Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 6,172 คน

ชั้น1 /0.02
ป.1679 /11.00
ป.2705 /11.42
ป.3700 /11.34
ป.4745 /12.07
ป.5759 /12.30
ป.6786 /12.73
ม.1173 /2.80
ม.2171 /2.77
ม.3184 /2.98
อ.2594 /9.62
อ.3675 /10.94
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม ป.5 2
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร ป.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา ป.5 2
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อ.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก ป.5 2
7 อนุบาลแจ้ห่ม 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อ.2 1
8 อนุบาลแจ้ห่ม 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง ป.5 2
9 อนุบาลแจ้ห่ม 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อ.2 1
10 อนุบาลแจ้ห่ม 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย ป.5 2
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อ.2 1
12 อนุบาลแจ้ห่ม 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี ป.5 2
13 อนุบาลแจ้ห่ม 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อ.2 1
14 อนุบาลแจ้ห่ม 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว ป.5 2
15 อนุบาลแจ้ห่ม 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อ.2 1
16 อนุบาลแจ้ห่ม 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง ป.5 2
17 อนุบาลแจ้ห่ม 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อ.2 1
18 อนุบาลแจ้ห่ม 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย ป.5 2
19 อนุบาลแจ้ห่ม 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อ.2 1
20 อนุบาลแจ้ห่ม 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อ.2 1
21 อนุบาลแจ้ห่ม 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อ.2 1
22 อนุบาลแจ้ห่ม 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อ.2 1
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อ.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อ.2 1
25 อนุบาลแจ้ห่ม 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อ.2 1
26 อนุบาลแจ้ห่ม 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.2 2
27 อนุบาลแจ้ห่ม 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา ป.2 2
28 อนุบาลแจ้ห่ม 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อ.2 2
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย ป.2 2
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อ.2 2
31 อนุบาลแจ้ห่ม 9218 เด็กชายณัฐพงศ์ ต้องตา ป.2 2
32 อนุบาลแจ้ห่ม 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อ.2 2
33 อนุบาลแจ้ห่ม 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน ป.2 2
34 อนุบาลแจ้ห่ม 9568 เด็กชายปิยพล มีลาภ อ.2 2
35 อนุบาลแจ้ห่ม 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา ป.2 2
36 อนุบาลแจ้ห่ม 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อ.2 2
37 อนุบาลแจ้ห่ม 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช ป.2 2
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อ.2 2
39 อนุบาลแจ้ห่ม 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา ป.2 2
40 อนุบาลแจ้ห่ม 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อ.2 2
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก ป.2 2
42 อนุบาลแจ้ห่ม 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อ.2 2
43 อนุบาลแจ้ห่ม 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ ป.2 2
44 อนุบาลแจ้ห่ม 8783 เด็กชายศุกลภัทร อาทิตยานันทฺ์ ป.6 1
45 อนุบาลแจ้ห่ม 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อ.2 2
46 อนุบาลแจ้ห่ม 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา ป.2 2
47 อนุบาลแจ้ห่ม 8726 เด็กชายศิรวัฒน์ สายหยุด ป.6 1
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อ.2 2
49 อนุบาลแจ้ห่ม 9186 เด็กชายชัชนันท์ ชัยยอง ป.2 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 8758 เด็กชายสาธิน นาคม ป.6 1
51 อนุบาลแจ้ห่ม 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อ.2 2
52 อนุบาลแจ้ห่ม 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ ป.2 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 8757 เด็กชายวุฒินันท์ ใจศร ป.6 1
54 อนุบาลแจ้ห่ม 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อ.2 2
55 อนุบาลแจ้ห่ม 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม ป.2 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 8751 เด็กชายทศพล วัฒนมณีกุล ป.6 1
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อ.2 2
58 อนุบาลแจ้ห่ม 9620 เด็กชายเฉลิมวงค์ ตะบุญ ป.2 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 8723 เด็กชายอัครชัย ชำนาญ ป.6 1
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ ป.2 2
61 อนุบาลแจ้ห่ม 9047 เด็กชายสาธิตย์ วงศ์กูล ป.6 1
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม ป.2 2
63 อนุบาลแจ้ห่ม 8778 เด็กชายพรพิพัฒน์ แต้มดื่ม ป.6 1
64 อนุบาลแจ้ห่ม 8724 เด็กชายรังสฤษดิ์ อัคควรรณโณ ป.6 1
65 อนุบาลแจ้ห่ม 8938 เด็กชายธนโชติ ศักดิ์เย็น ป.6 1
66 อนุบาลแจ้ห่ม 8725 เด็กชายศรัณย์ เวียงใจ ป.6 1
67 อนุบาลแจ้ห่ม 8748 เด็กชายจารุวิทย์ เมืองคำ ป.6 1
68 อนุบาลแจ้ห่ม 8719 เด็กชายณฐกฤต จางอรุณ ป.6 1
69 อนุบาลแจ้ห่ม 8759 เด็กชายอริญชัย สุขบาล ป.6 1
70 อนุบาลแจ้ห่ม 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อ.2 3
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อ.2 3
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อ.2 3
73 อนุบาลแจ้ห่ม 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อ.2 3
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อ.2 3
75 อนุบาลแจ้ห่ม 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อ.2 3
76 อนุบาลแจ้ห่ม 9596 เด็กชายสหภูมิ เปตุมัก อ.2 3
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อ.2 3
78 อนุบาลแจ้ห่ม 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อ.2 3
79 อนุบาลแจ้ห่ม 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อ.2 3
80 อนุบาลแจ้ห่ม 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ ป.3 1
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อ.2 3
82 อนุบาลแจ้ห่ม 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย ป.3 1
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อ.2 3
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม ป.3 1
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย ป.3 1
86 อนุบาลแจ้ห่ม 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด ป.3 1
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ ป.3 1
88 อนุบาลแจ้ห่ม 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ ป.3 1
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ปินตายศ ป.3 1
90 อนุบาลแจ้ห่ม 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน ป.3 1
91 อนุบาลแจ้ห่ม 9082 เด็กชายพุฒิภัทร คำภีระ ป.3 1
92 อนุบาลแจ้ห่ม 8722 เด็กชายพงษ์วรินท์ ถนอมศิล ป.6 2
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล ป.3 1
94 อนุบาลแจ้ห่ม 8782 เด็กชายวุฒิชัย มีกลิ่น ป.6 2
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร ป.3 1
96 อนุบาลแจ้ห่ม 8784 เด็กชายอนุศิษฐ์ เอื้อจริง ป.6 2
97 อนุบาลแจ้ห่ม 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน ป.3 1
98 อนุบาลแจ้ห่ม 8756 เด็กชายวีรภัทร ถ้ำทอง ป.6 2
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อ.3 1
100 อนุบาลแจ้ห่ม 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ ป.3 1
101 อนุบาลแจ้ห่ม 8752 เด็กชายธนวัฒน์ ลาภเกิด ป.6 2
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อ.3 1
103 อนุบาลแจ้ห่ม 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว ป.3 1
104 อนุบาลแจ้ห่ม 8781 เด็กชายวรพล จันทร์สว่าง ป.6 2
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อ.3 1
106 อนุบาลแจ้ห่ม 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ ป.3 1
107 อนุบาลแจ้ห่ม 8721 เด็กชายธนาโชค วิจิตรจรัสแสง ป.6 2
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อ.3 1
109 อนุบาลแจ้ห่ม 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย ป.3 1
110 อนุบาลแจ้ห่ม 8775 เด็กชายธนกฤต เซี่ยงฉิน ป.6 2
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9432 เด็กชายณพิชญ์ ตันชะ อ.3 1
112 อนุบาลแจ้ห่ม 8720 เด็กชายเตชิต สัตย์มาก ป.6 2
113 อนุบาลแจ้ห่ม 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อ.3 1
114 อนุบาลแจ้ห่ม 8727 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปิ่นทอง ป.6 2
115 อนุบาลแจ้ห่ม 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อ.3 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 8747 เด็กชายกันตภณ จิตโต ป.6 2
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อ.3 1
118 อนุบาลแจ้ห่ม 8774 เด็กชายกฤษดา โลมากุล ป.6 2
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อ.3 1
120 อนุบาลแจ้ห่ม 8785 เด็กชายสุรชัย เซมา ป.6 2
121 อนุบาลแจ้ห่ม 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อ.3 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 8729 เด็กชายอนิวัตดิ์ วงศ์ชัยวะ ป.6 2
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อ.3 1
124 อนุบาลแจ้ห่ม 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อ.3 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อ.3 1
126 อนุบาลแจ้ห่ม 9522 เด็กชายปรเมศวร์ ลืมหลง ป.3 2
127 อนุบาลแจ้ห่ม 9071 เด็กชายอัครชัย รักเหล่า ป.3 2
128 อนุบาลแจ้ห่ม 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อ.3 2
129 อนุบาลแจ้ห่ม 9069 เด็กชายสุธีรัชต์ ดีนวน ป.3 2
130 อนุบาลแจ้ห่ม 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อ.3 2
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9089 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แซ่ห่าน ป.3 2
132 อนุบาลแจ้ห่ม 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อ.3 2
133 อนุบาลแจ้ห่ม 9075 เด็กชายชีวกิตติ์ หวานแหลม ป.3 2
134 อนุบาลแจ้ห่ม 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อ.3 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9325 เด็กชายจตุพล จองกา ป.3 2
136 อนุบาลแจ้ห่ม 9457 เด็กชายกรภัทร เทินเทา อ.3 2
137 อนุบาลแจ้ห่ม 9067 เด็กชายฤทธิไกร ไชยกุล ป.3 2
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อ.3 2
139 อนุบาลแจ้ห่ม 9092 เด็กชายพิชเยศ ทองสุข ป.3 2
140 อนุบาลแจ้ห่ม 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อ.3 2
141 อนุบาลแจ้ห่ม 9624 เด็กชายอนวัต กลิ่นหอม ป.3 2
142 อนุบาลแจ้ห่ม 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อ.3 2
143 อนุบาลแจ้ห่ม 9095 เด็กชายอภินัทธ์ ศรีแก้วใส ป.3 2
144 อนุบาลแจ้ห่ม 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อ.3 2
145 อนุบาลแจ้ห่ม 9073 เด็กชายกมนดนัย โตนะโพธิ์ ป.3 2
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อ.3 2
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9078 เด็กชายธนภัทร แก้วหล้า ป.3 2
148 อนุบาลแจ้ห่ม 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อ.3 2
149 อนุบาลแจ้ห่ม 9064 เด็กชายณัฐพัชร์ ธรรมสิทธิ์ ป.3 2
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อ.3 2
151 อนุบาลแจ้ห่ม 9066 เด็กชายรัชชานนท์ แยบคาย ป.3 2
152 อนุบาลแจ้ห่ม 9084 เด็กชายวีระพัฒน์ ไวมือ ป.3 2
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9094 เด็กชายภาคิน วงค์ไชยวะ ป.3 2
154 อนุบาลแจ้ห่ม 9490 เด็กชายณฐวัฒน์ สารสมจริง อ.3 3
155 อนุบาลแจ้ห่ม 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อ.3 3
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อ.3 3
157 อนุบาลแจ้ห่ม 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อ.3 3
158 อนุบาลแจ้ห่ม 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อ.3 3
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อ.3 3
160 อนุบาลแจ้ห่ม 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อ.3 3
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อ.3 3
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อ.3 3
163 อนุบาลแจ้ห่ม 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ปกระกอบการ อ.3 3
164 อนุบาลแจ้ห่ม 8947 เด็กชายพีรพงษ์ เชียงรินทร์ ป.4 1
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9489 เด็กชายณัฏฐ์ ขุราศรี อ.3 3
166 อนุบาลแจ้ห่ม 8960 เด็กชายพุฒิภัทร สมทรง ป.4 1
167 อนุบาลแจ้ห่ม 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อ.3 3
168 อนุบาลแจ้ห่ม 8956 เด็กชายฐณดล ไหวพริบ ป.4 1
169 อนุบาลแจ้ห่ม 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อ.3 3
170 อนุบาลแจ้ห่ม 8964 เด็กชายพีรพัฒน์ โยมงาม ป.4 1
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อ.3 3
172 อนุบาลแจ้ห่ม 8965 เด็กชายชินรัตน์ รักชาติ ป.4 1
173 อนุบาลแจ้ห่ม 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อ.3 3
174 อนุบาลแจ้ห่ม 8968 เด็กชายปฏิหาริย์ ประมาณ ป.4 1
175 อนุบาลแจ้ห่ม 9295 เด็กชายพัสกร พูดฉลาด ป.4 1
176 อนุบาลแจ้ห่ม 8953 เด็กชายณัฐพล อนันต์สลุง ป.4 1
177 อนุบาลแจ้ห่ม 8959 เด็กชายวชิรวิทย์ เบาใจ ป.4 1
178 อนุบาลแจ้ห่ม 8958 เด็กชายศุภกฤต หอมสมบัติ ป.4 1
179 อนุบาลแจ้ห่ม 9626 เด็กชายสุนทร แซ่พร่าน ป.4 1
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9144 เด็กชายปรเมศ เชยสวัสดิ์ ป.4 1
181 อนุบาลแจ้ห่ม 8941 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ มีความรู้ ป.4 1
182 อนุบาลแจ้ห่ม 8945 เด็กชายณัฐพงศ์ การนอก ป.4 1
183 อนุบาลแจ้ห่ม 8946 เด็กชายภูผา ไหวคิด ป.4 1
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9417 เด็กชายณฐกร เตชรัตน์ ป.4 1
185 อนุบาลแจ้ห่ม 8942 เด็กชายพสิษฐ์ เมืองคำ ป.4 1
186 อนุบาลแจ้ห่ม 8939 เด็กชายฐปนวัฒน์ วงค์เทเวศ ป.4 1
187 อนุบาลแจ้ห่ม 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที ป.1 1
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ ป.1 1
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา ป.1 1
190 อนุบาลแจ้ห่ม 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ ป.1 1
