138 เด็กหญิงชุติกานต์ สัตย์มาก ป.2 1
513 แจ้คอนวิทยา 3140 เด็กหญิงณิชชยา ฟังเพลิน ป.2 1
514 แจ้คอนวิทยา 3174 เด็กหญิงอุรัสยา แสกะคา ป.2 1
515 แจ้คอนวิทยา 3136 เด็กหญิงกัญญาภัทร ใจหมั้น ป.2 1
516 แจ้คอนวิทยา 3131 เด็กหญิงสา วียะ ป.3 1
517 แจ้คอนวิทยา 3132 เด็กหญิงอาชัญ อ่องคา ป.3 1
518 แจ้คอนวิทยา 3097 เด็กหญิงปรียาภัทร อุตสา ป.3 1
519 แจ้คอนวิทยา 3099 เด็กหญิงณัฐยา จันทร์เขียว ป.3 1
520 แจ้คอนวิทยา 3100 เด็กหญิงเปมิกา นำนนท์ ป.3 1
521 แจ้คอนวิทยา 3202 เด็กหญิงขวัญฤทัย จอมใจชมพู ป.3 1
522 แจ้คอนวิทยา 3185 เด็กหญิงจิรภัทร ลิ้มปฐมพิภพ ป.3 1
523 แจ้คอนวิทยา 3129 เด็กหญิงนาอิน แสงคำ ป.3 1
524 แจ้คอนวิทยา 3128 เด็กหญิงธันยพร แสงคำ ป.3 1
525 แจ้คอนวิทยา 3109 เด็กหญิงจีราพร แสงคำ ป.4 1
526 แจ้คอนวิทยา 3110 เด็กหญิงธันยาพร แซ่โฟ้ง ป.4 1
527 แจ้คอนวิทยา 3034 เด็กหญิงภานุมาศ บัวริวัน ป.5 1
528 แจ้คอนวิทยา 3036 เด็กหญิงวรัชยา หลีกเลี่ยง ป.5 1
529 แจ้คอนวิทยา 3030 เด็กหญิงจิราภัทร ดวงตา ป.5 1
530 แจ้คอนวิทยา 3031 เด็กหญิงณัฐชา พรายด้วง ป.5 1
531 แจ้คอนวิทยา 3035 เด็กหญิงวณิชยา กุญชร ป.5 1
532 แจ้คอนวิทยา 3033 เด็กหญิงนิวารินี ปองดอง ป.5 1
533 แจ้คอนวิทยา 3032 เด็กหญิงธัญพร กันทหล้า ป.5 1
534 แจ้คอนวิทยา 3068 เด็กหญิงสุรียาภรณ์ ใจหมั้น ป.5 1
535 แจ้คอนวิทยา 2990 เด็กหญิงธนัญญา ประสม ป.6 1
536 แจ้คอนวิทยา 2993 เด็กหญิงศริญญา ใจหมั้น ป.6 1
537 แจ้คอนวิทยา 2991 เด็กหญิงพิชาพร ปันกองงาม ป.6 1
538 แจ้คอนวิทยา 3073 เด็กหญิงจันทกานต์ แสงคำ ป.6 1
539 แจ้คอนวิทยา 2994 เด็กหญิงสัตยาวดี พรมคำ ป.6 1
540 แจ้คอนวิทยา 2992 เด็กหญิงรัตนาวดี เกิดผล ป.6 1
541 แจ้คอนวิทยา 2970 เด็กหญิงสุนิษา สัตย์ซื่อ ป.6 1
542 แจ้คอนวิทยา 3075 เด็กหญิงลีลาวดี สิทธิกุล ป.6 1
543 แจ้คอนวิทยา 3217 เด็กหญิงศุรดา จอมพล ม.1 1
544 แจ้คอนวิทยา 3216 เด็กหญิงประวีณา คำมูล ม.1 1
545 แจ้คอนวิทยา 3040 เด็กหญิงจีรนันท์ จะลา ม.1 1
546 แจ้คอนวิทยา 2967 เด็กหญิงกนกธร เชื้อประทุม ม.1 1
547 แจ้คอนวิทยา 2971 เด็กหญิงสุพรรธิดา วงศ์ครองศักดิ์ ม.1 1
548 แจ้คอนวิทยา 3044 เด็กหญิงอำพร วียะ ม.1 1
549 แจ้คอนวิทยา 3215 เด็กหญิงนรภัทรพิมนต์ อินต๊ะจักร์ ม.1 1
550 แจ้คอนวิทยา 3000 เด็กหญิงธิดา จะโย ม.1 1
551 บ้านทุ่งฮ้าง 954 เด็กหญิงภิรัญญา อึ่งอือ อ.2 1
552 บ้านทุ่งฮ้าง 953 เด็กหญิงทิฆัมพร ยอดเรือน อ.2 1
553 บ้านทุ่งฮ้าง 946 เด็กหญิงกัญญาภัค ชมภูชุ่ม ป.1 1
554 บ้านทุ่งฮ้าง 947 เด็กหญิงจรรทรัตน หน้าผ่อง ป.1 1
555 บ้านทุ่งฮ้าง 943 เด็กหญิงตามล - ป.2 1
556 บ้านทุ่งฮ้าง 948 เด็กหญิงลินลดา เซียนฟาน ป.2 1
557 บ้านทุ่งฮ้าง 944 เด็กหญิงประภัสสรา สัตย์มาก ป.2 1
558 บ้านทุ่งฮ้าง 940 เด็กหญิงศิรภา วงค์คมใน ป.3 1
559 บ้านทุ่งฮ้าง 933 เด็กหญิงณธิดา แจ่มใส ป.4 1
560 บ้านทุ่งฮ้าง 935 เด็กหญิงศยามล สัตย์มาก ป.4 1
561 บ้านทุ่งฮ้าง 924 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปะทันยะ ป.5 1
562 บ้านทุ่งฮ้าง 923 เด็กหญิงปาณทมาศ ปะทันยะ ป.6 1
563 บ้านช่อฟ้า 476 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คงแป้น ป.1 1
564 บ้านช่อฟ้า 467 เด็กหญิงวรรณณิดา ไทยใหม่ ป.2 1
565 บ้านช่อฟ้า 463 เด็กหญิงพีชญา สมเพราะ ป.3 1
566 บ้านช่อฟ้า 477 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หลีกเลี่ยง ป.3 1
567 บ้านช่อฟ้า 462 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โปทาวี ป.3 1
568 บ้านช่อฟ้า 457 เด็กหญิงอริศรา ดีประดวง ป.4 1
569 บ้านช่อฟ้า 450 เด็กหญิงปานรดา รักสถาน ป.5 1
570 บ้านช่อฟ้า 446 เด็กหญิงนิชาภัทร เป็นเอก ป.6 1
571 บ้านช่อฟ้า 445 เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักชาติ ป.6 1
572 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 472 เด็กหญิงอำไพรัตน์ ยาง ป.2 1
573 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 471 เด็กหญิงวิลาสินี เป็นเอก ป.2 1
574 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 466 เด็กหญิงศรินรัตน์ ยาง ป.3 1
575 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 465 เด็กหญิงมารินทร์วัน ยาง ป.3 1
576 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 456 เด็กหญิงสุชญา พงษ์พลวัต ป.4 1
577 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 451 เด็กหญิงกัลยาณี ยาง ป.5 1
578 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 448 เด็กหญิงจิดาพร กมลขัณฑ์ ป.6 1
579 ชุมชนบ้านสา 3441 เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเสียง อ.2 1
580 ชุมชนบ้านสา 3443 เด็กหญิงเนตรนภา ขยันดี อ.2 1
581 ชุมชนบ้านสา 3446 เด็กหญิงลภาภัทร จารุเนตรรัศมี อ.2 1
582 ชุมชนบ้านสา 3444 เด็กหญิงนลินณภา สติสูง อ.2 1
583 ชุมชนบ้านสา 3445 เด็กหญิงปทิตตา ปัณสุวรรณ อ.2 1
584 ชุมชนบ้านสา 3447 เด็กหญิงอนุธิดา แต้มดี อ.2 1
585 ชุมชนบ้านสา 3442 เด็กหญิงณิชากุล แถลงการณ์ อ.2 1
586 ชุมชนบ้านสา 3431 เด็กหญิงอภิชญา การขยัน อ.3 1
587 ชุมชนบ้านสา 3430 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวเลางาม อ.3 1
588 ชุมชนบ้านสา 3412 เด็กหญิงวรัญชลี มีกำไร ป.1 1
589 ชุมชนบ้านสา 3411 เด็กหญิงธัญญารัตน์ คุณฟู ป.1 1
590 ชุมชนบ้านสา 3436 เด็กหญิงขวัญใจ แซ่เฮ่อ ป.1 1
591 ชุมชนบ้านสา 3414 เด็กหญิงอารียา นพวพันธ์ ป.1 1
592 ชุมชนบ้านสา 3413 เด็กหญิงอภิชญา เป็นต้น ป.1 1
593 ชุมชนบ้านสา 3395 เด็กหญิงทิพย์วารี มีเลข ป.2 1
594 ชุมชนบ้านสา 3396 เด็กหญิงพัชศกร สีอินแก้ว ป.2 1
595 ชุมชนบ้านสา 3394 เด็กหญิงณัฐรดา บุญมาเลิศ ป.2 1
596 ชุมชนบ้านสา 3399 เด็กหญิงสุพิชญา อกฝาย ป.3 1
597 ชุมชนบ้านสา 3434 เด็กหญิงกัญญาณัช โพธิ์สาท ป.3 1
598 ชุมชนบ้านสา 3383 เด็กหญิงณัฐชยา งามสุข ป.3 1
599 ชุมชนบ้านสา 3388 เด็กหญิงอาภัสรา คำสอน ป.3 1
600 ชุมชนบ้านสา 3385 เด็กหญิงปัณฑารีย์ กล่อมเปี้ย ป.3 1
601 ชุมชนบ้านสา 3386 เด็กหญิงพิชญา แคล้วคลาด ป.3 1
602 ชุมชนบ้านสา 3384 เด็กหญิงปัญญพัฒน์ สิทธิหล้า ป.3 1
603 ชุมชนบ้านสา 3371 เด็กหญิงปรีชญา เณรเถาว์ ป.4 1
604 ชุมชนบ้านสา 3369 เด็กหญิงทิพย์วรินทร์ มีเลข ป.4 1
605 ชุมชนบ้านสา 3370 เด็กหญิงปรางวรินทร์ สมยา ป.4 1
606 ชุมชนบ้านสา 3373 เด็กหญิงรัชนก ชินสิทธิ์ ป.4 1
607 ชุมชนบ้านสา 3417 เด็กหญิงกมลวรรณ ละออง ป.4 1
608 ชุมชนบ้านสา 3372 เด็กหญิงโยษิตา ก้อนทอง ป.4 1
609 ชุมชนบ้านสา 3375 เด็กหญิงณัชชา มากพันธ์ ป.5 1
610 ชุมชนบ้านสา 3358 เด็กหญิงจิรัชญา คำลือ ป.5 1
611 ชุมชนบ้านสา 3363 เด็กหญิงทิฆัมพร เอื้อแท้ ป.5 1
612 ชุมชนบ้านสา 3359 เด็กหญิงชัญญานุช สุขพรม ป.5 1
613 ชุมชนบ้านสา 3361 เด็กหญิงฟ้าลดา เอื้อแท้ ป.5 1
614 ชุมชนบ้านสา 3421 เด็กหญิงปุณยาพร ชื่นจันทร์ ป.5 1
615 ชุมชนบ้านสา 3346 เด็กหญิงเยาวภา แซ่จ๋าว ป.6 1
616 ชุมชนบ้านสา 3347 เด็กหญิงพันณพัสรา จิตใหญ่ ป.6 1
617 ชุมชนบ้านสา 3345 เด็กหญิงเบญญาภา วิงวอน ป.6 1
618 ชุมชนบ้านสา 3344 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองเขียว ป.6 1
619 ชุมชนบ้านสา 3343 เด็กหญิงกฤติมา คำอ้าย ป.6 1
620 บ้านแป้น 2109 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เก่งจริง ป.3 1
621 บ้านแป้น 2111 เด็กหญิงพรนภัส หน้าชม ป.3 1
622 บ้านแป้น 2113 เด็กหญิงมู หลวง ป.3 1
623 บ้านแป้น 2128 เด็กหญิงอภิสรา ทองใบ ป.3 1
624 บ้านแป้น 2088 เด็กหญิงณัฐชา คำอ้าย ป.4 1
625 บ้านแป้น 2145 เด็กหญิงกานดา ยืนบุญยิ่ง ป.4 1
626 บ้านแป้น 2091 เด็กหญิงอัญชิสา กาวินชัย ป.4 1
627 บ้านแป้น 2087 เด็กหญิงพชรอร ต้องใจ ป.4 1
628 บ้านแป้น 2084 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เป็นคุณ ป.4 1
629 บ้านแป้น 2086 เด็กหญิงศุภัชญา เป่าพิษ ป.4 1
630 บ้านแป้น 2093 เด็กหญิงประภัสสร เครือคำ ป.4 1
631 บ้านแป้น 2090 เด็กหญิงปิยะธิดา ต่อชาติ ป.4 1
632 บ้านแป้น 2085 เด็กหญิงนภัสกร กองประกม ป.4 1
633 บ้านแป้น 2067 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ต่อชาติ ป.5 1
634 บ้านแป้น 2069 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตสงวน ป.5 1
635 บ้านแป้น 2066 เด็กหญิงณัฐนันท์ จอมแปง ป.5 1
636 บ้านแป้น 2065 เด็กหญิงกนกอร เป็นแรง ป.5 1
637 บ้านแป้น 2053 เด็กหญิงวรัทยา ฟังเพราะ ป.6 1
638 บ้านแป้น 2055 เด็กหญิงปภัชญา อ่ำเจริญ ป.6 1
639 บ้านแป้น 2049 เด็กหญิงสุพิชชา ประสม ป.6 1
640 บ้านแป้น 2054 เด็กหญิงวิมลจันทร์ เป่าพิษ ป.6 1
641 บ้านแป้น 2052 เด็กหญิงพลอยไพลิน สัตย์ต่อชาติ ป.6 1
642 บ้านแป้น 2171 เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ยอด อ.2 1
643 บ้านแป้น 2176 เด็กหญิงอภิชาดา หน้างาม อ.2 1
644 บ้านแป้น 2173 เด็กหญิงวนัชพร จันทร์หอม อ.2 1
645 บ้านแป้น 2172 เด็กหญิงณัฐชญา สูงงาม อ.2 1
646 บ้านแป้น 2174 เด็กหญิงวิกาญดา ใจเย็น อ.2 1
647 บ้านแป้น 2175 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนกุล อ.2 1
648 บ้านแป้น 2158 เด็กหญิงอภิชญา หน้างาม อ.3 1
649 บ้านแป้น 2159 เด็กหญิงสกุลตา เตือนสติ อ.3 1
650 บ้านแป้น 2156 เด็กหญิงชญานันท์ ยาปัญยะ อ.3 1
651 บ้านแป้น 2161 เด็กหญิงสุพิมล ลำดวน อ.3 1
652 บ้านแป้น 2157 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ช่างซอ อ.3 1
653 บ้านแป้น 2162 เด็กหญิงพิชญธิดา สุขสาย อ.3 1
654 บ้านแป้น 2160 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์ชัย อ.3 1
655 บ้านแป้น 2141 เด็กหญิงวรัญญา การักษ์ ป.1 1
656 บ้านแป้น 2140 เด็กหญิงวรรณรดา สิมะวรธรรมกุล ป.1 1
657 บ้านแป้น 2142 เด็กหญิงวิไลวรรณ วังเปียง ป.1 1
658 บ้านแป้น 2143 เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจเย็น ป.1 1
659 บ้านแป้น 2139 เด็กหญิงภคนันท์ ใจเย็น ป.1 1
660 บ้านแป้น 2126 เด็กหญิงรัตติกร งามดี ป.2 1
661 บ้านแป้น 2125 เด็กหญิงรัตติกาล งามดี ป.2 1
662 บ้านแป้น 2123 เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วธิดา ป.2 1
663 บ้านแป้น 2124 เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ฮ้อ ป.2 1
664 บ้านแป้น 2127 เด็กหญิงจีราดา ดังควัฒนา ป.2 1
665 บ้านแป้น 2108 เด็กหญิงณัชชา ต้องใจ ป.3 1
666 บ้านแป้น 2110 เด็กหญิงณัฐนิกานณ์ฤดี ลาภเกิด ป.3 1
667 บ้านสาแพะ 1600 เด็กหญิงนันท์นภัส วาธง อ.2 1
668 บ้านสาแพะ 1601 เด็กหญิงภัณฑิรา เรือนแก้ว อ.2 1
669 บ้านสาแพะ 1599 เด็กหญิงกัญญาภัทร แต้มดี อ.2 1
670 บ้านสาแพะ 16102 เด็กหญิงสุภัสสรา มีชื่อ อ.2 1
671 บ้านสาแพะ 1595 เด็กหญิงพัชนันท์ สติสูง อ.3 1
672 บ้านสาแพะ 1589 เด็กหญิงสุพิชญา กลิ่นฟุ้ง ป.1 1
673 บ้านสาแพะ 1588 เด็กหญิงจารุพิชญา แต้มดี ป.1 1
674 บ้านสาแพะ 1581 เด็กหญิงธัญสิริ ดัดงอน ป.2 1
675 บ้านสาแพะ 1575 เด็กหญิงพัณณิตา มีชื่อ ป.3 1
676 บ้านสาแพะ 1573 เด็กหญิงรัตนพร ดลรัตน์ ป.3 1
677 บ้านสาแพะ 1572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สูงดี ป.3 1
678 บ้านสาแพะ 1584 เด็กหญิงนลินนิภา พูลสมบัติ ป.3 1