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ ป.1 1
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม ป.1 1
193 อนุบาลแจ้ห่ม 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ ป.1 1
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว ป.1 1
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง ป.1 1
196 อนุบาลแจ้ห่ม 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ ป.1 1
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด ป.1 1
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี ป.1 1
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ ป.1 1
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9346 เด็กชายอิฐธิกร ปินัน ป.1 1
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู ป.1 1
202 อนุบาลแจ้ห่ม 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง ป.1 1
203 อนุบาลแจ้ห่ม 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน ป.4 2
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม ป.1 1
205 อนุบาลแจ้ห่ม 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ ป.4 2
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท ป.1 1
207 อนุบาลแจ้ห่ม 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม ป.4 2
208 อนุบาลแจ้ห่ม 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ ป.1 1
209 อนุบาลแจ้ห่ม 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง ป.4 2
210 อนุบาลแจ้ห่ม 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย ป.4 2
211 อนุบาลแจ้ห่ม 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี ป.4 2
212 อนุบาลแจ้ห่ม 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย ป.4 2
213 อนุบาลแจ้ห่ม 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ ป.4 2
214 อนุบาลแจ้ห่ม 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล ป.4 2
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก ป.4 2
216 อนุบาลแจ้ห่ม 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน ป.4 2
217 อนุบาลแจ้ห่ม 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง ป.4 2
218 อนุบาลแจ้ห่ม 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ ป.4 2
219 อนุบาลแจ้ห่ม 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน ป.4 2
220 อนุบาลแจ้ห่ม 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ ป.4 2
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต ป.4 2
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9153 เด็กชายอนันต์ ชิ้นเจริญชัย ป.4 2
223 อนุบาลแจ้ห่ม 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง ป.1 2
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ ป.1 2
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี ป.1 2
226 อนุบาลแจ้ห่ม 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ ป.1 2
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ ป.1 2
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก ป.1 2
229 อนุบาลแจ้ห่ม 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา ป.1 2
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ ป.1 2
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป ป.1 2
232 อนุบาลแจ้ห่ม 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ ป.1 2
233 อนุบาลแจ้ห่ม 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี ป.1 2
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น ป.1 2
235 อนุบาลแจ้ห่ม 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา ป.1 2
236 อนุบาลแจ้ห่ม 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร ป.5 1
237 อนุบาลแจ้ห่ม 9397 เด็กชายพร้อม พรหมจันทร์ ป.1 2
238 อนุบาลแจ้ห่ม 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ ป.5 1
239 อนุบาลแจ้ห่ม 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ ป.1 2
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท ป.5 1
241 อนุบาลแจ้ห่ม 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ ป.1 2
242 อนุบาลแจ้ห่ม 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ ป.5 1
243 อนุบาลแจ้ห่ม 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง ป.1 2
244 อนุบาลแจ้ห่ม 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ ป.5 1
245 อนุบาลแจ้ห่ม 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ ป.1 2
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย ป.5 1
247 อนุบาลแจ้ห่ม 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ ป.1 2
248 อนุบาลแจ้ห่ม 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น ป.5 1
249 อนุบาลแจ้ห่ม 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี ป.1 2
250 อนุบาลแจ้ห่ม 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ ป.5 1
251 อนุบาลแจ้ห่ม 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน ป.5 1
252 อนุบาลแจ้ห่ม 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ ป.5 1
253 อนุบาลแจ้ห่ม 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว ป.5 1
254 อนุบาลแจ้ห่ม 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ ป.5 1
255 อนุบาลแจ้ห่ม 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี ป.5 1
256 อนุบาลแจ้ห่ม 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ ป.5 1
257 อนุบาลแจ้ห่ม 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว ป.5 1
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ ป.2 1
259 อนุบาลแจ้ห่ม 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน ป.2 1
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข ป.2 1
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า ป.2 1
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต ป.2 1
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี ป.2 1
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม ป.2 1
265 อนุบาลแจ้ห่ม 9187 เด็กชายเขมชาติ บุญมาตร ป.2 1
266 อนุบาลแจ้ห่ม 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก ป.2 1
267 อนุบาลแจ้ห่ม 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ ป.2 1
268 อนุบาลแจ้ห่ม 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ ป.5 2
269 อนุบาลแจ้ห่ม 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี ป.2 1
270 อนุบาลแจ้ห่ม 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ ป.5 2
271 อนุบาลแจ้ห่ม 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา ป.2 1
272 อนุบาลแจ้ห่ม 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน ป.5 2
273 อนุบาลแจ้ห่ม 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน ป.2 1
274 อนุบาลแจ้ห่ม 8902 เด็กชายพิชชากร รักเหล่า ป.5 2
275 อนุบาลแจ้ห่ม 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี ป.2 1
276 อนุบาลแจ้ห่ม 8832 เด็กชายณัชพล ชัยชมภู ป.5 2
277 บ้านสบฟ้า 1916 เด็กชายณัฐชนน ล่ำใหญ่ อ.3 1
278 บ้านสบฟ้า 1908 เด็กชายอชิตะ กาฝากส้ม ป.1 1
279 บ้านสบฟ้า 1907 เด็กชายชนุดม เพ็ญรัชฎ ป.1 1
280 บ้านสบฟ้า 1902 เด็กชายเอกพงษ์ สาป๊ก ป.2 1
281 บ้านสบฟ้า 1899 เด็กชายธนกฤติ ปัญญาเก่ง ป.2 1
282 บ้านสบฟ้า 1897 เด็กชายพุฒิภัทร เอื้อเฟื้อ ป.3 1
283 บ้านสบฟ้า 1896 เด็กชายเตชิต เส็งวะ ป.3 1
284 บ้านสบฟ้า 1888 เด็กชายภาณุวัฒน์ เทพผสม ป.4 1
285 บ้านสบฟ้า 1887 เด็กชายจักรภพ ห้วยกรด ป.4 1
286 บ้านสบฟ้า 1878 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาวรณ์ ป.5 1
287 บ้านสบฟ้า 1880 เด็กชายวิชญพงศ์ ตาสว่าง ป.5 1
288 บ้านสบฟ้า 1914 เด็กชายจักริน ธรรมเดชะ ป.5 1
289 บ้านสบฟ้า 1870 เด็กชายณัฐวุฒิ กาสกุล ป.6 1
290 บ้านม่วงงาม 781 เด็กชายภูมิภัทร วีระพงษ์ อ.2 1
291 บ้านม่วงงาม 778 เด็กชายอนาวิน ดวงโกสุม อ.3 1
292 บ้านม่วงงาม 776 เด็กชายณัฐภูมิ พรหมศาสตร์ อ.3 1
293 บ้านม่วงงาม 777 เด็กชายทัศนกุล คำมูลใจ อ.3 1
294 บ้านม่วงงาม 774 เด็กชายณัฐจักร ศรีธิเลิศ ป.1 1
295 บ้านม่วงงาม 773 เด็กชายศรัณยพงษ์ เผือกมะหิงษ์ ป.2 1
296 บ้านม่วงงาม 771 เด็กชายนภัสกร ปัญญาศรี ป.3 1
297 บ้านม่วงงาม 772 เด็กชายศุกลวัฒน์ คำมูลใจ ป.3 1
298 บ้านม่วงงาม 768 เด็กชายสกลพันธุ์ กันทาวงค์ ป.5 1
299 บ้านฮ่องลี่ 2001 เด็กชายกรองเกียรติ สมเจริญ อ.2 1
300 บ้านฮ่องลี่ 2002 เด็กชายวิทวัส แจ่มอุไร อ.2 1
301 บ้านฮ่องลี่ 2004 เด็กชายศิวะดล ปากกล้า อ.2 1
302 บ้านฮ่องลี่ 2003 เด็กชายอติวิทย์ วินวรนาท อ.2 1
303 บ้านฮ่องลี่ 1998 เด็กชายเปรมปวินท์ สุดหอม อ.3 1
304 บ้านฮ่องลี่ 1999 เด็กชายศสินชัย จันทร์แก้ว อ.3 1
305 บ้านฮ่องลี่ 1990 เด็กชายสิทธิเดช มุติ ป.1 1
306 บ้านฮ่องลี่ 1985 เด็กชายบดินทร เปียงปัน ป.2 1
307 บ้านฮ่องลี่ 1984 เด็กชายรัฐภาค อุดหนุน ป.2 1
308 บ้านฮ่องลี่ 1977 เด็กชายณัฐพงค์ ยนต์ยิ่ง ป.3 1
309 บ้านฮ่องลี่ 2000 เด็กชายวุฒิภัทร พลายงาม ป.3 1
310 บ้านฮ่องลี่ 1973 เด็กชายเมธา ผาลัง ป.4 1
311 บ้านฮ่องลี่ 1971 เด็กชายชนัญชัย ไวสติ ป.4 1
312 บ้านฮ่องลี่ 1967 เด็กชายสุรดิษ เสียงดี ป.5 1
313 บ้านฮ่องลี่ 1963 เด็กชายหัสถชัย คำยอง ป.5 1
314 บ้านฮ่องลี่ 1962 เด็กชายธนโชติ อาจหาญ ป.5 1
315 บ้านฮ่องลี่ 1957 เด็กชายธนพัฒน์ เตรียมแรง ป.5 1
316 บ้านฮ่องลี่ 1997 เด็กชายปัญญาวัฒน์ สุดหอม ป.5 1
317 บ้านฮ่องลี่ 1958 เด็กชายพีรพัฒน์ งามสวัสดิ์ ป.5 1
318 บ้านฮ่องลี่ 1965 เด็กชายธนภัทร เทพศิริ ป.5 1
319 บ้านฮ่องลี่ 1970 เด็กชายศิวกรภณ เสียงดี ป.5 1
320 บ้านฮ่องลี่ 1964 เด็กชายเทพทัต ธีรสมบัติ ป.5 1
321 บ้านฮ่องลี่ 1930 เด็กชายชานนท์ อิสลาม ป.6 1
322 บ้านหนองนาว 2295 เด็กชายธนภัทร พันธ์ลา ป.3 1
323 บ้านหนองนาว 2294 เด็กชายธนโชติ ชื่นบางบ้า ป.3 1
324 บ้านหนองนาว 2254 เด็กชายสราชล ขาวขัน ป.3 1
325 บ้านหนองนาว 2249 เด็กชายพัชฏะ จำแม่่น ป.3 1
326 บ้านหนองนาว 2250 เด็กชายพิชญภัทร อยู่เป็นสุข ป.3 1
327 บ้านหนองนาว 2251 เด็กชายวิชชากร ห้องพ่วง ป.3 1
328 บ้านหนองนาว 2298 เด็กชายศิรวิชภญิ์ อยู่นวล ป.3 1
329 บ้านหนองนาว 2320 เด็กชายอมรวิชญ์ รูปงาม ป.3 1
330 บ้านหนองนาว 2248 เด็กชายเกษมศันต์ วรกิติปัญญากุล ป.3 1
331 บ้านหนองนาว 2321 เด็กชายธนวัฒน์ รองตั้ง ป.4 1
332 บ้านหนองนาว 2302 เด็กชายเมธาสิทธิ์ จิตรวิรัตน์ ป.4 1
333 บ้านหนองนาว 2218 เด็กชายธนกร อิ่มอำไภย ป.5 1
334 บ้านหนองนาว 2267 เด็กชายรักแท้ ใจชื่นบาน ป.5 1
335 บ้านหนองนาว 2220 เด็กชายวทัญญู ครองจริง ป.5 1
336 บ้านหนองนาว 2231 เด็กชายธรรมรัตน์ คันธา ป.5 1
337 บ้านหนองนาว 2245 เด็กชายวุฒิพงศ์ คุณนา ป.5 1
338 บ้านหนองนาว 2241 เด็กชายบวรพจน์ คนฟู ป.5 1
339 บ้านหนองนาว 2266 เด็กชายธนพัฒน์ โนชัย ป.5 1
340 บ้านหนองนาว 2219 เด็กชายนนท์ปวิธ แพทอง ป.5 1
341 บ้านหนองนาว 2204 เด็กชายนพฤทธิ์ คำปัน ป.6 1
342 บ้านหนองนาว 2199 เด็กชายสิงห์หราช ตาเร็ว ป.6 1
343 บ้านหนองนาว 2348 เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่องดา ป.6 1
344 บ้านหนองนาว 2207 เด็กชายอภิโชค จำปาวงษ์ ป.6 1
345 บ้านหนองนาว 2202 เด็กชายอริยพล รักมิตร ป.6 1
346 บ้านหนองนาว 2206 เด็กชายนัธทวัฒน์ มีกลิ่น ป.6 1
347 บ้านหนองนาว 2201 เด็กชายธีวากร กมลเพชร ป.6 1
348 บ้านหนองนาว 2356 เด็กชายพิชชากร ประกอบศิลป์ อ.2 1
349 บ้านหนองนาว 2357 เด็กชายภาคภูมิ ตันจันทร์ อ.2 1
350 บ้านหนองนาว 2354 เด็กชายนพรัตน์ เสียงเย็น อ.2 1
351 บ้านหนองนาว 2353 เด็กชายคุณานนท์ รูปสอาด อ.2 1
352 บ้านหนองนาว 2329 เด็กชายณัฐชานนท์ พลอยประเสริฐ อ.3 1
353 บ้านหนองนาว 2330 เด็กชายณัฐภัทร กาบคำ อ.3 1
354 บ้านหนองนาว 2347 เด็กชายปกรณ์ กำจาย อ.3 1
355 บ้านหนองนาว 2334 เด็กชายสถิตคุณ ท้าวอุดม อ.3 1
356 บ้านหนองนาว 2335 เด็กชายสุวิจักขณ์ ไชยป้อม อ.3 1
357 บ้านหนองนาว 2337 เด็กชายอิทธิเดช อวดสี อ.3 1
358 บ้านหนองนาว 2349 เด็กชายอัครพล ตันชะ อ.3 1
359 บ้านหนองนาว 2331 เด็กชายนราวิชญ์ มุดธิดา อ.3 1
360 บ้านหนองนาว 2336 เด็กชายยุทธวีร์ รูปงาม อ.3 1
361 บ้านหนองนาว 2332 เด็กชายภานุรุจ สนธิคุณ อ.3 1
362 บ้านหนองนาว 2365 เด็กชายภาคิน รักชาติ อ.3 1
363 บ้านหนองนาว 2333 เด็กชายศุภกร วรรณารักษ์ อ.3 1
364 บ้านหนองนาว 2345 เด็กชายธนกฤต สุรินทร์ ป.1 1
365 บ้านหนองนาว 2305 เด็กชายกันตศักดิ์ ขาวข้น ป.1 1
366 บ้านหนองนาว 2304 เด็กชายกฤตภาส ถ้ำทอง ป.1 1
367 บ้านหนองนาว 2361 เด็กชายทองไท จ้าว ป.1 1
368 บ้านหนองนาว 2360 เด็กชายพชรดนัย โลมากุล ป.1 1
369 บ้านหนองนาว 2307 เด็กชายภาคิน กล้าจริง ป.1 1
370 บ้านหนองนาว 2306 เด็กชายพชรพล ทุนธิราช ป.1 1
371 บ้านหนองนาว 2280 เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณชาติ ป.2 1
372 บ้านหนองนาว 2278 เด็กชายเทวา ดวงพรมหาสกุล ป.2 1
373 บ้านหนองนาว 2317 เด็กชายชยานันต์ เครือยศ ป.2 1
374 บ้านหนองนาว 2281 เด็กชายรัชชานนท์ กระจ่างลิขิต ป.2 1
375 บ้านหนองนาว 2346 เด็กชายศุภวัทน์ ปัญญา ป.2 1
376 บ้านหนองนาว 2279 เด็กชายธนกฤต มหาไม้ ป.2 1
377 บ้านหนองนาว 2318 เด็กชายบุญยวัฒน์ วิงวอน ป.2 1
378 บ้านหนองนาว 2282 เด็กชายอัครวินท์ โอละลึก ป.2 1
379 บ้านหนองนาว 2319 เด็กชายพศิน ชุมรุม ป.2 1
380 บ้านหนองนาว 2303 เด็กชายธนากร สนธิคุณ ป.2 1
381 บ้านทุ่งผึ้ง 538 เด็กชายธีรสิน ฟังเพลิน อ.2 1
382 บ้านทุ่งผึ้ง 536 เด็กชายสงกรานต์ ถือสัตย์ อ.3 1
383 บ้านทุ่งผึ้ง 532 เด็กชายธนวรรธน์ พิทักษ์วงค์ ป.1 1
384 บ้านทุ่งผึ้ง 531 เด็กชายกฤษฎา แสงจันทร์ ป.1 1
385 บ้านทุ่งผึ้ง 533 เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อดวงทิพย์ ป.1 1
386 บ้านทุ่งผึ้ง 528 เด็กชายอัครเดช ถือสัตย์ ป.2 1
387 บ้านทุ่งผึ้ง 526 เด็กชายภิรภัทร สามสี ป.2 1
388 บ้านทุ่งผึ้ง 520 เด็กชายนภัสกร พงศ์กาสอ ป.3 1
389 บ้านทุ่งผึ้ง 521 เด็กชายวุฒิภัทร ถือสัตย์ ป.3 1
390 บ้านทุ่งผึ้ง 516 เด็กชายกิตติพัทธ์ ต้อนรับ ป.4 1
391 บ้านทุ่งผึ้ง 509 เด็กชายพิพัฒน์ เวียงนาค ป.5 1
392 บ้านทุ่งผึ้ง 512 เด็กชายเจตนิพัทธ์ จิตใจ ป.5 1
393 บ้านทุ่งผึ้ง 511 เด็กชายพีรณัฐ กันเกตุ ป.5 1
394 บ้านทุ่งผึ้ง 510 เด็กชายพัชรพล ศิริคำเพ็ง ป.5 1
395 บ้านทุ่งผึ้ง 508 เด็กชายเทพสุธิน มากูลต๊ะ ป.5 1
396 บ้านหัวฝาย 1021 เด็กชายภานุวัฒน์ มุงเมือง อ.3 1
397 บ้านหัวฝาย 1022 เด็กชายสุภัทโชค สายพรหม อ.3 1
398 บ้านหัวฝาย 1018 เด็กชายกิตติศักดิ์ ฟังเพลิน ป.1 1
399 บ้านหัวฝาย 1010 เด็กชายชวนากร ม้าวทุ่งตัน ป.2 1
400 บ้านหัวฝาย 1014 เด็กชายพงศกร ประสม ป.2 1
401 บ้านหัวฝาย 1013 เด็กชายประยุทธ์ คำมูล ป.2 1
402 บ้านหัวฝาย 1012 เด็กชายนนท์นภัส สิทธิธรรม ป.2 1
403 บ้านหัวฝาย 1011 เด็กชายธีรศิลป์ จินจำ ป.2 1
404 บ้านหัวฝาย 1008 เด็กชายชนะพล ภาคภูมิพัฒนา ป.3 1
405 บ้านหัวฝาย 1007 เด็กชายสุภกร อาจกิจ ป.3 1
406 บ้านหัวฝาย 1001 เด็กชายนันธวัฒน์ กลิ่นหอม ป.4 1
407 บ้านหัวฝาย 994 เด็กชายสุกฤษณ์ มากุลต๊ะ ป.5 1
408 บ้านหัวฝาย 986 เด็กชายพงค์พิษณุ ฟังเพลิน ป.6 1
409 บ้านหัวฝาย 985 เด็กชายกิตติศักดิ์ มากุลต๊ะ ป.6 1
410 บ้านหัวฝาย 987 เด็กชายภาณุวัฒน์ ฟังเพลิน ป.6 1
411 บ้านหัวฝาย 996 เด็กชายธีรพัฒน์ วงค์อ่อน ป.6 1
412 แจ้คอนวิทยา 2905 เด็กชายธีรภัทร์ งามพิง ม.2 1
413 แจ้คอนวิทยา 3205 เด็กชายธีรภัทร หลีกเลี่ยง ม.2 1
414 แจ้คอนวิทยา 2907 เด็กชายวีรภัทร จันทร์หอม ม.2 1
415 แจ้คอนวิทยา 2908 เด็กชายศิรศักดิ์ เยือกเย็น ม.2 1
416 แจ้คอนวิทยา 3206 เด็กชายธีรศักดิ์ หลีกเลี่ยง ม.2 1
417 แจ้คอนวิทยา 2903 เด็กชายณภัทร อุตสา ม.2 1
418 แจ้คอนวิทยา 2865 เด็กชายพงศธร ทานะขันธ์ ม.3 1
419 แจ้คอนวิทยา 3176 เด็กชายสหรัฐ ยาง ม.3 1
420 แจ้คอนวิทยา 2866 เด็กชายวรัญญู งามพิง ม.3 1
421 แจ้คอนวิทยา 2868 เด็กชายสรธัญ หลีกเลี่ยง ม.3 1
422 แจ้คอนวิทยา 2864 เด็กชายนันทวัฒน์ กุญชร ม.3 1
423 แจ้คอนวิทยา 3175 เด็กชายปุณณวิชญ์ โยมงาม ม.3 1
424 แจ้คอนวิทยา 2928 เด็กชายวัฒนชัย จะกะ ม.3 1
425 แจ้คอนวิทยา 3177 เด็กชายอภิยุต ยาง ม.3 1
426 แจ้คอนวิทยา 2860 เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์หอม ม.3 1
427 แจ้คอนวิทยา 2867 เด็กชายศิรศักดิ์ กุญชร ม.3 1
428 แจ้คอนวิทยา 2863 เด็กชายทักษ์ดนัย มุงเมือง ม.3 1
429 แจ้คอนวิทยา 2862 เด็กชายดนุวัต ปองดอง ม.3 1
430 แจ้คอนวิทยา 3225 เด็กชายประสิทธิ์ (ไม่มีนามสกุล) อ.2 1
431 แจ้คอนวิทยา 3227 เด็กชายภูริณัฐ มุงเมือง อ.2 1
432 แจ้คอนวิทยา 3229 เด็กชายสมชัย จะหยี อ.2 1
433 แจ้คอนวิทยา 3228 เด็กชายวรวุฒิ แสงคำ อ.2 1
434 แจ้คอนวิทยา 3243 เด็กชายณฉัตร บุญสวัสดิ์ อ.2 1
435 แจ้คอนวิทยา 3221 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หลีกเลี่ยง อ.2 1
436 แจ้คอนวิทยา 3222 เด็กชายณัฐดนัย กุญชร อ.2 1
437 แจ้คอนวิทยา 3220 เด็กชายเฉลิมพล ประดับดาว อ.2 1
438 แจ้คอนวิทยา 3223 เด็กชายเตชินท์ ใจปัญญา อ.2 1
439 แจ้คอนวิทยา 3226 เด็กชายปรีดาพัฒน์ ลักษร อ.2 1
440 แจ้คอนวิทยา 3241 เด็กชายเด็กชายบุตรนางนาแล ลาหู่ อ.2 1
441 แจ้คอนวิทยา 3224 เด็กชายเนวิน ใจปัญญา อ.2 1
442 แจ้คอนวิทยา 3192 เด็กชายณัฐพัชร์ สีอุดร อ.3 1
443 แจ้คอนวิทยา 3193 เด็กชายภูผา มุงเมือง อ.3 1
444 แจ้คอนวิทยา 3191 เด็กชายจีรากร มุงเมือง อ.3 1
445 แจ้คอนวิทยา 3153 เด็กชายศุภฤกษ์ แสงคำ อ.3 1
446 แจ้คอนวิทยา 3189 เด็กชายก้องภพ จะโย อ.3 1
447 แจ้คอนวิทยา 3190 เด็กชายกิตติพงศ์ ลุงซ่าง อ.3 1
448 แจ้คอนวิทยา 3163 เด็กชายธนวันต์ จะที ป.1 1
449 แจ้คอนวิทยา 3150 เด็กชายพิชญุตม์ แสนคำ ป.1 1
450 แจ้คอนวิทยา 3164 เด็กชายธีรภัทร แสนหน่อ ป.1 1
451 แจ้คอนวิทยา 3167 เด็กชายศุภกร จะมู ป.1 1
452 แจ้คอนวิทยา 3147 เด็กชายณัฐพล สุริยะวงค์ ป.1 1
453 แจ้คอนวิทยา 3148 เด็กชายณัฐพัฒน์ กลิ่นเก่า ป.1 1
454 แจ้คอนวิทยา 3188 เด็กชายชาติชาย แสงคำ ป.1 1
455 แจ้คอนวิทยา 3151 เด็กชายภัทรดนัย เป็งกิจ ป.1 1
456 แจ้คอนวิทยา 3124 เด็กชายมนตรี จะที ป.1 1
457 แจ้คอนวิทยา 3145 เด็กชายคุณานนท์ ใจหมั้น ป.1 1
458 แจ้คอนวิทยา 3149 เด็กชายนรินทร์ ยาจ่า ป.1 1
459 แจ้คอนวิทยา 3160 เด็กชายจตุรวิทย์ ต๊ะคมแข็ง ป.1 1
460 แจ้คอนวิทยา 3159 เด็กชายกฤษณะ ลาบา ป.2 1
461 แจ้คอนวิทยา 3211 เด็กชายดนัยเทพ จะลา ป.2 1
462 แจ้คอนวิทยา 3161 เด็กชายจิรายุ อาลา ป.2 1
463 แจ้คอนวิทยา 3165 เด็กชายวรวิทย์ แสงคำ ป.2 1
464 แจ้คอนวิทยา 3134 เด็กชายธนธร แต้มลึก ป.2 1
465 แจ้คอนวิทยา 3162 เด็กชายณัฐดนัย อ้ายมง ป.2 1
466 แจ้คอนวิทยา 3135 เด็กชายวัชรกรณ์ สีอุตร ป.2 1
467 แจ้คอนวิทยา 3242 เด็กชายกิตติวินท์ แสงคำ ป.2 1
468 แจ้คอนวิทยา 3166 เด็กชายวิชัย ขวัญทรัพย์กุล ป.2 1
469 แจ้คอนวิทยา 3201 เด็กชายสุวภัทร วังเสาร์ ป.2 1
470 แจ้คอนวิทยา 3133 เด็กชายทัตเทพ สรีอุดร ป.2 1
471 แจ้คอนวิทยา 3168 เด็กชายอัศวิน คุมา ป.2 1
472 แจ้คอนวิทยา 3094 เด็กชายจักรภัทร อัดแอ ป.3 1
473 แจ้คอนวิทยา 3125 เด็กชายมานะ แสงยอ ป.3 1
474 แจ้คอนวิทยา 3126 เด็กชายวรธันย์ แสงคำ ป.3 1
475 แจ้คอนวิทยา 3098 เด็กชายศรัณย์ หลีกเลี่ยง ป.3 1
476 แจ้คอนวิทยา 3123 เด็กชายเชษฐวิทย์ แสงคำ ป.3 1
477 แจ้คอนวิทยา 3095 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สัตย์ฉิ่ง ป.3 1
478 แจ้คอนวิทยา 3102 เด็กชายจะติ มูเซอ ป.3 1
479 แจ้คอนวิทยา 3106 เด็กชายนิธาน แสงคำ ป.3 1
480 แจ้คอนวิทยา 3096 เด็กชายปรีฐิพัชร ลักษร ป.3 1
481 แจ้คอนวิทยา 3218 เด็กชายปภาวิชญ์ จะมอ ป.4 1
482 แจ้คอนวิทยา 3071 เด็กชายนันทยศ จะมอ ป.4 1
483 แจ้คอนวิทยา 3064 เด็กชายจิรวัฒน์ มุงเมือง ป.4 1
484 แจ้คอนวิทยา 3063 เด็กชายก้องธรณินทร์ ประสม ป.4 1
485 แจ้คอนวิทยา 3065 เด็กชายณัฐวุฒิ มงคล ป.4 1
486 แจ้คอนวิทยา 3114 เด็กชายมีทรัพย์ แซ่ย่าง ป.4 1
487 แจ้คอนวิทยา 3203 เด็กชายตะวัน แสกะคา ป.4 1
488 แจ้คอนวิทยา 3029 เด็กชายศุกลวัฒน์ สัตย์มาก ป.5 1
489 แจ้คอนวิทยา 2989 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทางทอง ป.5 1
490 แจ้คอนวิทยา 3115 เด็กชายกมล นาป่า ป.5 1
491 แจ้คอนวิทยา 2995 เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์หอม ป.6 1
492 แจ้คอนวิทยา 3069 เด็กชายก้องนรินทร์ สันโดษชน ป.6 1
493 แจ้คอนวิทยา 2962 เด็กชายภัทรพงค์ กลิ่นหอม ม.1 1
494 แจ้คอนวิทยา 3212 เด็กชายสืบศักดิ์ นิรอรัมย์ ม.1 1
495 แจ้คอนวิทยา 2966 เด็กชายวริทธินันท์ สัตย์มาก ม.1 1
496 แจ้คอนวิทยา 2997 เด็กชายภัทรากร โคลมาก ม.1 1
497 แจ้คอนวิทยา 2958 เด็กชายกิตติกร หลีกเลี่ยง ม.1 1
498 แจ้คอนวิทยา 2960 เด็กชายณัฐพงษ์ ประสม ม.1 1
499 แจ้คอนวิทยา 2999 เด็กชายเอกชัย แสนหน่อ ม.1 1
500 แจ้คอนวิทยา 2964 เด็กชายสุทธิภัทร สัตย์มาก ม.1 1
501 แจ้คอนวิทยา 3214 เด็กชายอัฉราวุฒิ เหล็กแก้ว ม.1 1
502 แจ้คอนวิทยา 3213 เด็กชายอัครชัย เครือใจยา ม.1 1
503 แจ้คอนวิทยา 2959 เด็กชายจรรยมงคล มุงเมือง ม.1 1
504 แจ้คอนวิทยา 2961 เด็กชายพีรภัทร ใจหมั้น ม.1 1
505 แจ้คอนวิทยา 3038 เด็กชายสุพศิน แอแตะ ม.1 1
506 แจ้คอนวิทยา 2963 เด็กชายศุภกานต์ รัญสันเทียะ ม.1 1
507 แจ้คอนวิทยา 2965 เด็กชายอติภัทร แรงจริง ม.1 1
508 แจ้คอนวิทยา 3204 เด็กชายณัฐวุฒิ มากุลต๊ะ ม.2 1
509 แจ้คอนวิทยา 2906 เด็กชายวรากรณ์ มุงเมือง ม.2 1
510 แจ้คอนวิทยา 3112 เด็กชายลัทธพล มากูลต๊ะ ม.2 1
511 แจ้คอนวิทยา 2909 เด็กชายภาณุพงศ์ คงผ่องใส ม.2 1
512 แจ้คอนวิทยา 3207 เด็กชายพีรพัฒน์ สายพรหม ม.2 1
513 แจ้คอนวิทยา 2904 เด็กชายธนิสร เป็งกิจ ม.2 1
514 บ้านทุ่งฮ้าง 950 เด็กชายเกื้อกูล ปกปิด อ.2 1
515 บ้านทุ่งฮ้าง 952 เด็กชายธันวา จอกเงิน อ.2 1
516 บ้านทุ่งฮ้าง 951 เด็กชายขัขนันท์ จานแก้ว อ.2 1
517 บ้านทุ่งฮ้าง 945 เด็กชายปรัชญา บุญรักษ์ ป.1 1
518 บ้านทุ่งฮ้าง 937 เด็กชายปัณณธร อดเหนียว ป.3 1
519 บ้านทุ่งฮ้าง 938 เด็กชายกฤติเดช ต้นแก้ว ป.3 1
520 บ้านทุ่งฮ้าง 928 เด็กชายชัยภัทร สัตย์มาก ป.4 1
521 บ้านทุ่งฮ้าง 930 เด็กชายณัฐภัทร สมมุ้ง ป.4 1
522 บ้านทุ่งฮ้าง 932 เด็กชายพีรวิชญ์ ยอดเรือน ป.4 1
523 บ้านทุ่งฮ้าง 929 เด็กชายไชยวัฒน์ สมไค้ ป.4 1
524 บ้านทุ่งฮ้าง 931 เด็กชายปรวรรตน์ แปลกปลาด ป.4 1
525 บ้านทุ่งฮ้าง 936 เด็กชายบุณยกร บุญเฉื่อย ป.4 1
526 บ้านทุ่งฮ้าง 926 เด็กชายอภิชาติ หลีกเลี่ยง ป.5 1
527 บ้านช่อฟ้า 475 เด็กชายพิตตินันท์ ทองคำ ป.1 1
528 บ้านช่อฟ้า 474 เด็กชายอชิตพล ไทยใหม่ ป.3 1
529 บ้านช่อฟ้า 459 เด็กชายพัชรพงศ์ ทองคำ ป.3 1
530 บ้านช่อฟ้า 460 เด็กชายพุฒิพัฒน์ อัดแอ ป.3 1
531 บ้านช่อฟ้า 458 เด็กชายจิรายุ ไทยใหม่ ป.3 1
532 บ้านช่อฟ้า 461 เด็กชายวทัญญู ทองคำ ป.3 1
533 บ้านช่อฟ้า 454 เด็กชายอัษฎาวุฒิ อินนา ป.4 1
534 บ้านช่อฟ้า 452 เด็กชายชลชาติ ศรีย้าง ป.4 1
535 บ้านช่อฟ้า 453 เด็กชายธนวรรธน์ อุดป่าคา ป.4 1
536 บ้านช่อฟ้า 449 เด็กชายวรเทพ อัดแอ ป.5 1
537 บ้านช่อฟ้า 443 เด็กชายธาดา ประสม ป.6 1
538 บ้านช่อฟ้า 478 เด็กชายอัษฎาวุฒิ อัดแอ ป.6 1
539 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 468 เด็กชายธนพิชร์ ยาง ป.2 1
540 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 470 เด็กชายสุทธิพจน์ ยาง ป.2 1
541 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 469 เด็กชายบรรณวัฒน์ ยาง ป.2 1
542 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 464 เด็กชายนธทร ยาง ป.3 1
543 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 455 เด็กชายภูมิเพชร ยาง ป.4 1
544 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 442 เด็กชายคมชาญ ยาง ป.6 1
545 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า 447 เด็กชายสุรศักดิ์ ยาง ป.6 1
546 ชุมชนบ้านสา 3439 เด็กชายชยมงคล คำอ้าย อ.2 1
547 ชุมชนบ้านสา 3437 เด็กชายจิตตพัฒน์ ใจการ อ.2 1
548 ชุมชนบ้านสา 3438 เด็กชายชัยณภัส ทิว่อง อ.2 1
549 ชุมชนบ้านสา 3440 เด็กชายชัยวิทย์ มะทะ อ.2 1
550 ชุมชนบ้านสา 3426 เด็กชายนพเก้า การขยัน อ.3 1
551 ชุมชนบ้านสา 3423 เด็กชายคงกะพันธ์ การขยัน อ.3 1
552 ชุมชนบ้านสา 3424 เด็กชายชีวานนท์ กรณปรีชาวงศ์ อ.3 1
553 ชุมชนบ้านสา 3425 เด็กชายธนวินท์ สุวิล อ.3 1
554 ชุมชนบ้านสา 3409 เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์จันทร์ ป.1 1
555 ชุมชนบ้านสา 3406 เด็กชายธนภัทร หน้างาม ป.1 1
556 ชุมชนบ้านสา 3410 เด็กชายเอกพงษ์ ปวนสืบ ป.1 1
557 ชุมชนบ้านสา 3407 เด็กชายธนภูมิ มีกำไร ป.1 1
558 ชุมชนบ้านสา 3405 เด็กชายธนบูรณ์ มีกำไร ป.1 1
559 ชุมชนบ้านสา 3403 เด็กชายชนกานต์ ตามชี่อ ป.1 1
560 ชุมชนบ้านสา 3408 เด็กชายพีรภัทร เงินท๊อก ป.1 1
561 ชุมชนบ้านสา 3435 เด็กชายนพพล โพธิ์สาท ป.1 1
562 ชุมชนบ้านสา 3404 เด็กชายดิชพงษ์ เอื้อแท้ ป.1 1
563 ชุมชนบ้านสา 3393 เด็กชายรวิพล การขยัน ป.2 1
564 ชุมชนบ้านสา 3419 เด็กชายจิรเมธ สายวงค์ ป.2 1
565 ชุมชนบ้านสา 3392 เด็กชายธนภัทร เงินท๊อก ป.2 1
566 ชุมชนบ้านสา 3391 เด็กชายธนชัย ทิว่อง ป.2 1
567 ชุมชนบ้านสา 3420 เด็กชายรชต กิรติกวีกาญจน์ ป.2 1
568 ชุมชนบ้านสา 3377 เด็กชายธีรวัฒน์ งามสม ป.3 1
569 ชุมชนบ้านสา 3382 เด็กชายอักรินทร์ เทวิละ ป.3 1
570 ชุมชนบ้านสา 3379 เด็กชายนันทพงษ์ คลาดแคล้ว ป.3 1
571 ชุมชนบ้านสา 3389 เด็กชายกิตติ ทองศูรย์ ป.3 1
572 ชุมชนบ้านสา 3416 เด็กชายทศธรรม กลิ่นฟุ้ง ป.3 1
573 ชุมชนบ้านสา 3381 เด็กชายราชกร การหมั่น ป.3 1
574 ชุมชนบ้านสา 3400 เด็กชายณัฏฐกฤต มีเลข ป.3 1
575 ชุมชนบ้านสา 3376 เด็กชายญาณวรุตม์ สุดหอม ป.3 1
576 ชุมชนบ้านสา 3433 เด็กชายอรรถพล โพธิ์สาท ป.4 1
577 ชุมชนบ้านสา 3366 เด็กชายดนัยภพ คุณมี ป.4 1
578 ชุมชนบ้านสา 3368 เด็กชายวชิรวิชญ์ คำลือ ป.4 1
579 ชุมชนบ้านสา 3365 เด็กชายณัฐพล แม่นยำ ป.4 1
580 ชุมชนบ้านสา 3353 เด็กชายธนกฤต คำนิล ป.5 1
581 ชุมชนบ้านสา 3364 เด็กชายณฐวัฒน์ การักษ์ ป.5 1
582 ชุมชนบ้านสา 3355 เด็กชายพัชรวงศ์ เอื้อแท้ ป.5 1
583 ชุมชนบ้านสา 3350 เด็กชายกานต์ สว่างแจ้ง ป.5 1
584 ชุมชนบ้านสา 3354 เด็กชายปวริศ สุดหอม ป.5 1
585 ชุมชนบ้านสา 3351 เด็กชายจิรายุ เรือนสิงห์ ป.5 1
586 ชุมชนบ้านสา 3357 เด็กชายอนันตสิน เตชะสิงห์ ป.5 1
587 ชุมชนบ้านสา 3432 เด็กชายชินพัฒน์ ศรีสมชัย ป.5 1
588 ชุมชนบ้านสา 3340 เด็กชายสุวิจักษณ์ คำลือ ป.6 1
589 ชุมชนบ้านสา 3341 เด็กชายอชิรวิชญ์ คำลือ ป.6 1
590 ชุมชนบ้านสา 3342 เด็กชายอนาวิล รักไทย ป.6 1
591 ชุมชนบ้านสา 3337 เด็กชายประวันวิทย์ งามสม ป.6 1
592 ชุมชนบ้านสา 3339 เด็กชายวชิรวิทย์ คุณมี ป.6 1
593 ชุมชนบ้านสา 3338 เด็กชายภัทรดนัย อ้ายสุทธิ ป.6 1
594 บ้านแป้น 2081 เด็กชายธนกร ปูย่า ป.4 1
595 บ้านแป้น 2115 เด็กชายเพชรมังกร วรรณไสย ป.4 1
596 บ้านแป้น 2114 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เปล่งใส ป.4 1
597 บ้านแป้น 2080 เด็กชายจิรายุทธ จันทร์หอม ป.4 1
598 บ้านแป้น 2082 เด็กชายธนิสรณ์ สดชื่น ป.4 1
599 บ้านแป้น 2057 เด็กชายนนทพัฒน์ ความรู้ ป.5 1
600 บ้านแป้น 2058 เด็กชายนันทวัฒน์ เก่งจริง ป.5 1
601 บ้านแป้น 2064 เด็กชายวีรวัฒน์ อาวรณ์ ป.5 1
602 บ้านแป้น 2047 เด็กชายภัทรชนนท์ หน้างาม ป.6 1
603 บ้านแป้น 2045 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ช่างซอ ป.6 1
604 บ้านแป้น 2116 เด็กชายชัยนกร หมั่นตรอง ป.6 1
605 บ้านแป้น 2044 เด็กชายสุธิราช ประสม ป.6 1
606 บ้านแป้น 2046 เด็กชายแทนคุณ ปู่ย่า ป.6 1
607 บ้านแป้น 2167 เด็กชายธีรภัทร อุดมมลญาณ อ.2 1
608 บ้านแป้น 2168 เด็กชายนิธิพล ชนะมงคล อ.2 1
609 บ้านแป้น 2166 เด็กชายณฐชนนท์ ปู่ถิ่น อ.2 1
610 บ้านแป้น 2170 เด็กชายภรัณยู แยบคาย อ.2 1
611 บ้านแป้น 2169 เด็กชายพงศนาถ พนาพรสกุล อ.2 1
612 บ้านแป้น 2164 เด็กชายก้องภพ สัตย์ต่อชาติ อ.3 1
613 บ้านแป้น 2154 เด็กชายชัยวิชญ์ เกษมสุข อ.3 1
614 บ้านแป้น 2165 เด็กชายนราวิชญ์ คำอ้าย อ.3 1
615 บ้านแป้น 2152 เด็กชายพลวรรธน์ ฟังเพราะ อ.3 1
616 บ้านแป้น 2155 เด็กชายธนกฤต แก้วธิดา อ.3 1
617 บ้านแป้น 2149 เด็กชายชินกฤต กาวิเต อ.3 1
618 บ้านแป้น 2150 เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต อ.3 1
619 บ้านแป้น 2148 เด็กชายเพิ่มพูน ปู่ย่า อ.3 1
620 บ้านแป้น 2151 เด็กชายภัคศรัณย์ ตันทา อ.3 1
621 บ้านแป้น 2153 เด็กชายชัยชนะ สุระวัง อ.3 1
622 บ้านแป้น 2163 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศรีชัยวงค์ อ.3 1
623 บ้านแป้น 2134 เด็กชายธนะพจน์ เทพสุริยานนท์ ป.1 1
624 บ้านแป้น 2138 เด็กชายธนวัฒน์ เตรียมแรง ป.1 1
625 บ้านแป้น 2137 เด็กชายนราวิชญ์ สดชื่น ป.1 1
626 บ้านแป้น 2131 เด็กชายอัครดนัย ผลประโยชน์ ป.1 1
627 บ้านแป้น 2136 เด็กชายปารเมษฐ์ พิกุล ป.1 1
628 บ้านแป้น 2133 เด็กชายอชิรวิชญ์ สุริยะ ป.1 1
629 บ้านแป้น 2135 เด็กชายภัทรพล อินทระภาษี ป.1 1
630 บ้านแป้น 2119 เด็กชายพิชยเทพ ตัวงาม ป.2 1
631 บ้านแป้น 2118 เด็กชายยศธน สัตย์ต่อชาติ ป.2 1
632 บ้านแป้น 2120 เด็กชายชัยนรินทร์ ทำบุญ ป.2 1
633 บ้านแป้น 2121 เด็กชายพัชภูมิ ตันทา ป.2 1
634 บ้านแป้น 2102 เด็กชายสุวพิชญ์ กองคำบุตร ป.3 1
635 บ้านแป้น 2098 เด็กชายนนท์ธวัช ตามสัตย์ ป.3 1
636 บ้านแป้น 2104 เด็กชายรชต ถาวัน ป.3 1
637 บ้านแป้น 2095 เด็กชายวุฒิภัทร ไวสติ ป.3 1
638 บ้านแป้น 2097 เด็กชายรณกร อุ่นจันตา ป.3 1
639 บ้านแป้น 2106 เด็กชายฉัตรชัย ชัยยะ ป.3 1
640 บ้านแป้น 2100 เด็กชายชัชนนท์ ปลุกเสก ป.3 1
641 บ้านแป้น 2103 เด็กชายจิรพงษ์ เก่งจริง ป.3 1
642 บ้านแป้น 2129 เด็กชายณัฎฐชัย เป็นลาภ ป.3 1
643 บ้านแป้น 2096 เด็กชายรณกฤต เชื้อเต๊อะ ป.3 1
644 บ้านแป้น 2099 เด็กชายรฐนนท์ ราหุรักษ์ ป.3 1
645 บ้านแป้น 2094 เด็กชายวิชญะ การักษ์ ป.3 1