679 บ้านสาแพะ 1565 เด็กหญิงรุ่งทิวา อินตานันท์ ป.4 1
680 บ้านสาแพะ 1553 เด็กหญิงอุษณีย์ วงค์ษา ป.6 1
681 บ้านสาแพะ 1554 เด็กหญิงวิมลรัตน์ หาญฟ้าเขียว ป.6 1
682 บ้านแม่ตา 1960 เด็กหญิงจิรัชยา ไวสะอาด อ.2 1
683 บ้านแม่ตา 1954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีชื่อ อ.3 1
684 บ้านแม่ตา 1957 เด็กหญิงวิภารัตน์ จัดคร่อง อ.3 1
685 บ้านแม่ตา 1956 เด็กหญิงภัณฑิรา นามปัน อ.3 1
686 บ้านแม่ตา 0 เด็กหญิงชาลิตา สายแปง ป.1 1
687 บ้านแม่ตา 1965 เด็กหญิงวันนา กองตัน ป.2 1
688 บ้านแม่ตา 1964 เด็กหญิงกรรณิการ์ น่าชม ป.2 1
689 บ้านแม่ตา 1961 เด็กหญิงพิมพ์ผกา โยมงาม ป.2 1
690 บ้านแม่ตา 1946 เด็กหญิงชนิศรณ์ ไปเร็ว ป.2 1
691 บ้านแม่ตา 1968 เด็กหญิงเกวลิน โยมงาม ป.3 1
692 บ้านแม่ตา 1943 เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคำ ป.3 1
693 บ้านแม่ตา 1969 เด็กหญิงเกศรินทร์ เที่ยงมิตร ป.3 1
694 บ้านแม่ตา 1983 เด็กหญิงพรินท์พิดา ศิริวัฒน์ ป.3 1
695 บ้านแม่ตา 1972 เด็กหญิงธนาภรณ์ มียันต์ ป.4 1
696 บ้านแม่ตา 1973 เด็กหญิงพิยดา เป็นแผ่น ป.4 1
697 บ้านแม่ตา 1974 เด็กหญิงเมธปรียา ชมภู ป.4 1
698 บ้านแม่ตา 1962 เด็กหญิงบุญญาธิการ เอื้อจีน ป.5 1
699 บ้านแม่ตา 1937 เด็กหญิงอรปรียา คนฟู ป.5 1
700 บ้านแม่ตา 1936 เด็กหญิงดาราธิป สายแปง ป.5 1
701 บ้านแม่ตา 1932 เด็กหญิงชนิกานต์ แข็งแรง ป.6 1
702 บ้านแม่ตา 1933 เด็กหญิงพิชชานันท์ สุวรรณรงค์ ป.6 1
703 บ้านแม่ตา 1980 เด็กหญิงกานต์ธิดา ชาอินทร์ ป.6 1
704 บ้านแม่ตา 1982 เด็กหญิงสุภัสสร เป็นมูล ป.6 1
705 บ้านแม่ตา 1981 เด็กหญิงพิมลดา ประสม ป.6 1
706 บ้านเปียงใจ 449 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ แก้วมา อ.2 1
707 บ้านเปียงใจ 451 เด็กหญิงจิรารัตน์ แหลมคม อ.2 1
708 บ้านเปียงใจ 452 เด็กหญิงอริศรัญรัตน์ แซ่สั่น อ.2 1
709 บ้านเปียงใจ 453 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เป็นเอก อ.2 1
710 บ้านเปียงใจ 441 เด็กหญิงวีรดา เรือนคำ อ.3 1
711 บ้านเปียงใจ 446 เด็กหญิงเขมจิรา แซ่จ๋าว อ.3 1
712 บ้านเปียงใจ 442 เด็กหญิงนภัสนันท์ ชัยเดช อ.3 1
713 บ้านเปียงใจ 447 เด็กหญิงกมลชนก รินนายรักษ์ อ.3 1
714 บ้านเปียงใจ 439 เด็กหญิงอรัณยา รัตนวาณิชยกุล ป.1 1
715 บ้านเปียงใจ 433 เด็กหญิงทักษ์สุดา ไทยใหม่ ป.3 1
716 บ้านเปียงใจ 434 เด็กหญิงอินทิรา แซ่ส่ัน ป.3 1
717 บ้านเปียงใจ 428 เด็กหญิงจินดารัตน์ มีความลับ ป.4 1
718 บ้านเปียงใจ 430 เด็กหญิงชาลิสา คำลือสาย ป.4 1
719 บ้านเปียงใจ 427 เด็กหญิงพุทธิปภา ชมเชย ป.4 1
720 บ้านเปียงใจ 431 เด็กหญิงณภัทรา แก้วมา ป.4 1
721 บ้านเปียงใจ 429 เด็กหญิงหงส์หยก ระวังกาย ป.4 1
722 บ้านเปียงใจ 440 เด็กหญิงกัญจน์จิรา แหลมคม ป.4 1
723 บ้านเปียงใจ 425 เด็กหญิงณัฐริกา ชมเชย ป.5 1
724 บ้านเปียงใจ 426 เด็กหญิงนภัสสร กองสุข ป.5 1
725 บ้านเปียงใจ 420 เด็กหญิงกนกลดา ไทยใหม่ ป.6 1
726 บ้านเปียงใจ 437 เด็กหญิงสุภัสสร บัวทอง ป.6 1
727 บ้านเปียงใจ 423 เด็กหญิงทักษอร รักเหล่า ป.6 1
728 บ้านเลาสู 271 เด็กหญิงรุ่งระวี อามอ ป.2 1
729 บ้านเลาสู 266 เด็กหญิงสิริรัตน์ จ้าวเจริญกุล ป.3 1
730 บ้านเลาสู 267 เด็กหญิงธัญชนก อามอ ป.3 1
731 บ้านเลาสู 264 เด็กหญิงอาริษา แซ่จ๋าว ป.3 1
732 บ้านเลาสู 260 เด็กหญิงนุชนิชา อามอ ป.6 1
733 ไผ่งามวิทยา 2494 เด็กหญิงวิศวตา ทำสุข ป.4 1
734 ไผ่งามวิทยา 2492 เด็กหญิงนิลาวรรณ การบรรจง ป.4 1
735 ไผ่งามวิทยา 2495 เด็กหญิงอรณี ทำสุข ป.4 1
736 ไผ่งามวิทยา 2489 เด็กหญิงวีนัสยา จักรถ ป.4 1
737 ไผ่งามวิทยา 2491 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ลาภมาก ป.4 1
738 ไผ่งามวิทยา 2532 เด็กหญิงกุลจิรา ตั้งเชิง ป.4 1
739 ไผ่งามวิทยา 2493 เด็กหญิงเมณุกา ศรีใจ ป.4 1
740 ไผ่งามวิทยา 2465 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีสด ป.5 1
741 ไผ่งามวิทยา 2477 เด็กหญิงนฤมล วงศ์สิงห์ ป.5 1
742 ไผ่งามวิทยา 2466 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ หน้าชื่น ป.5 1
743 ไผ่งามวิทยา 2463 เด็กหญิงสิรีธร หมั่นมั่น ป.5 1
744 ไผ่งามวิทยา 2464 เด็กหญิงบุญรส เกิดผล ป.5 1
745 ไผ่งามวิทยา 2462 เด็กหญิงเอมมิกา เกิดผล ป.5 1
746 ไผ่งามวิทยา 2434 เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนหวาน ป.6 1
747 ไผ่งามวิทยา 2605 เด็กหญิงนิดานุช วงค์สิงห์ ป.6 1
748 ไผ่งามวิทยา 2433 เด็กหญิงประกายดาว บุญยืน ป.6 1
749 ไผ่งามวิทยา 2432 เด็กหญิงกัญญานัฐ เกิดผล ป.6 1
750 ไผ่งามวิทยา 2480 เด็กหญิงวิชญาดา หมอยา ป.6 1
751 ไผ่งามวิทยา 2435 เด็กหญิงจินตภา เกิดผล ป.6 1
752 ไผ่งามวิทยา 2437 เด็กหญิงพิมพิลาลัย เกิดผล ป.6 1
753 ไผ่งามวิทยา 2436 เด็กหญิงจิระนันท์ ลาภมาก ป.6 1
754 ไผ่งามวิทยา 2412 เด็กหญิงฌานิศา บุญยืน ม.1 1
755 ไผ่งามวิทยา 2416 เด็กหญิงจิรุนันท์ ลาภเกิด ม.1 1
756 ไผ่งามวิทยา 2632 เด็กหญิงญาณัจศรา ดวงตั้ง ม.1 1
757 ไผ่งามวิทยา 2637 เด็กหญิงอภิสา วงศ์สิงห์ ม.1 1
758 ไผ่งามวิทยา 2420 เด็กหญิงกุลธิดา เมาหา ม.1 1
759 ไผ่งามวิทยา 2634 เด็กหญิงนิศยาพร เกษมสันต์ ม.1 1
760 ไผ่งามวิทยา 2419 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลาภเกิด ม.1 1
761 ไผ่งามวิทยา 2633 เด็กหญิงณัฐริกา ใจชื่นบาน ม.1 1
762 ไผ่งามวิทยา 2418 เด็กหญิงสุพิตรา ดวงตั้ง ม.1 1
763 ไผ่งามวิทยา 2635 เด็กหญิงเขมิกา วงค์สิงห์ ม.1 1
764 ไผ่งามวิทยา 2414 เด็กหญิงนริศรา หมอยา ม.1 1
765 ไผ่งามวิทยา 2413 เด็กหญิงขวัญพิชชา วรรณารักษ์ ม.1 1
766 ไผ่งามวิทยา 2638 เด็กหญิงหิรัญญา รวยเงิน ม.1 1
767 ไผ่งามวิทยา 2411 เด็กหญิงวรกมล บุญยืน ม.1 1
768 ไผ่งามวิทยา 2417 เด็กหญิงวรัญญา ทาเหล็ก ม.1 1
769 ไผ่งามวิทยา 2393 เด็กหญิงณัฐนันท์ ยนต์วงค์ ม.2 1
770 ไผ่งามวิทยา 2475 เด็กหญิงชลธิชา หน้างาม ม.2 1
771 ไผ่งามวิทยา 2396 เด็กหญิงวรรณปภา บุญยืน ม.2 1
772 ไผ่งามวิทยา 2609 เด็กหญิงศศิกานต์ ปวงรังษี ม.2 1
773 ไผ่งามวิทยา 2608 เด็กหญิงภัชรินทร์ สีสด ม.2 1
774 ไผ่งามวิทยา 2611 เด็กหญิงนัฐทยา หน่อคำ ม.2 1
775 ไผ่งามวิทยา 2395 เด็กหญิงน้ำเหนือ วงค์ษา ม.2 1
776 ไผ่งามวิทยา 2397 เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวยะสิทธิ์ ม.2 1
777 ไผ่งามวิทยา 2370 เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาภเกิด ม.3 1
778 ไผ่งามวิทยา 2580 เด็กหญิงมิ่งกมล คันซอ ม.3 1
779 ไผ่งามวิทยา 2368 เด็กหญิงภิรมย์พร มีเพียร ม.3 1
780 ไผ่งามวิทยา 2369 เด็กหญิงยุรดี ยอดเงิน ม.3 1
781 ไผ่งามวิทยา 2616 เด็กหญิงกุลทิวา ละออง ม.3 1
782 ไผ่งามวิทยา 2374 เด็กหญิงมัลลิกา ลาภเกิด ม.3 1
783 ไผ่งามวิทยา 2367 เด็กหญิงวาเศรษฐี อ่อนหวาน ม.3 1
784 ไผ่งามวิทยา 2376 เด็กหญิงธัณวรัตน์ ลาภเกิด ม.3 1
785 ไผ่งามวิทยา 2375 เด็กหญิงธัญวลัย วงค์ษา ม.3 1
786 ไผ่งามวิทยา 2377 เด็กหญิงณัฐพร อ่อนหวาน ม.3 1
787 ไผ่งามวิทยา 2373 เด็กหญิงสิรินดา วงค์สิงห์ ม.3 1
788 ไผ่งามวิทยา 2372 เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุญยืน ม.3 1
789 ไผ่งามวิทยา 2625 เด็กหญิงณัฐชวรินทร์ ทำสุข อ.2 1
790 ไผ่งามวิทยา 2628 เด็กหญิงฐิรญา ลาภเกิด อ.2 1
791 ไผ่งามวิทยา 2626 เด็กหญิงสุจิรา นวลสาย อ.2 1
792 ไผ่งามวิทยา 2629 เด็กหญิงธาราทิพย์ อ่อนหวาน อ.2 1
793 ไผ่งามวิทยา 2627 เด็กหญิงปดิวรัดดา ขุนงอน อ.2 1
794 ไผ่งามวิทยา 2639 เด็กหญิงออมสิน ทำสุข อ.2 1
795 ไผ่งามวิทยา 2595 เด็กหญิงสาธิดา บุญยืน อ.3 1
796 ไผ่งามวิทยา 2612 เด็กหญิงกัญญพัชร ดีมาก อ.3 1
797 ไผ่งามวิทยา 2599 เด็กหญิงกุลนันทร์ เกิดผล อ.3 1
798 ไผ่งามวิทยา 2604 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ปันทิพย์ อ.3 1
799 ไผ่งามวิทยา 2594 เด็กหญิงกุลธิดา หอมสุวรรณ์ อ.3 1
800 ไผ่งามวิทยา 2601 เด็กหญิงปรีณาภา ทีเก่ง อ.3 1
801 ไผ่งามวิทยา 2600 เด็กหญิงแพรววา เกิดผล อ.3 1
802 ไผ่งามวิทยา 2603 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปินวงศ์คำ อ.3 1
803 ไผ่งามวิทยา 2597 เด็กหญิงอภิษฎา ทำสุข อ.3 1
804 ไผ่งามวิทยา 2593 เด็กหญิงวัณวิภา แหวนเพชร อ.3 1
805 ไผ่งามวิทยา 2564 เด็กหญิงปิยนุช โสมนัส ป.1 1
806 ไผ่งามวิทยา 2572 เด็กหญิงพิชญาพร ตัวงาม ป.1 1
807 ไผ่งามวิทยา 2630 เด็กหญิงณัฎฐิกา ขัดแข็งแรง ป.1 1
808 ไผ่งามวิทยา 2570 เด็กหญิงสุรัตน์ติการน์ ลานซอ ป.1 1
809 ไผ่งามวิทยา 2566 เด็กหญิงธัญชนก ทำสุข ป.1 1
810 ไผ่งามวิทยา 2573 เด็กหญิงอรนุช ทำสุข ป.1 1
811 ไผ่งามวิทยา 2614 เด็กหญิงกนกวรรณ แต้มมาก ป.1 1
812 ไผ่งามวิทยา 2574 เด็กหญิงพิรดา ดีมาก ป.1 1
813 ไผ่งามวิทยา 2571 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตัวงาม ป.1 1
814 ไผ่งามวิทยา 2569 เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรหมสวัสดิ์ ป.1 1
815 ไผ่งามวิทยา 2567 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หน้าชื่น ป.1 1
816 ไผ่งามวิทยา 2565 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์สิงห์ ป.1 1
817 ไผ่งามวิทยา 2541 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลาภมาก ป.2 1
818 ไผ่งามวิทยา 2539 เด็กหญิงศรันย์พร หมอยา ป.2 1
819 ไผ่งามวิทยา 2542 เด็กหญิงจริยวดี คุณใหญ่ ป.2 1
820 ไผ่งามวิทยา 2538 เด็กหญิงสุธินันท์ เกิดผล ป.2 1
821 ไผ่งามวิทยา 2540 เด็กหญิงมนัญชญา แข่นจันทร์หลวง ป.2 1
822 ไผ่งามวิทยา 2517 เด็กหญิงนวรัตน์ ทรายมูล ป.3 1
823 ไผ่งามวิทยา 2510 เด็กหญิงปริยาภัทร ยนต์วงศ์ ป.3 1
824 ไผ่งามวิทยา 2519 เด็กหญิงกนกพร ปัญญาสม ป.3 1
825 ไผ่งามวิทยา 2516 เด็กหญิงณัฐณิชา ดีมาก ป.3 1
826 ไผ่งามวิทยา 2512 เด็กหญิงวิลาสินี ขัดแข็งแรง ป.3 1
827 ไผ่งามวิทยา 2515 เด็กหญิงนุชรา เป็กษา ป.3 1
828 ไผ่งามวิทยา 2514 เด็กหญิงวรัญญา ปิงยา ป.3 1
829 ไผ่งามวิทยา 2513 เด็กหญิงสิรินกาญจน์ หมอยา ป.3 1
830 ไผ่งามวิทยา 2518 เด็กหญิงวรัญญา ค่ายสุวรรณ ป.3 1
831 ไผ่งามวิทยา 2576 เด็กหญิงวนิดา บุญธวัชศักดิ์ ป.3 1
832 ไผ่งามวิทยา 2490 เด็กหญิงพิชชาภา ทาอาสา ป.4 1
833 บ้านนางาม 328 เด็กหญิงนลินนิภา ลาภเกิด ป.4 1
834 บ้านนางาม 330 เด็กหญิงนริศรา บุญยืน ป.4 1
835 บ้านนางาม 325 เด็กหญิงจิรภิญญา ดวงตั้ง ป.5 1
836 บ้านนางาม 323 เด็กหญิงพัชราพรรณ สุมา ป.6 1
837 บ้านแม่เบิน 216 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เป็นกล ป.6 1
838 บ้านนาไหม้ 604 เด็กหญิงกันธิชา ยนวงค์ ป.6 1
839 บ้านนาไหม้ 607 เด็กหญิงภัทธิรา วงค์สิงห์ ป.6 1
840 บ้านนาไหม้ 608 เด็กหญิงวิลาวรรณ การบรรจง ป.6 1
841 ผาช่อวิทยา 3145 เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสนธิ์ ม.1 1
842 ผาช่อวิทยา 3316 เด็กหญิงศิริญทิพย์ เผือกนอก ม.1 1
843 ผาช่อวิทยา 3147 เด็กหญิงดรุณี แซ่ย่าง ม.1 1
844 ผาช่อวิทยา 3154 เด็กหญิงศิริวรรณ นิลเทศ ม.1 1
845 ผาช่อวิทยา 3323 เด็กหญิงปณิดา ชอบทองหลาง ม.1 1
846 ผาช่อวิทยา 3190 เด็กหญิงทิฆัมพร กันไว ม.1 1
847 ผาช่อวิทยา 3108 เด็กหญิงภัทรภร ยุบุณศรี ม.1 1