646 บ้านแป้น 2105 เด็กชายใจเพชร ทองมี ป.3 1
647 บ้านแป้น 2101 เด็กชายภูวรินทร์ ใจชุ่ม ป.3 1
648 บ้านสาแพะ 1597 เด็กชายนวพล ต้นแก้ว อ.2 1
649 บ้านสาแพะ 1598 เด็กชายศรัณภัทร ธิวงศ์ อ.2 1
650 บ้านสาแพะ 1596 เด็กชายกิตติคุณ ตามเพียร อ.2 1
651 บ้านสาแพะ 1593 เด็กชายเดชพล พูดสัตย์ อ.3 1
652 บ้านสาแพะ 1594 เด็กชายธนนัฏฐ์ ใจสมุทร อ.3 1
653 บ้านสาแพะ 1585 เด็กชายธนาธิป สติสูง ป.1 1
654 บ้านสาแพะ 1586 เด็กชายภาคิน พินทิสืบ ป.1 1
655 บ้านสาแพะ 1587 เด็กชายเกียรติศักดิ์ งามสม ป.1 1
656 บ้านสาแพะ 1580 เด็กชายนัทนันท์ ไวสติ ป.2 1
657 บ้านสาแพะ 1590 เด็กชายยุทธภูมิ กำจัด ป.2 1
658 บ้านสาแพะ 1577 เด็กชายธนภัทร ใจสมุทร ป.2 1
659 บ้านสาแพะ 1578 เด็กชายปิยะกร ไวสติ ป.2 1
660 บ้านสาแพะ 1579 เด็กชายธนากร สติสูง ป.2 1
661 บ้านสาแพะ 1568 เด็กชายภัทรภณ แต้มดี ป.3 1
662 บ้านสาแพะ 1567 เด็กชายนนท์นภัสร์ เป็นปึก ป.3 1
663 บ้านสาแพะ 1570 เด็กชายจักรพัฒ ใจหาญ ป.3 1
664 บ้านสาแพะ 1571 เด็กชายณัฐกรณ์ เย็นอุรา ป.3 1
665 บ้านสาแพะ 1569 เด็กชายธนาวิน หมายมั่น ป.3 1
666 บ้านสาแพะ 1561 เด็กชายสุธาศิน แต้มดี ป.4 1
667 บ้านสาแพะ 1564 เด็กชายนันทนนท์ ไวสติ ป.4 1
668 บ้านสาแพะ 1562 เด็กชายดลพัฒน์ ก้อนทอง ป.4 1
669 บ้านสาแพะ 1563 เด็กชายภัคพล ตุ้ย ป.4 1
670 บ้านสาแพะ 1557 เด็กชายคีตกานต์ ยุบยำแสง ป.5 1
671 บ้านสาแพะ 1556 เด็กชายอดิชาต อ้างอิง ป.5 1
672 บ้านสาแพะ 1558 เด็กชายยุติวิชญ์ ไวสติ ป.5 1
673 บ้านสาแพะ 1559 เด็กชายสิริสันต์ ฟังเย็น ป.5 1
674 บ้านสาแพะ 1551 เด็กชายจุลจักร ศรีอุทธา ป.6 1
675 บ้านสาแพะ 1552 เด็กชายคณาธิป งามสม ป.6 1
676 บ้านแม่ตา 1953 เด็กชายธนาธิวัฒน์ จัดไว อ.3 1
677 บ้านแม่ตา 1952 เด็กชายชินณวัตร รัตนวาณิชยกุล อ.3 1
678 บ้านแม่ตา 1951 เด็กชายกฤษณะ ปลุกเศก อ.3 1
679 บ้านแม่ตา 1958 เด็กชายกันตพัชร คำสร้อย อ.3 1
680 บ้านแม่ตา 1955 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไหวพินิจ อ.3 1
681 บ้านแม่ตา 1963 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตั้งตรง ป.2 1
682 บ้านแม่ตา 1967 เด็กชายรินพัฒน์ ไหวพินิจ ป.3 1
683 บ้านแม่ตา 1942 เด็กชายวัชรินทร สายแวว ป.3 1
684 บ้านแม่ตา 1966 เด็กชายพุฒิพงศ์ ชื่นอารมณ์ ป.3 1
685 บ้านแม่ตา 1971 เด็กชายพิพัฒน์ จัดว้อง ป.4 1
686 บ้านแม่ตา 1970 เด็กชายชยานนท์ เว้นบาป ป.4 1
687 บ้านแม่ตา 1978 เด็กชายอติวิชญ์ กันทะวงค์ ป.5 1
688 บ้านแม่ตา 1935 เด็กชายรัชชานนท์ ซองดี ป.5 1
689 บ้านแม่ตา 1975 เด็กชายชนะชน โยมงาม ป.5 1
690 บ้านแม่ตา 1977 เด็กชายสุขเกษม ยิ่งปรางค์ ป.5 1
691 บ้านแม่ตา 1976 เด็กชายฑีฆายุ มียันต์ ป.5 1
692 บ้านแม่ตา 1979 เด็กชายเทพบุตร จัดว้อง ป.6 1
693 บ้านแม่ตา 1931 เด็กชายธนากร ปลุกเสก ป.6 1
694 บ้านเปียงใจ 450 เด็กชายวชิรวิทย์ แจ๋วเจริญกุล อ.2 1
695 บ้านเปียงใจ 455 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ แซ่สั่น อ.2 1
696 บ้านเปียงใจ 444 เด็กชายนครินทร์ ระวังกาย อ.3 1
697 บ้านเปียงใจ 448 เด็กชายวรากร เติ๋นเจริญกุล อ.3 1
698 บ้านเปียงใจ 445 เด็กชายภูเบศวร์ ยาไชยบุญเรือง อ.3 1
699 บ้านเปียงใจ 443 เด็กชายสันติสุข มีธรรม อ.3 1
700 บ้านเปียงใจ 436 เด็กชายชนันธร สวยฉลาด ป.2 1
701 บ้านเปียงใจ 438 เด็กชายวรวุฒิ ช่างสลัก ป.2 1
702 บ้านเปียงใจ 432 เด็กชายพันธวีร์ เป็นมูล ป.3 1
703 บ้านเปียงใจ 424 เด็กชายทศพล ไทยใหม่ ป.6 1
704 บ้านเลาสู 270 เด็กชายวัชรนนท์ ฉัตรชยาวงศ์ ป.2 1
705 บ้านเลาสู 265 เด็กชายสงกรานต์ ฐิติจิรสกุล ป.3 1
706 บ้านเลาสู 268 เด็กชายกิตติธัช พงศ์ธัญวลัย ป.3 1
707 บ้านเลาสู 262 เด็กชายธิกร แซ่ซั่น ป.4 1
708 บ้านเลาสู 269 เด็กชายธราเทพ เเซ่จ๋าว ป.5 1
709 ไผ่งามวิทยา 2451 เด็กชายยุทธนา สีเขียว ป.5 1
710 ไผ่งามวิทยา 2455 เด็กชายศุภเสกข์ ขุมคำ ป.5 1
711 ไผ่งามวิทยา 2460 เด็กชายภาคินัย อ่อนหวาน ป.5 1
712 ไผ่งามวิทยา 2457 เด็กชายณัฐวัตร หมอยา ป.5 1
713 ไผ่งามวิทยา 2454 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ป.5 1
714 ไผ่งามวิทยา 2476 เด็กชายนนทวัตร ดวงตั้ง ป.5 1
715 ไผ่งามวิทยา 2456 เด็กชายรัชพล แซ่ผ่าน ป.5 1
716 ไผ่งามวิทยา 2452 เด็กชายชลันธร หมอยา ป.5 1
717 ไผ่งามวิทยา 2459 เด็กชายพีร์พิภพ บุญยืน ป.5 1
718 ไผ่งามวิทยา 2453 เด็กชายอนาวิล เกิดผล ป.5 1
719 ไผ่งามวิทยา 2458 เด็กชายกิตติกร ศรีประเสริฐ ป.5 1
720 ไผ่งามวิทยา 2423 เด็กชายมทินา หน่อคำ ป.6 1
721 ไผ่งามวิทยา 2428 เด็กชายธนพัฒน์ บุญยืน ป.6 1
722 ไผ่งามวิทยา 2424 เด็กชายศิวัช บุญยืน ป.6 1
723 ไผ่งามวิทยา 2429 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญยืน ป.6 1
724 ไผ่งามวิทยา 2426 เด็กชายวายุ อ่อนหวาน ป.6 1
725 ไผ่งามวิทยา 2427 เด็กชายพิชยดนย์ ยนต์วงค์ ป.6 1
726 ไผ่งามวิทยา 2425 เด็กชายเกียรติพงศ์ วงศ์ษา ป.6 1
727 ไผ่งามวิทยา 2606 เด็กชายกิตติชัย ทำสุข ป.6 1
728 ไผ่งามวิทยา 2430 เด็กชายสุรชัช หมอยา ป.6 1
729 ไผ่งามวิทยา 2636 เด็กชายกิตติพัต เครือวัน ม.1 1
730 ไผ่งามวิทยา 2631 เด็กชายภูตะวัน วงค์สิงห์ ม.1 1
731 ไผ่งามวิทยา 2406 เด็กชายธเนศพล บุญยืน ม.1 1
732 ไผ่งามวิทยา 2410 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงตั้ง ม.1 1
733 ไผ่งามวิทยา 2450 เด็กชายจิรพันธ์ ใจแก้ว ม.1 1
734 ไผ่งามวิทยา 2408 เด็กชายนินเรวัต สีสด ม.1 1
735 ไผ่งามวิทยา 2438 เด็กชายธนพล เกิดผล ม.1 1
736 ไผ่งามวิทยา 2407 เด็กชายศุภากร รักสัตย์ ม.1 1
737 ไผ่งามวิทยา 2610 เด็กชายรัฐภูมิ ลาภเกิด ม.2 1
738 ไผ่งามวิทยา 2390 เด็กชายธนภัทร ทำสุข ม.2 1
739 ไผ่งามวิทยา 2382 เด็กชายสัญญา กันทะหล้า ม.2 1
740 ไผ่งามวิทยา 2383 เด็กชายพันทกานต์ ทองสุข ม.2 1
741 ไผ่งามวิทยา 2380 เด็กชายทวีวัฒน์ พุทธสอน ม.2 1
742 ไผ่งามวิทยา 2381 เด็กชายอนุพงษ์ ลาภเกิด ม.2 1
743 ไผ่งามวิทยา 2386 เด็กชายอภิรุณ รวยเงิน ม.2 1
744 ไผ่งามวิทยา 2384 เด็กชายภัทรคุณ บุญยืน ม.2 1
745 ไผ่งามวิทยา 2391 เด็กชายพิตตินันท์ หมอยา ม.2 1
746 ไผ่งามวิทยา 2388 เด็กชายพีรพัฒน์ เป็กษา ม.2 1
747 ไผ่งามวิทยา 2379 เด็กชายสรยุทธ สีสด ม.2 1
748 ไผ่งามวิทยา 2385 เด็กชายศุภชัย ทำสุข ม.2 1
749 ไผ่งามวิทยา 2387 เด็กชายศุกลวัฒน์ ดีมาก ม.2 1
750 ไผ่งามวิทยา 2553 เด็กชายเหมรัศมิ์ ปิงยอม ม.2 1
751 ไผ่งามวิทยา 2363 เด็กชายธนาธิป ตั้งเชิง ม.3 1
752 ไผ่งามวิทยา 2362 เด็กชายวัชรชัย ธรรมสิทธิ์ ม.3 1
753 ไผ่งามวิทยา 2361 เด็กชายมงคลศักดิ์ ลาภมาก ม.3 1
754 ไผ่งามวิทยา 2577 เด็กชายณัฐนนท์ บุญยืน ม.3 1
755 ไผ่งามวิทยา 2579 เด็กชายนฤสรณ์ ทำสุข ม.3 1
756 ไผ่งามวิทยา 2358 เด็กชายพีรณัฐ ตั้งเชิง ม.3 1
757 ไผ่งามวิทยา 2357 เด็กชายภูรินทร์ ศรศรี ม.3 1
758 ไผ่งามวิทยา 2364 เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนหวาน ม.3 1
759 ไผ่งามวิทยา 2578 เด็กชายณัฐวัตร ดวงตั้ง ม.3 1
760 ไผ่งามวิทยา 2356 เด็กชายฐิติพันธุ์ หมอยา ม.3 1
761 ไผ่งามวิทยา 2439 เด็กชายภูสิทธิ์ ภูบุญคง ม.3 1
762 ไผ่งามวิทยา 2360 เด็กชายพิพัฒพงษ์ หมอยา ม.3 1
763 ไผ่งามวิทยา 2365 เด็กชายพลพิพัฒน์ ลาภเกิด ม.3 1
764 ไผ่งามวิทยา 2359 เด็กชายอภิชัย จำเดิม ม.3 1
765 ไผ่งามวิทยา 2618 เด็กชายภควัต ศิริคาม อ.2 1
766 ไผ่งามวิทยา 2617 เด็กชายศุภกฤต ทองปา อ.2 1
767 ไผ่งามวิทยา 2619 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมภูยศ อ.2 1
768 ไผ่งามวิทยา 2622 เด็กชายณัฐกานต์ งามสม อ.2 1
769 ไผ่งามวิทยา 2620 เด็กชายวุฒิชัย แซ่ผ่าน อ.2 1
770 ไผ่งามวิทยา 2621 เด็กชายธนภัทร ดวงตั้ง อ.2 1
771 ไผ่งามวิทยา 2624 เด็กชายธณัชกรณ์ ทำสุข อ.2 1
772 ไผ่งามวิทยา 2623 เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เกษ อ.2 1
773 ไผ่งามวิทยา 2586 เด็กชายธนวัฒน์ บุญยืน อ.3 1
774 ไผ่งามวิทยา 2602 เด็กหญิงกัญญาภัทร ดวงตั้ง อ.3 1
775 ไผ่งามวิทยา 2583 เด็กชายกันต์ณภัทร เกิดผล อ.3 1
776 ไผ่งามวิทยา 2591 เด็กชายธวัชชัย ดาแก้ว อ.3 1
777 ไผ่งามวิทยา 2592 เด็กชายธนภพ ทำสุข อ.3 1
778 ไผ่งามวิทยา 2589 เด็กชายเพทาย ลาภมาก อ.3 1
779 ไผ่งามวิทยา 2598 เด็กหญิงพรนภา ลาภเกิด อ.3 1
780 ไผ่งามวิทยา 2587 เด็กชายชัยชนะ ตั้งเชิง อ.3 1
781 ไผ่งามวิทยา 2590 เด็กชายพชร วงค์สิงห์ อ.3 1
782 ไผ่งามวิทยา 2584 เด็กชายกิตติคุณ เครือวัน อ.3 1
783 ไผ่งามวิทยา 2588 เด็กชายอภิวัฒน์ ชมภู อ.3 1
784 ไผ่งามวิทยา 2596 เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์เสวี อ.3 1
785 ไผ่งามวิทยา 2613 เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญยืน อ.3 1
786 ไผ่งามวิทยา 2585 เด็กชายพิชชากร ตั้งเชิง อ.3 1
787 ไผ่งามวิทยา 2581 เด็กชายภูริพงศ์ โปตาสา อ.3 1
788 ไผ่งามวิทยา 2556 เด็กชายธนกร ตั้งอารมณ์ ป.1 1
789 ไผ่งามวิทยา 2557 เด็กชายพรชนิตย์ ตั้งอารมณ์ ป.1 1
790 ไผ่งามวิทยา 2561 เด็กชายธนภูมิ เกิดผล ป.1 1
791 ไผ่งามวิทยา 2562 เด็กชายจักรภัทร บุญยืน ป.1 1
792 ไผ่งามวิทยา 2559 เด็กชายคุณานนต์ ยนวงค์ ป.1 1
793 ไผ่งามวิทยา 2563 เด็กชายสุรชัย ทำสุข ป.1 1
794 ไผ่งามวิทยา 2555 เด็กชายธัชชัย ใจชื่นบาน ป.1 1
795 ไผ่งามวิทยา 2558 เด็กชายพัชรพล ขัดแข็งแรง ป.1 1
796 ไผ่งามวิทยา 2533 เด็กชายณัฐพงษ์ เกษมสันต์ ป.2 1
797 ไผ่งามวิทยา 2575 เด็กชายนฤบดินทร์ ละออง ป.2 1
798 ไผ่งามวิทยา 2537 เด็กชายธนภัทร ชมภู ป.2 1
799 ไผ่งามวิทยา 2534 เด็กชายอนุวัตร เป็กษา ป.2 1
800 ไผ่งามวิทยา 2535 เด็กชายสิทธิภูมิ ภูบุญคง ป.2 1
801 ไผ่งามวิทยา 2536 เด็กชายพรมพิพัฒน์ บุญยืน ป.2 1
802 ไผ่งามวิทยา 2507 เด็กชายพิทวัส บุญยืน ป.3 1
803 ไผ่งามวิทยา 2509 เด็กชายณัฐภัทร์ คำจันทา ป.3 1
804 ไผ่งามวิทยา 2508 เด็กชายปรมัตถ์ อำพาง ป.3 1
805 ไผ่งามวิทยา 2504 เด็กชายพนาวัฒน์ ทำสุข ป.3 1
806 ไผ่งามวิทยา 2506 เด็กชายอภิวัฒน์ บัวโรย ป.3 1
807 ไผ่งามวิทยา 2505 เด็กชายชนิสร เทพสุธรรม ป.3 1
808 ไผ่งามวิทยา 2615 เด็กชายรัชตภูมิ หน่ออ่อน ป.3 1
809 ไผ่งามวิทยา 2484 เด็กชายอภิวิชญ์ แต้มดี ป.4 1
810 ไผ่งามวิทยา 2487 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สีสด ป.4 1
811 ไผ่งามวิทยา 2486 เด็กชายพนธกร ลาภเกิด ป.4 1
812 ไผ่งามวิทยา 2485 เด็กชายศุภาวิชญ์ สุวรรณะ ป.4 1
813 ไผ่งามวิทยา 2483 เด็กชายนฤรงค์ วงค์สิงห์ ป.4 1
814 ไผ่งามวิทยา 2488 เด็กชายวัชรากร บุญยืน ป.4 1
815 บ้านนางาม 326 เด็กชายปิยะวัฒน์ อาษา ป.5 1
816 บ้านนางาม 324 เด็กชายภูวิพัทฒ์ ลาภเกิด ป.6 1
817 บ้านแม่เบิน 219 เด็กชายธนโรจน์ ดีมาก ป.4 1
818 บ้านแม่เบิน 217 เด็กชายธีรเดช บุญยืน ป.5 1
819 บ้านแม่เบิน 218 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทาเหล็ก ป.5 1
820 บ้านแม่เบิน 215 เด็กชายพงษ์ศิริ คำฟูบุตร ป.6 1
821 บ้านนาไหม้ 603 เด็กชายปิยวัฒน์ วงค์สิงห์ ป.6 1
822 ผาช่อวิทยา 3132 เด็กชายฐิติรัตน์ ศิริโม้ ม.1 1
823 ผาช่อวิทยา 3143 เด็กชายเอกรัฐ ลิ้มคูณ ม.1 1
824 ผาช่อวิทยา 3134 เด็กชายพลกฤษณ์ มีเล้ ม.1 1
825 ผาช่อวิทยา 3092 เด็กชายธนพล ขันตี ม.2 1
826 ผาช่อวิทยา 3054 เด็กชายภูรินทร์ กัดเกตุ ม.2 1
827 ผาช่อวิทยา 3095 เด็กชายวรพล พรมทา ม.2 1
828 ผาช่อวิทยา 3100 เด็กชายสุรชัย เพียรภาค ม.2 1
829 ผาช่อวิทยา 3098 เด็กชายสรศักดิ์ กันไว ม.2 1
830 ผาช่อวิทยา 3099 เด็กชายสุภาษิต รัตนโกสินธุ์ ม.2 1
831 ผาช่อวิทยา 3097 เด็กชายศรราม อุ่นวิจิตร ม.2 1
832 ผาช่อวิทยา 3096 เด็กชายวิชยพัฒน์ เครือเทพ ม.2 1
833 ผาช่อวิทยา 3056 เด็กชายวีรภัทร เวียนวัน ม.3 1
834 ผาช่อวิทยา 3057 เด็กชายวีรวัฒน์ จ้อยภูเขียว ม.3 1
835 ผาช่อวิทยา 3188 เด็กชายจักรกฤษ ลีรัตน์ ม.3 1
836 ผาช่อวิทยา 3055 เด็กชายวัชรินทร์ คงเขา ม.3 1
837 ผาช่อวิทยา 3115 เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญจริยา ม.3 1
838 ผาช่อวิทยา 3158 เด็กชายพะคะวัต อินด้วง ม.3 1
839 ผาช่อวิทยา 3059 เด็กชายสุรบดินทร์ โสลา ม.3 1
840 ผาช่อวิทยา 3058 เด็กชายศักดิ์ดา เสนาสุนทร ม.3 1
841 ผาช่อวิทยา 3355 เด็กชายสุริยวงศ์ เชื้อเมืองพาน อ.2 1
842 ผาช่อวิทยา 3354 เด็กชายศุภรัตน์ จะทอ อ.2 1
843 ผาช่อวิทยา 3352 เด็กชายณัฐภาศ เครือเทพ อ.2 1
844 ผาช่อวิทยา 3353 เด็กชายภัทรกร คนมั่ง อ.2 1
845 ผาช่อวิทยา 3329 เด็กชายธีรโชติ ภูขันซ้าย อ.3 1
846 ผาช่อวิทยา 3326 เด็กชายจิรากร ยิ้มเยื้อน อ.3 1
847 ผาช่อวิทยา 3328 เด็กชายดัชกรณ์ ก๋าเร็ว อ.3 1
848 ผาช่อวิทยา 3362 เด็กชายนัฐชาติ คำแดง อ.3 1
849 ผาช่อวิทยา 3327 เด็กชายณัฐพล สรสิทธิ์ อ.3 1
850 ผาช่อวิทยา 3330 เด็กชายวิทวัส ตั้งทวีเกียรติ อ.3 1
851 ผาช่อวิทยา 3300 เด็กชายธนภัทร บุญทวี ป.1 1
852 ผาช่อวิทยา 3324 เด็กชายสิทธิพงษ์ แข็งแรง ป.1 1
853 ผาช่อวิทยา 3303 เด็กชายเอกพงศ์ คงธนปรารถนา ป.1 1
854 ผาช่อวิทยา 3301 เด็กชายวิชญ์พล กอบศิลป์ ป.1 1
855 ผาช่อวิทยา 3299 เด็กชายปนันชาติ จะอื่อ ป.1 1
856 ผาช่อวิทยา 3298 เด็กชายฆนพัฒน์ งามชัยวงศ์ ป.1 1
857 ผาช่อวิทยา 3302 เด็กชายวีรภัทร น้อยนอนเมือง ป.1 1
858 ผาช่อวิทยา 3284 เด็กชายวรวุฒิ งามราศี ป.2 1
859 ผาช่อวิทยา 3285 เด็กชายอัศม์เดช ฉิมทิม ป.2 1
860 ผาช่อวิทยา 3257 เด็กชายภูมิพัฒน์ สืบอ้าย ป.2 1
861 ผาช่อวิทยา 3340 เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นวิจิตร ป.2 1
862 ผาช่อวิทยา 3294 เด็กชายทีปรกร สุขไสว ป.2 1
863 ผาช่อวิทยา 3283 เด็กชายธนวัตน์ แดนนาสาร ป.2 1
864 ผาช่อวิทยา 3259 เด็กชายศราวุธ ธิมาชัย ป.2 1
865 ผาช่อวิทยา 3282 เด็กชายธนภูมิ อุ่นสำโรง ป.2 1
866 ผาช่อวิทยา 3281 เด็กชายณัฐวุฒิ งามราศี ป.3 1
867 ผาช่อวิทยา 3348 เด็กชายรุ่งโรจน์ มัฆะเนมี ป.3 1
868 ผาช่อวิทยา 3260 เด็กชายสกรรจ์ ตุงคะโหตร ป.3 1
869 ผาช่อวิทยา 3217 เด็กชายกล้าดนัย ปัญญามูล ป.3 1
870 ผาช่อวิทยา 3256 เด็กชายนพดล ศิริ ป.3 1
871 ผาช่อวิทยา 3254 เด็กชายทรงชัย ผะสม ป.3 1
872 ผาช่อวิทยา 3253 เด็กชายเจตรินทร์ สายแสน ป.3 1
873 ผาช่อวิทยา 3258 เด็กชายรัชชานนท์ แห่กาฬสินธ์ ป.3 1
874 ผาช่อวิทยา 3255 เด็กชายธนพัฒน์ วิเศษทรัพย์ ป.3 1
875 ผาช่อวิทยา 3220 เด็กชายวัชรพล แซ่จ๋าว ป.4 1
876 ผาช่อวิทยา 3219 เด็กชายพสุธา บุญจิราวัฒน์ ป.4 1
877 ผาช่อวิทยา 3222 เด็กชายสงขลา จันทภาโส ป.4 1
878 ผาช่อวิทยา 3224 เด็กชายพงศกร วิเศษทรัพย์ ป.4 1
879 ผาช่อวิทยา 3218 เด็กชายณัฐกมล คงขยัน ป.4 1
880 ผาช่อวิทยา 3223 เด็กชายรพีภัทร ทิยะ ป.4 1
881 ผาช่อวิทยา 3202 เด็กชายชยธร ศิริ ป.5 1
882 ผาช่อวิทยา 3201 เด็กชายเฉลิมชัย ปันทิ ป.5 1
883 ผาช่อวิทยา 3216 เด็กชายสงกรานต์ ศิริพานกุล ป.5 1
884 ผาช่อวิทยา 3198 เด็กชายรัชตะ ขันตี ป.5 1
885 ผาช่อวิทยา 3194 เด็กชายธนภัทร ประเสริฐลาภ ป.5 1
886 ผาช่อวิทยา 3290 เด็กชายปุณยวัจน์ คำปราตัน ป.5 1
887 ผาช่อวิทยา 3215 เด็กชายศราวุฒิ งามราศรี ป.5 1
888 ผาช่อวิทยา 3200 เด็กชายสมพงษ์ วิเชียรดี ป.5 1
889 ผาช่อวิทยา 3241 เด็กชายธนโชติ โรจน์ทรรศนีย์ ป.5 1
890 ผาช่อวิทยา 3193 เด็กชายธนชัย ยอดใจ ป.5 1