848 ผาช่อวิทยา 3150 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แท้สูงเนิน ม.1 1
849 ผาช่อวิทยา 3156 เด็กหญิงชลนิชา สุขสมแดน ม.1 1
850 ผาช่อวิทยา 3107 เด็กหญิงปัถนี คงธนพิบูล ม.1 1
851 ผาช่อวิทยา 3153 เด็กหญิงแพรวา เสนาสุนทร ม.1 1
852 ผาช่อวิทยา 3102 เด็กหญิงจิรพรรณ ทรายสมุทร ม.2 1
853 ผาช่อวิทยา 3109 เด็กหญิงสโรชา เสาร์ยะ ม.2 1
854 ผาช่อวิทยา 3105 เด็กหญิงปนัดดา มูลสิติ ม.2 1
855 ผาช่อวิทยา 3341 เด็กหญิงญาณิชา สายนวลลา ม.2 1
856 ผาช่อวิทยา 3111 เด็กหญิงอนัญญา อินทะวาส ม.2 1
857 ผาช่อวิทยา 3101 เด็กหญิงจิรภรณ์ ทรายสมุทร ม.2 1
858 ผาช่อวิทยา 3110 เด็กหญิงสุพรรษา ก๋าซ้อน ม.2 1
859 ผาช่อวิทยา 3068 เด็กหญิงผกามาศ อักษร ม.2 1
860 ผาช่อวิทยา 3116 เด็กหญิงกาญจนา ทรงตระกูลวงศ์ ม.3 1
861 ผาช่อวิทยา 3363 เด็กหญิงฟรีด้า เบเล่ ม.3 1
862 ผาช่อวิทยา 3073 เด็กหญิงลลิดา กันไว ม.3 1
863 ผาช่อวิทยา 3276 เด็กหญิงจุฑามาศ จอกแก้ว ม.3 1
864 ผาช่อวิทยา 3070 เด็กหญิงพัชรินทร์ กลิ่นเก่า ม.3 1
865 ผาช่อวิทยา 3069 เด็กหญิงพิชชานันท์ โพธิ์อ่อน ม.3 1
866 ผาช่อวิทยา 3064 เด็กหญิงเนตรนภา ประเสริฐลาภ ม.3 1
867 ผาช่อวิทยา 3072 เด็กหญิงเมษา มอญขาม ม.3 1
868 ผาช่อวิทยา 3078 เด็กหญิงปรัชญาพร แท้สูงเนิน ม.3 1
869 ผาช่อวิทยา 3074 เด็กหญิงศิริวิมล เสนาสุนทร ม.3 1
870 ผาช่อวิทยา 3060 เด็กหญิงคนุตรา ศิริจันทร์ ม.3 1
871 ผาช่อวิทยา 3066 เด็กหญิงปนัสยา รัตนโกสินธ์ ม.3 1
872 ผาช่อวิทยา 3075 เด็กหญิงอัญมณี โนนแก่นคอย ม.3 1
873 ผาช่อวิทยา 3356 เด็กหญิงกมลชนก วนาเจริญธรรม อ.2 1
874 ผาช่อวิทยา 3357 เด็กหญิงนันทิยา คงธนพิศาล อ.2 1
875 ผาช่อวิทยา 3361 เด็กหญิงไอศิรา ฐาปนวงศ์กุล อ.2 1
876 ผาช่อวิทยา 3358 เด็กหญิงนิรดา ขจรวัฒนกิจ อ.2 1
877 ผาช่อวิทยา 3359 เด็กหญิงวนิดา พิทักษ์เทียนชัย อ.2 1
878 ผาช่อวิทยา 3360 เด็กหญิงวัชราภรณ์ อินด้วง อ.2 1
879 ผาช่อวิทยา 3337 เด็กหญิงมาลี จะเพือ อ.3 1
880 ผาช่อวิทยา 3335 เด็กหญิงณัชชา ธิมาชัย อ.3 1
881 ผาช่อวิทยา 3332 เด็กหญิงกรรณิกา กันไว อ.3 1
882 ผาช่อวิทยา 3334 เด็กหญิงจิราพร วัฒนาชัยมงคล อ.3 1
883 ผาช่อวิทยา 3331 เด็กหญิงกนกวรรณ ตุ๊กสุวรรณ อ.3 1
884 ผาช่อวิทยา 3339 เด็กหญิงสุพิชญา ยอดใจ อ.3 1
885 ผาช่อวิทยา 3336 เด็กหญิงปุญญิสา วิเศษ อ.3 1
886 ผาช่อวิทยา 3350 เด็กหญิงชฎาพร แซ่ลี ป.1 1
887 ผาช่อวิทยา 3304 เด็กหญิงกชกร ติดเคียง ป.1 1
888 ผาช่อวิทยา 3307 เด็กหญิงบุษกร ศิริ ป.1 1
889 ผาช่อวิทยา 3311 เด็กหญิงพรธิดา มูลละคร ป.1 1
890 ผาช่อวิทยา 3314 เด็กหญิงวรามร ตั้งทวีเกียรติ ป.1 1
891 ผาช่อวิทยา 3305 เด็กหญิงนลินนิภา ช่วยศรี ป.1 1
892 ผาช่อวิทยา 3310 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ไชยชนะ ป.1 1
893 ผาช่อวิทยา 3308 เด็กหญิงปวีณนุช อุดมเพชรไพศาล ป.1 1
894 ผาช่อวิทยา 3313 เด็กหญิงรุ่งวิไล งามราศี ป.1 1
895 ผาช่อวิทยา 3309 เด็กหญิงพรนภา มีเล้ ป.1 1
896 ผาช่อวิทยา 3312 เด็กหญิงรุ่งนภา งามราศี ป.1 1
897 ผาช่อวิทยา 3306 เด็กหญิงนันทิชา สอนเวียง ป.1 1
898 ผาช่อวิทยา 3286 เด็กหญิงพนิดา คงธนพิสูจน์ ป.2 1
899 ผาช่อวิทยา 3319 เด็กหญิงนันท์นภัส คำภูเงิน ป.2 1
900 ผาช่อวิทยา 3318 เด็กหญิงกัญญณัช รัตนอภิชาติวงค์ ป.2 1
901 ผาช่อวิทยา 3287 เด็กหญิงรัตนพร แซ่จ๋าว ป.2 1
902 ผาช่อวิทยา 3264 เด็กหญิงพรมณี ใจจุน ป.3 1
903 ผาช่อวิทยา 3351 เด็กหญิงพรชนะ สุวรรณปรีชา ป.3 1
904 ผาช่อวิทยา 3262 เด็กหญิงธนพร ประเสริฐลาภ ป.3 1
905 ผาช่อวิทยา 3269 เด็กหญิงสุภัชสร ไชยกุล ป.3 1
906 ผาช่อวิทยา 3265 เด็กหญิงวิภานี แซ่โต๊ะ ป.3 1
907 ผาช่อวิทยา 3271 เด็กหญิงอุดมรัตน์ ต้องใจ ป.3 1
908 ผาช่อวิทยา 3263 เด็กหญิงปรียาภรณ์ เวียนวัน ป.3 1
909 ผาช่อวิทยา 3266 เด็กหญิงวีรพร น้อยนอนเมือง ป.3 1
910 ผาช่อวิทยา 3322 เด็กหญิงณัฐิวา ชอบทองหลาง ป.3 1
911 ผาช่อวิทยา 3270 เด็กหญิงอวิกา พรมคณะ ป.3 1
912 ผาช่อวิทยา 3268 เด็กหญิงสุพัตตรา ก๋าซ้อน ป.3 1
913 ผาช่อวิทยา 3230 เด็กหญิงอภิญญา ยุบุณศรี ป.4 1
914 ผาช่อวิทยา 3231 เด็กหญิงพัชจิรา กลิ่นเก่า ป.4 1
915 ผาช่อวิทยา 3232 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ผิวเหลือง ป.4 1
916 ผาช่อวิทยา 3226 เด็กหญิงกรชวัล บัวจ้อย ป.4 1
917 ผาช่อวิทยา 3228 เด็กหญิงโชติมน พรมประเสริฐ ป.4 1
918 ผาช่อวิทยา 3207 เด็กหญิงมณีรัตน์ สายแสน ป.5 1
919 ผาช่อวิทยา 3174 เด็กหญิงสุพัตรา ตระกูลพิทักษ์กิจ ป.5 1
920 ผาช่อวิทยา 3204 เด็กหญิงณัฐนรี สอนเวียง ป.5 1
921 ผาช่อวิทยา 3172 เด็กหญิงวริสรา แซ่ลิ้ว ป.5 1
922 ผาช่อวิทยา 3211 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่เติ๋น ป.5 1
923 ผาช่อวิทยา 3236 เด็กหญิงขวัญฤทัย โสปันหริ ป.5 1
924 ผาช่อวิทยา 3149 เด็กหญิงผกาวรรณ อักษร ป.5 1
925 ผาช่อวิทยา 3206 เด็กหญิงปนัสยา รินแยง ป.5 1
926 ผาช่อวิทยา 3205 เด็กหญิงนิศามณี เพ็ญบุญ ป.5 1
927 ผาช่อวิทยา 3208 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สอนเวียง ป.5 1
928 ผาช่อวิทยา 3209 เด็กหญิงวรัมพร ศิริโม้ ป.5 1
929 ผาช่อวิทยา 3212 เด็กหญิงโซเฟีย ภูขันซ้าย ป.5 1
930 ผาช่อวิทยา 3213 เด็กหญิงสริตา ลาปา ป.5 1
931 ผาช่อวิทยา 3173 เด็กหญิงวิชุดา มูลสิติ ป.6 1
932 ผาช่อวิทยา 3274 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ตุ๊กสุวรรณ ป.6 1
933 ผาช่อวิทยา 3170 เด็กหญิงบุตรษวารินทร์ พงษ์สุระ ป.6 1
934 ผาช่อวิทยา 3168 เด็กหญิงธันญารัตน์ แท้สูงเนิน ป.6 1
935 ผาช่อวิทยา 3166 เด็กหญิงณัฐริกา งามราศี ป.6 1
936 ผาช่อวิทยา 3167 เด็กหญิงณัฏฐพร สมยศ ป.6 1
937 ผาช่อวิทยา 3169 เด็กหญิงหนึ่งธิดา สมมุติ ป.6 1
938 ผาช่อวิทยา 3175 เด็กหญิงอารียา แซ่เติ๋น ป.6 1
939 บ้านใหม่สามัคคี 1090 เด็กหญิงกมลฉันท์ แต้มลึก ป.5 1
940 บ้านใหม่สามัคคี 1088 เด็กหญิงนิศาชล คำวิชัย ป.6 1
941 บ้านศรีบุญเรือง 1454 เด็กหญิงภัณฑิรา เทพแก้ว อ.2 1
942 บ้านศรีบุญเรือง 1453 เด็กหญิงพิชชานันท์ แปลกปลาด อ.2 1
943 บ้านศรีบุญเรือง 1447 เด็กหญิงลลิลทิพย์ ธิคม อ.3 1
944 บ้านศรีบุญเรือง 1446 เด็กหญิงขัวญฤดี ขยันทำ อ.3 1
945 บ้านศรีบุญเรือง 1445 เด็กหญิงสโรชา เสนาธรรม อ.3 1
946 บ้านศรีบุญเรือง 1437 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา ปันดี ป.1 1
947 บ้านศรีบุญเรือง 1438 เด็กหญิงธัญสินี ดีมาก ป.1 1
948 บ้านศรีบุญเรือง 1429 เด็กหญิงญาณินท์ เครือน้อย ป.2 1
949 บ้านศรีบุญเรือง 1449 เด็กหญิงปรีรัชชา จันทรัตน์ ป.2 1
950 บ้านศรีบุญเรือง 1432 เด็กหญิงฐิรารัตน์ เพชรบูร ป.2 1
951 บ้านศรีบุญเรือง 1431 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วใส ป.2 1
952 บ้านศรีบุญเรือง 1430 เด็กหญิงณัชชา ศรีทิพันธ์ุ ป.2 1
953 บ้านศรีบุญเรือง 1418 เด็กหญิงปิยนุช เปลี่ยวญาติ ป.3 1
954 บ้านศรีบุญเรือง 1419 เด็กหญิงกานต์สินี ดีมาก ป.3 1
955 บ้านศรีบุญเรือง 1406 เด็กหญิงณัฐนรี เปลี่ยวญาติ ป.4 1
956 บ้านศรีบุญเรือง 1410 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปินใจกูล ป.4 1
957 บ้านศรีบุญเรือง 1408 เด็กหญิงอรปรียา แก้วมะลิ ป.4 1
958 บ้านศรีบุญเรือง 1407 เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยวงค์ ป.4 1
959 บ้านศรีบุญเรือง 1409 เด็กหญิงณัฐธิดา ขยันทำ ป.4 1
960 บ้านศรีบุญเรือง 1396 เด็กหญิงภัทราพร ปินใจกุล ป.5 1
961 บ้านศรีบุญเรือง 1392 เด็กหญิงสุธิมา สุขลัด ป.5 1
962 บ้านศรีบุญเรือง 1394 เด็กหญิงสุฐิดา เสนาธรรม ป.5 1
963 บ้านศรีบุญเรือง 1393 เด็กหญิงอภิชญา กูลชัย ป.5 1
964 บ้านศรีบุญเรือง 1411 เด็กหญิงธินิตา เพชรบูร ป.6 1
965 บ้านศรีบุญเรือง 1381 เด็กหญิงสโรชินี กุลชนะพิไล ป.6 1
966 บ้านศรีบุญเรือง 1382 เด็กหญิงสุดารัตน์ ขยันทำ ป.6 1
967 บ้านศรีบุญเรือง 1383 เด็กหญิงวริศรา เปลี่ยวญาติ ป.6 1
968 บ้านหนองกอก 997 เด็กหญิงสุกาลดา เสนสม ป.6 1
969 บ้านหนองกอก 998 เด็กหญิงกรรณาพร เป็นวงค์ ป.6 1
970 บ้านแม่สุก 2689 เด็กหญิงชนิตา จันทร์ศรี อ.2 1
971 บ้านแม่สุก 2690 เด็กหญิงน้ำมนต์ เบญจมาศ อ.2 1
972 บ้านแม่สุก 3691 เด็กหญิงพรชิตา ทองยะ อ.2 1
973 บ้านแม่สุก 2679 เด็กหญิงณัชชา สารบรรณ อ.3 1
974 บ้านแม่สุก 2680 เด็กหญิงณัฐชยา บุญทวี อ.3 1
975 บ้านแม่สุก 2675 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทิพันธ์ ป.1 1
976 บ้านแม่สุก 2673 เด็กหญิงธัญจิรา ขมหวาน ป.1 1
977 บ้านแม่สุก 2672 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สารบรรณ ป.1 1
978 บ้านแม่สุก 2674 เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีพรมมา ป.1 1
979 บ้านแม่สุก 2668 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มีกลิ่น ป.2 1
980 บ้านแม่สุก 2685 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ สวยแท้ ป.2 1
981 บ้านแม่สุก 2676 เด็กหญิงพุทธิชา อยู่สบาย ป.2 1
982 บ้านแม่สุก 2669 เด็กหญิงอารยา ญานะ ป.2 1
983 บ้านแม่สุก 2666 เด็กหญิงชญามล ลาภเกษร ป.2 1
984 บ้านแม่สุก 2664 เด็กหญิงณภาภิกุล บุญตาม ป.3 1
985 บ้านแม่สุก 2663 เด็กหญิงชญาดา ลาภเกษร ป.3 1
986 บ้านแม่สุก 2687 เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตาประโคน ป.3 1
987 บ้านแม่สุก 2660 เด็กหญิงภัทราพร ชาติไทย ป.4 1
988 บ้านแม่สุก 2654 เด็กหญิงสุธิดา มะทะโจทย์ ป.5 1
989 บ้านแม่สุก 2652 เด็กหญิงพัชรวรรณ บุญมีสดใสกุล ป.5 1
990 บ้านแม่สุก 2643 เด็กหญิงเปรมฤทัย ปาอินทร์ ป.6 1
991 บ้านแม่สุก 2642 เด็กหญิงจารุณี อยู่สุข ป.6 1
992 บ้านแม่สุก 2646 เด็กหญิงโศจิรัตน์ บุตรสุวรรณ ป.6 1
993 บ้านแม่สุก 2645 เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำสิงห์ ป.6 1
994 ทุ่งคาวิทยา 3187 เด็กหญิงคิม อินลี ป.5 1
995 ทุ่งคาวิทยา 3248 เด็กหญิงเกวลิน ศรีวิชัย ป.5 1
996 ทุ่งคาวิทยา 3194 เด็กหญิงภาวิกา ทิฉลาด ป.5 1
997 ทุ่งคาวิทยา 3189 เด็กหญิงเจชฎาภรณ์ หมื่นวิเศษ ป.5 1
998 ทุ่งคาวิทยา 3221 เด็กหญิงกนกรดา ใฝ่เพชรดี ป.5 1
999 ทุ่งคาวิทยา 3191 เด็กหญิงปาณิศรา ละออเงิน ป.5 1
1000 ทุ่งคาวิทยา 3356 เด็กหญิงอารยา โลมากุล ป.5 1
1001 ทุ่งคาวิทยา 3190 เด็กหญิงนันทิชา เป็นใย ป.5 1
1002 ทุ่งคาวิทยา 3193 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ตามศักดิ์ ป.5 1
1003 ทุ่งคาวิทยา 3154 เด็กหญิงกัญญ์วรา ประพัด ป.6 1
1004 ทุ่งคาวิทยา 3158 เด็กหญิงสิริประภา สีชุมภู ป.6 1
1005 ทุ่งคาวิทยา 3157 เด็กหญิงพิรมล เหมขุนทด ป.6 1
1006 ทุ่งคาวิทยา 3159 เด็กหญิงอังศุมาลิน ชัยมงคล ป.6 1
1007 ทุ่งคาวิทยา 3156 เด็กหญิงบุษกร แสนชั่ง ป.6 1
1008 ทุ่งคาวิทยา 3155 เด็กหญิงณัฐชา พิษสุวรรณ์ ป.6 1
1009 ทุ่งคาวิทยา 3153 เด็กหญิงณัฏฐกฤษตา เป็งขวัญ ป.6 1
1010 ทุ่งคาวิทยา 3130 เด็กหญิงกษิรา จันทร์หอม ม.1 1
1011 ทุ่งคาวิทยา 3122 เด็กหญิงกุลธิดา ปิยะนัน ม.1 1
1012 ทุ่งคาวิทยา 3132 เด็กหญิงอรอุมา ยงศ์พันธ์ ม.1 1
1013 ทุ่งคาวิทยา 3360 เด็กหญิงหทัยชนก การไว ม.2 1
1014 ทุ่งคาวิทยา 3282 เด็กหญิงเจริญรัตน์ พวงเพชร ม.2 1
1015 ทุ่งคาวิทยา 3361 เด็กหญิงเกวริน ศรีวิชัย ม.2 1
1016 ทุ่งคาวิทยา 3359 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ศรีอุดวงศ์ ม.2 1
1017 ทุ่งคาวิทยา 3365 เด็กหญิงสุวิตตา ขยันทำ ม.2 1
1018 ทุ่งคาวิทยา 3093 เด็กหญิงจิราพร ปินใจกุล ม.2 1
1019 ทุ่งคาวิทยา 3362 เด็กหญิงวิรากานต์ ปันยะสา ม.2 1
1020 ทุ่งคาวิทยา 3090 เด็กหญิงกชกร ปินใจกุล ม.2 1
1021 ทุ่งคาวิทยา 3088 เด็กหญิงประกายทอง ไวมือ ม.2 1
1022 ทุ่งคาวิทยา 3056 เด็กหญิงแพรใจ ไชยศรี ม.3 1
1023 ทุ่งคาวิทยา 3053 เด็กหญิงจิตรลดา สูตรเลข ม.3 1
1024 ทุ่งคาวิทยา 3249 เด็กหญิงกันยามาศ คงเขา ม.3 1
1025 ทุ่งคาวิทยา 3332 เด็กหญิงธุวดารา แก้วอุ๊ด ม.3 1
1026 ทุ่งคาวิทยา 3054 เด็กหญิงปิยะมาศ ราชสัก ม.3 1
1027 ทุ่งคาวิทยา 3238 เด็กหญิงประภัสสร กันทะวัง ม.3 1
1028 ทุ่งคาวิทยา 3177 เด็กหญิงมนัสนันท์ พลงาม ม.3 1
1029 ทุ่งคาวิทยา 3333 เด็กหญิงปวริศา มูลทุ่ง ม.3 1
1030 ทุ่งคาวิทยา 3334 เด็กหญิงปิยะอร มูลนาวงค์ ม.3 1
1031 ทุ่งคาวิทยา 3052 เด็กหญิงกัญญาพัชร จุ่มใจ ม.3 1
1032 ทุ่งคาวิทยา 3055 เด็กหญิงภัณฑิรา เพ็งเรือง ม.3 1
1033 ทุ่งคาวิทยา 3382 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทารักษ์ อ.2 1
1034 ทุ่งคาวิทยา 3379 เด็กหญิงจรรยมณฑ์ บุญมี อ.2 1
1035 ทุ่งคาวิทยา 3384 เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์ทุ่ง อ.2 1
1036 ทุ่งคาวิทยา 3383 เด็กหญิงพรพิชชา รักสัตย์ อ.2 1
1037 ทุ่งคาวิทยา 3381 เด็กหญิงดาราวดี ทานันชัย อ.2 1
1038 ทุ่งคาวิทยา 3378 เด็กหญิงกชกร คงไข่ศรี อ.2 1
1039 ทุ่งคาวิทยา 3380 เด็กหญิงชนัญธิดา วรนาถอโรชา อ.2 1
1040 ทุ่งคาวิทยา 3385 เด็กหญิงพิชชานันท์ เป็นวงค์ อ.2 1
1041 ทุ่งคาวิทยา 3387 เด็กหญิงมัญชุสา จุนโสภา อ.2 1
1042 ทุ่งคาวิทยา 3397 เด็กหญิงชานิดา - อ.2 1
1043 ทุ่งคาวิทยา 3386 เด็กหญิงมรกต มูลทุ่ง อ.2 1
1044 ทุ่งคาวิทยา 3388 เด็กหญิงอลิสา วันตัน อ.2 1
1045 ทุ่งคาวิทยา 3351 เด็กหญิงบุณรักษา ปินใจกูล อ.3 1
1046 ทุ่งคาวิทยา 3354 เด็กหญิงอาธัญญา แปงต๊ะสืบ อ.3 1
1047 ทุ่งคาวิทยา 3348 เด็กหญิงฉัตรณภัทร แต้มคู อ.3 1
1048 ทุ่งคาวิทยา 3350 เด็กหญิงบัณฑิตา สายทองสด อ.3 1
1049 ทุ่งคาวิทยา 3352 เด็กหญิงพรธีรา บุญปก อ.3 1
1050 ทุ่งคาวิทยา 3353 เด็กหญิงลภัสญา ศรีสมบัติ อ.3 1
1051 ทุ่งคาวิทยา 3367 เด็กหญิงพิชญา ปินใจกุล อ.3 1
1052 ทุ่งคาวิทยา 3349 เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญยืน อ.3 1
1053 ทุ่งคาวิทยา 3396 เด็กหญิงริญญานันท์ ปันดี อ.3 1
1054 ทุ่งคาวิทยา 3326 เด็กหญิงบุญนิสา รักสถาน ป.1 1
1055 ทุ่งคาวิทยา 3328 เด็กหญิงสุพัตรา ปินใจกุล ป.1 1
1056 ทุ่งคาวิทยา 3323 เด็กหญิงกรณิกา ภักตรามุข ป.1 1
1057 ทุ่งคาวิทยา 3324 เด็กหญิงณิชากร สมเจริญ ป.1 1
1058 ทุ่งคาวิทยา 3325 เด็กหญิงเบญจมาภร อินธิมา ป.1 1
1059 ทุ่งคาวิทยา 3327 เด็กหญิงวริษฐา ไชยชนะ ป.1 1
1060 ทุ่งคาวิทยา 3300 เด็กหญิงนิธิกานต์ ทองสุข ป.2 1
1061 ทุ่งคาวิทยา 3330 เด็กหญิงวิชญาพร ของเดิม ป.2 1
1062 ทุ่งคาวิทยา 3298 เด็กหญิงธัญทิพย์ ถวาย ป.2 1
1063 ทุ่งคาวิทยา 3297 เด็กหญิงชัญญานุช ใจซื่อ ป.2 1
1064 ทุ่งคาวิทยา 3296 เด็กหญิงกวินตรา มุกดา ป.2 1
1065 ทุ่งคาวิทยา 3301 เด็กหญิงมัลลิกา พลงาม ป.2 1
1066 ทุ่งคาวิทยา 3302 เด็กหญิงพีรยา วิจิตรจรัสแสง ป.2 1
1067 ทุ่งคาวิทยา 3391 เด็กหญิงนรมน พงกาสอ ป.2 1
1068 ทุ่งคาวิทยา 3264 เด็กหญิงนภัสกร ครองจริง ป.3 1
1069 ทุ่งคาวิทยา 3266 เด็กหญิงพิชญพัชร์ มูลทุ่ง ป.3 1
1070 ทุ่งคาวิทยา 3265 เด็กหญิงบัวชมพู ผิวเหลือง ป.3 1
1071 ทุ่งคาวิทยา 3262 เด็กหญิงฐิดาพร บุญแก้ว ป.3 1
1072 ทุ่งคาวิทยา 3261 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีอุดวงศ์ ป.3 1
1073 ทุ่งคาวิทยา 3267 เด็กหญิงรุ่งนภา ทองสุข ป.3 1
1074 ทุ่งคาวิทยา 3263 เด็กหญิงฐิติกาญน์ อยู่สุข ป.3 1
1075 ทุ่งคาวิทยา 3229 เด็กหญิงจิดาภา อินลี ป.4 1
1076 ทุ่งคาวิทยา 3230 เด็กหญิงชลดา เป็นวงศ์ ป.4 1
1077 ทุ่งคาวิทยา 3231 เด็กหญิงณิชาภัสสร์ ปันดี ป.4 1
1078 ทุ่งคาวิทยา 3233 เด็กหญิงสุตาภัทร พูดตรง ป.4 1
1079 ทุ่งคาวิทยา 3228 เด็กหญิงกิตติญา คะเชนทร ป.4 1
1080 ทุ่งคาวิทยา 3268 เด็กหญิงธารารัตน์ ตากล้า ป.4 1
1081 ทุ่งคาวิทยา 3232 เด็กหญิงวิชุดา เป็นวงศ์ ป.4 1
1082 บ้านสวนดอกคำ 1666 เด็กหญิงประภาภร ลอยมาปิง ป.4 1
1083 บ้านสวนดอกคำ 1667 เด็กหญิงพัณณิตา แก้วกาฬ ป.4 1
1084 บ้านสวนดอกคำ 1658 เด็กหญิงวรารัตน์ ชัยชนะ ป.6 1
1085 บ้านสันมะเกลือ 3720 เด็กหญิงหทัยภัทร ปัญญาดี อ.2 1
1086 บ้านสันมะเกลือ 3722 เด็กหญิงปิยะรัตน์ เก่งดี อ.2 1
1087 บ้านสันมะเกลือ 3721 เด็กหญิงสุพัตรา ล่ำสวย อ.2 1
1088 บ้านสันมะเกลือ 3730 เด็กหญิงชาลิสา หน้าผ่อง อ.3 1
1089 บ้านสันมะเกลือ 3707 เด็กหญิงชมนาฏ สามารถ อ.3 1
1090 บ้านสันมะเกลือ 3714 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลำทา อ.3 1
1091 บ้านสันมะเกลือ 3734 เด็กหญิงธัญชนก แข็งแรง อ.3 1
1092 บ้านสันมะเกลือ 3733 เด็กหญิงเบญญาภา มุมเมือง อ.3 1
1093 บ้านสันมะเกลือ 3715 เด็กหญิงธนัฌฌา คำมา อ.3 1
1094 บ้านสันมะเกลือ 3716 เด็กหญิงมัชฌิมา พรมดี อ.3 1
1095 บ้านสันมะเกลือ 3713 เด็กหญิงกุนธิดา พรมอินถา อ.3 1
1096 บ้านสันมะเกลือ 3666 เด็กหญิงพิชามญธุ์ ไชยวัน ป.1 1
1097 บ้านสันมะเกลือ 3663 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จิรนันทิพงศ์ ป.1 1
1098 บ้านสันมะเกลือ 3665 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อกกว้าง ป.1 1
1099 บ้านสันมะเกลือ 3668 เด็กหญิงมนลฎา เปียงใจคำ ป.1 1
1100 บ้านสันมะเกลือ 3664 เด็กหญิงเบญญาภา ธนาศักดิ์ ป.1 1
1101 บ้านสันมะเกลือ 3667 เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองสุวรรณ ป.1 1
1102 บ้านสันมะเกลือ 3669 เด็กหญิงอัญชิสา รูปละออ ป.1 1
1103 บ้านสันมะเกลือ 3717 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปั้นรูป ป.1 1
1104 บ้านสันมะเกลือ 3653 เด็กหญิงจิระภิณญา สัตย์จริง ป.2 1
1105 บ้านสันมะเกลือ 3654 เด็กหญิงภิชญาภา ศรีสุวรรณ์ ป.2 1
1106 บ้านสันมะเกลือ 3688 เด็กหญิงกันยรัตน์ สกุลอินทร์ ป.2 1
1107 บ้านสันมะเกลือ 3647 เด็กหญิงรัญชิดา คงขยัน ป.3 1
1108 บ้านสันมะเกลือ 3731 เด็กหญิงอณัญญา แซ่พู่ ป.3 1
1109 บ้านสันมะเกลือ 3646 เด็กหญิงนัยน์ชนก หมายหมั้น ป.3 1
1110 บ้านสันมะเกลือ 3670 เด็กหญิงกฤติยากรณ์ สายขัด ป.3 1
1111 บ้านสันมะเกลือ 3677 เด็กหญิงธิดาพรรณ อยู่สุข ป.3 1
1112 บ้านสันมะเกลือ 3719 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มาตา ป.4 1
1113 บ้านสันมะเกลือ 3638 เด็กหญิงพัชรนันท์ ต่อปัญญา ป.4 1
1114 บ้านสันมะเกลือ 3692 เด็กหญิงสุภัทรธิดา รู้เกณฑ์ ป.4 1
1115 บ้านสันมะเกลือ 3690 เด็กหญิงกุลปรียา สวยรูป ป.4 1
1116 บ้านสันมะเกลือ 3691 เด็กหญิงณีรนุช กันไว ป.4 1
1117 บ้านสันมะเกลือ 3680 เด็กหญิงกัณยารัตน์ ศรีธร ป.4 1
1118 บ้านสันมะเกลือ 3639 เด็กหญิงจิรฐิดา ช่วยคล้าย ป.4 1
1119 บ้านสันมะเกลือ 3679 เด็กหญิงอภิชญา ปัญญาดี ป.5 1
1120 บ้านสันมะเกลือ 3622 เด็กหญิงธัญชนก เทียงคาม ป.5 1
1121 บ้านสันมะเกลือ 3624 เด็กหญิงสุทธิดา สวยฉลาด ป.5 1
1122 บ้านสันมะเกลือ 3695 เด็กหญิงณพิชญา เทพวงค์ ป.5 1
1123 บ้านสันมะเกลือ 3625 เด็กหญิงอธิชนันท์ คุณนา ป.5 1
1124 บ้านสันมะเกลือ 3623 เด็กหญิงมยุรฉัตร ปัญญาดี ป.5 1
1125 บ้านสันมะเกลือ 3697 เด็กหญิงหทัยทิพย์ ปัญญาดี ป.5 1
1126 บ้านสันมะเกลือ 3621 เด็กหญิงณัฐณิชา เนวะลา ป.5 1
1127 บ้านสันมะเกลือ 3696 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตาเร็ว ป.5 1
1128 บ้านสันมะเกลือ 3611 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุเพ็งคำ ป.6 1
1129 บ้านสันมะเกลือ 3630 เด็กหญิงยศวรรณ เพชรสวัสดิ์ ป.6 1
1130 บ้านสันมะเกลือ 3655 เด็กหญิงธนัชชา ตะเวที ป.6 1
1131 บ้านสันมะเกลือ 3629 เด็กหญิงยศวดี เพชรสวัสดิ์ ป.6 1
1132 บ้านสันมะเกลือ 3605 เด็กหญิงรัชฎาพร มีมานะ ป.6 1
1133 บ้านใหม่เหล่ายาว 1508 เด็กหญิงกรรณิการ์ โนจากุล ป.4 1
1134 บ้านใหม่เหล่ายาว 1501 เด็กหญิงบุศรินทร์ นิตยวัน ป.5 1
1135 บ้านใหม่เหล่ายาว 1502 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตต่อ ป.5 1
1136 บ้านใหม่เหล่ายาว 1493 เด็กหญิงอภิวิชญา ฟังอารมณ์ ป.6 1
1137 บ้านใหม่ผ้าขาว 2908 เด็กหญิงประภาสิริ ขัดผาบ อ.2 1
1138 บ้านใหม่ผ้าขาว 2907 เด็กหญิงจิรฐา ภูกองชัย อ.2 1
1139 บ้านใหม่ผ้าขาว 2909 เด็กหญิงสุพัตรา พูดสัตย์ อ.2 1
1140 บ้านใหม่ผ้าขาว 2910 เด็กหญิงสุพัตรา มีสัตย์ อ.2 1
1141 บ้านใหม่ผ้าขาว 2891 เด็กหญิงอลิษา น่าชม อ.3 1
1142 บ้านใหม่ผ้าขาว 2890 เด็กหญิงพรนภัส ลอยมาปิง อ.3 1
1143 บ้านใหม่ผ้าขาว 2885 เด็กหญิงกรวี สิริผัด อ.3 1
1144 บ้านใหม่ผ้าขาว 2886 เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำตา อ.3 1
1145 บ้านใหม่ผ้าขาว 2901 เด็กหญิงวริษฐา ยิ่งวราภากุล อ.3 1
1146 บ้านใหม่ผ้าขาว 2887 เด็กหญิงณิชมน รูปดี อ.3 1
1147 บ้านใหม่ผ้าขาว 2888 เด็กหญิงปวลิน สายแปง อ.3 1
1148 บ้านใหม่ผ้าขาว 2889 เด็กหญิงปิยธิดา จันทร์สวย อ.3 1
1149 บ้านใหม่ผ้าขาว 2876 เด็กหญิงดวงกมล ทิเก่ง ป.1 1
1150 บ้านใหม่ผ้าขาว 2900 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจติ๊บ ป.1 1
1151 บ้านใหม่ผ้าขาว 2871 เด็กหญิงวิลาวรรณ แปลกหน้า ป.2 1
1152 บ้านใหม่ผ้าขาว 2872 เด็กหญิงอารดา จันทร์สวย ป.2 1
1153 บ้านใหม่ผ้าขาว 2870 เด็กหญิงกชพร ตามสัตย์ ป.2 1
1154 บ้านใหม่ผ้าขาว 2869 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เป็นแรง ป.2 1
1155 บ้านใหม่ผ้าขาว 2893 เด็กหญิงชญาภา ปินตา ป.2 1
1156 บ้านใหม่ผ้าขาว 2858 เด็กหญิงกัญญาพัชร รักเพื่อน ป.3 1
1157 บ้านใหม่ผ้าขาว 2897 เด็กหญิงรจนา มานิตยกุล ป.3 1
1158 บ้านใหม่ผ้าขาว 2859 เด็กหญิงบงกชรัตน์ วิญญาณ ป.3 1
1159 บ้านใหม่ผ้าขาว 2895 เด็กหญิงแพรไพลิน บัวศรี ป.4 1
1160 บ้านใหม่ผ้าขาว 2851 เด็กหญิงอนุชรา บุญเตี่ยม ป.4 1
1161 บ้านใหม่ผ้าขาว 2852 เด็กหญิงชนาภัทร เดชาโรจนกวิน ป.4 1
1162 บ้านใหม่ผ้าขาว 2839 เด็กหญิงปัณณรัตน์ โชตินันทวาณิชย์ ป.5 1
1163 บ้านใหม่ผ้าขาว 2840 เด็กหญิงกันตพร สามล ป.5 1
1164 บ้านใหม่ผ้าขาว 2838 เด็กหญิงสุนิษา การักษ์ ป.5 1
1165 บ้านใหม่ผ้าขาว 2842 เด็กหญิงพิมพ์ลดา อัศวภูมิ ป.5 1
1166 บ้านใหม่ผ้าขาว 2845 เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงจันทร์ ป.5 1
1167 บ้านใหม่ผ้าขาว 2844 เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิมสวัสดิกุล ป.5 1
1168 บ้านใหม่ผ้าขาว 2843 เด็กหญิงวลินลดา มั่งดี ป.5 1
1169 บ้านใหม่ผ้าขาว 2841 เด็กหญิงศิริวรรณ สุภาพ ป.5 1
1170 บ้านใหม่ผ้าขาว 2831 เด็กหญิงณัฎฐา ทำว่อง ป.6 1
1171 บ้านใหม่ผ้าขาว 2896 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มังษะชาติ ป.6 1
1172 บ้านใหม่ผ้าขาว 2826 เด็กหญิงจิรภิญญา กลีบบัว ป.6 1
1173 บ้านใหม่ผ้าขาว 2830 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์สวย ป.6 1
1174 ทุ่งฮั้ววิทยา 3878 เด็กหญิงกัณณิกา ใจติ๊บ อ.2 1