891 ผาช่อวิทยา 3192 เด็กชายณัฐชนน ธิมาชัย ป.5 1
892 ผาช่อวิทยา 3162 เด็กชายนพรัตน์ แสนหน่อ ป.6 1
893 ผาช่อวิทยา 3136 เด็กชายพัชรพล แซ่ลิ้ว ป.6 1
894 ผาช่อวิทยา 3159 เด็กชายจิรายุ ยิ้มเยื้อน ป.6 1
895 ผาช่อวิทยา 3160 เด็กชายทักษดนย์ บัวเทศ ป.6 1
896 ผาช่อวิทยา 3137 เด็กชายพัชรพล ธิมาชัย ม.1 1
897 ผาช่อวิทยา 3140 เด็กชายวัชริด คงธนพิสูจน์ ม.1 1
898 ผาช่อวิทยา 3130 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เนตสุวรรณ์ ม.1 1
899 ผาช่อวิทยา 3094 เด็กชายนิตตินันท์ บุญกว้าง ม.1 1
900 ผาช่อวิทยา 3139 เด็กชายวิภพ เนตสุวรรณ์ ม.1 1
901 ผาช่อวิทยา 3141 เด็กชายศิวัฒน์ รสหอม ม.1 1
902 ผาช่อวิทยา 3135 เด็กชายพันธวัช โวหาร ม.1 1
903 ผาช่อวิทยา 3138 เด็กชายวัชรากร ก๋าเร็ว ม.1 1
904 บ้านใหม่สามัคคี 1089 เด็กชายต่อตระกูล บุญมี ป.5 1
905 บ้านใหม่สามัคคี 1087 เด็กชายวรวุฒน์ โสภณ ป.6 1
906 บ้านศรีบุญเรือง 1451 เด็กชายพุธฐิพัฒน์ ตั้งกฤตยกวิน อ.2 1
907 บ้านศรีบุญเรือง 1452 เด็กชายอาทิวราห์ กันไว อ.2 1
908 บ้านศรีบุญเรือง 1444 เด็กชายณัฐพงศ์ ปินใจกุล อ.3 1
909 บ้านศรีบุญเรือง 1443 เด็กชายอติคุณ มหาวรรณ์ อ.3 1
910 บ้านศรีบุญเรือง 1436 เด็กชายวรากร มณีวรรณ์ ป.1 1
911 บ้านศรีบุญเรือง 1423 เด็กชายปฏิภาณ ทามา ป.2 1
912 บ้านศรีบุญเรือง 1425 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ดียิ่่ง ป.2 1
913 บ้านศรีบุญเรือง 1426 เด็กชายโชคชัย ปัญญาดี ป.2 1
914 บ้านศรีบุญเรือง 1424 เด็กชายกันตพัฒน์ ไทยกุล ป.2 1
915 บ้านศรีบุญเรือง 1416 เด็กชายวุฒิวัฒร์ น่ารัก ป.3 1
916 บ้านศรีบุญเรือง 1417 เด็กชายธนกร โนโชติ ป.3 1
917 บ้านศรีบุญเรือง 1415 เด็กชายภูบดินทร์ อดเหนียว ป.4 1
918 บ้านศรีบุญเรือง 1402 เด็กชายศุภกร พรมจินดา ป.4 1
919 บ้านศรีบุญเรือง 1435 เด็กชายเต้ิ้น สะอุมพัน ป.4 1
920 บ้านศรีบุญเรือง 1398 เด็กชายวชิรวิทย์ ทองแก้ว ป.4 1
921 บ้านศรีบุญเรือง 1397 เด็กชายธนโชติ เป็นวงค์ ป.4 1
922 บ้านศรีบุญเรือง 1414 เด็กชายภูมินทร์ อดเหนียว ป.4 1
923 บ้านศรีบุญเรือง 1404 เด็กชายอัครวิทย์ บุญจริง ป.4 1
924 บ้านศรีบุญเรือง 1401 เด็กชายณัฐกิตติ์ อดเหนียว ป.4 1
925 บ้านศรีบุญเรือง 1385 เด็กชายกิตติกวิน อดเหนียว ป.5 1
926 บ้านศรีบุญเรือง 1390 เด็กชายเอื้ออังกูร ขาวสูง ป.5 1
927 บ้านศรีบุญเรือง 1386 เด็กชายณัฐวัตร ขยันทำ ป.5 1
928 บ้านศรีบุญเรือง 1387 เด็กชายธนพัฒน์ ไม้รัง ป.5 1
929 บ้านศรีบุญเรือง 1388 เด็กชายรัตนพล สูตรเลข ป.5 1
930 บ้านศรีบุญเรือง 1389 เด็กชายนันทิพัฒน์ มณีวรรณ ป.5 1
931 บ้านศรีบุญเรือง 1391 เด็กชายจิราวัตร รักชาติ ป.5 1
932 บ้านศรีบุญเรือง 1380 เด็กชายบริธาน สมเพราะ ป.6 1
933 บ้านศรีบุญเรือง 1379 เด็กชายจารุพัฒน์ บุญเตี่ยม ป.6 1
934 บ้านแม่สุก 2688 เด็กชายอินทัช ทามา อ.2 1
935 บ้านแม่สุก 2678 เด็กชายธาวิน คำปัน อ.3 1
936 บ้านแม่สุก 2671 เด็กชายธนวัฒน์ ปันงาม ป.1 1
937 บ้านแม่สุก 2670 เด็กชายณัฐพล คุตปา ป.1 1
938 บ้านแม่สุก 2686 เด็กชายบูรณฉัตร ยาวิลา ป.2 1
939 บ้านแม่สุก 2665 เด็กชายนัธทวัฒน์ บุญทวี ป.2 1
940 บ้านแม่สุก 2661 เด็กชายนภัสสร เสียงเย็น ป.3 1
941 บ้านแม่สุก 2658 เด็กชายภูภิรมย์ เป็นมูล ป.4 1
942 บ้านแม่สุก 2657 เด็กชายธรานินทร์ คำจันทร์ ป.4 1
943 บ้านแม่สุก 2656 เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์มะโน ป.4 1
944 บ้านแม่สุก 2648 เด็กชายปรมินทร์ ปิติทาโน ป.5 1
945 บ้านแม่สุก 2649 เด็กชายภัทรพิศาล ญานะ ป.5 1
946 บ้านแม่สุก 2640 เด็กชายณัฐเศรษฐ ขมหวาน ป.6 1
947 บ้านแม่สุก 2641 เด็กชายเรืองศักดิ์ ตั้งตรง ป.6 1
948 ทุ่งคาวิทยา 3182 เด็กชายณัฐดนัย สมมุติ ป.5 1
949 ทุ่งคาวิทยา 3146 เด็กชายณัฐวุฒิ เป็นวงศ์ ป.6 1
950 ทุ่งคาวิทยา 3144 เด็กชายชญานนท์ สมทรง ป.6 1
951 ทุ่งคาวิทยา 3147 เด็กชายธนัทธัญญ์ ศรีสมบัติ ป.6 1
952 ทุ่งคาวิทยา 3151 เด็กชายรัฐภูมิ ใจดี ป.6 1
953 ทุ่งคาวิทยา 3149 เด็กชายธีรพล มั่นเหมาะ ป.6 1
954 ทุ่งคาวิทยา 3216 เด็กชายปุญญพัฒน์ พงษ์ลี้รัตน์ ป.6 1
955 ทุ่งคาวิทยา 3148 เด็กชายธนาดุล เป็นใย ป.6 1
956 ทุ่งคาวิทยา 3152 เด็กชายเกรียงศักดิ์ สยอง ป.6 1
957 ทุ่งคาวิทยา 3336 เด็กชายจิราพงศ์ แสงคา ม.1 1
958 ทุ่งคาวิทยา 3119 เด็กชายวรวุฒิ กันจินะ ม.1 1
959 ทุ่งคาวิทยา 3393 เด็กชายณัฐพล วรรณโกษิตย์ ม.1 1
960 ทุ่งคาวิทยา 3251 เด็กชายคเณศ พูดงาม ม.1 1
961 ทุ่งคาวิทยา 3222 เด็กชายศรันณ์ พูดงาม ม.1 1
962 ทุ่งคาวิทยา 3081 เด็กชายรณพีร์ ระวังกาย ม.2 1
963 ทุ่งคาวิทยา 3357 เด็กชายคมกริช การดี ม.2 1
964 ทุ่งคาวิทยา 3083 เด็กชายณภัทรศกรณ์ เศรษฐานพคุณ ม.2 1
965 ทุ่งคาวิทยา 3369 เด็กชายภัทรพงศ์ ปันงาม ม.2 1
966 ทุ่งคาวิทยา 3254 เด็กชายทิวไผ่ทอง มูลทุ่ง ม.2 1
967 ทุ่งคาวิทยา 3085 เด็กชายพีรวิชญ์ แต้มคู ม.2 1
968 ทุ่งคาวิทยา 3197 เด็กชายวรพล ทองสนิท ม.2 1
969 ทุ่งคาวิทยา 3087 เด็กชายจิรภัทร พูดตรง ม.2 1
970 ทุ่งคาวิทยา 3337 เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์สุระ ม.2 1
971 ทุ่งคาวิทยา 3392 นายชานนท์ ทองสุข ม.3 1
972 ทุ่งคาวิทยา 3331 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ธิวงศ์ ม.3 1
973 ทุ่งคาวิทยา 3051 เด็กชายวรเวช สูตรเลข ม.3 1
974 ทุ่งคาวิทยา 3269 เด็กชายพิพัฒน์ มีธรรม ม.3 1
975 ทุ่งคาวิทยา 3049 เด็กชายปวีณ์กร สมนึก ม.3 1
976 ทุ่งคาวิทยา 3198 เด็กชายธีรภัทร ชัยนันต๊ะ ม.3 1
977 ทุ่งคาวิทยา 3074 เด็กชายรุ่งโรจน์ เนียมทอง ม.3 1
978 ทุ่งคาวิทยา 3276 เด็กชายอภิชาติ มีธรรม ม.3 1
979 ทุ่งคาวิทยา 3117 เด็กชายอภิวัฒน์ บุญมี ม.3 1
980 ทุ่งคาวิทยา 3373 เด็กชายทัตธน ภักดี อ.2 1
981 ทุ่งคาวิทยา 3372 เด็กชายณัฐกิตติ์ มักได้ อ.2 1
982 ทุ่งคาวิทยา 3374 เด็กชายธันยบูรณ์ ตาเปี้ย อ.2 1
983 ทุ่งคาวิทยา 3376 เด็กชายอดิเทพ หีดแก้ว อ.2 1
984 ทุ่งคาวิทยา 3370 เด็กชายกวินภพ มั่นคง อ.2 1
985 ทุ่งคาวิทยา 3371 เด็กชายคุณานนท์ ใจศร อ.2 1
986 ทุ่งคาวิทยา 3375 เด็กชายภูวดล เป็นวงศ์ อ.2 1
987 ทุ่งคาวิทยา 3377 เด็กชายอภินันท์ อดเหนียว อ.2 1
988 ทุ่งคาวิทยา 3343 เด็กชายณัฐภัทร เศรษฐานพคุณ อ.3 1
989 ทุ่งคาวิทยา 3342 เด็กชายฉัตรมงคล พูดตรง อ.3 1
990 ทุ่งคาวิทยา 3368 เด็กชายดลนกรณ์ มูลทุ่ง อ.3 1
991 ทุ่งคาวิทยา 3345 เด็กชายภัทราวุธ เป็งขวัญ อ.3 1
992 ทุ่งคาวิทยา 3341 เด็กชายกิตติขัย คงธนวัฒนา อ.3 1
993 ทุ่งคาวิทยา 3346 เด็กชายภานุวัฒน์ ระวังกาย อ.3 1
994 ทุ่งคาวิทยา 3340 เด็กชายกวินภพ จิราษฎร์ อ.3 1
995 ทุ่งคาวิทยา 3347 เด็กชายอัครชัย เป็นใย อ.3 1
996 ทุ่งคาวิทยา 3344 เด็กชายธีรวิทย์ เอกเพียรเจริญ อ.3 1
997 ทุ่งคาวิทยา 3312 เด็กชายไตรรงค์ สอดส่อง ป.1 1
998 ทุ่งคาวิทยา 3319 เด็กชายสิรวัชญ์ สูตรเลข ป.1 1
999 ทุ่งคาวิทยา 3389 เด็กชายกฤษฏิ์ ใจอ่อน ป.1 1
1000 ทุ่งคาวิทยา 3316 เด็กชายวฤทธิ์พงษ์ เชื้อชัย ป.1 1
1001 ทุ่งคาวิทยา 3390 เด็กชายสุริยะ ทองสุข ป.1 1
1002 ทุ่งคาวิทยา 3320 เด็กชายอัชระ ใจดี ป.1 1
1003 ทุ่งคาวิทยา 3313 เด็กชายนันทพงศ์ โปร่งใส ป.1 1
1004 ทุ่งคาวิทยา 3311 เด็กชายจิรายุ สมทรง ป.1 1
1005 ทุ่งคาวิทยา 3366 เด็กชายธนวัฒน์ กัลยา ป.1 1
1006 ทุ่งคาวิทยา 3322 เด็กชายอิทธิพันธ์ ทุวัง ป.1 1
1007 ทุ่งคาวิทยา 3321 เด็กหญิงอิทธิพัทธ์ กลิ้งจักร ป.1 1
1008 ทุ่งคาวิทยา 3315 เด็กชายระพีพัฒน์ สิงห์สุระ ป.1 1
1009 ทุ่งคาวิทยา 3317 เด็กชายศิรวิทย์ คำใสย์ ป.1 1
1010 ทุ่งคาวิทยา 3318 เด็กชายศุภณัฐ สูตรเลข ป.1 1
1011 ทุ่งคาวิทยา 3293 เด็กชายรัชชานนท์ อยู่สุข ป.2 1
1012 ทุ่งคาวิทยา 3292 เด็กชายภูมิพัฒน์ เป็นวงศ์ ป.2 1
1013 ทุ่งคาวิทยา 3294 เด็กชายศรัณย์ เป็นใย ป.2 1
1014 ทุ่งคาวิทยา 3288 เด็กชายชนกันต์ ปวนแก้ว ป.2 1
1015 ทุ่งคาวิทยา 3291 เด็กชายภัทรพล หอมหวล ป.2 1
1016 ทุ่งคาวิทยา 3289 เด็กชายพัชรดนัย แต้มคู ป.2 1
1017 ทุ่งคาวิทยา 3394 เด็กชายปรัชญา เป็นใย ป.2 1
1018 ทุ่งคาวิทยา 3290 เด็กชายภัทรพล แต้มดื่ม ป.2 1
1019 ทุ่งคาวิทยา 3295 เด็กชายสรวิชญ์ สูตรเลข ป.2 1
1020 ทุ่งคาวิทยา 3395 เด็กชายอัครวัฒน์ ปันดี ป.2 1
1021 ทุ่งคาวิทยา 3259 เด็กชายพลภัทร จำปาพันธ์ ป.3 1
1022 ทุ่งคาวิทยา 3257 เด็กชายกิตติพัฒน์ อัครมหาเสนาวงศ์ ป.3 1
1023 ทุ่งคาวิทยา 3258 เด็กชายนฤชิต เพิ่มจิรสวัสดิ์ ป.3 1
1024 ทุ่งคาวิทยา 3260 เด็กชายภูบดินทร์ เชาว์ไว ป.3 1
1025 ทุ่งคาวิทยา 3223 เด็กชายธีรภัทร พงขจร ป.4 1
1026 ทุ่งคาวิทยา 3224 เด็กชายปรินทร ปินใจกุล ป.4 1
1027 ทุ่งคาวิทยา 3227 เด็กชายอนุวัฒน์ บุญมี ป.4 1
1028 ทุ่งคาวิทยา 3226 เด็กชายศุภกฤต ธิคม ป.4 1
1029 ทุ่งคาวิทยา 3225 เด็กชายวีรเวธน์ ทานันไชย ป.4 1
1030 ทุ่งคาวิทยา 3358 เด็กชายขวัญแก้ว กลีบแก้ว ป.5 1
1031 ทุ่งคาวิทยา 3186 เด็กชายรุ่งสุวรรณ ศรีสนุก ป.5 1
1032 ทุ่งคาวิทยา 3250 เด็กชายรัชชานนท์ สองเมือง ป.5 1
1033 ทุ่งคาวิทยา 3183 เด็กชายธนานันท์ ปันดี ป.5 1
1034 ทุ่งคาวิทยา 3214 เด็กชายวีรพัน ปินใจกุล ป.5 1
1035 ทุ่งคาวิทยา 3181 เด็กชายชวิน ใจซื่อ ป.5 1
1036 ทุ่งคาวิทยา 3185 เด็กชายพิพัฒน์ ละมูล ป.5 1
1037 บ้านสวนดอกคำ 1662 เด็กชายปริญญ์ มะลิวงค์ ป.4 1
1038 บ้านสวนดอกคำ 1663 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ขยันทำ ป.4 1
1039 บ้านสวนดอกคำ 1665 เด็กชายสุภกิตติ์ มีสัตย์ ป.4 1
1040 บ้านสันมะเกลือ 3729 เด็กชายภัทรดนย์ ชินอ่อน อ.2 1
1041 บ้านสันมะเกลือ 3725 เด็กชายธนดล ธนาศักดิ์ อ.2 1
1042 บ้านสันมะเกลือ 3726 เด็กชายวันชนะ คงเสือ อ.2 1
1043 บ้านสันมะเกลือ 3723 เด็กชายธนภัทร สมหมั่น อ.2 1
1044 บ้านสันมะเกลือ 3728 เด็กชายกิตติ์ธนัน ตากล้า อ.2 1
1045 บ้านสันมะเกลือ 3724 เด็กชายติณณภัทร อยู่วงษ์อั๋น อ.2 1
1046 บ้านสันมะเกลือ 3727 เด็กชายภวัต ไกยนารถ อ.2 1
1047 บ้านสันมะเกลือ 3709 เด็กชายณภัทร วงศ์ทา อ.3 1
1048 บ้านสันมะเกลือ 3710 เด็กชายธนากร ดีแท้ อ.3 1
1049 บ้านสันมะเกลือ 3706 เด็กชายกิตติวัฒน์ หมายหมั้น อ.3 1
1050 บ้านสันมะเกลือ 3711 เด็กชายนันทัชพร แต้มสวย อ.3 1
1051 บ้านสันมะเกลือ 3657 เด็กชายจิรศักดิ์ จี่แก้ม ป.1 1
1052 บ้านสันมะเกลือ 3659 เด็กชายทิวากร อยู่สุข ป.1 1
1053 บ้านสันมะเกลือ 3661 เด็กชายธนภัทร สร้อยฟู ป.1 1
1054 บ้านสันมะเกลือ 3685 เด็กชายวงศกร ทวีดี ป.1 1
1055 บ้านสันมะเกลือ 3660 เด็กชายธนเดช วงศ์ภิญญามาศ ป.1 1
1056 บ้านสันมะเกลือ 3648 เด็กชายณัฐกรณ์ กล้าจริง ป.2 1
1057 บ้านสันมะเกลือ 3651 เด็กชายสถาพร หลานคำ ป.2 1
1058 บ้านสันมะเกลือ 3652 เด็กชายสิรวิชญ์ วังมูล ป.2 1
1059 บ้านสันมะเกลือ 3732 เด็กชายณภัทร แซ่พู่ ป.2 1
1060 บ้านสันมะเกลือ 3649 เด็กชายณัฐพัฒน์ กล้าจริง ป.2 1
1061 บ้านสันมะเกลือ 3686 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ ปัญญาวารินทร์ ป.2 1
1062 บ้านสันมะเกลือ 3650 เด็กชายรัชชานนท์ พิพัฒน์ธิติพร ป.2 1
1063 บ้านสันมะเกลือ 3640 เด็กชายกันตพัฒน์ ทำกล้า ป.3 1
1064 บ้านสันมะเกลือ 3642 เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์สุภา ป.3 1
1065 บ้านสันมะเกลือ 3674 เด็กชายธนวรรธน์ มัชชะ ป.3 1
1066 บ้านสันมะเกลือ 3675 เด็กชายนพดร วงค์อ้าย ป.3 1
1067 บ้านสันมะเกลือ 3643 เด็กชายสุทิวัส ล่ำสวย ป.3 1
1068 บ้านสันมะเกลือ 3644 เด็กชายศรัณย์ภัทร์ ธิวงค์ ป.3 1
1069 บ้านสันมะเกลือ 3689 เด็กชายธนบดี ปัญญาดี ป.3 1
1070 บ้านสันมะเกลือ 3641 เด็กชายธนพล ชัยชนะ ป.3 1
1071 บ้านสันมะเกลือ 3676 เด็กชายธนาธิป ดีแท้ ป.3 1
1072 บ้านสันมะเกลือ 3645 เด็กชายศุภชัย เปล่งใส ป.3 1
1073 บ้านสันมะเกลือ 3703 เด็กชายเดชประยุทธ์ ธงไชย ป.3 1
1074 บ้านสันมะเกลือ 3634 เด็กชายชัยชนะ สุขสุด ป.4 1
1075 บ้านสันมะเกลือ 3635 เด็กชายวิชัยชาญ กี่แก้ม ป.4 1
1076 บ้านสันมะเกลือ 3633 เด็กชายกิตติพงศ์ กำลังว่อง ป.4 1
1077 บ้านสันมะเกลือ 3687 เด็กชายประกายวิทย์ คิดอ่าน ป.4 1
1078 บ้านสันมะเกลือ 3615 เด็กชายเตชิต งามจิตร์ ป.5 1
1079 บ้านสันมะเกลือ 3631 เด็กชายธีรชา ต่อปัญญา ป.5 1
1080 บ้านสันมะเกลือ 3618 เด็กชายศรายุทธ จันทะเสน ป.5 1
1081 บ้านสันมะเกลือ 3693 เด็กชายธนวิชญ์ อยู่สุข ป.5 1
1082 บ้านสันมะเกลือ 3619 เด็กชายอนุวัฒน์ พรมอินถา ป.5 1
1083 บ้านสันมะเกลือ 3694 เด็กชายพงศกร หน้าผ่อง ป.5 1
1084 บ้านสันมะเกลือ 3617 เด็กชายพิริยะพงษ์ ฟังเพราะ ป.5 1
1085 บ้านสันมะเกลือ 3614 เด็กชายตุลธร สารสมุทร ป.5 1
1086 บ้านสันมะเกลือ 3609 เด็กชายเมธาพนธ์ เปียงใจคำ ป.6 1
1087 บ้านสันมะเกลือ 3608 เด็กชายชวัลวิทย์ ขมหวาน ป.6 1
1088 บ้านสันมะเกลือ 3610 เด็กชายยอดชาย ฉันทร์มิตรกุล ป.6 1
1089 บ้านสันมะเกลือ 3673 เด็กชายรัชตะ ไกษรรักษ์ ป.6 1
1090 บ้านสันมะเกลือ 3602 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทีเก่ง ป.6 1
1091 บ้านสันมะเกลือ 3601 เด็กชายวุฒิชัย วัฒนมณีกุล ป.6 1
1092 บ้านใหม่เหล่ายาว 1506 เด็กชายวิชญ์พล ทำไว้ ป.4 1
1093 บ้านใหม่เหล่ายาว 1503 เด็กชายดนุสรณ์ ละออง ป.5 1
1094 บ้านใหม่เหล่ายาว 1496 เด็กชายจิรายุ ล่ำดี ป.5 1
1095 บ้านใหม่เหล่ายาว 1499 เด็กชายอภินันท์ บุญยืน ป.5 1
1096 บ้านใหม่เหล่ายาว 1498 เด็กชายนพคุณ เสริฐธิกุล ป.5 1
1097 บ้านใหม่เหล่ายาว 1497 เด็กชายพิฐธนะดล โยมงาม ป.5 1
1098 บ้านใหม่ผ้าขาว 2902 เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีบุญฮุง อ.2 1
1099 บ้านใหม่ผ้าขาว 2904 เด็กชายนครินทร์ พรหมศรี อ.2 1
1100 บ้านใหม่ผ้าขาว 2905 เด็กชายวรวุฒิ ปากโพ อ.2 1
1101 บ้านใหม่ผ้าขาว 2906 เด็กชายอติชาติ ชูสร้อย อ.2 1
1102 บ้านใหม่ผ้าขาว 2903 เด็กชายธราเทพ หลานชัย อ.2 1
1103 บ้านใหม่ผ้าขาว 2883 เด็กชายฐาปกรณ์ สัตย์ต่อชาติ อ.3 1
1104 บ้านใหม่ผ้าขาว 2882 เด็กชายคนธชาติ แข็งแรง อ.3 1
1105 บ้านใหม่ผ้าขาว 2881 เด็กชายกฤติน กาสโอสถ อ.3 1
1106 บ้านใหม่ผ้าขาว 2884 เด็กชายธนันชัย บัวศรี อ.3 1
1107 บ้านใหม่ผ้าขาว 2879 เด็กชายอรรถนพ วงค์ภิโล ป.1 1
1108 บ้านใหม่ผ้าขาว 2873 เด็กชายจีรพันธ์ อัตติพงษ์ ป.1 1
1109 บ้านใหม่ผ้าขาว 2874 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชตินันทวาณิชย์ ป.1 1
1110 บ้านใหม่ผ้าขาว 2899 เด็กชายวีรภัทร ต่อปัญญา ป.1 1
1111 บ้านใหม่ผ้าขาว 2875 เด็กชายเมธาวิน วรรณารักษ์ ป.1 1
1112 บ้านใหม่ผ้าขาว 2864 เด็กชายทัตพงศ์ คุณครอง ป.2 1
1113 บ้านใหม่ผ้าขาว 2867 เด็กชายศวัช พรหมศรี ป.2 1
1114 บ้านใหม่ผ้าขาว 2868 เด็กชายอภิชัย หน้าผ่อง ป.2 1
1115 บ้านใหม่ผ้าขาว 2866 เด็กชายปวรุตม์ เป็นลาภ ป.2 1
1116 บ้านใหม่ผ้าขาว 2865 เด็กชายบุณยกร จิตรเพียร ป.2 1
1117 บ้านใหม่ผ้าขาว 2898 เด็กชายชัชวาลย์ โอนสันเทียะ ป.2 1
1118 บ้านใหม่ผ้าขาว 2892 เด็กชายวสันต์ ต่อปัญญา ป.2 1
1119 บ้านใหม่ผ้าขาว 2856 เด็กชายสหรัฐ จิตรเพียร ป.3 1
1120 บ้านใหม่ผ้าขาว 2849 เด็กชายปิยวัฒน์ ทนายมา ป.4 1
1121 บ้านใหม่ผ้าขาว 2850 เด็กชายธีระสิน ทนายมา ป.4 1
1122 บ้านใหม่ผ้าขาว 2848 เด็กชายนิธิศ แหวนวิเศษ ป.4 1
1123 บ้านใหม่ผ้าขาว 2862 เด็กชายภูริเดช แซ่ซิ ป.4 1
1124 บ้านใหม่ผ้าขาว 2837 เด็กชายภูริ ศิริวรรณเลิศ ป.5 1
1125 บ้านใหม่ผ้าขาว 2861 เด็กชายณัฐศักดิ์ พนาพันธ์ุ ป.6 1
1126 บ้านใหม่ผ้าขาว 2829 เด็กชายธาราวิน มีโชค ป.6 1
1127 บ้านใหม่ผ้าขาว 2832 เด็กชายสุวิจักขณ์ วิญญาณ ป.6 1
1128 ทุ่งฮั้ววิทยา 3867 เด็กชายณัฐชนนท์ เงือกสวย อ.2 1
1129 ทุ่งฮั้ววิทยา 3865 เด็กชายฉัตรพัชรพล โป่งปันต๊ะ อ.2 1
1130 ทุ่งฮั้ววิทยา 3872 เด็กชายภูดิศ มั่งมูล อ.2 1
1131 ทุ่งฮั้ววิทยา 3863 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วก้อน อ.2 1
1132 ทุ่งฮั้ววิทยา 3861 เด็กชายกลวัชร ปิงขอด อ.2 1
1133 ทุ่งฮั้ววิทยา 3869 เด็กชายนนทกร เสียงดัง อ.2 1
1134 ทุ่งฮั้ววิทยา 3866 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ยามเลย อ.2 1
1135 ทุ่งฮั้ววิทยา 3881 เด็กชายฆนวันต์ อ่านคำเพชร อ.2 1
1136 ทุ่งฮั้ววิทยา 3887 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญตัน อ.2 1
1137 ทุ่งฮั้ววิทยา 3873 เด็กชายวทัญญู หวันแหลม อ.2 1
1138 ทุ่งฮั้ววิทยา 3864 เด็กชายชินวุฒิ แสนแซ่ อ.2 1
1139 ทุ่งฮั้ววิทยา 3874 เด็กชายสกลวรรธน์ เกื้อเกิน อ.2 1
1140 ทุ่งฮั้ววิทยา 3885 เด็กชายรพีภัทร ศิริเมือง อ.2 1
1141 ทุ่งฮั้ววิทยา 3870 เด็กชายปริวัฒน์ อุ่นติ๊บ อ.2 1
1142 ทุ่งฮั้ววิทยา 3868 เด็กชายณัฐวุฒิ อวดผิว อ.2 1
1143 ทุ่งฮั้ววิทยา 3875 เด็กชายสิงหา สอนเกิด อ.2 1
1144 ทุ่งฮั้ววิทยา 3876 เด็กชายอัครวัฒน์ ลมดี อ.2 1
1145 ทุ่งฮั้ววิทยา 3871 เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนละมูล อ.2 1
1146 ทุ่งฮั้ววิทยา 3886 เด็กชายธนกร อวดผิว อ.2 1
1147 ทุ่งฮั้ววิทยา 3877 เด็กชายอัศวิน ยาสมุทร อ.2 1
1148 ทุ่งฮั้ววิทยา 3804 เด็กชายจีรภัทร กิตตินภาดล อ.3 1
1149 ทุ่งฮั้ววิทยา 3812 เด็กชายนิรุช หมู่เกรียง อ.3 1
1150 ทุ่งฮั้ววิทยา 3841 เด็กชายรัชพล แซ่ลี้ อ.3 1
1151 ทุ่งฮั้ววิทยา 3813 เด็กชายปลื้ม วงค์พันตา อ.3 1
1152 ทุ่งฮั้ววิทยา 3817 เด็กชายสุรเชษฐ์ แซ่จ๋าว อ.3 1
1153 ทุ่งฮั้ววิทยา 3809 เด็กชายธนกฤต เสียงดัง อ.3 1
1154 ทุ่งฮั้ววิทยา 3816 เด็กชายวราวุธ จันทะยุทธ อ.3 1
1155 ทุ่งฮั้ววิทยา 3810 เด็กชายธนายุทธ พานแก้ว อ.3 1
1156 ทุ่งฮั้ววิทยา 3807 เด็กชายชรพล มณีวงค์ อ.3 1
1157 ทุ่งฮั้ววิทยา 3811 เด็กชายธนันต์ทัศน์ วิเศษสิงห์ อ.3 1
1158 ทุ่งฮั้ววิทยา 3806 เด็กชายชินกฤต หมื่นแก้ว อ.3 1
1159 ทุ่งฮั้ววิทยา 3802 เด็กชายกวิน เสียงดัง อ.3 1
1160 ทุ่งฮั้ววิทยา 3818 เด็กชายภูวดล ขันแข็ง อ.3 1
1161 ทุ่งฮั้ววิทยา 3803 เด็กชายกิติวัฒน์ หลักเเหมาะ อ.3 1
1162 ทุ่งฮั้ววิทยา 3776 เด็กชายภัตธนสันต์ วิเศษสิงห์ ป.1 1
1163 ทุ่งฮั้ววิทยา 3793 เด็กชายธนภัทธ เหลืออ่อน ป.1 1
1164 ทุ่งฮั้ววิทยา 3774 เด็กชายธราธิป ก๋าเคลือบ ป.1 1
1165 ทุ่งฮั้ววิทยา 3888 เด็กชายอานนท์ จุลศรี ป.1 1
1166 ทุ่งฮั้ววิทยา 3777 เด็กชายรุ่งเพชร จันทะวัง ป.1 1
1167 ทุ่งฮั้ววิทยา 3775 เด็กชายพุฒิพงษ์ พานแก้ว ป.1 1
1168 ทุ่งฮั้ววิทยา 3790 เด็กชายพชร ผันผาย ป.1 1
1169 ทุ่งฮั้ววิทยา 3748 เด็กชายเจษฎา ตานาคา ป.2 1
1170 ทุ่งฮั้ววิทยา 3751 เด็กชายนิธิกร อวดผิว ป.2 1
1171 ทุ่งฮั้ววิทยา 3749 เด็กชายธนภัทร มะโนวงศ์ ป.2 1
1172 ทุ่งฮั้ววิทยา 3746 เด็กชายกฤษณะ หลักเหมาะ ป.2 1
1173 ทุ่งฮั้ววิทยา 3747 เด็กชายกันติชา เมตตา ป.2 1
1174 ทุ่งฮั้ววิทยา 3819 เด็กชายสุริยัน วงค์ดวงใส ป.2 1
1175 ทุ่งฮั้ววิทยา 3745 เด็กชายกฤตพจน์ ยามเลย ป.2 1
1176 ทุ่งฮั้ววิทยา 3750 เด็กชายธนาพิสุทธ์ บัวศรี ป.2 1
1177 ทุ่งฮั้ววิทยา 3754 เด็กชายเอกบัณฑิต แก้วก้อน ป.2 1
1178 ทุ่งฮั้ววิทยา 3716 เด็กชายจิรโชติ โหนกลาง ป.3 1
1179 ทุ่งฮั้ววิทยา 3719 เด็กชายธนวินท์ เจ้ากลดี ป.3 1
1180 ทุ่งฮั้ววิทยา 3728 เด็กชายวิวัฏฏ์ หมู่เกรียง ป.3 1
1181 ทุ่งฮั้ววิทยา 3714 เด็กชายจักรี แก้วก้อน ป.3 1
1182 ทุ่งฮั้ววิทยา 3715 เด็กชายจิตติพัฒน์ แซ่แต้ ป.3 1
1183 ทุ่งฮั้ววิทยา 3722 เด็กชายธีรภัทร ลืมหลง ป.3 1
1184 ทุ่งฮั้ววิทยา 3718 เด็กชายณัฐพล หมั่นดี ป.3 1
1185 ทุ่งฮั้ววิทยา 3713 เด็กชายกฤษณชัย ใจดื่ม ป.3 1
1186 ทุ่งฮั้ววิทยา 3721 เด็กชายธีรชัย ประทุม ป.3 1
1187 ทุ่งฮั้ววิทยา 3723 เด็กชายนพรัตน์ ตานาคา ป.3 1
1188 ทุ่งฮั้ววิทยา 3729 เด็กชายสิทธิพงค์ แสนแซ่ ป.3 1
1189 ทุ่งฮั้ววิทยา 3717 เด็กชายจิรายุ ประทะ ป.3 1
1190 ทุ่งฮั้ววิทยา 3720 เด็กชายธนากร หูมแพง ป.3 1
1191 ทุ่งฮั้ววิทยา 3712 เด็กชายคเณศวร คนเก่ง ป.4 1
1192 ทุ่งฮั้ววิทยา 3823 เด็กชายณัฐภัทร ใจตรง ป.4 1
1193 ทุ่งฮั้ววิทยา 3767 เด็กชายพีรภัทร ศิริเมือง ป.4 1
1194 ทุ่งฮั้ววิทยา 3688 เด็กชายพีรพัฒน์ นำพร้อม ป.4 1
1195 ทุ่งฮั้ววิทยา 3826 เด็กชายรุ่งโรจน์ จันทะวัง ป.4 1
1196 ทุ่งฮั้ววิทยา 3685 เด็กชายนพรัตน์ เกิดมูล ป.4 1
1197 ทุ่งฮั้ววิทยา 3825 เด็กชายเพิ่มพูน ใจแก้ว ป.4 1
1198 ทุ่งฮั้ววิทยา 3691 เด็กชายรัตนะ ขัดศรี ป.4 1
1199 ทุ่งฮั้ววิทยา 3771 เด็กชายพสธร จิโนเจริญ ป.4 1
1200 ทุ่งฮั้ววิทยา 3686 เด็กชายนพรุจ พานแก้ว ป.4 1
1201 ทุ่งฮั้ววิทยา 3824 เด็กชายวินัย ขันเวท ป.4 1
1202 ทุ่งฮั้ววิทยา 3690 เด็กชายภูวดล แสงแก้ว ป.4 1
1203 ทุ่งฮั้ววิทยา 3641 เด็กชายอธิวันฒ์ ขิงเครือ ป.5 1
1204 ทุ่งฮั้ววิทยา 3658 เด็กชายธนวิชญ์ วิลัย ป.5 1
1205 ทุ่งฮั้ววิทยา 3832 เด็กชายสุระศักดิ์ ขาวโต ป.5 1
1206 ทุ่งฮั้ววิทยา 3657 เด็กชายธนยศ วงค์ตะวัน ป.5 1
1207 ทุ่งฮั้ววิทยา 3830 เด็กชายพรลภัส ภาษาดี ป.5 1
1208 ทุ่งฮั้ววิทยา 3656 เด็กชายต้นโพธิ์ อวดผิว ป.5 1
1209 ทุ่งฮั้ววิทยา 3829 เด็กชายธีรภัทร ใจปินตา ป.5 1
1210 ทุ่งฮั้ววิทยา 3743 เด็กชายภาคิน มอญแก้ว ป.6 1
1211 ทุ่งฮั้ววิทยา 3635 เด็กชายภัทรพงษ์ หลักเหมาะ ป.6 1
1212 ทุ่งฮั้ววิทยา 3637 เด็กชายวราเมท ประเทิง ป.6 1
1213 ทุ่งฮั้ววิทยา 3835 เด็กชายวีรภัทร อวดผิว ป.6 1
1214 ทุ่งฮั้ววิทยา 3820 เด็กชายกฤษณกันท์ กาสัน ป.6 1
1215 ทุ่งฮั้ววิทยา 3833 เด็กชายนันทภพ ศรีนวน ป.6 1
1216 ทุ่งฮั้ววิทยา 3834 เด็กชายพงศ์พสิน จอกเงิน ป.6 1
1217 ทุ่งฮั้ววิทยา 3634 เด็กชายพันธกานต์ พานแก้ว ป.6 1
1218 ทุ่งฮั้ววิทยา 3640 เด็กชายนันท์นภัส วงศ์ฟูพาน ป.6 1
1219 ทุ่งฮั้ววิทยา 3653 เด็กชายจิรเมธ หลักเหมาะ ป.6 1
1220 ทุ่งฮั้ววิทยา 3836 เด็กชายศิรสิทธ์ ทนุ ป.6 1
1221 ทุ่งฮั้ววิทยา 3639 เด็กชายวีรภัทร มูลธิ ป.6 1
1222 ทุ่งฮั้ววิทยา 3654 เด็กชายปณิธาน เสียงโต ป.6 1
1223 ทุ่งฮั้ววิทยา 3638 เด็กชายวิศรุต วิไลย ป.6 1
1224 ทุ่งฮั้ววิทยา 3642 เด็กชายอภิวิชญ์ ขัติศรี ป.6 1
1225 ทุ่งฮั้ววิทยา 3837 เด็กชายอติเทพ ลาภโต ป.6 1
1226 ทุ่งฮั้ววิทยา 3636 เด็กชายรัตนพงษ์ วงค์ดวงใส ป.6 1
1227 ทุ่งฮั้ววิทยา 3612 เด็กชายณัฐทริช หลักเหมาะ ม.1 1
1228 ทุ่งฮั้ววิทยา 3857 เด็กชายกบินทร์กร ทนขุนทด ม.1 1
1229 ทุ่งฮั้ววิทยา 3842 เด็กชายนพนนท์ ฉายาพงษ์ ม.1 1
1230 ทุ่งฮั้ววิทยา 3610 เด็กชายไกรวิชญ์ ตานาคา ม.1 1
1231 ทุ่งฮั้ววิทยา 3851 เด็กชายอุเทน ลาภโต ม.1 1
1232 ทุ่งฮั้ววิทยา 3633 เด็กชายณัฐพล เกตุมัก ม.1 1
1233 ทุ่งฮั้ววิทยา 3618 เด็กชายอรุษ แหวนทองคำ ม.1 1
1234 ทุ่งฮั้ววิทยา 3617 เด็กชายพงษ์วริษฐ์ เจ้ามีศิล ม.1 1
1235 ทุ่งฮั้ววิทยา 3611 เด็กชายจิณณวัตร พานแก้ว ม.1 1
1236 ทุ่งฮั้ววิทยา 3613 เด็กชายนันทภพ พานแก้ว ม.1 1
1237 ทุ่งฮั้ววิทยา 3845 เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพยานนท์ ม.1 1
1238 ทุ่งฮั้ววิทยา 3821 เด็กชายนิติพนธ์ พุฒพันธ์ ม.2 1
1239 ทุ่งฮั้ววิทยา 3589 เด็กชายธนกฤต ตานาคา ม.2 1
1240 ทุ่งฮั้ววิทยา 3591 เด็กชายธรรศพนธ์ จินดาจักร์ ม.2 1
1241 ทุ่งฮั้ววิทยา 3590 เด็กชายนนทพัทธ์ เสียงดัง ม.2 1
1242 ทุ่งฮั้ววิทยา 3797 เด็กชายอัครพนธ์ อวดเขต ม.3 1
1243 ทุ่งฮั้ววิทยา 3562 เด็กชายจารุวิทย์ มาเสริฐ ม.3 1
1244 ทุ่งฮั้ววิทยา 3794 เด็กชายเขษมศักดิ์ ศรีขัติ ม.3 1
1245 ทุ่งฮั้ววิทยา 3561 เด็กชายจตุภูมิ ซ้ายหนองขาม ม.3 1
1246 ทุ่งฮั้ววิทยา 3796 เด็กชายสุธินนท์ ประทุม ม.3 1
1247 ทุ่งฮั้ววิทยา 3795 เด็กชายณัฐวิทย์ วิลัย ม.3 1
1248 ทุ่งฮั้ววิทยา 3526 เด็กชายเดชธษิณ คิดอ่าน ม.3 1
1249 ทุ่งฮั้ววิทยา 3560 เด็กชายกิตติพล ปัญญาดี ม.3 1
1250 ทุ่งฮั้ววิทยา 3570 เด็กชายสรวิศ ยามเลย ม.3 1
1251 ทุ่งฮั้ววิทยา 3883 เด็กชายรัฐศาสตร์ เสียงดัง อ.2 1
1252 ทุ่งฮั้ววิทยา 3862 เด็กชายกฤษณพล กาเหล็ก อ.2 1
1253 บ้านวังมน 1757 เด็กชายอาทิตย์ วงค์ก๋องคำ อ.3 1
1254 บ้านวังมน 1758 เด็กชายกนก สุหญ้านาง ป.2 1
1255 บ้านวังมน 1750 เด็กชายราชันย์ แสงมาศ ป.3 1
1256 บ้านวังมน 1742 เด็กชายชัชฤทธิ์ เต็มมือ ป.4 1
1257 บ้านวังมน 1734 เด็กชายสาธวี เสือนุ้ย ป.4 1
1258 บ้านวังมน 1738 เด็กชายณัฐกฤต ไทยกรณ์ ป.4 1
1259 บ้านวังมน 1733 เด็กชายชนกานต์ ถิ่นเถิน ป.5 1
1260 บ้านวังมน 1732 เด็กชายฉัตรดนัย เต็มใจ ป.5 1
1261 บ้านวังมน 1749 เด็กชายณัฐภัทร อวดดี ป.6 1
1262 บ้านวังมน 1719 เด็กชายคุณากร ดวงดี ป.6 1
1263 บ้านวังมน 1725 เด็กชายรัชชานนท์ มาดี ป.6 1
1264 บ้านวังมน 1730 เด็กชายชัชวาล วงศ์วาร ป.6 1
1265 บ้านวังมน 1721 เด็กชายธันวา ปัญญาดี ป.6 1
1266 บ้านวังมน 1726 เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์วาร ป.6 1
1267 บ้านวังมน 1718 เด็กชายกิตติธัช จันทร์ฟองงาม ป.6 1
1268 บ้านวังมน 1720 เด็กชายคุณานนต์ คนมาก ป.6 1
1269 บ้านดอนแก้ว 2276 เด็กชายวิทวัส ทรายมูลคำ ป.2 1
1270 บ้านดอนแก้ว 2277 เด็กชายกิตติพัฒน์ น้ำจัด ป.2 1
1271 บ้านดอนแก้ว 2275 เด็กชายธนโชติ กระทุ่ม ป.2 1
1272 บ้านดอนแก้ว 2267 เด็กชายจิรภัทร เขื่อนคำ ป.3 1
1273 บ้านดอนแก้ว 2268 เด็กชายนนทพัทธ์ การเพียร ป.3 1
1274 บ้านดอนแก้ว 2291 เด็กชายชนะชัย เชิงเร็ว ป.3 1
1275 บ้านดอนแก้ว 2269 เด็กชายพัสกร อวดห้าว ป.3 1
1276 บ้านดอนแก้ว 2270 เด็กชายชยพล อวดห้าว ป.3 1
1277 บ้านดอนแก้ว 2306 เด็กชายวัชรพงศ์ ใจดี ป.3 1
1278 บ้านดอนแก้ว 2257 เด็กชายกวินภพ ถือสัตย์ ป.4 1
1279 บ้านดอนแก้ว 2258 เด็กชายรัตน์เก้า คำมูล ป.4 1
1280 บ้านดอนแก้ว 2260 เด็กชายสถิตคุณ ไทยใหม่ ป.4 1
1281 บ้านดอนแก้ว 2238 เด็กชายธนัท การเพียร ป.5 1
1282 บ้านดอนแก้ว 2242 เด็กชายภูริปพัฒณ์ การเพียร ป.5 1
1283 บ้านดอนแก้ว 2278 เด็กชายธนกฤต ระวังภัย ป.5 1
1284 บ้านดอนแก้ว 2243 เด็กชายวิชยุตม์ สมงอน ป.5 1
1285 บ้านดอนแก้ว 2239 เด็กชายนิติกร การเพียร ป.5 1
1286 บ้านดอนแก้ว 2237 เด็กชายธนภัทร จำธรรม ป.5 1
1287 บ้านดอนแก้ว 2236 เด็กชายณัฐกิตติ์ รสหอม ป.5 1
1288 บ้านดอนแก้ว 2244 เด็กชายศศิพงศ์ ทาเกิด ป.5 1
1289 บ้านดอนแก้ว 2241 เด็กชายภัสษณุกรณ์ ธุระพล ป.5 1
1290 บ้านดอนแก้ว 2293 เด็กชายปะกรณ์สอญ เปรียบสม ป.6 1
1291 บ้านดอนแก้ว 2227 เด็กชายพงศกร จันหอม ป.6 1
1292 บ้านดอนแก้ว 2228 เด็กชายพงศกานต์ สุริย์วงศ์ ป.6 1
1293 บ้านดอนแก้ว 2225 เด็กชายธนกฤต มุ่งเมิน ป.6 1
1294 บ้านดอนแก้ว 2224 เด็กชายธนกร สารคุณ ป.6 1
1295 บ้านดอนแก้ว 2226 เด็กชายนราวิชญ์ อินลวง ป.6 1
1296 บ้านดอนแก้ว 2223 เด็กชายกตัญญู จำยาม ป.6 1
1297 บ้านดอนแก้ว 2229 เด็กชายศุภวิชญ์ โชคภักดี ป.6 1
1298 บ้านดอนแก้ว 2308 เด็กชายพัชรากร แย้มดวง อ.2 1
1299 บ้านดอนแก้ว 2309 เด็กชายพิชาภพ ทรายมูลคำ อ.2 1
1300 บ้านดอนแก้ว 2310 เด็กชายอิศราณุวัฒน์ อินต๊ะใจ อ.2 1
1301 บ้านดอนแก้ว 2307 เด็กชายทยากร การเพียร อ.2 1
1302 บ้านดอนแก้ว 2296 เด็กชายณัฐดนัย เชิงคร่อง อ.3 1
1303 บ้านดอนแก้ว 2301 เด็กชายอิทธิพล อวดห้าว อ.3 1
1304 บ้านดอนแก้ว 2298 เด็กชายภัทรกร สุขะพรรณ์ อ.3 1
1305 บ้านดอนแก้ว 2300 เด็กชายวรวิช คุณผล อ.3 1
1306 บ้านดอนแก้ว 2299 เด็กชายภูมิบดินทร์ จักรถ อ.3 1
1307 บ้านดอนแก้ว 2295 เด็กชายจิรวัฒน์ กระทาง อ.3 1
1308 บ้านดอนแก้ว 2297 เด็กชายณัฐธัญ มุ่งเมิน อ.3 1
1309 บ้านดอนแก้ว 2281 เด็กชายชยกฤต พรมบุตร ป.1 1
1310 บ้านดอนแก้ว 2280 เด็กชายจักรพรรดิ กล้าหาญ ป.1 1
1311 บ้านดอนแก้ว 2283 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันตะมะ ป.1 1
1312 บ้านดอนแก้ว 2285 เด็กชายภูวดล จันทร์บูรณ์ ป.1 1
1313 บ้านดอนแก้ว 2284 เด็กชายธนกฤติ การเพียร ป.1 1
1314 บ้านดอนแก้ว 2282 เด็กชายชินณวรรธน์ อ่องกาญ ป.1 1
1315 บ้านดอนแก้ว 2274 เด็กชายณัฐกิตติ์ พวงมาลา ป.2 1
1316 บ้านวังใหม่ 1069 เด็กชายคณาสิน ตาจันทร์ อ.3 1
1317 บ้านวังใหม่ 1071 เด็กชายปิยโชค ตาตัน อ.3 1
1318 บ้านวังใหม่ 1070 เด็กชายณภัทร แซ่จ๋าว อ.3 1
1319 บ้านวังใหม่ 1061 เด็กชายสิทธิชัย รัตนวิจิตรสกุล ป.1 1
1320 บ้านวังใหม่ 1060 เด็กชายปีติภัทร อุ่นอก ป.1 1
1321 บ้านวังใหม่ 1088 เด็กชายธนากร คงธนปัญญาวุฒิ ป.1 1
1322 บ้านวังใหม่ 1059 เด็กชายธนะภู แซ่หยี ป.1 1
1323 บ้านวังใหม่ 1049 เด็กชายสุทธินัย เลายี่ปา ป.2 1
1324 บ้านวังใหม่ 1047 เด็กชายวีรภัทร ลามา ป.2 1
1325 บ้านวังใหม่ 1044 เด็กชายภูณดล อินทรส ป.2 1
1326 บ้านวังใหม่ 1046 เด็กชายยศสรัล จันวัน ป.2 1
1327 บ้านวังใหม่ 1045 เด็กชายยุทธวีร์ ทุนคำ ป.2 1
1328 บ้านวังใหม่ 1042 เด็กชายทิวากร เสนาสุนทร ป.2 1
1329 บ้านวังใหม่ 1043 เด็กชายประภิณวิทย์ คงธนพงศกร ป.2 1
1330 บ้านวังใหม่ 1050 เด็กชายหนุ่มแก้ว ทองคำ ป.2 1
1331 บ้านวังใหม่ 1020 เด็กชายพีรพงษ์ คงธนพิไล ป.3 1
1332 บ้านวังใหม่ 1066 เด็กชายภาณุ ตาติ๊บ ป.3 1
1333 บ้านวังใหม่ 1021 เด็กชายภคพล มาปันสาย ป.3 1
1334 บ้านวังใหม่ 1082 เด็กชายกฤษติฑัต นาลีภาค ป.3 1
1335 บ้านวังใหม่ 1015 เด็กชายทินภัทร ตาซาว ป.3 1
1336 บ้านวังใหม่ 1067 เด็กชายสายชล แซ่จ๋าว ป.3 1
1337 บ้านวังใหม่ 1017 เด็กชายธีระวุฒิ แซ่เติ๋น ป.3 1
1338 บ้านวังใหม่ 1022 เด็กชายภูตะวัน อินใส ป.3 1
1339 บ้านวังใหม่ 1019 เด็กชายปฐวี พัดแดง ป.3 1
1340 บ้านวังใหม่ 988 เด็กชายธเนศ สถาพรจริยา ป.4 1
1341 บ้านวังใหม่ 987 เด็กชายชัยพล คงธนพิบูล ป.4 1
1342 บ้านวังใหม่ 989 เด็กชายปัญญา แซ่จ๋าว ป.4 1
1343 บ้านวังใหม่ 985 เด็กชายกอบชัย ตาติ๊บ ป.4 1
1344 บ้านวังใหม่ 1013 เด็กชายวันเฉลิม คงธนพิไล ป.4 1
1345 บ้านวังใหม่ 968 เด็กชายกิตติพงศ์ ปิ่นทำ ป.5 1
1346 บ้านวังใหม่ 973 เด็กชายอโณทัย เลาหมู่ ป.5 1
1347 บ้านวังใหม่ 974 เด็กชายอภิวิชญ์ ตานาคา ป.5 1
1348 บ้านวังใหม่ 972 เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีชมพู ป.5 1
1349 บ้านวังใหม่ 971 เด็กชายธนวัฒน์ พรคณิตนนท์ ป.5 1
1350 บ้านวังใหม่ 1034 เด็กชายนล แป้ง ป.5 1
1351 บ้านวังใหม่ 1081 เด็กชายอนุรักษ์ แสงคำ ป.6 1
1352 บ้านวังใหม่ 957 เด็กชายอดิเทพ คงธนพงศกร ป.6 1
1353 บ้านวังใหม่ 954 เด็กชายเธียรวิชญ์ ตาซาว ป.6 1
1354 บ้านวังใหม่ 958 เด็กชายอนุพงษ์ ต้นสกุลภักดี ป.6 1
1355 บ้านวังใหม่ 956 เด็กชายสมพงษ์ คงธนปราถนา ป.6 1
1356 ร่องเคาะวิทยา 4414 เด็กชายนิติรัฐ ชุ่มใจ อ.2 1
1357 ร่องเคาะวิทยา 4413 เด็กชายชัชวาลย์ ดุจดีแก้ว อ.2 1
1358 ร่องเคาะวิทยา 4415 เด็กชายสิทธิศักดิ์ กิตราช อ.2 1
1359 ร่องเคาะวิทยา 4384 เด็กชายพันนารายณ์ฺ เทวอักษร อ.3 1
1360 ร่องเคาะวิทยา 4387 เด็กชายภูวดล ม่วงกลาง อ.3 1