1175 ทุ่งฮั้ววิทยา 3879 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิโนเจริญ อ.2 1
1176 ทุ่งฮั้ววิทยา 3880 เด็กหญิงลภัสญา การเร็ว อ.2 1
1177 ทุ่งฮั้ววิทยา 3884 เด็กหญิงวีรดา เมืองพนอม อ.2 1
1178 ทุ่งฮั้ววิทยา 3882 เด็กหญิงอริสรา พันธ์ุเรือง อ.2 1
1179 ทุ่งฮั้ววิทยา 3805 เด็กหญิงโชติกาณ์ แก้วแกมเงิน อ.3 1
1180 ทุ่งฮั้ววิทยา 3808 เด็กหญิงณัฐธิชา หมั่นดี อ.3 1
1181 ทุ่งฮั้ววิทยา 3815 เด็กหญิงวรกมล ประสมศักดิ์ อ.3 1
1182 ทุ่งฮั้ววิทยา 3781 เด็กหญิงนับตางค์ ประทะ ป.1 1
1183 ทุ่งฮั้ววิทยา 3788 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา ตานาคา ป.1 1
1184 ทุ่งฮั้ววิทยา 3783 เด็กหญิงวิรดา ประทุม ป.1 1
1185 ทุ่งฮั้ววิทยา 3786 เด็กหญิงอภิญญา แสนแซ่ ป.1 1
1186 ทุ่งฮั้ววิทยา 3784 เด็กหญิงศศิภา สีขัติ ป.1 1
1187 ทุ่งฮั้ววิทยา 3785 เด็กหญิงศิรินธร ใจติ๊บ ป.1 1
1188 ทุ่งฮั้ววิทยา 3778 เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุมัก ป.1 1
1189 ทุ่งฮั้ววิทยา 3779 เด็กหญิงณัฐธิดา พานแก้ว ป.1 1
1190 ทุ่งฮั้ววิทยา 3782 เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วก้อน ป.1 1
1191 ทุ่งฮั้ววิทยา 3789 เด็กหญิงวริยาภรณ์ กองสุข ป.1 1
1192 ทุ่งฮั้ววิทยา 3756 เด็กหญิงกัญญา สุขประโคน ป.2 1
1193 ทุ่งฮั้ววิทยา 3755 เด็กหญิงกมลพร จัดสวย ป.2 1
1194 ทุ่งฮั้ววิทยา 3860 เด็กหญิงพิมพ์หทัย สุทธิเทพ ป.2 1
1195 ทุ่งฮั้ววิทยา 3760 เด็กหญิงวิภาวี ใจดื่ม ป.2 1
1196 ทุ่งฮั้ววิทยา 3757 เด็กหญิงกันยาพัชร์ จิตต์แหลม ป.2 1
1197 ทุ่งฮั้ววิทยา 3758 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสียงโต ป.2 1
1198 ทุ่งฮั้ววิทยา 3732 เด็กหญิงมีนตรา พานแก้ว ป.3 1
1199 ทุ่งฮั้ววิทยา 3731 เด็กหญิงนุสรา ฉิมเกิด ป.3 1
1200 ทุ่งฮั้ววิทยา 3730 เด็กหญิงชยานิศ วางฐาน ป.3 1
1201 ทุ่งฮั้ววิทยา 3696 เด็กหญิงมนสิชา พ่อนา ป.4 1
1202 ทุ่งฮั้ววิทยา 3692 เด็กหญิงกรรนิการ์ หัดดี ป.4 1
1203 ทุ่งฮั้ววิทยา 3828 เด็กหญิงภัทรพร แสนแซ่ ป.4 1
1204 ทุ่งฮั้ววิทยา 3693 เด็กหญิงณัฐชยา เสียงใหญ่ ป.4 1
1205 ทุ่งฮั้ววิทยา 3694 เด็กหญิงปวราธรรม อุ่นติ๊บ ป.4 1
1206 ทุ่งฮั้ววิทยา 3695 เด็กหญิงปวราพร อุ่นติ๊บ ป.4 1
1207 ทุ่งฮั้ววิทยา 3741 เด็กหญิงญาณิศา ประสมศักดิ์ ป.4 1
1208 ทุ่งฮั้ววิทยา 3827 เด็กหญิงชนิสรา ตันยู ป.4 1
1209 ทุ่งฮั้ววิทยา 3699 เด็กหญิงสิริวิมล บุญยังกาย ป.4 1
1210 ทุ่งฮั้ววิทยา 3670 เด็กหญิงอนัญญา จำยาม ป.5 1
1211 ทุ่งฮั้ววิทยา 3791 เด็กหญิงณิชกมล แย้มวงษ์ ป.5 1
1212 ทุ่งฮั้ววิทยา 3669 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันธจักร ป.5 1
1213 ทุ่งฮั้ววิทยา 3744 เด็กหญิงชาลิสา แก้วสะอาด ป.5 1
1214 ทุ่งฮั้ววิทยา 3666 เด็กหญิงนิชานันท์ สายทอง ป.5 1
1215 ทุ่งฮั้ววิทยา 3663 เด็กหญิงณิชกานต์ วงศ์เมทา ป.5 1
1216 ทุ่งฮั้ววิทยา 3665 เด็กหญิงนภาภัทร ขัติศรี ป.5 1
1217 ทุ่งฮั้ววิทยา 3831 เด็กหญิงนภัสสร เหลืออ่อน ป.5 1
1218 ทุ่งฮั้ววิทยา 3668 เด็กหญิงแพรวา วงค์ลอดแก้ว ป.5 1
1219 ทุ่งฮั้ววิทยา 3742 เด็กหญิงเสาวรส เงินงาม ป.5 1
1220 ทุ่งฮั้ววิทยา 3671 เด็กหญิงอังศุมาลิน พานแก้ว ป.5 1
1221 ทุ่งฮั้ววิทยา 3648 เด็กหญิงสาทิดา ผิวสูตร ป.6 1
1222 ทุ่งฮั้ววิทยา 3646 เด็กหญิงพัชรินทร์ ตานาคา ป.6 1
1223 ทุ่งฮั้ววิทยา 3649 เด็กหญิงสุกฤตา พานแก้ว ป.6 1
1224 ทุ่งฮั้ววิทยา 3647 เด็กหญิงพรทิดา ประมาณ ป.6 1
1225 ทุ่งฮั้ววิทยา 3644 เด็กหญิงดารินทร์ ฐิติวิชญานันทร์ ป.6 1
1226 ทุ่งฮั้ววิทยา 3643 เด็กหญิงกัญญาณี แม่ก๋วม ป.6 1
1227 ทุ่งฮั้ววิทยา 3792 เด็กหญิงอภิสรา แสงนวล ป.6 1
1228 ทุ่งฮั้ววิทยา 3838 เด็กหญิงนาตยา สว่างรุ่ง ป.6 1
1229 ทุ่งฮั้ววิทยา 3848 เด็กหญิงแพรวรุ่ง วงค์พันตา ม.1 1
1230 ทุ่งฮั้ววิทยา 3619 เด็กหญิงณัฐธิดา แม่นยำ ม.1 1
1231 ทุ่งฮั้ววิทยา 3847 เด็กหญิงพิมชนก หอมสูงเนิน ม.1 1
1232 ทุ่งฮั้ววิทยา 3710 เด็กหญิงกาญจนา บุญชุม ม.1 1
1233 ทุ่งฮั้ววิทยา 3858 เด็กหญิงจามจุรี ขายข้าวสาร ม.1 1
1234 ทุ่งฮั้ววิทยา 3620 เด็กหญิงธนัญชญา ด้วงต้อย ม.1 1
1235 ทุ่งฮั้ววิทยา 3859 เด็กหญิงสุดาภา วิจิตรวิทยาพงศ์ ม.1 1
1236 ทุ่งฮั้ววิทยา 3621 เด็กหญิงแอนนี โกล์ ม.1 1
1237 ทุ่งฮั้ววิทยา 3770 เด็กหญิงอรจิรา เงินขาว ม.1 1
1238 ทุ่งฮั้ววิทยา 3768 เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วก้อน ม.1 1
1239 ทุ่งฮั้ววิทยา 3606 เด็กหญิงอภิชญา ขัติศรี ม.2 1
1240 ทุ่งฮั้ววิทยา 3599 เด็กหญิงนพรัตน์ สุวรรณโณ ม.2 1
1241 ทุ่งฮั้ววิทยา 3853 เด็กหญิงศวิตา อานนท์ ม.2 1
1242 ทุ่งฮั้ววิทยา 3594 เด็กหญิงขนิษฐา คิดอ่าน ม.2 1
1243 ทุ่งฮั้ววิทยา 3602 เด็กหญิงพิมพกานต์ ปิงวัง ม.2 1
1244 ทุ่งฮั้ววิทยา 3604 เด็กหญิงวิภาวี เสียงดัง ม.2 1
1245 ทุ่งฮั้ววิทยา 3855 เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วก้อน ม.2 1
1246 ทุ่งฮั้ววิทยา 3854 เด็กหญิงรินลดา จินะปัญญา ม.2 1
1247 ทุ่งฮั้ววิทยา 3593 เด็กหญิงกัญญารัฐ โพกิลา ม.2 1
1248 ทุ่งฮั้ววิทยา 3852 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทนุ ม.2 1
1249 ทุ่งฮั้ววิทยา 3578 เด็กหญิงวรัชยา คิดอ่าน ม.3 1
1250 ทุ่งฮั้ววิทยา 3798 เด็กหญิงกัญญาภัคร เสียงดัง ม.3 1
1251 ทุ่งฮั้ววิทยา 3572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประทุม ม.3 1
1252 ทุ่งฮั้ววิทยา 3580 เด็กหญิงสิรินดา วงค์ดวงใส ม.3 1
1253 ทุ่งฮั้ววิทยา 3576 เด็กหญิงพิมพ์พิศา วงค์ฟูฟาน ม.3 1
1254 บ้านวังมน 1754 เด็กหญิงบัณฑิตา นวลตา ป.2 1
1255 บ้านวังมน 1752 เด็กหญิงณัฐณิชา ลาภโต ป.2 1
1256 บ้านวังมน 1753 เด็กหญิงนภัสสร ใจคำ ป.2 1
1257 บ้านวังมน 1739 เด็กหญิงกวีวรรณ อวดดี ป.4 1
1258 บ้านวังมน 1741 เด็กหญิงวิมลสิริ ยามเลย ป.4 1
1259 บ้านวังมน 1740 เด็กหญิงณัฐนิชา ปัญญาดี ป.4 1
1260 บ้านวังมน 1728 เด็กหญิงปิติยา วงศ์ก๋องคำ ป.6 1
1261 บ้านวังมน 1729 เด็กหญิงศิริพัชญาวี อิทธิอมรเลิศ ป.6 1
1262 บ้านดอนแก้ว 2279 เด็กหญิงศิริญาพร นาวิรัตน์ ป.2 1
1263 บ้านดอนแก้ว 2273 เด็กหญิงพลอยพรรณ กระทาง ป.3 1
1264 บ้านดอนแก้ว 2272 เด็กหญิงปรีชญา ขัดพูล ป.3 1
1265 บ้านดอนแก้ว 2271 เด็กหญิงจุฑามณี กระทาง ป.3 1
1266 บ้านดอนแก้ว 2265 เด็กหญิงสุภัสสรา ดีงาม ป.4 1
1267 บ้านดอนแก้ว 2261 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อวดหาญ ป.4 1
1268 บ้านดอนแก้ว 2262 เด็กหญิงนิภาพร การดี ป.4 1
1269 บ้านดอนแก้ว 2264 เด็กหญิงสาริกา อวดห้าว ป.4 1
1270 บ้านดอนแก้ว 2263 เด็กหญิงภัควดี ภักดีล้น ป.4 1
1271 บ้านดอนแก้ว 2253 เด็กหญิงสุพิชญา จำธรรม ป.5 1
1272 บ้านดอนแก้ว 2251 เด็กหญิงภาณุสรณ์ ขอบุญช่วย ป.5 1
1273 บ้านดอนแก้ว 2245 เด็กหญิงกวิสรา ชัยคำ ป.5 1
1274 บ้านดอนแก้ว 2249 เด็กหญิงธันวาพร การเพียร ป.5 1
1275 บ้านดอนแก้ว 2250 เด็กหญิงบุญญาพร สมงอน ป.5 1
1276 บ้านดอนแก้ว 2252 เด็กหญิงสาริศา ไชยตัน ป.5 1
1277 บ้านดอนแก้ว 2248 เด็กหญิงณัฐธิชา โนกุล ป.5 1
1278 บ้านดอนแก้ว 2256 เด็กหญิงโสภิดา อ่องกาญ ป.5 1
1279 บ้านดอนแก้ว 2247 เด็กหญิงชุติมดี มะทะโจทย์ ป.5 1
1280 บ้านดอนแก้ว 2231 เด็กหญิงณัฐธิดา ดำเพ็ชร ป.6 1
1281 บ้านดอนแก้ว 2230 เด็กหญิงณัฐณิชา มากูลต๊ะ ป.6 1
1282 บ้านดอนแก้ว 2233 เด็กหญิงณัฐณิชา แสนเปียง ป.6 1
1283 บ้านดอนแก้ว 2312 เด็กหญิงพัณวิรา ไกรจันทร์ อ.2 1
1284 บ้านดอนแก้ว 2311 เด็กหญิงนฤมล นวนกัน อ.2 1
1285 บ้านดอนแก้ว 2313 เด็กหญิงภูริชญา รูปคม อ.2 1
1286 บ้านดอนแก้ว 2305 เด็กหญิงณรินทิพย์ อวดห้าว อ.3 1
1287 บ้านดอนแก้ว 2304 เด็กหญิงเบญญาภา อวดห้าว อ.3 1
1288 บ้านดอนแก้ว 2303 เด็กหญิงณัฐธิดา เข็ตขาม อ.3 1
1289 บ้านดอนแก้ว 2286 เด็กหญิงธนกานต์ การเพียร ป.1 1
1290 บ้านดอนแก้ว 2289 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไกรจันทร์ ป.1 1
1291 บ้านดอนแก้ว 2287 เด็กหญิงธนัชชา การเพียร ป.1 1
1292 บ้านดอนแก้ว 2288 เด็กหญิงธนัญญา การเพียร ป.1 1
1293 บ้านดอนแก้ว 2290 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เสนาถี ป.1 1
1294 บ้านวังใหม่ 1083 เด็กหญิงเจิมขวัญ แซ่ย่าง อ.2 1
1295 บ้านวังใหม่ 1084 เด็กหญิงแพรวา โสดา อ.2 1
1296 บ้านวังใหม่ 1087 เด็กหญิงเอ้ย ตาแก้ว อ.2 1
1297 บ้านวังใหม่ 1086 เด็กหญิงอังศุมาลิน เปิงขุนทด อ.2 1
1298 บ้านวังใหม่ 1085 เด็กหญิงรัชกร มุงเมือง อ.2 1
1299 บ้านวังใหม่ 1075 เด็กหญิงนภาลัย โวยยือ อ.3 1
1300 บ้านวังใหม่ 1090 เด็กหญิงสุธีกานต์ สุทาศรี อ.3 1
1301 บ้านวังใหม่ 1078 เด็กหญิงสุจินธาร คงธนพิรุฬห์ อ.3 1
1302 บ้านวังใหม่ 1073 เด็กหญิงจันทารกานต์ แซ่ลี อ.3 1
1303 บ้านวังใหม่ 1077 เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่จ๋าว อ.3 1
1304 บ้านวังใหม่ 1076 เด็กหญิงนันทิยา แซ่ล่อ อ.3 1
1305 บ้านวังใหม่ 1074 เด็กหญิงณิชา จะวอ อ.3 1
1306 บ้านวังใหม่ 1064 เด็กหญิงนพรัตน์ ภูแข่งหมอก ป.1 1
1307 บ้านวังใหม่ 1062 เด็กหญิงจิตติพัฒน์ ณัฎฐ์ถาวรีย์ ป.1 1
1308 บ้านวังใหม่ 1065 เด็กหญิงฮานา หาคุ้มคลัง ป.1 1
1309 บ้านวังใหม่ 1054 เด็กหญิงรักษ์ญาดา อัครวรกาญจน์ ป.2 1
1310 บ้านวังใหม่ 1053 เด็กหญิงมณิสรา แซ่จ๋าว ป.2 1
1311 บ้านวังใหม่ 1056 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีมี่ ป.2 1
1312 บ้านวังใหม่ 1055 เด็กหญิงรจนา อัครวรกาญจน์ ป.2 1
1313 บ้านวังใหม่ 1080 เด็กหญิงอริสา มีคลองแบ่ง ป.2 1
1314 บ้านวังใหม่ 1052 เด็กหญิงกชพร สถาพรจริยา ป.2 1
1315 บ้านวังใหม่ 1030 เด็กหญิงพิชชาภา จินวัฒนวานิช ป.3 1
1316 บ้านวังใหม่ 1032 เด็กหญิงวิสรทรรศ คงธนเพียร ป.3 1
1317 บ้านวังใหม่ 1027 เด็กหญิงณัฐการ คงธนพิระบวร ป.3 1
1318 บ้านวังใหม่ 1026 เด็กหญิงเกวลิน คงธนพรหม ป.3 1
1319 บ้านวังใหม่ 1024 เด็กหญิงกัญญาพัชร ไผ่งาม ป.3 1
1320 บ้านวังใหม่ 1029 เด็กหญิงพิชชาพร จินวัฒนวานิช ป.3 1
1321 บ้านวังใหม่ 1089 เด็กหญิงสุธาสินี สุทาศรี ป.3 1
1322 บ้านวังใหม่ 1028 เด็กหญิงเปรมิกา คุณจอน ป.3 1
1323 บ้านวังใหม่ 1031 เด็กหญิงรสริน คงธนปัญญาวุฒิ ป.3 1
1324 บ้านวังใหม่ 998 เด็กหญิงสุพัตรา แซ่หว้าง ป.4 1
1325 บ้านวังใหม่ 993 เด็กหญิงณัฐวดี ทุนคำ ป.4 1
1326 บ้านวังใหม่ 997 เด็กหญิงสุนันทา คำจันลา ป.4 1
1327 บ้านวังใหม่ 994 เด็กหญิงนภัสสร คุณจอน ป.4 1
1328 บ้านวังใหม่ 995 เด็กหญิงพัณณิดา ตะยะแซด ป.4 1
1329 บ้านวังใหม่ 992 เด็กหญิงณัฐมน ภูดินดาน ป.4 1
1330 บ้านวังใหม่ 1039 เด็กหญิงเนตรนภา ชมวงศ์ ป.4 1
1331 บ้านวังใหม่ 1058 เด็กหญิงณัฐวดี แซ่จ๋าว ป.4 1
1332 บ้านวังใหม่ 996 เด็กหญิงสรัลรัตน์ แซ่หยี ป.4 1
1333 บ้านวังใหม่ 999 เด็กหญิงแสงมณี ตาแสง ป.4 1
1334 บ้านวังใหม่ 977 เด็กหญิงพรรณวดี สถาพรจริยา ป.5 1
1335 บ้านวังใหม่ 980 เด็กหญิงวาสนา คงธนพิเศษ ป.5 1
1336 บ้านวังใหม่ 978 เด็กหญิงมะลิ ทองคำ ป.5 1
1337 บ้านวังใหม่ 976 เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ลี ป.5 1
1338 บ้านวังใหม่ 1057 เด็กหญิงอรปรียา อัครวรกาญจน์ ป.5 1