1361 ร่องเคาะวิทยา 4385 เด็กชายณัฐพล มีกลิ่น อ.3 1
1362 ร่องเคาะวิทยา 4386 เด็กชายวรัญญู ศิริธนะ อ.3 1
1363 ร่องเคาะวิทยา 4404 เด็กชายธนโชติ ลุ้งกี่ อ.3 1
1364 ร่องเคาะวิทยา 4371 เด็กชายรัชพล ทาระสา ป.1 1
1365 ร่องเคาะวิทยา 4399 เด็กชายณัชพล วิริยาคุณานนท์ ป.1 1
1366 ร่องเคาะวิทยา 4406 เด็กชายถิรวิทย์ อาจใจ ป.1 1
1367 ร่องเคาะวิทยา 4370 เด็กชายพลพล ยะคำ ป.1 1
1368 ร่องเคาะวิทยา 4407 เด็กชายกิตติศักดิ์ หลานวงค์ ป.2 1
1369 ร่องเคาะวิทยา 4389 เด็กชายศุภกฤต แสนสีดา ป.2 1
1370 ร่องเคาะวิทยา 4193 เด็กชายธนาคม อุตถา ป.2 1
1371 ร่องเคาะวิทยา 4409 เด็กชายภัทรดนัย อวดเขต ป.3 1
1372 ร่องเคาะวิทยา 4422 เด็กชายพัสกร นันตาพรม ป.3 1
1373 ร่องเคาะวิทยา 4333 เด็กชายภูมิผไทย โตแรง ป.3 1
1374 ร่องเคาะวิทยา 4334 เด็กชายเขมนันท์ จำปา ป.3 1
1375 ร่องเคาะวิทยา 4423 เด็กชายอาทินันท์ แสงโชติ ป.3 1
1376 ร่องเคาะวิทยา 4374 เด็กชายธีรภัทร วงษ์จินดา ป.3 1
1377 ร่องเคาะวิทยา 4316 เด็กชายพัชรพงษ์ หลานวงค์ ป.4 1
1378 ร่องเคาะวิทยา 4320 เด็กชายฉัตรมงคล ซองเงิน ป.4 1
1379 ร่องเคาะวิทยา 4315 เด็กชายกิตติชัย จุมพูเรือน ป.4 1
1380 ร่องเคาะวิทยา 4352 เด็กชายกาจน์ ยาวะโนภาส ป.4 1
1381 ร่องเคาะวิทยา 4243 เด็กชายบวรวิชญ์ มูลศิริ ป.5 1
1382 ร่องเคาะวิทยา 4401 เด็กชายพลาวุธ มาเทพ ป.5 1
1383 ร่องเคาะวิทยา 4194 เด็กชายสุเมธ ปินใจกุล ป.5 1
1384 ร่องเคาะวิทยา 4237 เด็กชายธนบดินธร์ สัญญา ป.5 1
1385 ร่องเคาะวิทยา 4192 เด็กชายศุภกิตติ์ คามทิตย์ ป.6 1
1386 ร่องเคาะวิทยา 4183 เด็กชายอัศวิน ท่าคล่อง ป.6 1
1387 ร่องเคาะวิทยา 4186 เด็กชายอิทธิพล ปองดอง ป.6 1
1388 ร่องเคาะวิทยา 4191 เด็กชายกวิน เย็นเพ็ชร ป.6 1
1389 ร่องเคาะวิทยา 4188 เด็กชายธนกฤต คงธนดวงพร ป.6 1
1390 ร่องเคาะวิทยา 4195 เด็กชายสรชัช วางโต ป.6 1
1391 ร่องเคาะวิทยา 4185 เด็กชายเจริญชนม์ อังกูลเดช ป.6 1
1392 ร่องเคาะวิทยา 4353 เด็กชายภูมิพัฒน์ ม่วงกลาง ป.6 1
1393 ร่องเคาะวิทยา 4184 เด็กชายธนพล ยะคำ ป.6 1
1394 ร่องเคาะวิทยา 4187 เด็กชายวชิรวิทย์ เป็งโต ป.6 1
1395 ร่องเคาะวิทยา 4154 เด็กชายชนัญญู จันทรมณี ม.1 1
1396 ร่องเคาะวิทยา 4161 เด็กชายพงศธร ขำหริ่ง ม.1 1
1397 ร่องเคาะวิทยา 4153 เด็กชายชนกร คงธนพงศ์เดชา ม.1 1
1398 ร่องเคาะวิทยา 4416 เด็กชายณัฐพงษ์ ก่องแก้ว ม.1 1
1399 ร่องเคาะวิทยา 4160 เด็กชายจิตรทวัส ใน๋ตะ ม.1 1
1400 ร่องเคาะวิทยา 4418 เด็กชายพัชรพล ชัยมุล ม.1 1
1401 ร่องเคาะวิทยา 4417 เด็กชายธนเนศ คงธนผล ม.1 1
1402 ร่องเคาะวิทยา 4155 เด็กชายณัฐชนน ทองเนียม ม.1 1
1403 ร่องเคาะวิทยา 4095 เด็กชายภานุพงษ์ ใจกันทา ม.2 1
1404 ร่องเคาะวิทยา 4094 เด็กชายพชร เอื้อเฟื้อ ม.2 1
1405 ร่องเคาะวิทยา 4390 เด็กชายธิติ บุญปั๋น ม.2 1
1406 ร่องเคาะวิทยา 4096 เด็กชายอดิศักดิ์ สารขัด ม.2 1
1407 ร่องเคาะวิทยา 4092 เด็กชายธีรภัทร พรมสาร ม.2 1
1408 ร่องเคาะวิทยา 4326 เด็กชายจารุภัทร ก๋องเจริญ ม.2 1
1409 ร่องเคาะวิทยา 4097 เด็กชายอนุพงษ์ ประพัสรางค์ ม.2 1
1410 ร่องเคาะวิทยา 4391 เด็กชายสุริยา มุงเมือง ม.2 1
1411 ร่องเคาะวิทยา 4425 เด็กชายภูวดล ลุ้งกี่ ม.2 1
1412 ร่องเคาะวิทยา 4068 เด็กชายภัทรดนัย ยะมงคล ม.3 1
1413 ร่องเคาะวิทยา 4063 เด็กชายกรวิชญ์ ดีช่วย ม.3 1
1414 ร่องเคาะวิทยา 4076 เด็กชายอนุพงษ์ ใจกันทา ม.3 1
1415 ร่องเคาะวิทยา 4175 เด็กชายธีรวุฒิ คงธนพาณี ม.3 1
1416 ร่องเคาะวิทยา 4376 เด็กชายณัฐภูมิ ขันธิมา ม.3 1
1417 ร่องเคาะวิทยา 4176 เด็กชายธนกฤต แซ่พ่าน ม.3 1
1418 ร่องเคาะวิทยา 4078 เด็กชายกัลป์ชนะ ณัฎฐากร ม.3 1
1419 ร่องเคาะวิทยา 4075 เด็กชายปุรินทร์ มะโนรมย์ ม.3 1
1420 ร่องเคาะวิทยา 4083 เด็กชายธนาวุฒ แรงจริง ม.3 1
1421 ร่องเคาะวิทยา 4077 เด็กชายบุรัสกร พระสว่าง ม.3 1
1422 ร่องเคาะวิทยา 4332 เด็กชายชินาธร สารขัด ม.3 1
1423 วังแก้ววิทยา 2827 เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วแหลม อ.2 1
1424 วังแก้ววิทยา 2828 เด็กชายณัฐพล สีแดง อ.2 1
1425 วังแก้ววิทยา 2832 เด็กชายศตวรรษ จงคิด อ.2 1
1426 วังแก้ววิทยา 2826 เด็กชายกิตติคุณ แก้วตา อ.2 1
1427 วังแก้ววิทยา 2833 เด็กชายศุภฤกษ์ กองหล้า อ.2 1
1428 วังแก้ววิทยา 2829 เด็กชายธันยวัฒน์ ศักดิ์ธนธีรกูล อ.2 1
1429 วังแก้ววิทยา 2831 เด็กชายปรรณวัชร ก๋าแก้ว อ.2 1
1430 วังแก้ววิทยา 2830 เด็กชายนนธวัช จำปาเลิศ อ.2 1
1431 วังแก้ววิทยา 2834 เด็กชายอธิชาติ เกิดมูล อ.2 1
1432 วังแก้ววิทยา 2816 เด็กชายนนทพัทธ์ ดีภูงา อ.3 1
1433 วังแก้ววิทยา 2818 เด็กชายอัศจรรย์ เสาร์ฝั้น อ.3 1
1434 วังแก้ววิทยา 2813 เด็กชายจิรากร นาคเต่าให อ.3 1
1435 วังแก้ววิทยา 2817 เด็กชายศิรากร เต็มมือ อ.3 1
1436 วังแก้ววิทยา 2815 เด็กชายธีรภัทร จิตต์ใจ อ.3 1
1437 วังแก้ววิทยา 2793 เด็กชายสารัช อโนขัติ ป.1 1
1438 วังแก้ววิทยา 2790 เด็กชายดลวัฒน์ ยามดีเลิศ ป.1 1
1439 วังแก้ววิทยา 2789 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ต้องรักชาติ ป.1 1
1440 วังแก้ววิทยา 2794 เด็กชายสุรชาติ นันต๊ะ ป.1 1
1441 วังแก้ววิทยา 2788 เด็กชายณัฐกร เจริญราช ป.1 1
1442 วังแก้ววิทยา 2795 เด็กชายหทัยทัต รัตนประวิตร ป.1 1
1443 วังแก้ววิทยา 2796 เด็กชายอนุชา ใจชื่น ป.1 1
1444 วังแก้ววิทยา 2797 เด็กชายอัษฏาวุธ จันทิมา ป.1 1
1445 วังแก้ววิทยา 2770 เด็กชายจิรายุ ลือกล้า ป.2 1
1446 วังแก้ววิทยา 2784 เด็กชายนิชคุณ สุทธิประภา ป.2 1
1447 วังแก้ววิทยา 2774 เด็กชายวีรพงศ์ สายทอง ป.2 1
1448 วังแก้ววิทยา 2773 เด็กชายราชพฤกษ์ เสกมาลา ป.2 1
1449 วังแก้ววิทยา 2777 เด็กชายอัจฉริยะ เสาร์ฝั้น ป.2 1
1450 วังแก้ววิทยา 2776 เด็กชายสิรวิชญ์ แม่นยำ ป.2 1
1451 วังแก้ววิทยา 2743 เด็กชายเตชสิทธิ์ วงค์ไชย ป.3 1
1452 วังแก้ววิทยา 2748 เด็กชายภคนันท์ วรรณเสถียร ป.3 1
1453 วังแก้ววิทยา 2747 เด็กชายพีรภัฒ แก้วอ่อน ป.3 1
1454 วังแก้ววิทยา 2742 เด็กชายณัฐวัตร เทพพรมวงค์ ป.3 1
1455 วังแก้ววิทยา 2745 เด็กชายพัชรพงษ์ อุปแก้ว ป.3 1
1456 วังแก้ววิทยา 2718 เด็กชายณัฐวุติ อบหอม ป.4 1
1457 วังแก้ววิทยา 2712 เด็กชายจารุวัฒน์ ลือกล้า ป.4 1
1458 วังแก้ววิทยา 2710 เด็กชายศุภกร เสียงกึก ป.4 1
1459 วังแก้ววิทยา 2717 เด็กชายฐิติวัฒน์ เงือกน้อย ป.4 1
1460 วังแก้ววิทยา 2708 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แม่นยำ ป.4 1
1461 วังแก้ววิทยา 2809 เด็กชายพิสิษฐ์ พรมบุญ ป.4 1
1462 วังแก้ววิทยา 2711 เด็กชายภูพิพัฒน์ วงค์พันตา ป.4 1
1463 วังแก้ววิทยา 2715 เด็กชายณัฐพล ตานาคา ป.4 1
1464 วังแก้ววิทยา 2713 เด็กชายจีรายุ แก้วตา ป.4 1
1465 วังแก้ววิทยา 2655 เด็กชายภูมิณพัฒน์ สืบขัด ป.5 1
1466 วังแก้ววิทยา 2656 เด็กชายภูมิรพี ปิ่นแก้ว ป.5 1
1467 วังแก้ววิทยา 2657 เด็กชายสรวิชญ์ จิตแหลม ป.5 1
1468 วังแก้ววิทยา 2650 เด็กชายกัณฑกานต์ ถิตย์ภักดี ป.5 1
1469 วังแก้ววิทยา 2627 เด็กชายกายสิทธิ์ กูลพรม ป.5 1
1470 วังแก้ววิทยา 2652 เด็กชายธนภูมิ เกิดกูล ป.5 1
1471 วังแก้ววิทยา 2654 เด็กชายปิยวัฒน์ คำปัญโญ ป.5 1
1472 วังแก้ววิทยา 2651 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ มาคุณ ป.5 1
1473 วังแก้ววิทยา 2738 เด็กชายเตชิด ลาภโต ป.5 1
1474 วังแก้ววิทยา 2653 เด็กชายธนกฤต มูลสิงห์ ป.5 1
1475 วังแก้ววิทยา 2735 เด็กชายลัชฌกร วงศ์โท๊ะ ป.6 1
1476 วังแก้ววิทยา 2631 เด็กชายธนกฤต กูลพรม ป.6 1
1477 วังแก้ววิทยา 2632 เด็กชายปกรณ์ ก๋าแก้ว ป.6 1
1478 วังแก้ววิทยา 2633 เด็กชายพงศ์ศิริ ใคร่นุ่นนา ป.6 1
1479 วังแก้ววิทยา 2703 เด็กชายณัฎฐุ์พล ศรีวิชัย ป.6 1
1480 วังแก้ววิทยา 2630 เด็กชายจิรายุทธ ใจร้อน ป.6 1
1481 วังแก้ววิทยา 2824 เด็กชายธีรภัทร ไก่แก้ว ม.1 1
1482 วังแก้ววิทยา 2603 เด็กชายจีรยุทธ์ อวดห้าว ม.1 1
1483 วังแก้ววิทยา 2604 เด็กชายชนกันต์ ศรีเป็ง ม.1 1
1484 วังแก้ววิทยา 2605 เด็กชายชัยณกิจ ยันโต ม.1 1
1485 วังแก้ววิทยา 2610 เด็กชายอัษฎาวรรช ใจดี ม.1 1
1486 วังแก้ววิทยา 2808 เด็กชายกฤษณกันท์ เสียงกึก ม.1 1
1487 วังแก้ววิทยา 2606 เด็กชายธนวินท์ ลานคำ ม.1 1
1488 วังแก้ววิทยา 2823 เด็กชายธีรศักดิ์ ทุนกะเส้น ม.1 1
1489 วังแก้ววิทยา 2812 เด็กชายกรภัทร์ วงค์ไชย ม.2 1
1490 วังแก้ววิทยา 2571 เด็กชายศุภกิตติ์ เครืออินตา ม.2 1
1491 วังแก้ววิทยา 2810 เด็กชายภัทรพล พิมเสน ม.2 1
1492 วังแก้ววิทยา 2569 เด็กชายวัชรินทร์ กูลพรม ม.2 1
1493 วังแก้ววิทยา 2587 เด็กชายเทวกร สีฟ้า ม.2 1
1494 วังแก้ววิทยา 2811 เด็กชายแทนคุณ ภาพนอก ม.2 1
1495 วังแก้ววิทยา 2595 เด็กชายโกสินทร์ เครืออินตา ม.2 1
1496 วังแก้ววิทยา 2567 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันเวชร์ ม.2 1
1497 วังแก้ววิทยา 2573 เด็กชายอธิศักดิ์ ศิริเมือง ม.2 1
1498 วังแก้ววิทยา 2543 เด็กชายปฏิกรณ์ ใจคม ม.3 1
1499 วังแก้ววิทยา 2545 เด็กชายธนากร ถุงทอง ม.3 1
1500 วังแก้ววิทยา 2547 เด็กชายวีรวัฒน์ ใจตรง ม.3 1
1501 วังแก้ววิทยา 2599 เด็กชายพงศ์ศรัณย์ แก้วอ่อน ม.3 1
1502 วังแก้ววิทยา 2806 เด็กชายวัฒนา ผันผาย ม.3 1
1503 บ้านแม่สุขใน 839 เด็กชายกรศิริ จักราบาตร อ.2 1
1504 บ้านแม่สุขใน 840 เด็กชายศุภกร มุ่งมา อ.2 1
1505 บ้านแม่สุขใน 838 เด็กชายภูบดินทร์ พรมใจ อ.2 1
1506 บ้านแม่สุขใน 841 เด็กชายวรากร ขันติโก อ.2 1
1507 บ้านแม่สุขใน 837 เด็กชายชนาธิป อุเส็น อ.2 1
1508 บ้านแม่สุขใน 833 เด็กชายวรินโย ตัวงาม อ.3 1
1509 บ้านแม่สุขใน 831 เด็กชายพีรวิชญ์ ปัญญา อ.3 1
1510 บ้านแม่สุขใน 832 เด็กชายภูผา คิดอ่าน อ.3 1
1511 บ้านแม่สุขใน 827 เด็กชายประพนวิทย์ หมั่นดี ป.1 1
1512 บ้านแม่สุขใน 826 เด็กชายธีรดนย์ พราหมชม ป.1 1
1513 บ้านแม่สุขใน 822 เด็กชายกันตพัฒน์ หมั้นขัน ป.2 1
1514 บ้านแม่สุขใน 820 เด็กชายพงศพัศ ใจดี ป.2 1
1515 บ้านแม่สุขใน 812 เด็กชายฐิติภัทร หมั่นดี ป.3 1
1516 บ้านแม่สุขใน 814 เด็กชายสุทธวิทญ์ คนเที่ยง ป.3 1
1517 บ้านแม่สุขใน 825 เด็กชายธนกฤต โกษาวัง ป.3 1
1518 บ้านแม่สุขใน 813 เด็กชายมนต์สิทธิ์ มือดี ป.3 1
1519 บ้านแม่สุขใน 803 เด็กชายกรินทร์ พันสุวรรณ ป.4 1
1520 บ้านแม่สุขใน 806 เด็กชายกวินภพ ครองสมบัติ ป.4 1
1521 บ้านแม่สุขใน 802 เด็กชายศุกลวัติ อวดผิว ป.4 1
1522 บ้านแม่สุขใน 805 เด็กชายจิรพัฒน์ อินทร์เสาร์ ป.4 1
1523 บ้านแม่สุขใน 804 เด็กชายกชกร ปันดี ป.4 1
1524 บ้านแม่สุขใน 807 เด็กชายพุฒิพงศ์ จริยา ป.4 1
1525 บ้านแม่สุขใน 796 เด็กชายภูวฤทธิ์ มือดี ป.5 1
1526 บ้านแม่สุขใน 797 เด็กชายสุภกิต คนเที่ยง ป.5 1
1527 บ้านแม่สุขใน 788 เด็กชายสิริชัย เงือกน้อย ป.6 1
1528 บ้านแม่สุขใน 792 เด็กชายวราเมธ ใจหวัน ป.6 1
1529 บ้านแม่สุขใน 793 เด็กชายจิรายุ ใจมา ป.6 1
1530 บ้านแม่สุขใน 787 เด็กชายกิตตินันท์ พันเรือนดี ป.6 1
1531 บ้านแม่สุขใน 789 เด็กชายธนกร ขัติปัญญา ป.6 1
1532 บ้านป่าแขม 1510 เด็กชายพิชญาภัค พันตามน ป.4 1
1533 บ้านป่าแขม 1509 เด็กชายธนวัฒน์ คำมี ป.4 1
1534 บ้านป่าแขม 1512 เด็กชายสิรวิชญ์ เสียงกว้าง ป.4 1
1535 บ้านป่าแขม 1511 เด็กชายภากร ขลิบเงิน ป.4 1
1536 บ้านป่าแขม 1557 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ตามแผ่น ป.4 1
1537 บ้านป่าแขม 1504 เด็กชายเมธี สุขประเสริฐ ป.4 1
1538 บ้านป่าแขม 1502 เด็กชายณัฐกิตต์ เจ้ามีศิล ป.5 1
1539 บ้านป่าแขม 1538 เด็กชายอชิตพล ใจเอื้อ ป.5 1
1540 บ้านป่าแขม 1522 เด็กชายกฤษณะ เบิกบาน ป.5 1
1541 บ้านป่าแขม 1542 เด็กชายรวิภาส ยาสมุทร ป.5 1
1542 บ้านป่าแขม 1496 เด็กชายพัชรพล กาศรี ป.6 1
1543 บ้านป่าแขม 1494 เด็กชายธีราทร พึ่งบ้าน ป.6 1
1544 บ้านป่าแขม 1493 เด็กชายณัฐภัทร วงเวียน ป.6 1
1545 บ้านป่าแขม 1582 เด็กชายภูวนาถ คิดอ่าน ป.6 1
1546 บ้านป่าแขม 1491 เด็กชายกิตติพศ วงเวียน ป.6 1
1547 บ้านป่าแขม 1581 เด็กชายไกรวิชญ์ ดิษฐเนตร ป.6 1
1548 บ้านป่าแขม 1562 เด็กชายศุภกร พันเรือนดี ป.6 1
1549 บ้านป่าแขม 1495 เด็กชายพชร ดวงเพียลา ป.6 1
1550 บ้านป่าแขม 1567 เด็กชายอนุชา ใจวงค์ ป.6 1
1551 บ้านป่าแขม 1497 เด็กชายเพชรานันท์ ทานัน ป.6 1
1552 บ้านป่าแขม 1609 เด็กชายตุลภัทร รู้เพียร อ.2 1
1553 บ้านป่าแขม 1607 เด็กชายกฤษตินันท์ สุวรรณวงค์ อ.2 1
1554 บ้านป่าแขม 1608 เด็กชายณภัทร ปันทิ อ.2 1
1555 บ้านป่าแขม 1610 เด็กชายเทพวัชร์ วรรณา อ.2 1
1556 บ้านป่าแขม 1600 เด็กชายอติวิชญ์ วางโต อ.3 1
1557 บ้านป่าแขม 1598 เด็กชายภัทรพล ชูแผ้ว อ.3 1
1558 บ้านป่าแขม 1595 เด็กชายปริญญา กาศักดิ์ อ.3 1
1559 บ้านป่าแขม 1614 เด็กชายชวัลวิทย์ เบ้าทองหล่อ อ.3 1
1560 บ้านป่าแขม 1597 เด็กชายภัทรดนัย แก้ววงค์ อ.3 1
1561 บ้านป่าแขม 1593 เด็กชายชัยชนะ ลืมหลง อ.3 1
1562 บ้านป่าแขม 1599 เด็กชายสิรวิชญ์ สมผิว อ.3 1
1563 บ้านป่าแขม 1594 เด็กชายธีรภัทร เสียงดัง อ.3 1
1564 บ้านป่าแขม 1596 เด็กชายพรเทวา สิทธิบุญยืน อ.3 1
1565 บ้านป่าแขม 1601 เด็กชายอธิวัฒน์ วงษา อ.3 1
1566 บ้านป่าแขม 1592 เด็กชายกรวิชญ์ เตจา อ.3 1
1567 บ้านป่าแขม 1569 เด็กชายนิติกร อวดเหลี้ยม ป.1 1
1568 บ้านป่าแขม 1571 เด็กชายพิทยุตม์ สันจันตา ป.1 1
1569 บ้านป่าแขม 1572 เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นอก ป.1 1
1570 บ้านป่าแขม 1568 เด็กชายณัฐกิตต์ ประทุม ป.1 1
1571 บ้านป่าแขม 1570 เด็กชายพัชรพล พันแพง ป.1 1
1572 บ้านป่าแขม 1548 เด็กชายธนัชชัย ใจ๋กว้าง ป.2 1
1573 บ้านป่าแขม 1550 เด็กชายภูวดล พันเรือนดี ป.2 1
1574 บ้านป่าแขม 1547 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วอาราม ป.2 1
1575 บ้านป่าแขม 1539 เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์ษา ป.3 1
1576 บ้านป่าแขม 1529 เด็กชายรัชชานนท์ เพียงใจคำ ป.3 1
1577 บ้านป่าแขม 1528 เด็กชายนราวิชญ์ ปัญญาวง ป.3 1
1578 บ้านป่าแขม 1530 เด็กชายรุ่งตะวัน วงค์อุ่นใจ ป.3 1
1579 บ้านป่าแขม 1525 เด็กชายกิตติศักดิ์ สันแก้ว ป.3 1
1580 บ้านป่าแขม 1527 เด็กชายธนภัทร กุมภัณฑ์ ป.3 1
1581 บ้านป่าแขม 1545 เด็กชายพีรพัฒน์ สารภักดิ์ ป.3 1
1582 บ้านป่าแขม 1526 เด็กชายจอมราชัญน์ พันติยา ป.3 1
1583 บ้านหัวทุ่ง 1311 เด็กชายอนาวิล วิยานัน อ.2 1
1584 บ้านหัวทุ่ง 1309 เด็กชายกฤษณโชค ใจดื่ม อ.2 1
1585 บ้านหัวทุ่ง 1310 เด็กชายธนากฤต นำเวียง อ.2 1
1586 บ้านหัวทุ่ง 1304 เด็กชายธีรภพ สายแสน อ.3 1
1587 บ้านหัวทุ่ง 1303 เด็กชายไทเท วาสะศิริ อ.3 1
1588 บ้านหัวทุ่ง 1290 เด็กชายนราวิชญ์ คิดอ่าน ป.1 1
1589 บ้านหัวทุ่ง 1292 เด็กชายสิทธาภัทร บุญพระธรรม ป.1 1
1590 บ้านหัวทุ่ง 1291 เด็กชายปฐมพงษ์ จันตะมะ ป.1 1
1591 บ้านหัวทุ่ง 1289 เด็กชายจีรพัฒน์ เจ้ามีศิล ป.1 1
1592 บ้านหัวทุ่ง 1279 เด็กชายศรัณยพงศ์ สัญนุจิตต์ ป.2 1
1593 บ้านหัวทุ่ง 1299 เด็กชายบุญปกรณ์ ปรองดอง ป.2 1
1594 บ้านหัวทุ่ง 1276 เด็กชายจิรภัทร ยาสมุทร ป.2 1
1595 บ้านหัวทุ่ง 1286 เด็กชายกฤติพงศ์ มาเยอะกู่ ป.2 1
1596 บ้านหัวทุ่ง 1277 เด็กชายจิรวัฒน์ ยาสมุทร ป.2 1
1597 บ้านหัวทุ่ง 1278 เด็กชายทนงศักดิ์ คิดอ่าน ป.2 1
1598 บ้านหัวทุ่ง 1280 เด็กชายเอื้ออังกูร คอสั้น ป.2 1
1599 บ้านหัวทุ่ง 1300 เด็กชายพีรวิชญ์ ทองเทพ ป.3 1
1600 บ้านหัวทุ่ง 1258 เด็กชายธนัท อวดผล ป.4 1
1601 บ้านหัวทุ่ง 1262 เด็กชายวิชญะ กันทาอินต๊ะ ป.4 1
1602 บ้านหัวทุ่ง 1259 เด็กชายปัญญพัฒน์ คิดอ่าน ป.4 1
1603 บ้านหัวทุ่ง 1255 เด็กชายโชติชนะ พงษ์พรต ป.4 1
1604 บ้านหัวทุ่ง 1265 เด็กชายอานนท์ ต๊ะวงค์ ป.4 1
1605 บ้านหัวทุ่ง 1263 เด็กชายศุกลวัฒน์ แสนใจรัก ป.4 1
1606 บ้านหัวทุ่ง 1256 เด็กชายณัฐภัทร คอสั้น ป.4 1
1607 บ้านหัวทุ่ง 1264 เด็กชายสิทธา บุญพระธรรม ป.4 1
1608 บ้านหัวทุ่ง 1260 เด็กชายภคิน จีระเสมานนท์ ป.4 1
1609 บ้านหัวทุ่ง 1261 เด็กชายวรเทพ ฝั้นปัญญา ป.4 1
1610 บ้านหัวทุ่ง 1320 เด็กชายสหพล สองสียนต์ ป.4 1
1611 บ้านหัวทุ่ง 1288 เด็กชายทีฆายุ พนะการ ป.5 1
1612 บ้านหัวทุ่ง 1241 เด็กชายธนพงษ์ ปากกล้า ป.6 1
1613 บ้านหัวทุ่ง 1240 เด็กชายธนกฤต วาสะศิริ ป.6 1
1614 บ้านหัวทุ่ง 1239 เด็กชายณัฐวุฒิ จันตะมะ ป.6 1
1615 บ้านหัวทุ่ง 1237 เด็กชายโชติชวิน พงษ์พรต ป.6 1
1616 บ้านหัวทุ่ง 1238 เด็กชายณัฐนันท์ มือแข็ง ป.6 1
1617 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3237 เด็กชายนันทพัทธ์ สัญจร อ.2 1
1618 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3238 เด็กชายมงคลกรณ์ คิดอ่าน อ.2 1
1619 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3239 เด็กชายวุฒิพร ชูใจ อ.2 1
1620 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3236 เด็กชายธนภัทร ทองตา อ.2 1
1621 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3217 เด็กชายทิวากรณ์ สีมา อ.3 1
1622 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3220 เด็กชายปรีวรรต ปงลังกา อ.3 1
1623 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3214 เด็กชายกฤษณะ อวดผล อ.3 1
1624 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3219 เด็กชายบริวัตร ยศสุรินทร์ อ.3 1
1625 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3216 เด็กชายณัฐวรรษ ยะครุฑ อ.3 1
1626 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3215 เด็กชายญาณากร พิยะ อ.3 1
1627 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3218 เด็กชายบุญฤทธิ์ แสงสุพงศ์ อ.3 1
1628 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3245 เด็กชายธนพัฒน์ เพชรแก้ว ป.1 1
1629 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3207 เด็กชายนรากร วงค์ศรี ป.1 1
1630 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3247 เด็กชายศรัณยู รูปสูง ป.1 1
1631 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3205 เด็กชายชาญธาดล วิไลย ป.1 1
1632 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3246 เด็กชายธวัชชัย คงธนพิสิฐ ป.1 1
1633 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3208 เด็กชายสรวิชญ์ จินตะนา ป.1 1
1634 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3204 เด็กชายคิณพัฒน์ สายกลับ ป.1 1
1635 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3202 เด็กชายกิติพัฒน์ ไทยใหม่ ป.1 1
1636 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3203 เด็กชายกฤติชยตร์ คิดอ่าน ป.1 1
1637 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3206 เด็กชายฐิติปกรณ์ ปอสี ป.1 1
1638 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3176 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พานแก้ว ป.2 1
1639 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3179 เด็กชายโยธิน ชัยวัน ป.2 1
1640 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3174 เด็กชายชนกันต์ วังท่า ป.2 1
1641 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3229 เด็กชายภูตะวัน ธรรมใจกูล ป.2 1
1642 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3175 เด็กชายณัฐกานต์ ผันผาย ป.2 1
1643 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3173 เด็กชายกันตพล ปงลังกา ป.2 1
1644 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3180 เด็กชายศุภากร สุมาลา ป.2 1
1645 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3178 เด็กชายภูฎิณัฐ ทรัพย์ศิริ ป.2 1
1646 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3177 เด็กชายภรรคพงษ์ วงศ์ธิมา ป.2 1
1647 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3228 เด็กชายกาญจณวัฒน์ ก๋าเร็ว ป.2 1
1648 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3160 เด็กชายกมนทัต หน่อแก้ว ป.3 1
1649 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3162 เด็กชายศราวิน อ่ำจุ้ย ป.3 1
1650 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3201 เด็กชายโสภณัฐ ต้องใจ ป.3 1
1651 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3161 เด็กชายปวรรุจ กาหล้า ป.3 1
1652 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3149 เด็กชายปิยะพล อวดผล ป.4 1
1653 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3250 เด็กชายแทนคุณ เหมือนวงษ์ธรรม ป.4 1
1654 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3148 เด็กชายธนโชติ ละศรีจันทร์ ป.4 1
1655 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3188 เด็กชายพัชรวัฒน์ หลักมั่น ป.4 1
1656 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3189 เด็กชายพิพรรธ มีใจ ป.4 1
1657 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3159 เด็กชายณัฐศิวัชณ์ ยะครุฑ ป.4 1
1658 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3187 เด็กชายกิตติศักดิ์ มีใจ ป.4 1
1659 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3129 เด็กชายจิรภัทร นาคะป่า ป.5 1
1660 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3169 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ วังแง่ ป.5 1
1661 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3132 เด็กชายณัฐวรรชน์ รักแม่ ป.5 1
1662 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3134 เด็กชายศุภนัย สีโวย ป.5 1
1663 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3133 เด็กชายศุภชาติ สีมา ป.5 1
1664 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3168 เด็กชายสิรวิชญ์ ธีรภัทรตระกูล ป.5 1
1665 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3131 เด็กชายณัฏฐพงษ์ วงศ์ธิมา ป.5 1
1666 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3154 เด็กชายณัฐพงศ์ อรัญโชติ ป.6 1
1667 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3120 เด็กชายอินทรายุธ ยาสมุทร ป.6 1
1668 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3170 เด็กชายพีรธรรม โฉมสีมารัตน์ ป.6 1
1669 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3122 เด็กชายภัสกร ต้องใจ ป.6 1
1670 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3119 เด็กชายเทพวรินทร์ โคตรคำตา ป.6 1
1671 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3196 เด็กชายจักรพงศ์ นิลนาค ป.6 1
1672 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3118 เด็กชายศักรินทร์ ใสแจ่ม ป.6 1
1673 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3153 เด็กชายชลธิศ มาวิเลิศ ป.6 1
1674 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3194 เด็กชายเสฎฐวุฒิ แสนท้าว ป.6 1
1675 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3121 เด็กชายนพกร ละออง ป.6 1
1676 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3152 เด็กชายนิติภูมิ ใจไหว ป.6 1
1677 บ้านวังโป่ง 1524 เด็กชายพิชญนันท์ สีสุวรรณ ป.3 1
1678 บ้านวังโป่ง 1526 เด็กชายราชวัติ จันทร์เครือ ป.3 1
1679 บ้านวังโป่ง 1525 เด็กชายเจษฎากร นิชลานนท์ ป.3 1
1680 บ้านวังโป่ง 1556 เด็กชายธนกฤต อาจอุ้มเมือง ป.3 1
1681 บ้านวังโป่ง 1523 เด็กชายพุฒินาท สูงขาว ป.3 1
1682 บ้านวังโป่ง 1522 เด็กชายวัชรวิศร์ ทิยะ ป.3 1
1683 บ้านวังโป่ง 1569 เด็กชายวีรภัทร รัตนชมภู ป.3 1
1684 บ้านวังโป่ง 1528 เด็กชายพีรวิชญ์ กามูณี ป.3 1
1685 บ้านวังโป่ง 1527 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์สุวรรณ ป.3 1
1686 บ้านวังโป่ง 1497 เด็กชายพิพัฒน์ แก้วแกมจันทร์ ป.4 1
1687 บ้านวังโป่ง 1500 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ประกัน ป.4 1
1688 บ้านวังโป่ง 1541 เด็กชายพลกฤต กลิ่นมาลา ป.4 1
1689 บ้านวังโป่ง 1504 เด็กชายณัฐวรรธ พรรณวิเชียร ป.4 1
1690 บ้านวังโป่ง 1502 เด็กชายปวริศ ก๋าขัติ ป.4 1
1691 บ้านวังโป่ง 1501 เด็กชายชัยมงคล หน่อคำ ป.4 1
1692 บ้านวังโป่ง 1499 เด็กชายเอกพล คิดอ่าน ป.4 1
1693 บ้านวังโป่ง 1503 เด็กชายปวเรศ ก๋าขัติ ป.4 1
1694 บ้านวังโป่ง 1517 เด็กชายณภัทร ต้องใจ ป.4 1
1695 บ้านวังโป่ง 1483 เด็กชายอภิภู เลี่ยมเงิน ป.5 1
1696 บ้านวังโป่ง 1479 เด็กชายกฤษณพงษ์ หัสรังษี ป.5 1
1697 บ้านวังโป่ง 1481 เด็กชายปราชญ์ ก๋าเร็ว ป.5 1
1698 บ้านวังโป่ง 1477 เด็กชายธนกฤต สมจิตต์ ป.5 1
1699 บ้านวังโป่ง 1482 เด็กชายปวรปรัชญ์ วางที ป.5 1
1700 บ้านวังโป่ง 1478 เด็กชายบุญฤทธิ์ แนะเซอร์ ป.5 1
1701 บ้านวังโป่ง 1576 เด็กชายสิทธิชัย ขึ้นแสง ป.6 1
1702 บ้านวังโป่ง 1465 เด็กชายปรมินทร์ หน่อโอย ป.6 1
1703 บ้านวังโป่ง 1463 เด็กชายพรหมธันวา ก๋าเร็ว ป.6 1
1704 บ้านวังโป่ง 1464 เด็กชายทิวากร อิ่นแก้ง ป.6 1
1705 บ้านวังโป่ง 1462 เด็กชายธนโชติ ธีรภัทรตระกูล ป.6 1
1706 บ้านวังโป่ง 1466 เด็กชายธนกฤต บุญพิพัฒน์กุล ป.6 1
1707 บ้านวังโป่ง 1467 เด็กชายรติกรณ์ ร่างสวย ป.6 1
1708 บ้านวังโป่ง 1452 เด็กชายธาวิน เสียงดี ป.6 1
1709 บ้านวังโป่ง 1491 เด็กชายภูวดล คิดอ่าน ป.6 1
1710 บ้านวังโป่ง 1461 เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีษะนัง ป.6 1
1711 บ้านวังโป่ง 1560 เด็กชายธนภัทร ก๋าเร็ว อ.3 1
1712 บ้านวังโป่ง 1563 เด็กชายอัครพงค์ ก๋าเร็ว อ.3 1
1713 บ้านวังโป่ง 1562 เด็กชายภูรชาญ กวินอินใจดี อ.3 1
1714 บ้านวังโป่ง 1559 เด็กชายณัฐวุฒิ สมจิตต์ อ.3 1
1715 บ้านวังโป่ง 1558 เด็กชายชนกชน ประกัน อ.3 1
1716 บ้านวังโป่ง 1544 เด็กชายธีรติ คำแก้ว ป.1 1
1717 บ้านวังโป่ง 1543 เด็กชายณัฐวีร์ ขันชัยภูมิ ป.1 1
1718 บ้านวังโป่ง 1542 เด็กชายจิรัสย์ ก๋าสัน ป.1 1
1719 บ้านวังโป่ง 1545 เด็กชายปุณยากันต์ ธารีสืบ ป.1 1
1720 บ้านวังโป่ง 1555 เด็กชายธนสุธี ร่างสวย ป.1 1
1721 บ้านวังโป่ง 1535 เด็กชายรัชชานนท์ งานดี ป.2 1
1722 บ้านวังโป่ง 1536 เด็กชายรัชพล ปากหวาน ป.2 1
1723 บ้านวังโป่ง 1533 เด็กชายภัชรกร แก้วแกมจันทร์ ป.2 1
1724 บ้านวังโป่ง 1575 เด็กชายวีรภัทร บุญสวน ป.2 1
1725 บ้านวังโป่ง 1530 เด็กชายจตุรภัทร วางที ป.2 1
1726 บ้านวังโป่ง 1531 เด็กชายชยณัฐ อินต๊ะอ้น ป.2 1
1727 บ้านวังโป่ง 1534 เด็กชายยศพล หมื่นคำปา ป.2 1
1728 บ้านแม่พริก 1467 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุวรรณแปง อ.2 1
1729 บ้านแม่พริก 1466 เด็กชายธนวินท์ หน่อโอย อ.2 1
1730 บ้านแม่พริก 1468 เด็กชายพุฒิธร แรงดี อ.2 1
1731 บ้านแม่พริก 1469 เด็กชายอธิศ ต้องใจ อ.2 1
1732 บ้านแม่พริก 1464 เด็กชายกฤติเดช ใจไหว อ.2 1
1733 บ้านแม่พริก 1465 เด็กชายธีราทรธาดา มีซอง อ.2 1
1734 บ้านแม่พริก 1456 เด็กชายสุรวินท์ ผาติพงศ์ธร อ.3 1
1735 บ้านแม่พริก 1461 เด็กชายนิติกร วังใจ อ.3 1
1736 บ้านแม่พริก 1454 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ยอดสุด อ.3 1
1737 บ้านแม่พริก 1455 เด็กชายลัทธโชค เกตุหอย อ.3 1
1738 บ้านแม่พริก 1446 เด็กชายปราโมทย์ ภูผา ป.2 1
1739 บ้านแม่พริก 1442 เด็กชายวีรินทร์ วังใจ ป.3 1
1740 บ้านแม่พริก 1441 เด็กชายอดุลวัส โมทาน ป.3 1
1741 บ้านแม่พริก 1439 เด็กชายฉัตรชนก เกิดผล ป.3 1
1742 บ้านแม่พริก 1433 เด็กชายดุลยวัต แรงดี ป.4 1
1743 บ้านแม่พริก 1435 เด็กชายพีระพัฒน์ ยอดสุด ป.4 1
1744 บ้านแม่พริก 1432 เด็กชายภานุพงค์ ใจไหว ป.5 1
1745 บ้านแม่พริก 1430 เด็กชายจักรพรรณ ต้องใจ ป.5 1
1746 บ้านแม่พริก 1431 เด็กชายเจษฎา ไวที ป.5 1
1747 บ้านแม่พริก 1421 เด็กชายธนกฤต ต้องใจ ป.6 1
1748 บ้านแม่พริก 1420 เด็กชายทัตพงศ์ ระบอบ ป.6 1
1749 บ้านแม่พริก 1422 เด็กชายสุกฤษฎิ์ มณีเนตร ป.6 1
1750 บ้านแม่พริก 1419 เด็กชายชินทัช ธีรฉัตรสิริ ป.6 1
1751 บ้านก่อ 2152 เด็กชายณัฐภัทร ชัยคำ อ.2 1
1752 บ้านก่อ 2151 เด็กชายไกรวุฒิ กระทาง อ.2 1
1753 บ้านก่อ 2154 เด็กชายพีรณัฐ ฉัตรมาก อ.2 1
1754 บ้านก่อ 2153 เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ษา อ.2 1
1755 บ้านก่อ 2146 เด็กชายธนโชติ ใจดี อ.3 1
1756 บ้านก่อ 2145 เด็กชายคุณาวุธ แก้วประภา อ.3 1
1757 บ้านก่อ 2135 เด็กชายนราชิต อินต๊ะงาม ป.1 1
1758 บ้านก่อ 2150 เด็กชายคณาธิป ขยันงาน ป.1 1
1759 บ้านก่อ 2136 เด็กชายบดินทร์เทวา สมงอน ป.1 1
1760 บ้านก่อ 2132 เด็กชายคณาวุฒิ ใจ๋ใจ ป.1 1
1761 บ้านก่อ 2133 เด็กชายคุณานนท์ อวดห้าว ป.1 1
1762 บ้านก่อ 2139 เด็กชายภคกรณ์ ติดเคียง ป.1 1
1763 บ้านก่อ 2134 เด็กชายชัยภัทร ขันหยุด ป.1 1
1764 บ้านก่อ 2120 เด็กชายจิรเวช จะเหมาะ ป.2 1
1765 บ้านก่อ 2121 เด็กชายอัษฎายุธ กระทง ป.2 1
1766 บ้านก่อ 2119 เด็กชายจิรภัทร สูงกลม ป.2 1
1767 บ้านก่อ 2105 เด็กชายชาญวิทย์ หมู่แม่ริม ป.3 1
1768 บ้านก่อ 2108 เด็กชายฐิติโชติ ยศเครือแก้ว ป.3 1
1769 บ้านก่อ 2104 เด็กชายกัณฑ์ญกฤต ต่อสวย ป.3 1
1770 บ้านก่อ 2107 เด็กชายศิษย์ครินทร์ ใจบุญ ป.3 1
1771 บ้านก่อ 2110 เด็กชายนวพล ต่อสนิท ป.3 1
1772 บ้านก่อ 2106 เด็กชายโชคยวัฒน์ ชินโชตน์ปิยะกุล ป.3 1
1773 บ้านก่อ 2071 เด็กชายธาราธาร แก้วศรีโวย ป.4 1
1774 บ้านก่อ 2130 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปองดอง ป.4 1
1775 บ้านก่อ 2166 เด็กชายศิริรัตน์ สนนิคม ป.4 1
1776 บ้านก่อ 2070 เด็กชายณัฐวุฒิ จินจำ ป.4 1
1777 บ้านก่อ 2117 เด็กชายปัณณทัต อวดห้าว ป.4 1
1778 บ้านก่อ 2076 เด็กชายอธิบดี อ้วนล่ำ ป.4 1
1779 บ้านก่อ 2073 เด็กชายมังกร วงศ์เทพ ป.4 1
1780 บ้านก่อ 2068 เด็กชายณัฐกิตติ์ แก้วประภา ป.4 1
1781 บ้านก่อ 2072 เด็กชายพัชรพล กระทุ่ม ป.4 1
1782 บ้านก่อ 2075 เด็กชายรณกร วางฐาน ป.4 1
1783 บ้านก่อ 2069 เด็กชายณัฐชนน สีโวย ป.4 1
1784 บ้านก่อ 2074 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนสุพรรณชาติ ป.4 1
1785 บ้านก่อ 2053 เด็กชายเตชิต ชุ่มชา ป.5 1
1786 บ้านก่อ 2054 เด็กชายธีรภัทร์ มุ่งเมิน ป.5 1
1787 บ้านก่อ 2055 เด็กชายอรรถวัต กล้าหาญ ป.5 1
1788 บ้านก่อ 2045 เด็กชายภูดิส มิ่งขวัญ ป.6 1
1789 บ้านก่อ 2034 เด็กชายศิวัฒน์ ใจอยู่ ป.6 1
1790 บ้านก่อ 2093 เด็กชายณัฐภูมิ นภาสกุลครู ป.6 1
1791 บ้านก่อ 2029 เด็กชายคณัสนันท์ สวยสด ป.6 1
1792 บ้านก่อ 2033