1339 บ้านวังใหม่ 1079 เด็กหญิงพัสวี วงศ์ประภัสสร ป.5 1
1340 บ้านวังใหม่ 975 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่จ๋าว ป.5 1
1341 บ้านวังใหม่ 982 เด็กหญิงอลิษา อธินา ป.5 1
1342 บ้านวังใหม่ 963 เด็กหญิงปานรวีณ์ พัฒนดำรงค์ฤทธิ์ ป.6 1
1343 บ้านวังใหม่ 965 เด็กหญิงยุวรินทร์ แซ่จ๋าว ป.6 1
1344 บ้านวังใหม่ 961 เด็กหญิงญาดา ตาแสง ป.6 1
1345 บ้านวังใหม่ 959 เด็กหญิงคำพิภาค ตาติ๊บ ป.6 1
1346 ร่องเคาะวิทยา 4382 เด็กหญิงวารุณี แซ่จ๋าว ม.3 1
1347 ร่องเคาะวิทยา 4071 เด็กหญิงกรวรรณ สายอุด ม.3 1
1348 ร่องเคาะวิทยา 4084 เด็กหญิงลดามณี ขันคำ ม.3 1
1349 ร่องเคาะวิทยา 4379 นางสาวอมรรัตน์ ตาแสง ม.3 1
1350 ร่องเคาะวิทยา 4067 เด็กหญิงน้ำปั่น วงศ์ษา ม.3 1
1351 ร่องเคาะวิทยา 4381 เด็กหญิงปภาดา ตาเงิน ม.3 1
1352 ร่องเคาะวิทยา 4064 เด็กหญิงกัลญาวรรณ สวยสด ม.3 1
1353 ร่องเคาะวิทยา 4383 เด็กหญิงอรพรรณ โดมไพรวัลย์ ม.3 1
1354 ร่องเคาะวิทยา 4388 เด็กหญิงนภรัตนร์ โตนะโพธิ์ อ.3 1
1355 ร่องเคาะวิทยา 4408 เด็กหญิงชวรรณลักษณ์ หลานวงค์ ป.2 1
1356 ร่องเคาะวิทยา 4335 เด็กหญิงเขมิสรา คงธนดวงพร ป.3 1
1357 ร่องเคาะวิทยา 4400 เด็กหญิงศิรินทร์ตรา วิริยาคุณานนท์ ป.3 1
1358 ร่องเคาะวิทยา 4375 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อย่าจา ป.3 1
1359 ร่องเคาะวิทยา 4318 เด็กหญิงรุจิดา ดวงแก้ว ป.4 1
1360 ร่องเคาะวิทยา 4410 เด็กหญิงชลธิชา หลานวงค์ ป.4 1
1361 ร่องเคาะวิทยา 4314 เด็กหญิงชะยุดา รักสงบ ป.4 1
1362 ร่องเคาะวิทยา 4317 เด็กหญิงณัฐนิชา ท่าดี ป.4 1
1363 ร่องเคาะวิทยา 4424 เด็กหญิงนงนภัส เมล์ทาง ป.4 1
1364 ร่องเคาะวิทยา 4357 เด็กหญิงสิรภัทร ยาวะโนภาส ป.5 1
1365 ร่องเคาะวิทยา 4200 เด็กหญิงนภิสา คำอุดม ป.6 1
1366 ร่องเคาะวิทยา 4199 เด็กหญิงณัฐพร ทองเนียม ป.6 1
1367 ร่องเคาะวิทยา 4203 เด็กหญิงญาณวิภา กลิ่นอบ ป.6 1
1368 ร่องเคาะวิทยา 4202 เด็กหญิงศรัญญา วิเศษปัดสา ป.6 1
1369 ร่องเคาะวิทยา 4367 เด็กหญิงศรัญญา ห้วยลึก ป.6 1
1370 ร่องเคาะวิทยา 4402 เด็กหญิงรพีพร สายเครือมอย ป.6 1
1371 ร่องเคาะวิทยา 4196 เด็กหญิงพัชรพร เอื้อเฟื้อ ป.6 1
1372 ร่องเคาะวิทยา 4166 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีกลิ่น ม.1 1
1373 ร่องเคาะวิทยา 4165 เด็กหญิงปัฐมาวดี ใจมั่น ม.1 1
1374 ร่องเคาะวิทยา 4421 เด็กหญิงวันนา ตาสัง ม.1 1
1375 ร่องเคาะวิทยา 4170 เด็กหญิงปภาดา น้อยคูณ ม.1 1
1376 ร่องเคาะวิทยา 4420 เด็กหญิงปนัสยา ด้วงทรง ม.1 1
1377 ร่องเคาะวิทยา 4219 เด็กหญิงธันยพร ปองดอง ม.1 1
1378 ร่องเคาะวิทยา 4167 เด็กหญิงพิชญานัน จอมบุญ ม.1 1
1379 ร่องเคาะวิทยา 4270 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผ่องศรี ม.1 1
1380 ร่องเคาะวิทยา 4325 เด็กหญิงณัฎฐา ก๋องเจริญ ม.1 1
1381 ร่องเคาะวิทยา 4419 เด็กหญิงกาญจนา พรคณิตนนท์ ม.1 1
1382 ร่องเคาะวิทยา 4103 เด็กหญิงปิยภา มณีรัตนาเจริญกุล ม.2 1
1383 ร่องเคาะวิทยา 4108 เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีสะอาด ม.2 1
1384 ร่องเคาะวิทยา 4398 เด็กหญิงเอ่ยมุง พัดแดง ม.2 1
1385 ร่องเคาะวิทยา 4392 เด็กหญิงกุลภรณ์ ตาวงศ์ ม.2 1
1386 ร่องเคาะวิทยา 4397 เด็กหญิงสวรส ตะยะแซด ม.2 1
1387 ร่องเคาะวิทยา 4395 เด็กหญิงยโสธรา ขัดจา ม.2 1
1388 ร่องเคาะวิทยา 4100 เด็กหญิงณิชกานต์ เนื้ออุ่น ม.2 1
1389 ร่องเคาะวิทยา 4102 เด็กหญิงปวีณา เตจ๊ะ ม.2 1
1390 ร่องเคาะวิทยา 4107 เด็กหญิงพรไพลิน แว่นแก้ว ม.2 1
1391 ร่องเคาะวิทยา 4220 เด็กหญิงอังคณา ศิริปรีชารักษ์ ม.2 1
1392 ร่องเคาะวิทยา 4106 เด็กหญิงนิภาภรณ์ งามพิง ม.2 1
1393 ร่องเคาะวิทยา 4099 เด็กหญิงชุติกาญน์ ปองดอง ม.2 1
1394 ร่องเคาะวิทยา 4393 เด็กหญิงนาทิพย์ ตาตัน ม.2 1
1395 ร่องเคาะวิทยา 4380 เด็กหญิงชนากานต์ ตาติ๊บ ม.3 1
1396 ร่องเคาะวิทยา 4066 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พรมบ้านสังข์ ม.3 1
1397 ร่องเคาะวิทยา 4377 เด็กหญิงวรัญญา ตาแก้ว ม.3 1
1398 ร่องเคาะวิทยา 4080 เด็กหญิงวริษศา วงค์บุญตัน ม.3 1
1399 ร่องเคาะวิทยา 4070 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พยำ ม.3 1
1400 ร่องเคาะวิทยา 4378 เด็กหญิงจินต์จุฑา ตาแสง ม.3 1
1401 วังแก้ววิทยา 2836 เด็กหญิงชัชวัล สายทอง อ.2 1
1402 วังแก้ววิทยา 2838 เด็กหญิงปุณณดา อวดเขต อ.2 1
1403 วังแก้ววิทยา 2837 เด็กหญิงณัฏฐธิดา กันธิมา อ.2 1
1404 วังแก้ววิทยา 2835 เด็กหญิงชนากานต์ แรงจริง อ.2 1
1405 วังแก้ววิทยา 2839 เด็กหญิงอภิญญา แซหมื่อ อ.2 1
1406 วังแก้ววิทยา 2821 เด็กหญิงอภิษฎา สืบขัด อ.3 1
1407 วังแก้ววิทยา 2819 เด็กหญิงกรนุช ถุงทอง อ.3 1
1408 วังแก้ววิทยา 2822 เด็กหญิงอริสรา เกื้อเกิน อ.3 1
1409 วังแก้ววิทยา 2820 เด็กหญิงศศิกานต์ สีโวย อ.3 1
1410 วังแก้ววิทยา 2084 เด็กหญิงวนิดา เกิดมูล ป.1 1
1411 วังแก้ววิทยา 2798 เด็กหญิงกานต์มณี มาดี ป.1 1
1412 วังแก้ววิทยา 2799 เด็กหญิงโจยี่ ตัน ป.1 1
1413 วังแก้ววิทยา 2802 เด็กหญิงรัญชิดา กันยาสาย ป.1 1
1414 วังแก้ววิทยา 2801 เด็กหญิงธีรกานต์ ค้ายา ป.1 1
1415 วังแก้ววิทยา 2779 เด็กหญิงดาวิกา บุตะโคตร ป.2 1
1416 วังแก้ววิทยา 2825 เด็กหญิงภัทรธิดา ลิ้มประสูตร ป.2 1
1417 วังแก้ววิทยา 2782 เด็กหญิงศรุตยา จิตถบาล ป.2 1
1418 วังแก้ววิทยา 2778 เด็กหญิงจารุพิชญา สายพิน ป.2 1
1419 วังแก้ววิทยา 2783 เด็กหญิงสุภัสสรา จิตต์ใจ ป.2 1
1420 วังแก้ววิทยา 2755 เด็กหญิงพิชามญธุ์ จันตะมะ ป.3 1
1421 วังแก้ววิทยา 2759 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพรรณ์ ป.3 1
1422 วังแก้ววิทยา 2760 เด็กหญิงหทัยกานต์ สุวรรณศรี ป.3 1
1423 วังแก้ววิทยา 2756 เด็กหญิงพิมพ์พิมล จำปาเลิศ ป.3 1
1424 วังแก้ววิทยา 2753 เด็กหญิงชลรดา เกิดมูล ป.3 1
1425 วังแก้ววิทยา 2754 เด็กหญิงธมลวรรณ เสียงกึก ป.3 1
1426 วังแก้ววิทยา 2757 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประทุม ป.3 1
1427 วังแก้ววิทยา 2728 เด็กหญิงกนกนิภา มณีวรรณ ป.4 1
1428 วังแก้ววิทยา 2727 เด็กหญิงวิภาวินี ก๋านอก ป.4 1
1429 วังแก้ววิทยา 2724 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เอกภคินลภัส ป.4 1
1430 วังแก้ววิทยา 2722 เด็กหญิงกันติยา ใจชื่น ป.4 1
1431 วังแก้ววิทยา 2720 เด็กหญิงอักษราภัค เทือกมนต์ ป.4 1
1432 วังแก้ววิทยา 2785 เด็กหญิงสุพัชรา ไชยวงค์ ป.4 1
1433 วังแก้ววิทยา 2674 เด็กหญิงรุ่งทิวา ผอมช่วย ป.5 1
1434 วังแก้ววิทยา 2675 เด็กหญิงศศิกานต์ ขจรคำ ป.5 1
1435 วังแก้ววิทยา 2663 เด็กหญิงชนัญธิดา กาดิน ป.5 1
1436 วังแก้ววิทยา 2673 เด็กหญิงมาติกา กุลพรม ป.5 1
1437 วังแก้ววิทยา 2739 เด็กหญิงไอริน ภาพนอก ป.5 1
1438 วังแก้ววิทยา 2672 เด็กหญิงพฤกษิณี ยันโต ป.5 1
1439 วังแก้ววิทยา 2660 เด็กหญิงเกศริน เครืออินตา ป.5 1
1440 วังแก้ววิทยา 2676 เด็กหญิงสุภาวรรณ อินต๊ะแก้ว ป.5 1
1441 วังแก้ววิทยา 2667 เด็กหญิงณัฐสินี เงินดี ป.5 1
1442 วังแก้ววิทยา 2668 เด็กหญิงปณัดดา โรยทั่ว ป.5 1
1443 วังแก้ววิทยา 2665 เด็กหญิงชลธิชา เครืออินตา ป.5 1
1444 วังแก้ววิทยา 2661 เด็กหญิงจันทกานต์ แก้วแหลม ป.5 1
1445 วังแก้ววิทยา 2677 เด็กหญิงแสงเทียน มีคำผง ป.5 1
1446 วังแก้ววิทยา 2671 เด็กหญิงเปรมสุดา โรยทั่ว ป.5 1
1447 วังแก้ววิทยา 2642 เด็กหญิงอารียา ผ่องใส ป.6 1
1448 วังแก้ววิทยา 2641 เด็กหญิงวิไลวรรณ ก้อนแก้ว ป.6 1
1449 วังแก้ววิทยา 2704 เด็กหญิงชฎาพร เครืออินตา ป.6 1
1450 วังแก้ววิทยา 2635 เด็กหญิงกิตติยา ปิ่นแก้ว ป.6 1
1451 วังแก้ววิทยา 2639 เด็กหญิงบัณฑิตา มะโนคำ ป.6 1
1452 วังแก้ววิทยา 2640 เด็กหญิงสุพัชรินทร์ สุมานัส ป.6 1
1453 วังแก้ววิทยา 2637 เด็กหญิงจิรภิญญา นาคเต่าให ป.6 1
1454 วังแก้ววิทยา 2679 เด็กหญิงแพรวา ใจตัน ม.1 1
1455 วังแก้ววิทยา 2613 เด็กหญิงธันยชนก พึ่งบ้าน ม.1 1
1456 วังแก้ววิทยา 2577 เด็กหญิงเบญญาภา ชื่องาม ม.2 1
1457 วังแก้ววิทยา 2575 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิลน้อย ม.2 1
1458 วังแก้ววิทยา 2645 เด็กหญิงคณัสนันท์ สายทอง ม.2 1
1459 วังแก้ววิทยา 2578 เด็กหญิงปาลิฉัตร จิตรใจ ม.2 1
1460 วังแก้ววิทยา 2581 เด็กหญิงอาทิตยา คิดอ่าน ม.2 1
1461 วังแก้ววิทยา 2580 เด็กหญิงสุพัตรา ชื่องาม ม.2 1
1462 วังแก้ววิทยา 2551 เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรณเสถียร ม.3 1
1463 วังแก้ววิทยา 2550 เด็กหญิงธนพร เกื้อเกิน ม.3 1
1464 วังแก้ววิทยา 2552 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิลัย ม.3 1
1465 วังแก้ววิทยา 2689 เด็กหญิงภคพร โรยทั่ว ม.3 1
1466 บ้านแม่สุขใน 845 เด็กหญิงณัฐณิชา หมั่นดี อ.2 1
1467 บ้านแม่สุขใน 846 เด็กหญิงนันทภัค ศรีโพธา อ.2 1
1468 บ้านแม่สุขใน 844 เด็กหญิงภูริตา สุริยะมาตร์ อ.2 1
1469 บ้านแม่สุขใน 843 เด็กหญิงภาพิมล ต๊ะสม อ.2 1
1470 บ้านแม่สุขใน 842 เด็กหญิงคีสามัส สุทธิการ อ.2 1
1471 บ้านแม่สุขใน 834 เด็กหญิงปุณณมา สละเพ็ชร อ.3 1
1472 บ้านแม่สุขใน 835 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ใจมา อ.3 1
1473 บ้านแม่สุขใน 829 เด็กหญิงนิตยา จิตเร็ว ป.1 1
1474 บ้านแม่สุขใน 828 เด็กหญิงธนพร ธิจิตตัง ป.1 1
1475 บ้านแม่สุขใน 823 เด็กหญิงนันท์นภัส ขัติปัญญา ป.2 1
1476 บ้านแม่สุขใน 817 เด็กหญิงปวิตรา อุ่นอก ป.3 1
1477 บ้านแม่สุขใน 815 เด็กหญิงชนันธร เสือแพร ป.3 1
1478 บ้านแม่สุขใน 808 เด็กหญิงญาณิศา ขัดปัญญา ป.4 1
1479 บ้านแม่สุขใน 809 เด็กหญิงศิรประภา ลาภใหญ่ ป.4 1
1480 บ้านแม่สุขใน 810 เด็กหญิงนลินนิภา แก้วก้อน ป.4 1
1481 บ้านแม่สุขใน 799 เด็กหญิงเทวิกา ญาณรักขิต ป.5 1
1482 บ้านแม่สุขใน 795 เด็กหญิงมนัสนันท์ กาศรี ป.6 1
1483 บ้านป่าแขม 1537 เด็กหญิงสุพิชญา ขวัญนาง ป.3 1
1484 บ้านป่าแขม 1519 เด็กหญิงรวินันท์ พันแพง ป.4 1
1485 บ้านป่าแขม 1513 เด็กหญิงกวินตรา พงค์อ้าย ป.4 1
1486 บ้านป่าแขม 1520 เด็กหญิงอัจจิมา โนน้อย ป.4 1
1487 บ้านป่าแขม 1515 เด็กหญิงขวัญชนก พูลดำริห์ ป.4 1
1488 บ้านป่าแขม 1558 เด็กหญิงณัฏธิดา ลาภโต ป.4 1
1489 บ้านป่าแขม 1516 เด็กหญิงจินตนา พันปุกปิก ป.4 1
1490 บ้านป่าแขม 1517 เด็กหญิงธิชานันท์ กันทา ป.4 1
1491 บ้านป่าแขม 1514 เด็กหญิงกัญญากานต์ สายธิ ป.4 1
1492 บ้านป่าแขม 1518 เด็กหญิงพรพนิต พันตามล ป.4 1
1493 บ้านป่าแขม 1507 เด็กหญิงฐิติกานต์ พันตาคม ป.5 1
1494 บ้านป่าแขม 1508 เด็กหญิงทิพวัลย์ มาจู ป.5 1
1495 บ้านป่าแขม 1506 เด็กหญิงชนาภา พันมะโน ป.5 1
1496 บ้านป่าแขม 1523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สารขาว ป.5 1
1497 บ้านป่าแขม 1563 เด็กหญิงฐิติกานต์ พันตามนต์ ป.6 1
1498 บ้านป่าแขม 1498 เด็กหญิงณัฐวรรณ พันวิชัย ป.6 1
1499 บ้านป่าแขม 1583 เด็กหญิงณธิดา กาศรี ป.6 1
1500 บ้านป่าแขม 1500 เด็กหญิงอมลณัฐ พันตาคม ป.6 1
1501 บ้านป่าแขม 1499 เด็กหญิงวรดา เป็นทาน ป.6 1
1502 บ้านป่าแขม 1584 เด็กหญิงยุพาภรณ์ จันทร์ไขโคตร ป.6 1
1503 บ้านป่าแขม 1611 เด็กหญิงโชติกา คำจันทร์ต๊ะ อ.2 1
1504 บ้านป่าแขม 1612 เด็กหญิงพิชชาภา กาศรี อ.2 1
1505 บ้านป่าแขม 1613 เด็กหญิงวราภรณ์ ม่วงขวัญ อ.2 1
1506 บ้านป่าแขม 1615 เด็กหญิงสโรชา ยาสมุทร อ.2 1
1507 บ้านป่าแขม 1602 เด็กหญิงณัฐชนก เสียงกว้าง อ.3 1
1508 บ้านป่าแขม 1603 เด็กหญิงทรรศิกา พันวิชัย อ.3 1
1509 บ้านป่าแขม 1605 เด็กหญิงสุภาวิณี วังคีรี อ.3 1
1510 บ้านป่าแขม 1604 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สารขาว อ.3 1
1511 บ้านป่าแขม 1577 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ขัติปัญญา ป.1 1
1512 บ้านป่าแขม 1574 เด็กหญิงธยานีย์ แก้วอาราม ป.1 1
1513 บ้านป่าแขม 1573 เด็กหญิงธนพร กันทา ป.1 1
1514 บ้านป่าแขม 1579 เด็กหญิงวิลาวัณย์ หมั่นเพียร ป.1 1
1515 บ้านป่าแขม 1578 เด็กหญิงเมธาวี ชัยนุวงค์ ป.1 1
1516 บ้านป่าแขม 1575 เด็กหญิงปวีณา วงค์สะทำ ป.1 1
1517 บ้านป่าแขม 1576 เด็กหญิงปิยธิดา สมวถา ป.1 1
1518 บ้านป่าแขม 1580 เด็กหญิงสุชาดา สันออน ป.1 1
1519 บ้านป่าแขม 1554 เด็กหญิงปิยธิดา อุ่นอก ป.2 1
1520 บ้านป่าแขม 1555 เด็กหญิงอริยา สุวรรณสุข ป.2 1
1521 บ้านป่าแขม 1551 เด็กหญิงกฤตติกา วงเวียน ป.2 1
1522 บ้านป่าแขม 1556 เด็กหญิงอารดา ชาชำนาญ ป.2 1
1523 บ้านป่าแขม 1606 เด็กหญิงศิรินยา มาเสริฐ ป.2 1
1524 บ้านป่าแขม 1553 เด็กหญิงจุฑามาศ สารภักดิ์ ป.2 1
1525 บ้านป่าแขม 1552 เด็กหญิงกฤตติพา วงเวียน ป.2 1
1526 บ้านป่าแขม 1535 เด็กหญิงพรฟ้า กาศรี ป.3 1
1527 บ้านป่าแขม 1532 เด็กหญิงกวินท์รฉัตร กองหมี ป.3 1
1528 บ้านป่าแขม 1534 เด็กหญิงฉัตรสุดา หมั่นงาน ป.3 1
1529 บ้านหัวทุ่ง 1315 เด็กหญิงพลอยไพลิน คิดอ่าน อ.2 1
1530 บ้านหัวทุ่ง 1317 เด็กหญิงศุกลรัตน์ แสนใจรัก อ.2 1
1531 บ้านหัวทุ่ง 1313 เด็กหญิงธัญจิรา คอสั้น อ.2 1
1532 บ้านหัวทุ่ง 1316 เด็กหญิงศิริวรรณ ต๊ะศิริ อ.2 1
1533 บ้านหัวทุ่ง 1318 เด็กหญิงศุพิชญ์สุดา แสนใจรัก อ.2 1
1534 บ้านหัวทุ่ง 1312 เด็กหญิงจิดาภา เคนมา อ.2 1
1535 บ้านหัวทุ่ง 1314 เด็กหญิงพรกรัณย์ พันมะโน อ.2 1
1536 บ้านหัวทุ่ง 1307 เด็กหญิงสุวิชญา ปรองดอง อ.3 1
1537 บ้านหัวทุ่ง 1306 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เวลาสิงห์ อ.3 1
1538 บ้านหัวทุ่ง 1305 เด็กหญิงกุลจิรา จันตะมะ อ.3 1
1539 บ้านหัวทุ่ง 1297 เด็กหญิงวิชญาดา ยาสมุทร ป.1 1
1540 บ้านหัวทุ่ง 1294 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คนเที่ยง ป.1 1
1541 บ้านหัวทุ่ง 1296 เด็กหญิงธีรดา ดวงสุภา ป.1 1
1542 บ้านหัวทุ่ง 1293 เด็กหญิงกมลทิพย์ อวดผิว ป.1 1
1543 บ้านหัวทุ่ง 1321 เด็กหญิงณัชชา จะแตะ ป.1 1
1544 บ้านหัวทุ่ง 1295 เด็กหญิงชยาภรณ์ ฝั้นปัญญา ป.1 1
1545 บ้านหัวทุ่ง 1282 เด็กหญิงณัฐธิดา ตามวงค์ ป.2 1
1546 บ้านหัวทุ่ง 1283 เด็กหญิงพิชญาภา ดีสละ ป.2 1
1547 บ้านหัวทุ่ง 1281 เด็กหญิงกัญญาภัค คนเที่ยง ป.2 1
1548 บ้านหัวทุ่ง 1285 เด็กหญิงลลนา วาสะศิริ ป.2 1
1549 บ้านหัวทุ่ง 1319 เด็กหญิงนัชชา เพลินพฤกษา ป.2 1
1550 บ้านหัวทุ่ง 1284 เด็กหญิงแพรไพลิน คิดอ่าน ป.2 1
1551 บ้านหัวทุ่ง 1287 เด็กหญิงพิมสุดา ศรีสุพรรณ ป.3 1
1552 บ้านหัวทุ่ง 1268 เด็กหญิงชลพินทุ์ จะฟะ ป.4 1
1553 บ้านหัวทุ่ง 1267 เด็กหญิงลฎาภา ยาสมุทร ป.4 1
1554 บ้านหัวทุ่ง 1252 เด็กหญิงณัฐณิชา ปรองดอง ป.5 1
1555 บ้านหัวทุ่ง 1253 เด็กหญิงพัตรพิมล อินต๊ะณี ป.5 1
1556 บ้านหัวทุ่ง 1244 เด็กหญิงภัทรวดี สัตย์มาก ป.6 1
1557 บ้านหัวทุ่ง 1245 เด็กหญิงรวินท์นิภา คิดอ่าน ป.6 1
1558 บ้านหัวทุ่ง 1246 เด็กหญิงวัลลภา คอสั้น ป.6 1
1559 บ้านหัวทุ่ง 1242 เด็กหญิงปาณิตศา นำเวียง ป.6 1
1560 บ้านหัวทุ่ง 1248 เด็กหญิงวรรณนิษา จิตต์ใจ ป.6 1
1561 บ้านหัวทุ่ง 1243 เด็กหญิงพัชทรวรินทร์ หมีตา ป.6 1
1562 บ้านหัวทุ่ง 1247 เด็กหญิงวัลลิภา คอสั้น ป.6 1
1563 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3240 เด็กหญิงญาตาวี ธิกันงา อ.2 1
1564 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3243 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หลักมั่น อ.2 1
1565 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3244 เด็กหญิงสุจิรา เคหะลูน อ.2 1
1566 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพียซ้าย อ.2 1
1567 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3241 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ สีโวย อ.2 1
1568 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3224 เด็กหญิงวิรัชยา อ้วนเทิง อ.3 1
1569 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3223 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ตันใจ อ.3 1
1570 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3222 เด็กหญิงทักษยา จริยา อ.3 1
1571 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3221 เด็กหญิงฉัตรตราพร รักแม่ อ.3 1
1572 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3227 เด็กหญิงนันท์นภัส ถุงนาค ป.1 1
1573 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3211 เด็กหญิงอรวรรณ หมดรักษ์ ป.1 1
1574 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3209 เด็กหญิงณัฐฐาพร สัญจร ป.1 1
1575 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3249 เด็กหญิงพิชญธิดา ใชยวัง ป.1 1
1576 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3248 เด็กหญิงการณิกา ผลงาม ป.1 1
1577 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3210 เด็กหญิงธนัตพร ธีระบุตร ป.1 1
1578 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3226 เด็กหญิงจิราพร ติ๊บทะวงศ์ ป.1 1
1579 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3225 เด็กหญิงกัญญาพัชร เมตตา ป.1 1
1580 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3212 เด็กหญิงวาศิฐี ปัญญาดี ป.1 1
1581 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3233 เด็กหญิงหทัยชนก พรมจันทร์ ป.2 1
1582 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3185 เด็กหญิงปิรัชญา หมดรักษ์ ป.2 1
1583 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3183 เด็กหญิงณัฐรินีย์ หลักมั่น ป.2 1
1584 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3230 เด็กหญิงชุตินันท์ เครืออุ่นเรือน ป.2 1
1585 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3231 เด็กหญิงณัฐวรา รูปสูง ป.2 1
1586 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3232 เด็กหญิงปราณปรีญา ขยัน ป.2 1
1587 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3182 เด็กหญิงธัญเรศ ชัยวงศ์ ป.2 1
1588 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3184 เด็กหญิงบุญยานุช วงศ์ธิมา ป.2 1
1589 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3186 เด็กหญิงพิชญาวี ธิกันงา ป.2 1
1590 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3193 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหินศรี ป.3 1
1591 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3163 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า ปงลังกา ป.3 1
1592 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3165 เด็กหญิงพิชญาพรรณ ฤกษ์วิรี ป.3 1
1593 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3166 เด็กหญิงวีราวรรณ ปรองดอง ป.3 1
1594 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3164 เด็กหญิงนิพาดา สารขาว ป.3 1
1595 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3234 เด็กหญิงปวิชญา มาฟุ้ง ป.3 1
1596 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3158 เด็กหญิงกวินธิดา คิดอ่าน ป.4 1
1597 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3192 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ขินแก้ว ป.4 1
1598 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3151 เด็กหญิงศิรินาถ ชัยเนตร ป.4 1
1599 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3191 เด็กหญิงวันดี เมล์ทาง ป.4 1
1600 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3150 เด็กหญิงชาญธาดา วิไลย ป.4 1
1601 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3138 เด็กหญิงชนัญญา บุญรักษา ป.5 1
1602 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3213 เด็กหญิงลลิตา วงค์ธิมา ป.5 1
1603 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3167 เด็กหญิงดลภิญญ์ บัวตูม ป.5 1
1604 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3142 เด็กหญิงมินทิรา สีมา ป.5 1
1605 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3144 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขยาย ป.5 1
1606 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3136 เด็กหญิงกัลยาพร อินต๊ะเสน ป.5 1
1607 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3141 เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีเมล์ ป.5 1
1608 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3135 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ทามัน ป.5 1
1609 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3137 เด็กหญิงจิราพัชร อนนท์ ป.5 1
1610 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3143 เด็กหญิงสุวิชาดา วิจิรัมย์ ป.5 1
1611 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3140 เด็กหญิงน้ำทิพย์ แสงสุพงค์ ป.5 1
1612 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3145 เด็กหญิงอภิชญา จิตต์ถือ ป.5 1
1613 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3125 เด็กหญิงกุลรดา เมืองมอง ป.6 1
1614 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3235 เด็กหญิงทักษพร มูลแดง ป.6 1
1615 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3155 เด็กหญิงภัคจิรา มีทรง ป.6 1
1616 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3123 เด็กหญิงศุภิสรา เกื้อเกิน ป.6 1
1617 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3124 เด็กหญิงกุลนิดา อนนท์ ป.6 1
1618 บ้านวังโป่ง 1540 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ตนฟู ป.2 1
1619 บ้านวังโป่ง 1537 เด็กหญิงนภาพร ปากหวาน ป.2 1
1620 บ้านวังโป่ง 1529 เด็กหญิงอนุธิดา ศรีษะนัง ป.3 1
1621 บ้านวังโป่ง 1506 เด็กหญิงโชติกา คิดงาม ป.4 1
1622 บ้านวังโป่ง 1515 เด็กหญิงกัญญาภัค มีทรง ป.4 1
1623 บ้านวังโป่ง 1507 เด็กหญิงธัญรดา เอื้อเฟื้อ ป.4 1
1624 บ้านวังโป่ง 1511 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ยะคำปลูก ป.4 1
1625 บ้านวังโป่ง 1516 เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีครู ป.4 1
1626 บ้านวังโป่ง 1514 เด็กหญิงประกายรุ้ง มีเหลี่ยม ป.4 1
1627 บ้านวังโป่ง 1508 เด็กหญิงอรกมล งานดี ป.4 1
1628 บ้านวังโป่ง 1513 เด็กหญิงเกวลิน ใจหวัน ป.4 1
1629 บ้านวังโป่ง 1512 เด็กหญิงภัทรธิดา บุญพิพัฒน์กุล ป.4 1
1630 บ้านวังโป่ง 1505 เด็กหญิงจิราภัค ปานุภาพ ป.4 1
1631 บ้านวังโป่ง 1510 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ สุวรรณโมก ป.4 1
1632 บ้านวังโป่ง 1489 เด็กหญิงอนัญญา ประกัน ป.5 1
1633 บ้านวังโป่ง 1486 เด็กหญิงพลอยชมพู ด้วงหิรัญ ป.5 1
1634 บ้านวังโป่ง 1488 เด็กหญิงนิศากร สงคลัง ป.5 1
1635 บ้านวังโป่ง 1557 เด็กหญิงรชยา อาจอุ้มเมือง ป.5 1
1636 บ้านวังโป่ง 1490 เด็กหญิงนนิศรา ทองดี ป.5 1
1637 บ้านวังโป่ง 1484 เด็กหญิงณีรานุช มีซอง ป.5 1
1638 บ้านวังโป่ง 1487 เด็กหญิงณัฐธิดา อวดห้าว ป.5 1
1639 บ้านวังโป่ง 1485 เด็กหญิงกัญญณัท สร้อยสูงเนิน ป.5 1
1640 บ้านวังโป่ง 1471 เด็กหญิงนภาพรรณ นันตาพรม ป.6 1
1641 บ้านวังโป่ง 1470 เด็กหญิงบุปผา ทองวิจิตร ป.6 1
1642 บ้านวังโป่ง 1469 เด็กหญิงชนิกานต์ พรหมมาบุญ ป.6 1
1643 บ้านวังโป่ง 1468 เด็กหญิงลลิตา ศิริบาล ป.6 1
1644 บ้านวังโป่ง 1572 เด็กหญิงธนัชชา ก๋าขัติ อ.2 1
1645 บ้านวังโป่ง 1573 เด็กหญิงอริยา ดดพะเนาว์ อ.2 1
1646 บ้านวังโป่ง 1571 เด็กหญิงธนกร คำมี อ.2 1
1647 บ้านวังโป่ง 1565 เด็กหญิงธัญลักษณ์ อรุณแสง อ.3 1
1648 บ้านวังโป่ง 1564 เด็กหญิงชยานี มีทรง อ.3 1
1649 บ้านวังโป่ง 1568 เด็กหญิงวิริญาภรณ์ ธีรภัทรตระกูล อ.3 1
1650 บ้านวังโป่ง 1566 เด็กหญิงอุรัสยา ทามัน อ.3 1
1651 บ้านวังโป่ง 1574 เด็กหญิงธันยพร ศุภโชติจินดา ป.1 1
1652 บ้านวังโป่ง 1550 เด็กหญิงบัณฑิตา ต่อสนิท ป.1 1
1653 บ้านวังโป่ง 1546 เด็กหญิงวัชรวรรณ ศรีโสดา ป.1 1
1654 บ้านวังโป่ง 1547 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อวดคล่อง ป.1 1
1655 บ้านวังโป่ง 1552 เด็กหญิงศุภนุช มลิวัลย์ ป.1 1
1656 บ้านวังโป่ง 1549 เด็กหญิงนุชจรินทร์ มีซอง ป.1 1
1657 บ้านวังโป่ง 1548 เด็กหญิงนภัสนันท์ คำปันวงค์ ป.1 1
1658 บ้านวังโป่ง 1553 เด็กหญิงสโรชา แสงเพิ่ม ป.1 1
1659 บ้านวังโป่ง 1539 เด็กหญิงประภัสสร ขำคม ป.2 1
1660 บ้านแม่พริก 1471 เด็กหญิงธิติกานต์ ต๊ะยะ อ.2 1
1661 บ้านแม่พริก 1472 เด็กหญิงสุพิชญา ใจบาล อ.2 1
1662 บ้านแม่พริก 1470 เด็กหญิงจิรกานต์ มีซอง อ.2 1
1663 บ้านแม่พริก 1458 เด็กหญิงปพิชญา ภูผา อ.3 1
1664 บ้านแม่พริก 1457 เด็กหญิงกรวรรณ ทองคำ อ.3 1
1665 บ้านแม่พริก 1459 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วังงอน อ.3 1
1666 บ้านแม่พริก 1453 เด็กหญิงพิชยดา วังแง่ ป.1 1
1667 บ้านแม่พริก 1463 เด็กหญิงแพรวา ต๊ะยามัน ป.2 1
1668 บ้านแม่พริก 1451 เด็กหญิงสุพิชญา วงค์เทพ ป.2 1
1669 บ้านแม่พริก 1449 เด็กหญิงวิชญาพร ต้องใจ ป.2 1
1670 บ้านแม่พริก 1450 เด็กหญิงโศธิดา หนิ้วหมื่น ป.2 1
1671 บ้านแม่พริก 1448 เด็กหญิงวรัญญา นาริยะ ป.2 1
1672 บ้านแม่พริก 1447 เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุหอย ป.2 1
1673 บ้านแม่พริก 1443 เด็กหญิงณัฐฐากณิตา กาสัน ป.3 1
1674 บ้านแม่พริก 1444 เด็กหญิงปาริฉัตร ใจดี ป.3 1
1675 บ้านแม่พริก 1436 เด็กหญิงพรรณรมณ โพธิ์เขียว ป.4 1
1676 บ้านแม่พริก 1437 เด็กหญิงสุชานันท์ นาริยะ ป.4 1
1677 บ้านแม่พริก 1452 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ใจมุก ป.4 1
1678 บ้านแม่พริก 1426 เด็กหญิงศิริวรรณ ดีไธสง ป.6 1
1679 บ้านแม่พริก 1425 เด็กหญิงภัทรธิดา อวดสม ป.6 1
1680 บ้านแม่พริก 1427 เด็กหญิงอัฉราภรณ์ รอดสอน ป.6 1
1681 บ้านแม่พริก 1429 เด็กหญิงฐิติมา เกตุหอย ป.6 1
1682 บ้านแม่พริก 1424 เด็กหญิงกุลธิดา ต๊ะยะ ป.6 1
1683 บ้านก่อ 2159 เด็กหญิงทนิตา เทพบินการ อ.2 1
1684 บ้านก่อ 2163 เด็กหญิงวราพร พวงโพพันธ์ อ.2 1
1685 บ้านก่อ 2157 เด็กหญิงจิราพร การักษ์ อ.2 1
1686 บ้านก่อ 2161 เด็กหญิงภัทรพร กิติธะนะ อ.2 1
1687 บ้านก่อ 2160 เด็กหญิงปณาลี อวดสี อ.2 1
1688 บ้านก่อ 2158 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เดชอินทร์ อ.2 1
1689 บ้านก่อ 2155 เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญญฤทธิ์ อ.2 1
1690 บ้านก่อ 2162 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อวดห้าว อ.2 1
1691 บ้านก่อ 2156 เด็กหญิงกชพรรณ แก้วประภา อ.2 1
1692 บ้านก่อ 2164 เด็กหญิงไอยวรินทร์ พงษธา อ.2 1
1693 บ้านก่อ 2147 เด็กหญิงเกวลิน พรมจิโน อ.3 1
1694 บ้านก่อ 2149 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ต่อสนิท อ.3 1
1695 บ้านก่อ 2148 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ธรรมเสน อ.3 1
1696 บ้านก่อ 2143 เด็กหญิงสุภัสรา ทำดี ป.1 1
1697 บ้านก่อ 2141 เด็กหญิงชลิดา วงค์วัน ป.1 1
1698 บ้านก่อ 2142 เด็กหญิงธัญชนก ทามัน ป.1 1
1699 บ้านก่อ 2167 เด็กหญิงดวงกมล แปงใจ ป.1 1
1700 บ้านก่อ 2129 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำปุย ป.2 1
1701 บ้านก่อ 2165 เด็กหญิงภัทรวีร์ แก้วประภา ป.2 1
1702 บ้านก่อ 2122 เด็กหญิงกาญจน์ชิตา ใจบุญ ป.2 1
1703 บ้านก่อ 2123 เด็กหญิงจันทนิภา แก้วประภา ป.2 1
1704 บ้านก่อ 2125 เด็กหญิงธัญชนก จิตร์ถือ ป.2 1
1705 บ้านก่อ 2127 เด็กหญิงสุรีย์พร วงศ์เทพ ป.2 1
1706 บ้านก่อ 2124 เด็กหญิงณัฎฐ์นภา เดชอินทร์ ป.2 1
1707 บ้านก่อ 2126 เด็กหญิงมนชนก รสหอม ป.2 1
1708 บ้านก่อ 2114 เด็กหญิงวณิดา อ้วนล่ำ ป.3 1
1709 บ้านก่อ 2112 เด็กหญิงนงค์รี ขาวงาม ป.3 1
1710 บ้านก่อ 2115 เด็กหญิงวาสนา แรงอยู่ ป.3 1
1711 บ้านก่อ 2111 เด็กหญิงชุติกานต์ จันหอม ป.3 1
1712 บ้านก่อ 2091 เด็กหญิงอภษฎา จันทร์อุทัย ป.4 1
1713 บ้านก่อ 2080 เด็กหญิงธนพร เอมสุวรรณ ป.4 1
1714 บ้านก่อ 2100 เด็กหญิงธมลวรรณ อุปสรณ์ ป.4 1
1715 บ้านก่อ 2103 เด็กหญิงณัฐนพิน เตติ ป.4 1
1716 บ้านก่อ 2089 เด็กหญิงหทัยนัทธ์ บุญสูง ป.4 1
1717 บ้านก่อ 2118 เด็กหญิงนิพาดา อินทะสอน ป.4 1
1718 บ้านก่อ 2082 เด็กหญิงพิชญาภา แก้วประภา ป.4 1
1719 บ้านก่อ 2085 เด็กหญิงวิรัญชนา สมงอน ป.4 1
1720 บ้านก่อ 2090 เด็กหญิงหทัยพัชร์ บุญสูง ป.4 1
1721 บ้านก่อ 2081 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วประภา ป.4 1
1722 บ้านก่อ 2084 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ก๋าสม ป.4 1
1723 บ้านก่อ 2083 เด็กหญิงวรรณิภา ก๋าสม ป.4 1
1724 บ้านก่อ 2079 เด็กหญิงณัฐณิชา ใจยัง ป.4 1
1725 บ้านก่อ 2086 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขาวฟอง ป.4 1
1726 บ้านก่อ 2078 เด็กหญิงญาณิศา ตามวงค์ ป.4 1
1727 บ้านก่อ 2077 เด็กหญิงตรีทิพย์ นานาวรรณาคาร ป.4 1
1728 บ้านก่อ 2057 เด็กหญิงรัชชนก รัตนสุพรรณชาติ ป.5 1
1729 บ้านก่อ 2060 เด็กหญิงศิริรัตน์ กุดโอภาส ป.5 1
1730 บ้านก่อ 2056 เด็กหญิงชนันญา วงค์วัน ป.5 1
1731 บ้านก่อ 2131 เด็กหญิงวิชญาพร อินญาวิเลิศ ป.5 1
1732 บ้านก่อ 2038 เด็กหญิงธนัชพร ไวสติ ป.6 1
1733 บ้านก่อ 2040 เด็กหญิงพัชรพร ใจยัง ป.6 1
1734 บ้านก่อ 2098 เด็กหญิงญนันทนิยา มลิวรรณ์ ป.6 1
1735 บ้านก่อ 2037 เด็กหญิงณัฐมา ศรีสุวรรณ ป.6 1
1736 บ้านก่อ 2039 เด็กหญิงปวีณ์สุดา วางเชิง ป.6 1
1737 บ้านก่อ 2042 เด็กหญิงอภิญญา แก้วศรีโวย ป.6 1
1738 บ้านก่อ 2041 เด็กหญิงภูริชญา ผลสุด ป.6 1
1739 บ้านก่อ 2036 เด็กหญิงกฤตพร บุญสูง ป.6 1
1740 บ้านทุ่งฮี 2102 เด็กหญิงพรรณิภา ต๊ะสูง อ.2 1
1741 บ้านทุ่งฮี 2097 เด็กหญิงวิชญาดา จินตะนา อ.3 1
1742 บ้านทุ่งฮี 2098 เด็กหญิงภัทรพร แสนจิตร อ.3 1
1743 บ้านทุ่งฮี 2092 เด็กหญิงเมลดา กลิ่นสุวรรณ ป.2 1
1744 บ้านทุ่งฮี 2093 เด็กหญิงนิรัชพร อินทจักร์ ป.2 1
1745 บ้านทุ่งฮี 2089 เด็กหญิงอนันตญา แปงกาลุน ป.2 1
1746 บ้านทุ่งฮี 2083 เด็กหญิงพัชรธิดา แหลมจริง ป.3 1
1747 บ้านทุ่งฮี 2085 เด็กหญิงวรปรียา ใจไหว ป.3 1
1748 บ้านทุ่งฮี 2082 เด็กหญิงสุทธิชา สีมา ป.3 1
1749 บ้านทุ่งฮี 2086 เด็กหญิงพรรณิตา ต๊ะสูง ป.5 1
1750 บ้านทุ่งฮี 2076 เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา แรงอด ป.5 1
1751 บ้านทุ่งฮี 2070 เด็กหญิงวรรณิดา ใจมัน ป.6 1
1752 บ้านทุ่งฮี 2068 เด็กหญิงพัณณิตา สีอุตร ป.6 1
1753 บ้านทุ่งฮี 2069 เด็กหญิงพิชญาภา เมทาง ป.6 1
1754 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2628 เด็กหญิงนิทาวี โสริวาน ป.2 1
1755 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2603 เด็กหญิงณัชชา สมศรี ป.3 1
1756 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2604 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสียงดี ป.3 1
1757 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2605 เด็กหญิงปานิตา นาชวน ป.3 1
1758 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2594 เด็กหญิงมัชญา มัจจรี ป.4 1
1759 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2629 เด็กหญิงณัฐณิชา มีใจ ป.4 1
1760 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2609 เด็กหญิงกมลชนก ก๋าเร็ว ป.5 1
1761 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2610 เด็กหญิงภัคจิรา กระทง ป.5 1
1762 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2570 เด็กหญิงนราวดี โสริวาน ป.5 1
1763 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2571 เด็กหญิงลักษณ์วิไล สอาด ป.5 1
1764 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2598 เด็กหญิงปภาวดี กระทง ป.6 1
1765 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2597 เด็กหญิงกมลวรรณ เยตา ป.6 1
1766 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2539 เด็กหญิงบัณทิตา จันตะมะ ม.1 1
1767 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2684 เด็กหญิงณัฐธิดา ต่อสวย ม.1 1
1768 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2685 เด็กหญิงน้ำทิพย์ สิทธิชัย ม.1 1
1769 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2543 เด็กหญิงฟารีดา หลงมิหน่า ม.1 1
1770 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2536 เด็กหญิงกฤษณพรรณ สูงขาว ม.1 1
1771 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2575 เด็กหญิงอนุธิดา อวดคร่อง ม.1 1
1772 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2540 เด็กหญิงบุณยชา อุ่นสิงหา ม.1 1
1773 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2686 เด็กหญิงวาสนา การเพียร ม.1 1
1774 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2683 เด็กหญิงญาณิศา ศิริธรรม ม.1 1
1775 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2542 เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วประภา ม.1 1
1776 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2675 เด็กหญิงสุรัตน์ติการต์ ต่อสนิท ม.2 1
1777 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2559 เด็กหญิงวิชญาดา มลิวรรณ ม.2 1
1778 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2674 เด็กหญิงบุณยพร ทองสุข ม.2 1
1779 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2567 เด็กหญิงพรสวรรค์ สายบัวพัตร์ ม.2 1
1780 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2589 เด็กหญิงชนิสา เส